intTypePromotion=1

Cơ sở thiết kế nhà máy - Phần 1 Cơ sở thiết kế nhà máy - Chương 1

Chia sẻ: Nguyễn Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

1
229
lượt xem
101
download

Cơ sở thiết kế nhà máy - Phần 1 Cơ sở thiết kế nhà máy - Chương 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo giáo trình Cơ sở thiết kế nhà máy gồm 10 chương được chia thành 2 phần dành cho sinh viên chuyên ngành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cơ sở thiết kế nhà máy - Phần 1 Cơ sở thiết kế nhà máy - Chương 1

 1. 0 ð I H C ðÀ N NG TRƯ NG ð I H C BÁCH KHOA Tr n Th Truy n CƠ S THI T K NHÀ MÁY ðà N ng, 2006
 2. 1 M CL C **** PH N 1: CƠ S THI T K NHÀ MÁY CHƯƠNG 1: KHÁI NI M CƠ B N .......................................................... 4 1.1. Nhi m v và phân lo i thi t k :.....................................................................4 1.2. Các giai ño n thi t k :...................................................................................5 1.3. Yêu c u c a b n thi t k : ..............................................................................6 1.4. B c c b n thuy t minh: .............................................................................12 CHƯƠNG 2: L P LU N KINH T K THU T ................................... 13 2.1. ð c ñi m thiên nhiên: .................................................................................13 2.2. Vùng nguyên li u:.......................................................................................13 2.3. H p tác hoá: ...............................................................................................13 2.4. Ngu n cung c p ñi n: .................................................................................14 2.5. Ngu n cung c p hơi: ...................................................................................14 2.6. Nhiên li u: ..................................................................................................14 2.7. Ngu n cung c p nư c và v n ñ x lý nư c:...............................................14 2.8. Thoát nư c: ................................................................................................15 2.9. Giao thông v n t i:......................................................................................15 2.10. Năng su t nhà máy:...................................................................................16 2.11 Cung c p nhân công:.................................................................................17 CHƯƠNG 3: THI T K K THU T ..................................................... 18 3.1 Ch n sơ ñ s n xu t (quy trình công ngh ): .................................................18 3.2. Tính cân b ng v t li u:................................................................................19 3.3 Bi u ñ quá trình k thu t:...........................................................................25 3.4 Xác ñ nh các ch tiêu và nh ng yêu c u khác: ..............................................26 3.5 Ch n và tính toán thi t b :............................................................................27 3.6 Tính năng lư ng: .........................................................................................29 3.7. Tính cung c p nư c: ...................................................................................37 CHƯƠNG 4: PHÂN XƯ NG S N XU T .............................................. 38 4.1 X p ñ t thi t b trong phân xư ng:...............................................................38 4.2. Nh ng nguyên t c b trí thi t b :.................................................................39 4.3 Sơ ñ b trí phân xư ng:..............................................................................42 CHƯƠNG 5: T NG M T B NG NHÀ MÁY ........................................ 44 5.1 Gi i thi u chung: .........................................................................................44 5.2 Cơ c u c a nhà máy:....................................................................................45 5.3 Nh ng yêu c u khi b trí t ng m t b ng nhà máy: .......................................47 5.4 Nguyên t c b trí t ng m t b ng nhà máy: ...................................................48 5.5 Yêu c u ñ i v i m t s công trình chính trong nhà máy: .............................49
