intTypePromotion=3

Cồng chiêng giữ lửa Nam Tây Nguyên

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
57
lượt xem
8
download

Cồng chiêng giữ lửa Nam Tây Nguyên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên đã được UNESCO công nhận là "Kiệt tác truyền khẩu và di sản phi vật thể của nhân loại" vào ngày 25/11/2005. Đây là niềm tự hào không chỉ của nhân dân các dân tộc Tây Nguyên mà của cả dân tộc Việt Nam. Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên trải dài trên 5 tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc, Đắc Nông, Lâm Đồng. Đã có nhiều băn khoăn trước thực trạng văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên ngày bị mai một, thất truyền, song đối với Lâm Đồng, cồng chiêng có vai trò "giữ lửa" cho văn hóa đặc trưng của vùng đất huyền thoại này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cồng chiêng giữ lửa Nam Tây Nguyên

  1. KKoa Hoc & Bmrsm CUNG CHltNG "GIU LAA NAM TAY NGUYEN' T H A N H HONG !*i-rt.^-'J.:.''fe
  2. Khoa hoc & Dtfi song chieng cho hang trim thanh, thilu nien dan tgc thieu sd. Thinh phd Di Lat, huyen Lac Duong da ket hgp gidi thieu, quang bi \'in hda cdng chieng vdi ddng dio du khich thdng qua loai hinh lua trai, udng rugu can vi bieu dien cdng chieng. Trong dip "Nhirng ngdy hdi vdn hda Hd Ndi tgi Ldm Ddng" \ara qua. Ban td chiic da dua Le hdi van hda cdng chieng thanh mdt trong 6 chuong trinh chinh thirc. Sau khi ket thuc, ban td chirc da bin giao cho huyen Hien nay, ti-ong cic ling cua ngudi Ma Da Teh tiep tuc dang cai td chiie Ngdy hdi (ke ca ngudi K'ho). o Lam Ddng da hinh vdn hda cong chieng todn tinh ndm 20U. thinh nhieu nhdm chieng nir. Da cd nhieu Hoat ddng niy se dugc duy tri va luan phien dan chieng nii bieu dien thinh edng trong td chirc hing nam d Lim Ddng,... cac le hdi ldn, de lai in tugng manh cho du khich trong vi ngoai nudc. Tai Le hdi van De thuc sir xung dang vdi niem tu bio mi hda cdng chieng nhin dip "Nliibig ngdy vdn UNESCO cdng nhin, de Khdng gian vin hda hda Hd Ndi tgi Ldm Ddng" (thing 10/2010), cdng chieng Tay Nguyen tda sang, khdng gi 12 nhdm chieng cua 12 huyen/thinh phd khic hon li phii cd su nd lire tir nhieu phia. trong tinh ve tham du, khin gia da ehimg kien Trude het nganh chiie ning ein tap trung rat nhieu nghe nhan dinh chieng dieu luyen tuyen truyen, nang cao ldng tii hio vi y thiic li cic Md (bi), Mai ur (chi)! edng ddng cho chinh ddng bio cic dan tdc thieu sd Tay Nguyen; dinh hudng vi giio due Rieng tren minh dit nhd be dudi chin thi he tre cic dan tdc biet yeu, quy trgng di niii Me (LangBiang. huyen Lac Duong) cd san vin hda "kiet tdc" mi td tien hg ngin tdi 12 ddi cdng chieng tdn tai va phit trien. ddi gin giii vi truyen lai; td chiic dao tao bii Die biet, tai budn Bon Dung (xa Lit, huyen bin vl kiln thiic, ky ning choi nhae eu cdng Lac Duong) ed 1 din chieng nir gdm 6 nghe chieng (ke ei trinh do chinh chieng) do mdt nhin ldn tudi. Dd li nhiing ngudi din bi dinh sd nghe nhin ldn tudi truyen day. chieng da qua 60 miia riy; trong dd Md Cii Kar (truong nhdm) nim nay da 80 tudi vin Ngoii ra, chinh quyen vi nginh chiic ning cdn du sire eiing 5 nghe nhin nir gidng len am eiing cin xay dung co che, chmli sach, tao vang nhiing bii chieng giira dai ngan Nam dilu kien thuan lgi nhit de bio tdn vi phit Tay Nguyen bimg vT. trien loai hmh nghe thuat dan gian ddc dio niy thdng qua xay dung cie Phdng luu trii Lam gi de bao tdn va phat trien van hda di sin van hda cong chieng Tay Nguyen tai cdng chieng Nam Tay Nguyen? cac Trung tam dii lieu qudc gia vi tai cae dja NTiiing nim gin day, nganh \"an hda eua phuang: td chirc bieu dien, gidi thieu rdng rai tinh Lim Ddng da cd nhieu ed gang trong din edng ehiing, trong nhi trudng, den khich \iee khio sat, dinh gii, phan loai vi cap du lich trong vi ngoai nudc; tang cudng hgp phep boat ddng chinh thiic cho hang chuc tic giao luu, quing bi van boa edng chieng ddi, nhdm cdng chieng tai dia phuong. Ddng den cae nudc tren the gidi; ddng thdi lim tdt thdi, nganh chire nang ciing cd nhiing bien cdng tic quin ly nha nudc trong boat ddng phip ngin chin hien tugng thuong mai hda, niy, ti-inh tinh trang "thuang mai hda" van dua xm hda cdng chieng vio muc dich kinh hda cdng chieng,... doanh thuan tuy kiem tien. Hy vgng tir nhirng cd ging niy, edng chieng Tai cic huyen Da Teh. Lac Duong, Don khdng ehl "giir lua" mi se tiep tuc duge bio Duong. Bao Lam.... nginh van hda da phdi tdn \ i phit trien manh me tren viing dit Nam hgp td chirc tren 50 ldp day nhae cu edng Tay Nguyen xinh dep nay •

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản