intTypePromotion=1
ADSENSE

Công trình thủy lợi phục vụ phát triển các ngành kinh tế khác nông nghiệp của các tỉnh vùng trung du miền núi phía Bắc, Việt Nam

Chia sẻ: Khanh Long | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

44
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết "Công trình thủy lợi phục vụ phát triển các ngành kinh tế khác nông nghiệp của các tỉnh vùng trung du miền núi phía Bắc, Việt Nam" được thực hiện nhằm đánh giá hiệu quả các công trình thủy lợi phục vụ phát triển các ngành kinh tế khác ngoài nông nghiệp như: Thủy sản, cấp nước sinh hoạt, công nghiệp, du lịch, giao thông,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công trình thủy lợi phục vụ phát triển các ngành kinh tế khác nông nghiệp của các tỉnh vùng trung du miền núi phía Bắc, Việt Nam

c«ng tr×nh thuû lîi phôc vô ph¸t triÓn<br /> c¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c n«ng nghiÖp cña c¸c tØnh vïng Trung du<br /> miÒn nói PhÝa B¾c – ViÖt nam.<br /> GS. Bïi HiÕu vµ GV TrÇn Quèc LËp<br /> Khoa Quy ho¹ch vµ qu¶n lý HTCT - §HTL<br /> Tãm t¾t:<br /> Bµi b¸o c¸o nµy tËp trung vµo ®¸nh gi¸ hiªu qu¶ c¸c c«ng tr×nh thuû lîi phôc vô ph¸t<br /> triÓn c¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c ngoµi n«ng nghiÖp nh­ : thuû s¶n, cÊp n­íc sinh ho¹t, c«ng<br /> nghiÖp, du lÞch, ph¸t ®iÖn, giao th«ng, l©m nghiÖp...Nh»m x¸c ®Þnh râ, n©ng cao nhËn thøc vÒ<br /> vai trß to lín thùc tÕ cña c¸c c«ng tr×nh thñy ®èi víi ph¸t triÓn kinh tÕ, x· héi cña ®Êt n­íc,tõ<br /> ®ã ®ãng gãp nhiÒu h¬n ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ quy ho¹ch, x©y dùng vµ khai th¸c c¸c c«ng tr×nh<br /> thuû lîi. Th«ng qua ®iÒu tra kh¶o s¸t, ®¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng cña c«ng tr×nh thuû lîi phôc vô ph¸t<br /> triÓn c¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c ngoµi n«ng nghiÖp vµ ®Ò xuÊt, kiÕn nghÞ c¸c ph­¬ng h­íng, gi¶i<br /> ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ phôc vô cña c¸c c«ng tr×nh thuû lîi,bæ xung c¬ së khoa häc thùc tiÔn<br /> cho viÖc quy ho¹ch, x©y dùng vµ qu¶n lý c¸c CTTL ®¹t hiÖu qu¶ cao.<br /> 1. §Æt vÊn ®Ò<br /> Tõ tr­íc tíi nay khi x©y dùng råi qu¶n lý khai th¸c c¸c hÖ thèng thuû lîi, ng­íi ta d­êng<br /> nh­ chØ biÕt vµ chó ý tíi hiÖu qu¶ chñ yÕu lµ t­íi, tiªu n­íc cho c¸c lo¹i c©y trång. Tuy nhiªn<br /> trong thùc tÕ qu¶n lý khai th¸c, ngoµi nhiÖm vô cÊp, tho¸t n­íc cho n«ng nghiÖp, tr­íc yªu cÇu<br /> tù nhiªn vµ cÊp b¸ch cña ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, c¸c hÖ thèng thuû lîi cßn ph¸t huy hiÖu qu¶<br /> kÕt hîp cung cÊp n­íc cho c¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c nh­: cÊp n­íc sinh ho¹t, thuû s¶n, du lÞch,<br /> ph¸t ®iÖn, c«ng nghiÖp, dÞch vô...<br /> §Ó thÊy râ tÇm quan träng nµy, tõ n¨m 2004, Bé N«ng nghiÖp vµ PTNT ®· giao cho<br /> Tr­êng §¹i häc thñy lîi thùc hiÖn Dù ¸n §iÒu tra c¬ b¶n thñy lîi víi tiªu ®Ò: “§iÒu tra ®¸nh<br /> gi¸ t¸c ®éng cña c«ng tr×nh thuû lîi ®Õn ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi vµ m«i tr­êng: c«ng tr×nh<br /> thuû lîi phôc vô cÊp tho¸t n­íc n«ng th«n vïng Trung du miÒn nói phÝa B¾c.(VÜnh Phóc, B¾c<br /> Giang, Th¸i Nguyªn, Tuyªn Quang, Cao B»ng, Yªn B¸i, Phó Thä, L¹ng S¬n…)<br /> Bµi b¸o c¸o nµy tËp trung vµo ®¸nh gi¸ hiªu qu¶ c¸c c«ng tr×nh thuû lîi phôc vô ph¸t triÓn<br /> c¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c ngoµi n«ng nghiÖp nh­: thuû s¶n, giao th«ng, cÊp n­íc sinh ho¹t, c«ng<br /> nghiÖp, du lÞch, ph¸t ®iÖn, l©m nghiÖp...<br /> <br /> 2. Môc tiªu, nhiÖm vô, vµ ph­¬ng ph¸p ®iÒu tra kh¶o s¸t vµ nghiªn cøu.<br /> 2.1 Môc tiªu, nhiÖm vô.<br /> Nh»m x¸c ®Þnh râ vµ n©ng cao nhËn thøc vÒ vai trß to lín thùc tÕ cña c¸c c«ng tr×nh thñy<br /> ®èi víi ph¸t triÓn kinh tÕ, x· héi cña ®Êt n­íc, tõ ®ã ®ãng gãp nhiÒu h¬n ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶<br /> quy ho¹ch, x©y dùng vµ khai th¸c c¸c c«ng tr×nh thuû lîi...<br /> Th«ng qua ®iÒu tra kh¶o s¸t, ®¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng cña c«ng tr×nh thuû lîi phôc vô ph¸t<br /> triÓn c¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c ngoµi n«ng nghiÖp nh­: thuû s¶n, giao th«ng, du lÞch, ph¸t ®iÖn,<br /> l©m nghiÖp, vµ ®Ò xuÊt ®­îc ph­¬ng h­íng, gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ phôc vô cña c¸c c«ng<br /> tr×nh thuû lîi, bæ xung c¬ së khoa häc thùc tiÔn cho viÖc quy ho¹ch, x©y dùng vµ qu¶n lý c¸c<br /> CTTL ®¹t hiÖu qu¶ cao.<br /> <br /> 2.2 . Ph­¬ng ph¸p ®iÒu tra, kh¶o s¸t vµ nghiªn cøu.<br /> + Tæ chøc ®oµn kh¶o s¸t c¸c c«ng tr×nh thñy lîi t¹i c¸c tØnh ®­îc lùa chän lµ VÜnh Phóc,<br /> B¾c Giang, Th¸i Nguyªn, Tuyªn Quang, Cao B»ng, Yªn B¸i, Phó Thä, L¹ng S¬n ®Ó ®iÒu tra,<br /> kh¶o s¸t vµ thu thËp tµi liÖu vÒ c«ng tr×nh thuû lîi phôc vô cÊp tho¸t n­íc cho c¸c ngµnh kinh tÕ<br /> x· héi: nu«i trång thñy s¶n, cÊp n­íc sinh ho¹t, du lÞch, c«ng nghiÖp, thuû ®iÖn,cho c¸c ngµnh<br /> dÞch vô kh¸c…<br /> <br /> 1<br /> + §iÒu tra kh¶o s¸t t¹i hiÖn tr­êng kÕt hîp trao ®æi, pháng vÊn t¹i c¸c C«ng ty, xÝ nghiÖp ,<br /> tr¹m qu¶n lý khai th¸c CTTL , t¹i c¸c x· , hîp t¸c x· , th«n , b¶n lµ c¸c ®¬n vÞ - tæ chøc xö<br /> dông nøoc vµ lÊy th«ng tin vµo c¸c phiÕu ®iÒu tra.<br /> + L©y mÉu n­íc t¹i thùc tÕ, thÝ nghiÖm trong phßng ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ chÊt l­îng n­íc<br /> phôc vô: Nu«i trång thñy s¶n, sinh ho¹t, du lÞch, c«ng nghiÖp, ch¨n nu«i...<br /> + ThiÕt lËp c¸c phiÕu ®iÒu tra c¸c chØ tiªu vÒ t¸c ®éng cña c¸c c«ng tr×nh thuû lîi ®Õn ph¸t<br /> triÓn c¸c ngµnh thñy s¶n, du lÞch, c«ng nghiÖp, cÊp n­íc sinh ho¹t…(h¬n 200 phiÕu cho mçi<br /> tØnh), göi phiÕu ®iÒu tra tíi c¸c ®èi t­îng ®­îc kh¶o s¸t sau ®ã tiÕn hµnh tæ chøc thu nhËn<br /> phiÕu ®iÒu tra ®ã.<br /> + Ph©n tÝch vµ tæng hîp c¸c tµi liÖu theo ph­¬ng ph¸p liÖt kª sè liÖu, ph­¬ng ph¸p x¸c<br /> xuÊt thèng kª vµ ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch tæ hîp…<br /> + ThiÕt, lËp b¶ng, biÓu, x©y dùng b¸o c¸o tæng hîp, b¸o c¸o chuyªn ®Ò vµ c¸c phô lôc.<br /> Thêi gian thùc hiÖn dù ¸n trong 2 n¨m 2004 - 2005.<br /> 3. KÕt qu¶ kh¶o s¸t, nghiªn cøu<br /> 3.1. HÖ thèng thñy lîi phôc vô cho ngµnh nu«i trång thuû s¶n<br /> HÖ thèng c«ng tr×nh thuû lîi ë ®©y ®· vµ ®ang tham gia tÝch cùc vµo cÊp vµ tho¸t n­íc cho c¸c<br /> khu vùc nu«i trång thuû s¶n:<br /> Do ®Æc ®iÓm ®Þa h×nh c¸c tØnh miÒn nói phÝa B¾c ViÖt Nam: cã ®Þa h×nh dèc, tiÓu ®Þa h×nh<br /> phøc t¹p nªn Ýt cã ®iÒu kiÖn x©y dùng c¸c hå, ao lín nu«i trång thñy s¶n tËp trung, nªn chñ yÕu<br /> tËn dông c¸c hå thñy lîi vµ ng­êi d©n ®µo ao nu«i trång nhá lÎ ®­îc lÊy n­íc tõ kªnh m­¬ng<br /> thñy lîi.<br /> HÇu hÕt c¸c lo¹i hå chøa n­íc trong c¸c tØnh kh«ng nh÷ng ®­îc sö dông trùc tiÕp nu«i trång<br /> thñy s¶n mµ cßn trùc tiÕp cÊp n­íc cho c¸c ao, hå, c¸c vïng tròng cña ng­êi d©n ®Ó nu«i trång thñy<br /> s¶n, (nh­ mét sè hå chÝnh: hå §¹i L¶i, hå X¹ H­¬ng ë tØnh VÜnh Phóc; Hå CÊm S¬n, hå Khu«n<br /> ThÇn ë B¾c Giang, c¸c hå Löa ViÖt, H¹ Hßa ë tØnh Phó Thä; hå Tµ Keo - Nµ C¸y ë tØnh L¹ng<br /> S¬n, hå Khuæi L¸i , B¶n ViÕt , Nµ TÊu ë tØnh Cao B»ng, hå Nói Cèc, hå Gß MiÕu, hå Suèi<br /> L¹nh, hå B¶o Linh ë tØnh Th¸i nguyªn…) ngoµi ra c¸c c«ng tr×nh thuû lîi cã ®Çu mèi lµ c¸c<br /> ®Ëp d©ng, tr¹m b¬m ®Òu qua hÖ thèng kªnh m­¬ng cßn trùc tiÕp cÊp n­íc cho c¸c ao hå, c¸c<br /> vïng tròng ®Ó nu«i trång thñy s¶n.<br /> NhiÒu n¬i tËn dông c¸c ch©n ruéng thÊp ®­îc cÊp n­íc tõ kªnh m­¬ng thuû lîi ®Ó chuyÓn sang<br /> nu«i c¸: ë B¾c Giang ruéng mét vô chuyÓn sang nu«i c¸ lµ 1.203,3ha (chiÕm 16,4% tæng diÖn<br /> tÝch mÆt n­íc ®· nu«i trång thuû s¶n vµ b»ng 23,9% tæng diÖn tÝch ruéng mét vô th­êng bÞ<br /> ngËp óng cña tØnh). Ngoµi ra c¸c hÖ thèng thñy lîi cßn lµm nhiÖm vô tiªu tho¸t n­íc tõ c¸c khu<br /> nu«i trång thñy s¶n ra hÖ thèng tiªu hoÆc dïng n­íc th¶i thñy s¶n ®Ó tiÕp tôc t­íi ruéng.<br /> TØnh L¹ng S¬n cã kho¶ng 251 hå chøa víi tæng diÖn tÝch mÆt n­íc 1200 ha, hiÖn nay hÇu<br /> hÕt c¸c hå chøa nµy ®Òu ®­îc ®­a vµo th¶ c¸.<br /> TØnh Th¸i Nguyªn: Hå Nói Cèc cã kho¶ng 330,6 ha diÖn tÝch nu«i trång thuû s¶n víi s¶n<br /> l­îng 800 (tÊn/n¨m) ngoµi ra cßn cã hå Suèi L¹nh t¹i huyÖn Phæ Yªn, hå Gß MiÕu huyÖn §¹i<br /> Tõ, HÖ thèng hå B¶o Linh huyÖn §Þnh Hãa... còng ®­îc sö dông ®Ó nu«i trång thuû s¶n.