 3. 2 CHƯƠNG 6: SƠ ð B TRÍ ðƯ NG NG .......................................... 59 6.1 Nguyên t c chung: .......................................................................................59 6.2 Yêu c u ñ i v i m t vài lo i ñư ng ng: .....................................................61 PH N 2: THI T K KI N TRÚC CÔNG NGHI P CHƯƠNG 1: KHÁI NI M V KI N TRÚC CÔNG NGHI P.............. 66 1.1 Khái ni m ....................................................................................................66 1.2 Tình hình xây d ng công nghi p nư c ta ..................................................66 1.3 Xu hư ng m i trong xây d ng công nghi p .................................................66 CHƯƠNG 2: THI T K KI N TRÚC NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG NGHI P...................................................................................................... 68 2.1 Nh ng cơ s ñ thi t k ki n trúc nhà công nghi p ......................................68 2.2 Thi t k m t b ng – hình kh i và k t c u nhà công nghi p ..........................72 CHƯƠNG 3: THI T K T NG M T B NG XÍ NGHI P CÔNG NGHI P...................................................................................................... 84 3.1 N i dung và nh ng yêu c u ch y u ............................................................84 3.2 Cơ s thi t k t ng m t b ng........................................................................85 3.3 Các nguyên t c cơ b n khi thi t k t ng m t b ng xí nghi p công nghi p: ...87 3.4 Các gi i pháp quy ho ch không gian - t ng m t b ng các xí nghi p công nghi p................................................................................................................92 3.5 Các ch tiêu kinh t - k thu t: .....................................................................95 CHƯƠNG 4: CHI TI T C U T O NHÀ CÔNG NGHI P ................... 96 4.1 N n móng và móng nhà công nghi p ...........................................................96 4.2 Khung nhà công nghi p m t t ng.................................................................98 4.3 K t c u ch u l c nhà công nghi p nhi u t ng ............................................. 102 4.4 K t c u bao che nhà công nghi p ............................................................... 104 4.5 N n, sàn nhà công nghi p: ......................................................................... 111 TÀI LI U THAM KH O........................................................................ 114
 4. 3 PH N I CƠ S THI T K NHÀ MÁY HOÁ
 5. 4 CHƯƠNG 1: KHÁI NI M CƠ B N 1.1. Nhi m v và phân lo i thi t k : Công tác thi t k có tác d ng quy t ñ nh ch t lư ng c a công trình sau này, nh hư ng ñ n c quá trình thi công xây d ng, quá trình ph c v công trình, tu i th công trình, tác d ng và hi u qu kinh t c a công trình. ð i v i nhà máy ch bi n th c ph m, công ngh sinh h c nó còn nh hư ng c ñ n ch t lư ng thành ph m… Vì v y ngư i làm công tác thi t k ph i n m v ng nh ng yêu c u cơ b n và t ng h p v công tác thi t k , ki n th c v công ngh và hi u bi t v k thu t xây d ng, thi công, an toàn lao ñ ng, v sinh xí nghi p, kinh t t ch c … nhưng trư c tiên ph i n m v ng và bám sát nhi m v thi t k trong su t quá trình thi t k . 1.1.1. Nhi m v thi t k : B t kỳ m t b n thi t k nào cũng ph i có nhi m v thi t k . Nhi m v thi t k là xu t phát ñi m, là cơ s ñ khi ti n hành thi t k ph i bám sát, nó là k t qu c a yêu c u th c t , c a vi c ñi u tra nghiên c u k càng. Tuỳ t ng lo i thi t k mà nhi m v thi t k có ph n khác nhau, nói chung nhi m v thi t k xu t phát t nh ng ñòi h i c a s phát tri n n n kinh t qu c dân có k ho ch và t nh ng c i ti n v k thu t và công ngh . Trong nhi m v thi t k ph i ñ ra ñ y ñ nh ng d ki n, nh ng quy ñ nh c th t i nhi m v , nhìn chung nó bao g m các n i dung sau: a) Lý do ho c cơ s thi t k b) ð a phương và ñ a ñi m xây d ng c) Năng su t và m t hàng (k c chính và ph ) do nhà máy s n xu t, ñôi khi ghi theo giá tr t ng s n lư ng. d) Ngu n cung c p nguyên li u, ñi n, nư c và nhiên li u e) N i dung c th ph i thi t k g) Th i gian và các giai ño n thi t k . 1.1.2 Phân lo i: ð i v i nhà máy thư ng có ba lo i thi t k sau: 1.1.2.1 Thi t k m r ng và s a ch a: Lo i này nh m s a ch a hay m r ng năng su t cho m t nhà máy hay m t b n thi t k ñã có s n, c i t o nhà máy, tăng thêm ho c thay ñ i cơ c u, t l m t hàng.
 6. 5 Trong thi t k ph i ti n hành thu th p s li u c th t i ch , và ph i h t s c tôn tr ng t n d ng nh ng công trình, nh ng chi ti t s n có c a thi t k và cơ s cũ. 1.1.2.2 Thi t k m i: Theo k ho ch phát tri n kinh t c a nhà nư c hay ñ a phương. Lo i này ch y u d a trên nh ng d ki n và yêu c u c th c a m t ñ a phương ñ xây d ng nhà máy m i. Trong thi t k các yêu c u ph i ñáp ng t i m c t i ña nh ng ñi u ki n c a ñ a phương như tình hình khí h u, ñ t ñai, giao thông v n t i, ngu n cung c p nguyên v t li u, ñi n nư c, nhân l c … Thư ng ñ u ñ thi t k g n li n v i tên c th c a ñ a phương, ví d : Nhà máy thu c lá Sài Gòn, Nhà máy bia Hu … 1.1.2.3 Thi t k m u (thi t k ñ nh hình): Lo i này d a trên nh ng ñi u ki n chung nh t, nh ng gi thi t chung. Nó có th xây d ng b t kỳ ñ a phương hay ñ a ñi m nào (thư ng ñư c áp d ng trong m t nư c). B n thi t k ñư c s d ng nhi u l n, ph n cơ b n v n ñư c b o toàn, ch thay ñ i nh ng ph n c n thi t cho phù h p v i ñ a ñi m xây d ng như ph n c p thoát nư c, ngu n cung c p ñi n, nhiên li u… ñôi khi có thay ñ i v ph n k t c u n n móng cho phù h p v i tình hình ñ a ch t, m ch nư c ng m và t i tr ng gió… ð i v i sinh viên khi thi t k t t nghi p, do ñi u ki n và kh năng thu th p tài li u, ki n th c t ng h p, th i gian có h n, nên thư ng là thi t k m u, ngoài ra có th tham gia thi t k m i hay thi t k s a ch a. 1.2. Các giai ño n thi t k : Trong th c t công tác thi t k thư ng ph i tr i qua hai giai ño n l n: 1.2.1. Kh o sát k thu t: Tìm hi u và thu nh p tài li u toàn di n, xác minh rõ ràng nhi m v thi t k . Ph n này g m: 1.2.1.1 Kh o sát cơ s kinh t : Bao g m v n ñ th i v , nguyên li u, t l xu t nh p… nh m ñ m b o quá trình ho t ñ ng s n xu t c a nhà máy sau này. 1.2.1.2 Kh o sát cơ s k thu t: Bao g m b n v bình ñ chung toàn khu v c, b n v h th ng giao thông, b trí m ng ñư ng ng c p thoát nư c chung, m ng cung c p ñi n, các s li u khoan dò v tình hình ñ a ch t, các s li u v ngu n nư c s d ng (ñ pH, ñ c ng, ñ
 7. 6 ki m, thành ph n hoá h c và vi sinh v t, m c nư c ng m…), tình hình nguyên v t li u ñ a phương, giá thành v n chuy n, tình hình cung c p nhân l c, th c ăn… Sau khi nhi m v thi t k ñã ñư c chính th c duy t y thì b t tay vào ph n 2. 1.2.2 Ph n thi t k k thu t: g m hai giai ño n l n: 1.2.2.1 Thi t k sơ b : Nh m trình cơ quan ch qu n và u ban k ho ch nhà nư c, trên cơ s ñó n u ñư c chu n y m i sang ph n sau. 1.2.2.2 Thi t k k thu t (chính th c): ðây là nh ng ph n có tính ch t t ng quát và b n v chi ti t. * Ph n k thu t bao g m: ch n sơ ñ k thu t, ch n và tính thi t b , b trí m t b ng phân xư ng, b trí t ng m t b ng nhà máy, tính năng lư ng, ñi n, nư c, nhiên li u, xây d ng và v sinh xí nghi p, cu i cùng là h ch toán kinh t . * Ti p theo trên cơ s ñó ti n hành l p b n v v xây d ng, v chi ti t k t c u, b n v l p ráp… 1.3. Yêu c u c a b n thi t k : 1.3.1. Hình th c: * T t c các ph n rõ ràng, chính xác nh m thu n l i cho vi c s d ng v sau. * Các ñơn v , ký hi u ph i tuân theo quy chu n hay các quy ư c hi n hành. Các ký hi u t ch n ph i nh t quán trong toàn b n thi t k . * Thuy t minh c n ng n g n, rõ ràng, cho phép minh ho b ng nh ng ñ th , bi u ñ , b n th ng kê. * Kh gi y ñúng quy ñ nh. 1.3.2. Các quy ñ nh và ký hi u: 1.3.2.1 Kh gi y v : Trong thi t k nên dùng c gi y A0, A1, ho c A1 m r ng. Trư ng h p c n v các b n v l n (m t b ng nhà máy, sơ ñ ñư ng ng..) cho phép tăng m t chi u c a gi y lên g p 2-2,5 l n, trong khi gi nguyên chi u kia. 1.3.2.2 T l hình v : *Tăng: 2/1; 5/1; 10/1. Ký hi u: M2:1;… *Gi m: 1/2; 1/2,5; 1/5; 1/10; 1/20; 1/25; 1/50; 1/100; 1/200; 1/500; 1/1000; Ký hi u: M 1:2;… Cũng có th cho phép dùng t l : 1/4; 1/15; 1/40; 1/75.
 8. 7 1.3.2.3 Trình bày b n v và khung tên: TRƯ NG ð I H C BÁCH KHOA CHUYÊN NGÀNH: KHOA HOÁ K THU T 20 ð ÁN T T NGHI P KHOÁ: 60 mm ð tài: S b nv : 16 B nv s : Sinh viên H và tên (Ch ký) T l: 888 (Ch ký) N I DUNG B N V Giáo viên H và tên Ngày hoàn thành: T trư ng H và tên (Ch ký) Ngày b o v : 25 30 20 75 30 180mm 1.3.2.4 Ký hi u ñư ng ng d n: ng d n Nét v Ký hi u (màu) S n ph m th c ph m -------------------- ðen Nư c l nh -----.-----.-----. Xanh lá cây Hơi nư c ----..----..----.. H ng Không khí ---...---...---... Xanh da tr i Khí ñ t -----O-----O-----O Tím Chân không ------ - Xám tươi Du ----//----//----//----//-- G Axit ----\----\----\----\- Xanh ôliu Ki m ----≠----≠----≠----≠--- G sáng Ngoài ra còn nhi u ký hi u ñư ng ng khác.