<br /> TØnh Tuyªn Quang: Toµn tØnh cã 2.050 ha mÆt n­íc hå, ao ®Ó nu«i th¶ c¸. Tæng sè 472 hå<br /> chøa vµ c¸c ao gia ®×nh kho¶ng 934 ha chñ yÕu lÊy n­íc tõ kªnh m­¬ng thñy lîi. HÖ thèng hå<br /> Ngßi Lµ thuéc x· Trung M«n, thÞ x· Tuyªn Quang cã diÖn tÝch mÆt n­íc trªn 50 ha ®· ®­îc<br /> nu«i trång thuû s¶n, ngoµi ra hÖ thèng kªnh m­¬ng cña hå Ngßi Lµ cßn cung cÊp n­íc vµo<br /> hµng tr¨m ao nu«i gia ®×nh cña c¸c hé d©n c­ trong hÖ thèng.<br /> TØnh VÜnh Phóc: §ang hoµn thµnh dù ¸n quy ho¹ch tiªu óng tæng thÓ g¾n víi 6.000ha vïng<br /> tròng kÕt hîp nu«i trång thuû s¶n.<br /> <br /> <br /> 2<br /> HÖ thèng thñy lîi LiÔn S¬n cung cÊp n­íc cho tr¹i thñy s¶n cña tØnh t¹i huyÖn VÜnh T­êng vµ<br /> nhiÒu ao, hå nhá n»m r¶i r¸c trªn hÖ thèng.<br /> HiÖn nay c¸c c«ng tr×nh thñy lîi ®· vµ ®ang cung cÊp n­íc cho nhiÒu m« h×nh nu«i trång thuû<br /> s¶n ë trong tØnh ®¹t hiÖu qu¶ kh¸ nh­: M« h×nh 1 lóa + 1 c¸ kÕt hîp nu«i trång thuû s¶n, kÕt hîp<br /> trång c©y ¨n qu¶ t¹i Yªn §ång (Yªn L¹c), Tu©n ChÝnh (VÜnh T­êng) cho thu nhËp ®¹t tõ 50  60<br /> triÖu ®ång/ha/n¨m. M« h×nh nu«i c¸ r« phi ®¬n tÝnh t¹i hå B¹ch Tr÷ (Mª Linh) cho n¨ng suÊt cao,<br /> thu nhËp gÊp 10 lÇn trång lóa, hå chøa X¹ H­¬ng cßn cung cÊp n­íc cho liªn doanh nu«i c¸ Tr×nh<br /> n­íc ngät ®Ó xuÊt khÈu.<br /> Ph¸t triÓn nu«i trång thuû s¶n thµnh ngµnh s¶n xuÊt quan träng trong nÒn kinh tÕ n«ng<br /> nghiÖp cña tØnh VÜnh Phóc, phÊn ®Êu ®¹t kho¶ng 85  90% diÖn tÝch ao hå, ruéng tròng cña<br /> tØnh vµo nu«i trång thuû s¶n. Nguån cung cÊp n­íc chñ yÕu lµ c¸c c«ng tr×nh thñ lîi.<br /> TØnh B¾c Giang: cã kho¶ng 70 hå chøa cã mÆt n­íc lín víi tæng diÖn tÝch 4.973ha, hiÖn<br /> nay cã 3.614ha ®· ®­îc ®­a vµo th¶ c¸.<br /> C¸c hÖ thèng thñy lîi cßn cung cÊp n­íc cho ruéng mét vô chuyÓn sang nu«i c¸ lµ<br /> 1.203,3 ha (chiÕm 16,4% tæng diÖn tÝch mÆt n­íc ®· nu«i trång thuû s¶n vµ b»ng 23,9% tæng<br /> diÖn tÝch ruéng mét vô th­êng bÞ ngËp óng cña tØnh).<br /> CÊp n­íc cho quy ho¹ch nu«i c¸ ruéng tròng cã kh¶ n¨ng chuyÓn sang nu«i trång thuû<br /> s¶n lµ gÇn 5.000ha, ®Õn n¨m 2004 ®· ®­a vµo nu«i c¸ trªn 1.300 ha.<br /> ChÊt l­îng n­íc dïng cho nu«i trång thuû s¶n t¹i c¸c tØnh ®­îc ®iÒu tra.<br /> KÕt qu¶ ph©n tÝch chÊt l­îng n­íc ë nguån n­íc lÊy t¹i hå chøa, kªnh dÉn n­íc vµo c¸c<br /> ao c¸, vµ t¹i c¸c ao c¸ ®Òu ®¶m b¶o chÊt l­îng theo tiªu chuÈn TCVN 5942 - 1995, kh«ng cã<br /> biÓu hiÖn « nhiÔm vi sinh. Tuy nhiªn cÇn h¹n chÕ th¶i r¸c vµ c¸c chÊt th¶i kh¸c ra kªnh m­¬ng,<br /> ®ã lµ nguy c¬ tiÒm Èn g©y « nhiÔm nguån n­íc cung cÊp cho thñy s¶n.<br /> 3.2. HÖ thèng thuû lîi phôc vô cho ph¸t triÓn c«ng nghiÖp.<br /> NÒn c«ng nghiÖp cña c¸c tØnh ®­îc ®iÒu tra ë trªn ®ang trong thêi kú ®Çu x©y dùng do ®ã<br /> t¸c ®éng cña c«ng tr×nh thuû lîi ®Õn cÊp n­íc cho c«ng nghiÖp cña tØnh cßn Ýt, chñ yÕu cÊp<br /> n­íc cho ng­êi d©n ®Ó lµm dÞch vô, s¶n xuÊt tiÓu thñ c«ng nghiÖp nhá lÎ nh­ s¶n xuÊt g¹ch<br /> ngãi vµ vËt liÖu x©y dùng, khai th¸c kho¸ng s¶n, x©y dùng c¬ së h¹ t©ng, nhµ m¸y chÕ biÕn thùc<br /> phÈm, s¶n xuÊt bia, chÕ biÕn thøc ¨n gia sóc....Bªn c¹nh ®ã c¸c hÖ thèng thuû lîi cßn phôc vô<br /> cho viÖc tiªu tho¸t n­íc cho c¸c nhµ m¸y, xÝ nghiÖp vµ c¬ së h¹ tÇng cña ®Þa ph­¬ng.<br /> TØnh L¹ng S¬n: §iÓn h×nh nh­ má than Na D­¬ng, ng­êi d©n ®· ®­îc cÊp n­íc tõ hÖ<br /> thèng thuû lîi hå Tµ Keo - Nµ C¸y thuéc huyÖn Léc B×nh ngoµi ra hÖ thèng hå Tµ Keo – Nµ C¸y<br /> phôc vô cho s¶n xuÊt g¹ch ngãi, khai th¸c kho¸ng s¶n, x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, tiÓu thñ c«ng vµ<br /> dÞch vô kh¸c trong tØnh mang tÝnh nhá lÎ, víi quy m« kh«ng lín hµng n¨m lµ 300.000m3. Hå Bß<br /> Luång thuéc thÞ x· L¹ng S¬n hµng n¨m cÊp 100.000m3 n­íc cho nhµ m¸y xi m¨ng.<br /> TØnh Phó Thä: Nhµ m¸y ph©n l©n Supe phèt ph¸t L©m Thao mçi n¨m lÊy tõ 5 ®Õn 6 triÖu<br /> m3 n­íc tõ kªnh t­íi chÝnh cña tr¹m b¬m Diªn Hång.<br /> N¨m 2004 c¸c tr¹m Qu¶n lý CTTL L©m Thao: cung cÊp 3.700.000 m3 n­íc - víi ®¬n gi¸<br /> lµ 230 ®/m3, Tr¹m ViÖt Tr×: CÊp 1.392.000 m3 n­íc víi ®¬n gi¸ lµ 125 ®/m3 cho c¸c nhu cÇu<br /> c«ng nghiÖp<br /> TØnh VÜnh Phóc: Cã hå X¹ H­¬ng ë Tam §¶o cÊp n­íc cho nhµ m¸y quèc phßng Z195, tõ 3 <br /> 4 triÖu m3/ n¨m.<br /> T¹i tØnh Th¸i Nguyªn: Hå chøa n­íc Nói cèc cã nghiÖm vô cung cÊp n­íc cho c«ng<br /> nghiÖp cña vïng Th¸i Nguyªn: Khu Gang ThÐp víi l­u l­îng cÊp n­íc lµ 6 m3/s, nhµ m¸y C¸n<br /> thÐp Gia Sµng víi l­u l­îng cÊp n­íc 0,7 (m3/s), C¬ khÝ Phæ Yªn, Gß §Çm víi l­u l­îng cÊp<br /> n­íc 0,4 m3/s, cÊp n­íc sinh ho¹t cho Tp. Th¸i Nguyªn víi l­u l­îng cÊp n­íc 0,1 m3/s. Céng<br /> 3<br /> l­u l­îng cÇn thiÕt ph¶i cung cÊp cho c«ng nghiÖp lµ (7,2 m3/s) hÖ thèng thuû lîi hå Nói Cèc<br /> ®· thùc hiÖn ®­îc c¬ b¶n nhiÖm vô cÊp n­íc nªu trªn cho c«ng nghiÖp.<br /> 3.3. HÖ thèng thuû lîi phôc vô ph¸t triÓn du lÞch.<br /> C¸c tØnh: Cao B»ng, L¹ng S¬n, Tuyªn Quang, Phó Thä, Yªn B¸i, B¾c Giang thuéc miÒn<br /> nói d©n c­ th­a thít, kinh tÕ – x· héi ch­a ph¸t triÓn, l¹i thªm phÇn lín c¸c c«ng tr×nh thñy lîi<br /> cßn nhá, lÎ l¹i ph©n t¸n vµ n»m xa khu d©n c­ tËp trung nªn phôc vô c¸c ngµnh nh­ du lÞch,<br /> dÞch vô, giao th«ng cßn ®­îc Ýt .<br /> C¸c hå ch÷a, c«ng tr×nh thñy lîi ®· ®­îc khai th¸c vµ cã nhiÒu tiÒm n¨ng ph¸t triÓn du<br /> lÞch lµ: hå Khuæi L¸i gÇn thÞ x· Cao B»ng, hå B¶n ViÕt n»m trªn ®­êng ®i vµo khu du lÞch th¸c<br /> n­íc B¶n Dèc.<br /> TØnh L¹ng S¬n: Víi sè l­îng 251 hå chøa n­íc trong ®ã cã nh÷ng hå cã m«i tr­êng c¶nh<br /> quan ®Ñp vµ tiÖn lîi vÒ giao th«ng nh­ hå Nµ C¸y – Tµ Keo - Léc B×nh.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> H×nh 3.1 Lîi dông hå Tµ Keo – L¹ng S¬n ®Ó du lÞch, thñy s¶n, cÊp n­íc sinh ho¹t.<br /> TØnh Tuyªn Quang: cã hå Ngßi Lµ víi c¶nh quan ®Ñp l¹i ë ngay gÇn thµnh phè ®ang ®­îc<br /> ®Çu t­ c¬ së h¹ tÇng, bªn c¹nh ®ã cßn cã c¸c hå Nh­ Xuyªn, Hoµng Khai nÕu ®­îc ®Çu t­ còng<br /> cã thÓ ®­a vµo phôc vô ph¸t triÓn du lÞch...<br /> TØnh Phó Thä: cã hå Löa ViÖt hiÖn ®ang cã dù ¸n ph¸t triÓn du lÞch tèt.<br /> TØnh Th¸i Nguyªn: §iÓm du lÞch hÊp dÉn nhÊt Th¸i Nguyªn lµ hå Nói Cèc víi diÖn tÝch<br /> mÆt n­íc lµ 25 km2, trong lßng hå cã nhiÒu ®¶o lín nhá hµng n¨m thu hót hµng v¹n l­ît kh¸ch.<br /> C¸c hå chøa kh¸c nh­ hå B¶o Linh, hå Suèi L¹nh, hå Gß MiÕu nÕu ®­îc ®Çu t­ th× còng sÏ trë<br /> thµnh khu du lÞch sinh th¸i lý t­ëng.<br /> TØnh Vinh Phóc : Cã hµng ngµn ha mÆt n­íc gåm cã 8 hå lín vµ 186 hå nhá ®©y lµ mét tiÒm<br /> n¨ng to lín ®Ó ph¸t triÓn ngµnh du lÞch sinh th¸i, hiÖn t¹i VÜnh Phóc míi chØ khai th¸c ®uîc hå §¹i<br /> L¶i lµm n¬i du lÞch sinh th¸i ®ang x©y dùng thªm s©n ®¸nh g«n, c¸c chßi c©u c¸ gi¶i trÝ vµ nhiÒu nhµ<br /> nghØ c¸c lo¹i, T¹i c«ng ty KTCTTL Tam §¶o cã mét sè hå chøa nh­: hå X¹ H­¬ng, hå Lµng Hµ...<br /> còng ®îc kÕt hîp lµm khu du lÞch sinh th¸i, ®ang x©y dùng s©n ®¸nh G«n, c¸c nhµ nghØ, khu §Çm<br /> V¹c, L¹c ý thuéc LiÔn S¬n, khu côm c«ng tr×nh ®Ëp LiÔn S¬n còng ®­îc dù kiÕn kÕt hîp thµnh ®iÓm<br /> du lÞch.<br /> TØnh B¾c Giang: c¸c hÖ thèng hå chøa lín nhá nh­ hå CÊm S¬n kÕt hîp thñy ®iÖn, thñy<br /> s¶n, hå Khu«n ThÇn, hå §¸ Mµi, hå §ång Cèc, côm ®Çu mèi ®Ëp CÇu S¬n... cã tiÒm n¨ng du<br /> lÞch sinh th¸i to lín cña tØnh.<br /> 3.4. HÖ thèng thuû lîi phôc vô ph¸t triÓn ngµnh ®iÖn.<br /> T¹i c¸c tØnh nªu trªn, hÖ thèng l­íi ®iÖn quèc gia ®· vµ ®ang ph¸t triÓn m¹nh nªn d©n c­<br /> ë nh÷ng vïng thuËn lîi nh­ t¹i thÞ x·, thÞ trÊn, vµ thÞ tø còng nh­ vïng d©n c­ thuËn tiÖn giao<br /> 4<br /> th«ng ®Òu ®­îc sö dông l­íi ®iÖn quèc gia. ChØ cã mét sè n¬i khi m¹ng l­íi ®iÖn quèc gia ch­a<br /> kÐo ®Õn ®­îc th× ng­êi d©n trong th«n b¶n míi sö dông dèc n­íc bËc n­íc trong kªnh ®Ó ®Æt<br /> c¸c tr¹m thuû ®iÖn nhá, m¸y ph¸t ®iÖn nhá cña Trung Quèc.<br /> TØnh L¹ng S¬n kh«ng cã c«ng tr×nh thuû ®iÖn riªng biÖt mµ ë d¹ng c«ng tr×nh thuû lîi kÕt hîp<br /> ph¸t ®iÖn. TÝnh ®Õn nay toµn tØnh ®· cã 21 tr¹m thuû ®iÖn nhá c«ng suÊt tr¹m tõ 5 ®Õn 200 KW. Tæng<br /> c«ng suÊt l¾p ®Æt lµ 672KW.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> H×nh 3.2. Thuû ®iÖn gia ®×nh trªn kªnh Tµ Keo – Nµ C¸y<br /> T¹i tØnh Yªn B¸i: cã c«ng tr×nh thñy lîi - thñy ®iÖn Th¸c Bµ kÕt hîp phôc vô ®a môc tiªu<br /> nh­ : du lÞch, t­íi c©y trång, thñy s¶n, cÊp n­íc sinh ho¹t… lµ hÖ thèng thuû lîi næi bËt vµ ®¹i<br /> diÖn nhÊt cho tØnh, cã tÇm cì quèc gia.<br /> TØnh B¾c giang cã c«ng tr×nh thñy lîi hå chøa CÊm S¬n kÕt hîp cÊp n­íc cho thñy ®iÖn<br /> CÊm S¬n cã c«ng xuÊt kh¸ lín.<br /> 3.5. HÖ thèng thuû lîi phôc vô cÊp n­íc sinh ho¹t.<br /> T¹i c¸c tØnh Cao B»ng, Tuyªn Quang, Yªn B¸i, Phó Thä, L¹ng S¬n, VÜnh Phóc.<br /> ChØ nh÷ng khu vùc thÞ x·, thÞ tø míi cã hÖ thèng cÊp n­íc s¹ch cßn l¹i nh÷ng vïng cao<br /> vµ vïng kh¸c, ng­êi d©n vÉn chñ yÕu sö dông nguån n­íc t¹i c¸c hå chøa, kªnh m­¬ng thñy lîi<br /> ®i qua th«n, b¶n.<br /> Ngoµi ra hÖ thèng kªnh m­¬ng còng tham gia vµo viÖc cung cÊp n­¬c sinh ho¹t mét c¸ch<br /> gi¸n tiÕp th«ng qua viÖc lµm t¨ng mùc n­íc ngÇm trong c¸c giÕng n­íc sinh ho¹t cña ng­êi<br /> d©n trong vïng, ng­êi d©n ë nhiÒu n¬i cßn lÊy trùc tiÕp n­íc tõ kªnh m­¬ng lªn ®Ó sinh ho¹t.<br /> TØnh B¾c Giang cã nhiÒu hÖ thèng CTTL ®Òu ®­îc tËn dông kÕt hîp cÊp, tho¸t n­íc cho<br /> sinh ho¹t VSNT nh­: t¹i c¸c hÖ thèng S«ng CÇu, CÇu S¬n - CÊm S¬n, Khu«n ThÇn, T­ M¹i... d©n<br /> c­ ®· dïng n­íc sinh ho¹t chñ yÕu tõ c¸c kªnh m­¬ng t­íi vµ còng x¶ n­íc th¶i trùc tiÕp ra hÖ<br /> thèng kªnh tiªu, chÊt l­îng n­íc lÊy trùc tiÕp tõ kªnh m­¬ng cho SH & VSNT th­êng kÐm chÊt<br /> l­îng.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 5<br /> H×nh 3.3. Ng­êi d©n tØnh L¹ng S¬n sö dông n­íc cña HTTN ®Ó sinh ho¹t<br /> T¹i tØnh Th¸i Nguyªn<br /> - Nhµ m¸y n­íc TÝch L­¬ng: LÊy n­íc tõ hå Nói Cèc<br /> - Nhµ m¸y n­íc thÞ trÊn óc S¬n (huyÖn Phó B×nh): Nguån cÊp n­íc lµ kªnh dÉn cña hÖ<br /> thèng Th¸c Huèng, cÊp n­íc sinh ho¹t cho nh©n d©n trong huyÖn .<br /> T¹i tØnh L¹ng S¬n: Ngµnh thuû lîi ®· x©y dùng ®îc 82 c«ng tr×nh cÊp n­íc sinh ho¹t vµ cã<br /> kho¶ng 47387 ng­êi sö dông, nh­ b¶ng díi.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> H×nh 3.4. Cöa lÊy n­íc tõ kªnh chÝnh Nói Cèc vµo Nhµ m¸y n­íc TÝch L­¬ng<br /> ChÊt l­îng n­íc dïng cho sinh ho¹t<br /> N­íc dïng cho sinh ho¹t ®· lÊy mÉu n­íc ngÇm, n­íc ë kªnh chÝnh vµ hå thuû lîi dïng<br /> cho sinh ho¹t. KÕt qu¶ ph©n tÝch cho thÊy hÇu nh­ c¸c mÉu n­íc ®Òu ch­a ®¹t tiªu chuÈn chÊt<br /> l­îng n­íc dïng cho sinh ho¹t theo tiªu chuÈn TC505 - BYT do nång ®é chÊt r¾n l¬ löng,<br /> nit¬rit, photpho, ch× vµ mét sè chÊt kh¸c trong n­íc h¬i cao h¬n giíi h¹n cho phÐp.<br /> 3.6. HÖ thèng thuû lîi phôc vô giao th«ng<br /> Giao th«ng ®­êng bé.<br /> T¹i c¸c tØnh miÒn nói hÖ thèng kªnh m­¬ng th­êng cã mÆt c¾t ngang nhá, l¹i qua ®Þa<br /> h×nh phøc t¹p, ®é dèc lín nªn c¸c bê kªnh m­¬ng th­êng nhá chØ cã thÓ phôc vô giao th«ng bé<br /> cho c¸c ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn nhá vµ th« s¬ ®Ó vËn chuyÓn ng­êi, m¸y mãc, thiÕt bÞ vµ ng­êi<br /> d©n n«ng th«n cßn tËn dông c¸c bê kªnh m­¬ng néi ®ång lµm ®­êng giao th«ng. Tuy nhiªn do<br /> sù lÊn chiÕm hµnh lang kªnh m­¬ng tõ d©n c­ mµ chiÒu réng nhiÒu ®o¹n bê kªnh bÞ thu hÑp l¹i.<br /> ViÖc kÕt hîp c«ng tr×nh thuû lîi ®Ó giao th«ng (nh­ cÇu m¸ng, cÇu trªn ®Ëp...) vÉn ®­îc thùc<br /> hiÖn nh­ng ngµnh thuû lîi kh«ng thu ®­îc lÖ phÝ .<br /> T¹i c¸c tØnh trªn hiÖn nay 80% - 100% sè x· cã ®­êng «t« ®Õn trung t©m x·.<br /> VÒ giao th«ng ®­êng thñy:<br /> Tr­íc ®©y mét sè hÖ thèng cã ®­îc x©y dùng kÕt hîp, hoÆc ®­îc tËn dông kªnh cÊp trªn<br /> ®Ó giao th«ng thuû nh­ hÖ thèng S«ng CÇu, LiÔn S¬n, CÇu S¬n – CÊm S¬n... nh­ng ®Õn nay<br /> giao th«ng thuû trªn kªnh m­¬ng kh«ng ph¸t triÓn v× ngµy cµng ®­îc thay thÕ nhiÒu bëi giao<br /> th«ng ®­êng bé.<br /> 3.7. HÖ thèng thuû lîi phôc vô viÖc tiªu tho¸t n­íc, phßng chèng lò lôt.<br /> HÖ thèng thuû lîi ngoµi viÖc phôc vô viÖc tiªu tho¸t n­íc cho n«ng nghiÖp cßn lµm<br /> nhiÖm vô tiªu tho¸t n­íc cho c¸c c¬ së h¹ tÇng nh­ khu d©n c­, ®­êng x¸, c¸c khu c«ng<br /> nghiÖp. Nh­ t¹i tØnh Phó Thä cã tr¹m b¬m tiªu Lª TÝnh ngoµi nhiÖm vô tiªu n­íc cho ®ång<br /> ruéng cßn tiªu tho¸t n­íc cho thÞ trÊn L©m Thao.<br /> <br /> <br /> 6<br /> T¹i c¸c tØnh nh­: Th¸i Nguyªn l­îng n­íc mÆt t¹i c¸c khu c«ng nghiÖp ®« thÞ ®Òu tËp<br /> trung vµo c¸c cèng tiªu cña c«ng tr×nh thuû lîi…ViÖc tiªu n­íc cho phÇn lín thÞ x· B¾c Giang<br /> lµ do c¸c hÖ thèng thñy lîi ®¶m nhiÖm …..<br /> C¸c c«ng tr×nh thuû lîi cßn cã nhiÖm vô tiªu tho¸t lò phßng tr¸nh ngËp lôt nhÊt lµ ®èi víi<br /> c¸c tØnh miÒn nói nh­: Cao B»ng, Tuyªn Quang, Yªn B¸i…..<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> H×nh 3.5. CÇu giao th«ng trªn ®Ëp d©ng LiÔn S¬n (tØnh VÜnh Phóc)<br /> 3.8. HÖ thèng thuû lîi phôc vô ph¸t triÓn l©m nghiÖp.<br /> C¸c c«ng tr×nh thuû lîi ®· cÊp n­íc, gi÷ Èm cho c¸c v­ên ­¬m c©y, cho viÖc trång rõng nhÊt lµ<br /> c¸c hå chøa ë trªn vïng cao nh­ c¸c hå CÊm s¬n , Khuæi l¸i , Tµ keo, B¶n viÕt , Ngßi lµ ,<br /> Khu«n thÇn .... vµ kªnh m­¬ng cÊp n­íc vµo c¸c bÓ chøa ®Ó dËp t¾t löa khi x¶y ra ch¸y rõng.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> H×nh 3.6. C«ng tr×nh thuû lîi phôc vô t­íi rõng tre B¸t §é – Yªn B¸i<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> H×nh3.7 Sö dông n­íc tõ hÖ thèng thuû n«ng ®Ó ph¸t triÓn L©m nghiÖp<br /> <br /> 7<br /> C¸c vïng thuéc luu vùc, c¸c ®åi nói xung quanh c¸c hå chøa thuû lîi th­êng cã c©y rõng che<br /> phñ ph¸t triÓn tèt lµ nhê nguån sinh thuû cña hå chøa vµ khÝ hËu m¸t mÎ do hå n­íc t¹o nªn.<br /> 4. KÕt luËn, kiÕn nghÞ.<br /> 4.1. KÕt luËn.<br /> 1. HÖ thèng thuû lîi phôc vô ph¸t triÓn thuû s¶n.<br /> C¸c c«ng tr×nh thuû lîi t¹i c¸c tØnh Th¸i Nguyªn, Tuyªn Quang, Cao B»ng, Yªn B¸i, L¹ng<br /> S¬n, Phó Thä, VÜnh Phóc vµ B¾c Giang ®· phôc vô tÝch cùc, cã hiÖu qu¶ cÊp tho¸t n­íc cho<br /> nu«i trång thuû s¶n: hÇu hÕt c¸c hå chøa n­íc ®Òu phôc vô trùc tiÕp ®Ó nu«i c¸ nh­ c¸c hå Nói<br /> Cèc, B¶o Linh, Suèi L¹nh, Gß MiÕu…ë tØnh Th¸i Nguyªn. Hå Ngßi Lµ ë Tuyªn Quang, t¹i<br /> tØnh Phó Thä cã hå Löa ViÖt, ®Çm §µo, ®Çm DÞ vµ hÖ thèng ao, hå, ®Çm ë phÝa nam ViÖt Tr×,<br /> hå §¹i L¶i , X¹ h­¬ng ë VÜnh Phóc, L¹ng S¬n cã kho¶ng 251 hå chøa víi tæng diÖn tÝch mÆt<br /> n­íc 1.200 ha, hiÖn nay hÇu hÕt c¸c hå chøa nµy ®Òu ®­îc ®­a vµo th¶ c¸.<br /> C¸c kªnh m­¬ng t­íi cßn dÉn n­íc vµo rÊt nhiÒu hå ao cho nh©n d©n nu«i c¸<br /> VÒ chÊt l­îng n­íc dïng cho nu«i trång thuû s¶n t¹i c¸c tØnh:<br /> KÕt qu¶ ph©n tÝch chÊt l­îng n­íc ë nguån n­íc lÊy t¹i hå chøa, kªnh dÉn n­íc vµo c¸c<br /> ao c¸, vµ t¹i c¸c ao c¸ ®Òu ®¶m b¶o chÊt l­îng theo tiªu chuÈn TCVN 5942 - 1995, kh«ng cã<br /> biÓu hiÖn « nhiÔm vi sinh. Tuy nhiªn cÇn h¹n chÕ th¶i r¸c vµ c¸c chÊt th¶i kh¸c ra kªnh m­¬ng,<br /> ®ã lµ nguy c¬ tiÒm Èn g©y « nhiÔm nguån n­íc cung cÊp cho thñy s¶n.<br /> C¸c hÖ thèng thñy lîi cßn lµm nhiÖm vô tiªu tho¸t n­íc tõ c¸c khu nu«i trång thñy s¶n.<br /> 2. HÖ thèng thuû lîi phôc vô ph¸t triÓn l©m nghiÖp.<br /> C¸c c«ng tr×nh thuû lîi cung cÊp n­íc, gi÷ Èm cho c¸c v­ên ­¬m c©y, cho c¸c khu trång<br /> rõng nhÊt c©y rõng gÇn quanh c¸c hå, cßn cÊp n­íc cho c¸c bÓ ch­a n­íc ®Ó dËp löa khi x¶y ra<br /> ch¸y rõng.<br /> 3. Thuû lîi cung cÊp n­íc cho ph¸t triÓn c«ng nghiÖp.<br /> <br /> - T¹i tØnh Th¸i Nguyªn, hÖ thèng thuû lîi hå Nói Cèc cung cÊp n­íc cho c«ng nghiÖp cña<br /> vïng gang thÐp Th¸i nguyªn. víi tæng l­u l­îng cÇn thiÕt ph¶i cung cÊp cho c«ng nghiÖp lµ 7,2<br /> (m3/s).<br /> - T¹i tØnh L¹ng S¬n: víi khu c«ng nghiÖp má than Na D­¬ng vµ ng­êi d©n trong khu vùc<br /> ®· ®­îc cÊp n­íc tõ hÖ thèng thuû lîi hå Tµ Keo – Nµ C¸y.<br /> - TØnh Phó Thä: Nhµ m¸y ph©n l©n Supe phèt ph¸t L©m Thao mçi n¨m lÊy kho¶ng 5 ®Õn<br /> 6 triÖu m3 n­íc tõ kªnh t­íi chÝnh hÖ thèng tr¹m b¬m Diªn Hång.<br /> T¹i tØnh VÜnh Phóc hÖ thèng thuû lîi hå X¹ H­¬ng ë Tam §¶o cÊp n­íc cho nhµ m¸y quèc<br /> phßng Z195 tõ 3  4 triÖu (m3/ n¨m).<br /> T¹i B¾c Giang: thuû lîi cung cÊp n­íc cho mét phÇn cña nhµ m¸y ph©n ®¹m...<br /> HÖ thèng thñy lîi t¹i c¸c tØnh cßn cÊp n­íc cho c¸c nhu cÇu kh¸c nh­ s¶n xuÊt vËt liÖu<br /> x©y dùng, chÕ biÕn n«ng s¶n, c¸c dÞch vô, chÕ biÕn thùc phÈm, khai th¸c kho¸ng s¶n, x©y dùng<br /> c¸c c«ng tr×nh c¬ së h¹ tÇng cña mäi ®èi t­îng.<br /> Ngoµi ra c¸c hÖ thæng thñy lîi cßn tiªu tho¸t n­íc cho nhiÒu nhµ m¸y, xÝ nghiÖp vµ c¬ së<br /> h¹ tÇng cña c¸c tØnh.<br /> 4. HÖ thèng thuû lîi phôc vô ph¸t triÓn du lÞch.<br /> C¸c c«ng tr×nh thuû lîi cã nhiÒu tiÒm n¨ng ph¸t triÓn ngµnh du lÞch sinh th¸i nªn ngµy<br /> cµng ®­îc tËn sö dông nhiªu cho ph¸t triÓn du lÞch, cô thÓ nh­:<br /> <br /> <br /> <br /> 8<br /> T¹i tØnh Th¸i Nguyªn: ngoµi hÖ thèng hå chøa Nói Cèc lµ trung t©m du lÞch lín cña tØnh<br /> vµ cña c¶ n­íc, hÖ thèng c¸c hå B¶o Linh, hå Suèi L¹nh, hå Gß MiÕu nÕu ®­îc ®Çu t­ ®Çy ®ñ<br /> vÒ c¬ së h¹ tÇng th× còng sÏ trë thµnh khu du lÞch sinh th¸i lý t­ëng.<br /> T¹i c¸c TØnh Tuyªn Quang, Yªn B¸i, Phó Thä vµ Cao B»ng do phÇn lín c¸c hÖ thèng<br /> c«ng tr×nh thñy lîi ®Òu nhá, lÎ, ph©n t¸n vµ n»m xa khu d©n c­ tËp trung nªn c¸c ngµnh nh­ du<br /> lÞch, dÞch vô ch­a ph¸t triÓn m¹nh. Tuy nhiªn t¹i tØnh Yªn B¸i còng cã hÖ thèng hå chøa Th¸c<br /> Bµ lµ khu du lÞch sinh th¸i rÊt tèt.<br /> TØnh Cao B»ng: cã mét sè hå chøa cã thÓ ph¸t triÓn du lÞch nh­ hå Khuæi L¸i gÇn thÞ x·<br /> Cao B»ng, hÖ thèng hå B¶n ViÕt...<br /> TØnh L¹ng S¬n: víi sè l­îng 251 hå chøa n­íc trong ®ã cã nh÷ng hå cã c¶nh quan ®Ñp vµ<br /> tiÖn lîi vÒ giao th«ng nh­ håTµ Keo- Nµ C¸y huyÖn Léc B×nh còng cã thÓ ®­a vµo ®Ó ph¸t<br /> triÓn du lÞch.<br /> 5. HÖ thèng thuû lîi phôc vô ph¸t triÓn ngµnh ®iÖn.<br /> C¸c tØnh VÜnh Phóc, B¾c Giang, Yªn B¸i, Cao B»ng, Phó Thä, L¹ng S¬n, Tuyªn Quang vµ<br /> Th¸i Nguyªn… do hÖ thèng l­íi ®iÖn quèc gia ®· vµ ®ang ph¸t triÓn m¹nh nªn toµn bé ng­êi<br /> d©n t¹i c¸c thÞ trÊn, thÞ x· vµ thÞ tø ®Òu ®­îc sö dông l­íi ®iÖn quèc gia. ChØ cã mét sè vïng<br /> cao khi m¹ng l­íi ®iÖn ch­a thÓ kÐo ®Õn ®­îc th× ng­êi d©n t¹i c¸c th«n b¶n míi sö dông c¸c<br /> dèc n­íc trong kªnh ®Ó ®Æt c¸c tr¹m thuû ®iÖn nhá.<br /> TØnh L¹ng S¬n kh«ng cã c«ng tr×nh thuû ®iÖn riªng biÖt mµ ë d¹ng c«ng tr×nh thuû lîi kÕt hîp<br /> ph¸t ®iÖn. TÝnh ®Õn nay toµn tØnh ®· cã 21 tr¹m thuû ®iÖn nhá c«ng suÊt tr¹m tõ 5 ®Õn 200 KW. Tæng<br /> c«ng suÊt l¾p ®Æt lµ 672KW.<br /> T¹i hå CÊm S¬n thuéc tØnh B¾c Giang vµ L¹ng S¬n, ngay tõ ®Çu ®· x©y dùng tr¹m thuû ®iÖn lîi<br /> dông n­íc th¸o tõ hå chøa.<br /> 6. Thuû lîi phôc vô cÊp tho¸t n­íc cho c¸c nhu cÇu sinh ho¹t.<br /> HÖ thèng thuû lîi cã t¸c dông cung cÊp n­íc sinh ho¹t mét c¸ch gi¸n tiÕp b»ng c¸ch lµm<br /> t¨ng mùc n­íc ngÇm trong c¸c giÕng kh¬i cña ng­êi d©n do ®ã ng­êi d©n míi cã nguån n­íc<br /> sinh ho¹t.<br /> Víi nh÷ng hé d©n sèng ven c¸c hå chøa lín, nhá, ng­êi d©n còng ®· sö dông trùc tiÕp<br /> nguån n­íc cña hå phôc vô cho sinh ho¹t vµ ch¨n nu«i.<br /> Ngoµi ra ng­êi d©n ë mét sè n¬i d©n c­ cßn lÊy trùc tiÕp n­íc tõ kªnh m­¬ng lªn ®Ó sinh<br /> ho¹t.<br /> - TØnh Th¸i Nguyªn: Nhµ m¸y n­íc TÝch L­¬ng cã hÖ thèng kªnh dÉn n­íc lÊy n­íc tõ<br /> hå Nói Cèc ®Ó cung cÊp n­íc cho sinh ho¹t.<br /> - TØnh L¹ng S¬n: Ngµnh thuû lîi ®· x©y dùng ®­îc 82 c«ng tr×nh cÊp n­íc sinh ho¹t vµ cã<br /> kho¶ng 47.387 ng­êi sö dông.<br /> 7. HÖ thèng thuû lîi phôc vô giao th«ng.<br /> C¸c bê kªnh m­¬ng c¸c lo¹i ®Òu ®­îc tËn dông kÕt hîp giao th«ng ®­êng bé víi quy m«<br /> vµ møc ®é kh¸c nhau .<br /> 8. HÖ thèng thuû lîi phôc vô cho viÖc tiªu tho¸t n­íc.<br /> HÖ thèng thuû lîi ngoµi viÖc phôc vô viÖc tiªu tho¸t n­íc cho n«ng nghiÖp, cßn lµm<br /> nhiÖm vô tiªu tho¸t n­íc cho c¸c c¬ së h¹ tÇng nh­ khu d©n c­, ®­êng x¸, c¸c khu c«ng<br /> nghiÖp. Vµ tiªu tho¸t lò phßng tr¸nh lò lôt, nhÊt lµ ®èi víi c¸c tØnh miÒn nói nh­ Cao B»ng,<br /> Tuyªn Quang, Yªn B¸i, L¹ng S¬n…<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 9<br /> 4.2. C¸c kiÕn nghÞ.<br /> 1. Hoµn chØnh c¸c c¬ chÕ, chÝnh s¸ch vÒ c«ng tr×nh thñy lîi.<br /> - Sím ban hµnh c¸c v¨n b¶n ph¸p quy vÒ quy ho¹ch, x©y dùng vµ qu¶n lý c¸c c«ng tr×nh<br /> thñy lîi phôc vô ®a môc tiªu sö dông tæng hîp nguån n­íc.<br /> - ChÝnh phñ sím bæ sung, hoµn chØnh ban hµnh c¸c NghÞ ®Þnh vÒ lÖ phÝ, thuÕ sö dông tµi<br /> nguyªn n­íc ®­îc cung cÊp tõ c¸c c«ng tr×nh thñy lîi (thñy lîi phÝ).<br /> - C«ng t¸c qu¶n lý thñy n«ng kh«ng thÓ t¸ch khái vai trß cña nh÷ng ng­êi h­ëng lîi, nÕu chØ<br /> do Nhµ n­íc thùc hiÖn sÏ kÐm hiÖu qu¶, g©y g¸nh nÆng rÊt tèn kÐm cho nhµ n­íc nªn cÇn ®Èy m¹nh<br /> thùc hiÖn chñ tr­¬ng chuyÓn giao qu¶n lý CTTL cho c¸c ®¬n vÞ – ng­êi h­ëng lîi lµ c¸c x·, hîp t¸c<br /> x·, Héi nh÷ng ng­êi dïng n­íc nh­ mét sè tØnh ®· lÇm tèt nh­ Tuyªn quang, Lµo Cai, Yªn<br /> B¸i….Doanh nghiÖp nhµ n­íc chØ qu¶n lý nh÷ng c«ng tr×nh cã quy m« lín vµ võa, cßn c¸c<br /> c«ng tr×nh thuû lîi nhá nªn giao l¹i cho ®¬n vÞ dïng n­íc, ®Þa ph­¬ng qu¶n lý khai th¸c.<br /> - Do tÝnh chÊt hÖ thèng vµ thèng nhÊt cña c¸c hÖ thèng thñy lîi, c¸c c«ng tr×nh l¹i phôc vô ®a<br /> môc tiªu (dï lµ c¸c hÖ thèng cã quy m« nhá ë miÒn nói) ®ßi hái viÖc x©y dùng c¸c m« h×nh tæ chøc<br /> qu¶n lý ph¶i tu©n thñ tÝnh hÖ thèng, thèng nhÊt vµ kh«ng thÓ chia c¾t theo ®Þa giíi hµnh chÝnh.<br /> - CÇn cã chÝnh s¸ch vµ chiÕn l­îc sö dông hîp lý nguån n­íc (c¶ n­íc mÆt vµ n­íc<br /> ngÇm). KhuyÕn khÝch vµ chuyÓn giao kü thuËt sö dông tiÕt kiÖm n­íc trong n«ng nghiÖp vµ c¸c<br /> ngµnh kinh tÕ cã nhu cÇu vÒ n­íc.<br /> - §Èy m¹nh c«ng t¸c KhuyÕn thñy lîi (lµ mét nh¸nh cña c«ng t¸c KhuyÕn n«ng) ®Ó sö<br /> dông tèt h¬n ®a môc tiªu nguån n­íc ®­îc cung cÊp tõ c¸c c«ng tr×nh thñy lîi cho ph¸t triÓn<br /> n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n.<br /> 2. C¸c kiÕn nghÞ ®èi víi c¸c ngµnh kinh tÕ.<br /> a) §èi víi ngµnh thuû s¶n: CÇn quan t©m chó ý h¬n kh«ng nh÷ng tíi viÖc cÊp n­íc mµ<br /> cßn ph¸i tho¸t n­íc ®Çy ®ñ hîp lý cho nu«i trång thuû s¶n trong viÖc qu¶n lý, khai th¸c c¸c<br /> c«ng tr×nh thuû lîi ®· cã vµ quy ho¹ch x©y dùng c¸c c«ng tr×nh míi.<br /> b) §èi víi ngµnh giao th«ng: CÇn tu söa, c¶i t¹o n©ng cÊp bê kªnh, m­¬ng ®Ó t¹o ®iÒu<br /> kiÖn thuËn lîi cho ng­êi d©n ®i l¹i và vËn chuyÓn m¸y mãc thiÕt bÞ ra ®ång lµm viÖc cña ng­êi<br /> d©n trong hÖ thèng.<br /> c) VÊn ®Ò cÊp n­íc n«ng th«n.<br /> - T¨ng cêng ®Çu t­, n©ng cÊp, söa ch÷a c¸c hÖ thèng hå chøa cã nhiÖm vô cung cÊp n­íc<br /> cho ng­êi d©n, chó ý ph©n tÝch chÊt l­îng n­íc c¸c hå chøa.<br /> - T¨ng c­êng tuyªn truyÒn vËn ®éng ng­êi d©n b¶o vÖ nguån n­íc mÆt còng nh­ n­íc<br /> ngÇm trong vïng, cã thÓ ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p xö lý nh­: Ph¹t tiÒn hoÆc ®­a ra truy tè tr­íc ph¸p<br /> luËt víi nh÷ng biÓu hiÖn lµm « nhiÔm nguån n­íc trong vïng.<br /> d) HÖ thèng thuû lîi phôc vô cho viÖc cÊp tho¸t n­íc c«ng nghiÖp, dÞch vô<br /> CÇn quy ®Þnh râ h¬n chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña c¸c hÖ thèng thuû lîi vµ<br /> nghÜa vô cña c¸c ®¬n vÞ sö dông n­íc, cã gi¶i ph¸p, c¬ chÕ ®Ó thu thuû lîi phÝ .<br /> Tµi liÖu tham kh¶o<br /> 1. B¸o c¸o ®¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng vµ bæ xung ®Þnh h­íng, quy ho¹ch thñy lîi c¸c tØnh L¹ng<br /> S¬n, Cao B»ng, Tuyªn Quang, Th¸i Nguyªn, Phó Thä, Yªn B¸i, VÝnh Phóc, B¾c Giang – Giai<br /> ®o¹n 2005 – 2010 (Së N«ng nghiÖp & PTNT c¸c tØnh nªu trªn).<br /> 2. B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng qu¶n lý khai th¸c vµ sö dông tµi nguyªn n­íc cña c¸c Chi<br /> côc Thñy lîi, c¸c c«ng ty, xÝ nghiÖp, tr¹m Khai th¸c c«ng tr×nh thñy lîi cña c¸c tØnh nªu trªn<br /> (2000- 2005).<br /> <br /> <br /> 10<br /> 3. §¹i häc thuû lîi: KÕt qu¶ PhiÕu ®iÒu tra vÒ: “§¸nh gi¸ t¸c ®éng cña c¸c c«ng tr×nh<br /> thñy lîi phôc vô cÊp tho¸t n­íc n«ng th«n c¸c tØnh vïng Trung du miÒn nói phÝa B¾c”.<br /> 4. C¸c b¶n ®å hiÖn tr¹ng vµ ®Þnh h­íng quy ho¹ch thñy lîi cña tØnh, cña c¸c hÖ thèng thñy<br /> lîi lín trong tØnh.<br /> Summary<br /> The article concentrate to assess effect of irrigation works to serve and develop for non-<br /> agricultural economics sector: acquatic produc, transprot, forestry, industry and water supply<br /> and sanitation, turist.. For defining and increasing people awareness about real effect of<br /> irrigation works to develop socio - economic, contribute and raise effect on planning building<br /> and exploiting irrigation works. Though inquire, investigate and assessment of actuality<br /> effection of irrigation works to servey and develop non - agricultural economics sector and<br /> others, orientate and create solutions to increase effect of irrigation works to add sciencitific<br /> practical basic for planning, building and managerment irrigations works effect well.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 11<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2