 9. 8 1.3.2.5 Ký hi u v t li u: Kim lo i Kính Lư i ð t n n ch t Bê tông c t thép Bê tông thư ng G ch các lo i ðá V t li u cách nhi t G ch ch u l a G Ch t d o ð t thiên nhiên Ch t l ng Bê tông g ch v ð tñ p 1.3.2.6 Ký hi u l , ñ d c: i% L tròn L vuông
 10. 9 1.3.2.7 Các lo i ñư ng nét trong b n v (TCVN8-1993) * Trên b n v ñư c bi u di n b ng nhi u nét. M i lo i có hình dáng và công d ng khác nhau. Vi c quy ñ nh nét v nh m m c ñích rõ ràng, d ñ c và ñ p. Tên g i Nét v Áp d ng t ng quát A1: c nh th y, ñư ng bao th y A A2: ñư ng ren th y Nét li n ñ m A3: khung b n v , khung tên B1: ñư ng kích thư c, ñư ng dóng B2: thân mũi tên B Nét li n mãnh B3: ñư ng g ch chéo trên m t c t B4: ñư ng bao m t c t C1: ñư ng c t li n hình bi u di n C2: ñư ng gi i h n hình c t và hình C Nét lư n sóng chi u. ðư ng c t lìa hình bi u di n D Nét zizz c ðư ng bao khu t E Nét ñ t C nh khu t Nét g ch ch m G1: ñư ng tâm G mãnh G2: ñư ng ñ i x ng Nét g ch ch m mãnh dày các ðánh d u v trí c a m t ph ng c t H ñ u và ch thay ñ i hư ng * Quy ñ nh v vi c ghi kích thư c: - V ñư ng dóng kích thư c - V ñư ng kích thư c - Ghi con s kích thư c Chú ý: - Kích thư c nên ghi ngoài hình bi u di n - Trên b n v dùng ñơn v dài là mm nhưng không ghi ñơn v sau con s kích thư c. 450 Hình v 1.1 450 2200 3600 ðư ng dóng ðư ng kích thư c
 11. 10 - ðư ng kích thư c: có th 2 ñ u có v mũi tên, ho c có th thay b ng m t ño n nét dài 2-3 mm, nghiêng 45o và v t i giao ñi m. - Kích thư c cao ñ : • Trong b n v xây d ng kích thư c ch ñ cao so v i m t ph ng chu n (m t sàn t ng 1 ho c m t bi n) thư ng dùng ñơn v là m v i 3 s l . Dùng ký hi u: 3,100 ðư ng dóng Khi ghi ñ cao trên m t b ng, con s ch ñ cao ñư c ñ t trong hình ch nh t và ñ t t i ch c n ghi cao ñ (Hình v 1.3). 3000 3600 1,330 ±0,000 -0,980 Hình v 1.2 Hình v 1.3 - Cách ghi ñư ng tr c tim, tr c s : Trong b n v còn ñánh d u ñư ng tr c tim (nét g ch ch m) và ñ t tên cho các ñư ng tr c tim ñó g i là tr c s . Tr c s ñư c v ký hi u là ñư ng tròn trong ñó ghi tên c a ñư ng tr c s ñó. Thư ng ñư c ghi như sau: • Theo tr c ngang ñư c ñánh th t t trái qua ph i b ng các s t nhiên 1,2,3... • Theo tr c d c ñư c ñánh th t t dư i lên b ng các ch in hoa A, B, C...
 12. 11 C Hình v 1.4 B A 1 2 3 4 1.3.2.8 Ký hi u trên b n v m t b ng t ng th : TT TÊN G I KÝ HI U TT TÊN G I KÝ HI U 1 C ng ra vào 16 C a m t cánh Hàng rào t m 2 Hàng rào vĩnh c u 3 17 C a hai cánh ðư ng ô tô 4 ðư ng ô tô t m 5 18 C a quay th i 6 Sông thiên nhiên 19 C a lùa 1 cánh 7 H ao thiên nhiên 20 C a lùa 2 cánh 8 ðư ng s t 21 C a s ñơn ` 9 Cây l n ``````` 10 Cây nh C a s ñơn quay 22 theo tr c ngang trên 11 B phun nư c 12 Th m c 23 Phòng t m Khu v c ñ t m 13 r ng 14 Công trình ng m 24 Phòng v sinh 15 Nhà s n có
 13. 12 1.4. B c c b n thuy t minh: B n thuy t minh ñ án t t nghi p c a sinh viên ph i có ñ y ñ các ph n sau: 1. Nhi m v thi t k 2. M c l c 3. M ñ u 4. L p lu n kinh t k thu t 5. Thi t k k thu t 6. Ki n trúc và xây d ng 7. T ñ ng hoá 8. Tính kinh t 9. An toàn lao ñ ng và phòng ch ng cháy n 10. V sinh xí nghi p, ki m tra s n xu t 11. Ph l c 12. K t lu n 13. Tài li u tham kh o Tuỳ trư ng h p c th mà n i dung có th thêm ho c b t các ph n cho phù h p v i ñ tài.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản