intTypePromotion=1

Đề cương Vi xử lý (P2) - Hệ Trung cấp&Cao đẳng

Chia sẻ: Nguyen Manh Tu Nguyen Manh Tu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
214
lượt xem
97
download

Đề cương Vi xử lý (P2) - Hệ Trung cấp&Cao đẳng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu gồm 415 câu trắc nghiệm ôn thi môn vi xử lý, bô môn điện tử công nghiệp, khoa công nghệ điện tử trường ĐH Công nghiệp TP.HCM

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương Vi xử lý (P2) - Hệ Trung cấp&Cao đẳng

 1. Đề cương ôn thi môn Vi xử lý hệ Trung Cấp, Cao đẳng & Đại học. 1 Trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM Khoa Công nghệ Điện Tử Bộ môn Điện Tử Công Nghiệp ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN VI XỬ LÝ. (HỆ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG & ĐẠI HỌC - Bổ sung) Ngày cập nhật: 25/02/2008 Số câu: 415 1. Cho đoạn chương trình con: DELAY: MOV R0,#20 Hãy cho biết nội dung thanh ghi R0 sau khi thực hiện đoạn DEL: chương trình con trên? MOV R1,#10 a. 20 b. 10 c. 0 d. 14H DJNZ R1,$ DJNZ R0,DEL RET 2. Cho đoạn chương trình con: DELAY: Thời gian tạo trễ khi thi hành đoạn chương trình con trên MOV R0,#20 (trường hợp thạch anh 12 MHz)? DEL: a. 0.2ms b. 0.4ms c. 0.02ms d. 0.04ms MOV R1,#10 DJNZ R1,$ DJNZ R0,DEL RET 3. Đoạn chương trình con tạo trễ 1ms (trường hợp thạch anh 12 MHz): a. b. c. d. DELAY: DELAY: DELAY: DELAY: MOV R0,#100 MOV R0,#10 MOV R0,#10 MOV R0,#20 DEL: DEL: DEL: DEL: MOV R1,#10 MOV R1,#50 MOV R1,#250 MOV R1,#50 DJNZ R1,$ DJNZ R1,$ DJNZ R1,$ DJNZ R1,$ DJNZ R0,DEL DJNZ R0,DEL DJNZ R0,DEL DJNZ R0,DEL RET RET RET RET 4. Đoạn chương trình con tạo trễ 20ms (trường hợp thạch anh 12 MHz): a. b. c. d. DELAY: DELAY: DELAY: DELAY: MOV R0,#100 MOV R0,#100 MOV R0,#50 MOV R0,#20 DEL: DEL: DEL: DEL: MOV R1,#100 MOV R1,#200 MOV R1,#40 MOV R1,#500 DJNZ R1,$ DJNZ R1,$ DJNZ R1,$ DJNZ R1,$ DJNZ R0,DEL DJNZ R0,DEL DJNZ R0,DEL DJNZ R0,DEL RET RET RET RET Biên soạn: Bộ môn Điện tử Công nghiệp
 2. Đề cương ôn thi môn Vi xử lý hệ Trung Cấp, Cao đẳng & Đại học. 2 5. Đoạn chương trình con tạo trễ 30ms (trường hợp thạch anh 12 MHz): a. b. c. d. DELAY: DELAY: DELAY: DELAY: MOV R0,#200 MOV R0,#20 MOV R0,#200 MOV R0,#120 DEL: DEL: DEL: DEL: MOV R1,#150 MOV R1,#750 MOV R1,#75 MOV R1,#250 DJNZ R1,$ DJNZ R1,$ DJNZ R1,$ DJNZ R1,$ DJNZ R0,DEL DJNZ R0,DEL DJNZ R0,DEL DJNZ R0,DEL RET RET RET RET 6. Đoạn chương trình con tạo trễ 50ms (trường hợp thạch anh 12 MHz): a. b. c. d. DELAY: DELAY: DELAY: DELAY: MOV R0,#200 MOV R0,#100 MOV R0,#100 MOV R0,#500 DEL: DEL: DEL: DEL: MOV R1,#250 MOV R1,#500 MOV R1,#250 MOV R1,#50 DJNZ R1,$ DJNZ R1,$ DJNZ R1,$ DJNZ R1,$ DJNZ R0,DEL DJNZ R0,DEL DJNZ R0,DEL DJNZ R0,DEL RET RET RET RET 7. Đoạn chương trình con tạo trễ 80ms (trường hợp thạch anh 12 MHz): a. b. c. d. DELAY: DELAY: DELAY: DELAY: MOV R0,#200 MOV R0,#200 MOV R2,#200 MOV R2,#200 DEL: DEL: DEL2: DEL2: MOV R1,#200 MOV R1,#400 MOV R0,#200 MOV R0,#120 DJNZ R1,$ DJNZ R1,$ DEL: DEL: DJNZ R0,DEL DJNZ R0,DEL MOV R1,#2 MOV R1,#250 RET RET DJNZ R1,$ DJNZ R1,$ DJNZ R0,DEL DJNZ R0,DEL DJNZ R2,DEL2 DJNZ R2,DEL2 RET RET 8. Đoạn chương trình con tạo trễ 100ms (trường hợp thạch anh 12 MHz): a. b. c. d. DELAY: DELAY: DELAY: DELAY: MOV R0,#200 MOV R0,#200 MOV R2,#100 MOV R2,#100 DEL: DEL: DEL2: DEL2: MOV R1,#250 MOV R1,#500 MOV R0,#100 MOV R0,#4 DJNZ R1,$ DJNZ R1,$ DEL: DEL: DJNZ R0,DEL DJNZ R0,DEL MOV R1,#10 MOV R1,#250 RET RET DJNZ R1,$ DJNZ R1,$ DJNZ R0,DEL DJNZ R0,DEL DJNZ R2,DEL2 DJNZ R2,DEL2 RET RET Biên soạn: Bộ môn Điện tử Công nghiệp
 3. Đề cương ôn thi môn Vi xử lý hệ Trung Cấp, Cao đẳng & Đại học. 3 9. Đoạn chương trình con tạo trễ 250ms (trường hợp thạch anh 12 MHz): a. b. c. d. DELAY: DELAY: DELAY: DELAY: MOV R0,#100 MOV R2,#100 MOV R2,#100 MOV R2,#5 DEL: DEL2: DEL2: DEL2: MOV R1,#250 MOV R0,#100 MOV R0,#100 MOV R0,#100 DJNZ R1,$ DEL: DEL: DEL: DJNZ R0,DEL MOV R1,#25 MOV R1,#250 MOV R1,#250 RET DJNZ R1,$ DJNZ R1,$ DJNZ R1,$ DJNZ R0,DEL DJNZ R0,DEL DJNZ R0,DEL DJNZ R2,DEL2 DJNZ R2,DEL2 DJNZ R2,DEL2 RET RET RET 10. Đoạn chương trình con tạo trễ 500ms (trường hợp thạch anh 12 MHz): a. b. c. d. DELAY: DELAY: DELAY: DELAY: MOV R2,#100 MOV R2,#100 MOV R2,#200 MOV R2,#200 DEL2: DEL2: DEL2: DEL2: MOV R0,#100 MOV R0,#100 MOV R0,#100 MOV R0,#100 DEL: DEL: DEL: DEL: MOV R1,#25 MOV R1,#50 MOV R1,#250 MOV R1,#25 DJNZ R1,$ DJNZ R1,$ DJNZ R1,$ DJNZ R1,$ DJNZ R0,DEL DJNZ R0,DEL DJNZ R0,DEL DJNZ R0,DEL DJNZ DJNZ DJNZ DJNZ R2,DEL2 R2,DEL2 R2,DEL2 R2,DEL2 RET RET RET RET 11. Đoạn chương trình con tạo trễ 0.2ms (trường hợp thạch anh 12 MHz): a. b. c. d. DELAY: DELAY: DELAY: DELAY: MOV R0,#100 MOV R0,#100 MOV R0,#1 MOV R0,#1 DEL: DEL: DEL: DEL: MOV R1,#20 MOV R1,#2 MOV R1,#100 MOV R1,#200 DJNZ R1,$ DJNZ R1,$ DJNZ R1,$ DJNZ R1,$ DJNZ R0,DEL DJNZ R0,DEL DJNZ R0,DEL DJNZ R0,DEL RET RET RET RET 12. Đoạn chương trình con tạo trễ 0.4ms (trường hợp thạch anh 12 MHz): a. b. c. d. DELAY: DELAY: DELAY: DELAY: MOV R0,#100 MOV R0,#100 MOV R0,#1 MOV R0,#1 DEL: DEL: DEL: DEL: MOV R1,#20 MOV R1,#2 MOV R1,#100 MOV R1,#400 DJNZ R1,$ DJNZ R1,$ DJNZ R1,$ DJNZ R1,$ DJNZ R0,DEL DJNZ R0,DEL DJNZ R0,DEL DJNZ R0,DEL RET RET RET RET Biên soạn: Bộ môn Điện tử Công nghiệp
 4. Đề cương ôn thi môn Vi xử lý hệ Trung Cấp, Cao đẳng & Đại học. 4 13. Đoạn chương trình con tạo trễ 0.8ms (trường hợp thạch anh 12 MHz): a. b. c. d. DELAY: DELAY: DELAY: DELAY: MOV R0,#100 MOV R0,#50 MOV R0,#8 MOV R0,#4 DEL: DEL: DEL: DEL: MOV R1,#20 MOV R1,#8 MOV R1,#100 MOV R1,#200 DJNZ R1,$ DJNZ R1,$ DJNZ R1,$ DJNZ R1,$ DJNZ R0,DEL DJNZ R0,DEL DJNZ R0,DEL DJNZ R0,DEL RET RET RET RET 14. Đoạn chương trình con tạo trễ 1s (trường hợp thạch anh 12 MHz): a. b. c. d. DELAY: DELAY: DELAY: DELAY: MOV R2,#100 MOV R2,#100 MOV R2,#200 MOV R2,#400 DEL2: DEL2: DEL2: DEL2: MOV R0,#100 MOV R0,#100 MOV R0,#100 MOV R0,#50 DEL: DEL: DEL: DEL: MOV R1,#100 MOV R1,#50 MOV R1,#50 MOV R1,#50 DJNZ R1,$ DJNZ R1,$ DJNZ R1,$ DJNZ R1,$ DJNZ R0,DEL DJNZ R0,DEL DJNZ R0,DEL DJNZ R0,DEL DJNZ R2,DEL2 DJNZ R2,DEL2 DJNZ R2,DEL2 DJNZ R2,DEL2 RET RET RET RET 15. Đoạn chương trình con tạo trễ 2s (trường hợp thạch anh 12 MHz): a. b. c. d. DELAY: DELAY: DELAY: DELAY: MOV R2,#100 MOV R2,#100 MOV R2,#200 MOV R2,#200 DEL2: DEL2: DEL2: DEL2: MOV R0,#100 MOV R0,#100 MOV R0,#100 MOV R0,#200 DEL: DEL: DEL: DEL: MOV R1,#25 MOV R1,#50 MOV R1,#25 MOV R1,#25 DJNZ R1,$ DJNZ R1,$ DJNZ R1,$ DJNZ R1,$ DJNZ R0,DEL DJNZ R0,DEL DJNZ R0,DEL DJNZ R0,DEL DJNZ R2,DEL2 DJNZ R2,DEL2 DJNZ R2,DEL2 DJNZ R2,DEL2 RET RET RET RET 16. Đoạn chương trình con tạo trễ 4s (trường hợp thạch anh 12 MHz): a. b. c. d. DELAY: DELAY: DELAY: DELAY: MOV R2,#100 MOV R2,#100 MOV R2,#200 MOV R2,#200 DEL2: DEL2: DEL2: DEL2: MOV R0,#100 MOV R0,#200 MOV R0,#100 MOV R0,#200 DEL: DEL: DEL: DEL: MOV R1,#400 MOV R1,#250 MOV R1,#50 MOV R1,#50 DJNZ R1,$ DJNZ R1,$ DJNZ R1,$ DJNZ R1,$ DJNZ R0,DEL DJNZ R0,DEL DJNZ R0,DEL DJNZ R0,DEL DJNZ R2,DEL2 DJNZ R2,DEL2 DJNZ R2,DEL2 DJNZ R2,DEL2 RET RET RET RET Biên soạn: Bộ môn Điện tử Công nghiệp
 5. Đề cương ôn thi môn Vi xử lý hệ Trung Cấp, Cao đẳng & Đại học. 5 17. Đoạn chương trình con tạo trễ 20s (trường hợp thạch anh 12 MHz): a. b. c. d. DELAY: DELAY: DELAY: DELAY: MOV R2,#250 MOV R2,#250 MOV R2,#250 MOV R2,#200 DEL2: DEL2: DEL2: DEL2: MOV R0,#250 MOV R0,#500 MOV R0,#250 MOV R0,#250 DEL: DEL: DEL: DEL: MOV R1,#160 MOV R1,#80 MOV R1,#80 MOV R1,#250 DJNZ R1,$ DJNZ R1,$ DJNZ R1,$ DJNZ R1,$ DJNZ R0,DEL DJNZ R0,DEL DJNZ R0,DEL DJNZ R0,DEL DJNZ R2,DEL2 DJNZ R2,DEL2 DJNZ R2,DEL2 DJNZ R2,DEL2 RET RET RET RET 18. Tìm đoạn chương trình con tạo trễ viết sai: a. b. c. d. DELAY: DELAY: DELAY: DELAY: MOV R0,#20 MOV R1,#20 MOV R0,#20 MOV R0,#20 DEL: DEL: DEL: DEL: MOV R1,#10 MOV R0,#10 MOV R1,#10 MOV R1,#10 DJNZ R1,$ DJNZ R0,$ LAP: DJNZ R0,$ DJNZ R0,DEL DJNZ R1,DEL DJNZ R1,LAP DJNZ R1,DEL RET RET DJNZ R0,DEL RET RET 19. Tìm đoạn chương trình con tạo trễ viết sai: a. b. c. d. DELAY: DELAY: DELAY: DELAY: PUSH 00H PUSH 01H PUSH 00H PUSH 00H PUSH 01H PUSH 00H PUSH 01H PUSH 01H MOV R0,#20 MOV R0,#20 MOV R0,#20 MOV R1,#20 DEL: DEL: DEL: DEL: MOV R1,#10 MOV R1,#10 MOV R1,#10 MOV R0,#10 DJNZ R1,$ LAP: DJNZ R1,$ DJNZ R0,$ DJNZ R0,DEL DJNZ R1,LAP DJNZ R0,DEL DJNZ R1,DEL POP 01H DJNZ R0,DEL POP 00H POP 01H POP 00H POP 00H POP 01H POP 00H RET POP 01H RET RET RET 20. Cho đoạn chương trình (trường hợp thạch anh 12 MHz): ORG 00H DEL: MAIN: MOV R1,#10 MOV P0,#00H DJNZ R1,$ LCALL DELAY DJNZ R0,DEL MOV P0,#0FFH POP 01H LCALL DELAY POP 00H SJMP MAIN RET DELAY: END PUSH 00H Chương trình trên điều khiển dãy LED đơn nối với Port 0 PUSH 01H (LED tích cực mức thấp) sáng tắt liên tục với tần số: MOV R0,#20 a. 625Hz b. 1.25KHz c. 2.5KHz d. 312.5Hz Biên soạn: Bộ môn Điện tử Công nghiệp
 6. Đề cương ôn thi môn Vi xử lý hệ Trung Cấp, Cao đẳng & Đại học. 6 21. Cho đoạn chương trình (trường hợp thạch anh 12 MHz): ORG 00H DEL: MAIN: MOV R1,#10 MOV P0,#00H DJNZ R1,$ LCALL DELAY DJNZ R0,DEL MOV P0,#0FFH POP 01H LCALL DELAY POP 00H SJMP MAIN RET DELAY: END PUSH 00H Chương trình trên điều khiển dãy LED đơn nối với Port 0 PUSH 01H (LED tích cực mức thấp) sáng tắt liên tục với tần số: MOV R0,#40 a. 625Hz b. 1.25KHz c. 2.5KHz d. 312.5Hz 22. Cho đoạn chương trình (trường hợp thạch anh 12 MHz): ORG 00H DEL: MAIN: MOV R1,#20 MOV P0,#00H DJNZ R1,$ LCALL DELAY DJNZ R0,DEL MOV P0,#0FFH POP 01H LCALL DELAY POP 00H SJMP MAIN RET DELAY: END PUSH 00H Chương trình trên điều khiển dãy LED đơn nối với Port 0 PUSH 01H (LED tích cực mức thấp) sáng tắt liên tục với tần số: MOV R0,#50 a. 500Hz b. 1KHz c. 2.5KHz d. 250Hz 23. Cho đoạn chương trình (trường hợp thạch anh 12 MHz): ORG 00H DEL: MAIN: MOV R1,#80 MOV P0,#00H DJNZ R1,$ LCALL DELAY DJNZ R0,DEL MOV P0,#0FFH POP 01H LCALL DELAY POP 00H SJMP MAIN RET DELAY: END PUSH 00H Chương trình trên điều khiển dãy LED đơn nối với Port 0 PUSH 01H (LED tích cực mức thấp) sáng tắt liên tục với tần số: MOV R0,#50 a. 125Hz b. 250Hz c. 6.25KHz d. 62.5Hz 24. Cho đoạn chương trình (trường hợp thạch anh 12 MHz): ORG 00H DEL: MAIN: MOV R1,#80 MOV P0,#00H DJNZ R1,$ LCALL DELAY DJNZ R0,DEL MOV P0,#0FFH POP 01H LCALL DELAY POP 00H SJMP MAIN RET DELAY: END PUSH 00H Chương trình trên điều khiển dãy LED đơn nối với Port 0 PUSH 01H (LED tích cực mức thấp) sáng tắt liên tục với tần số: MOV R0,#10 a. 62.5Hz b. 0.625KHz c. 125Hz d. 312.5Hz Biên soạn: Bộ môn Điện tử Công nghiệp
 7. Đề cương ôn thi môn Vi xử lý hệ Trung Cấp, Cao đẳng & Đại học. 7 25. Cho đoạn chương trình (trường hợp thạch anh 12 MHz): ORG 00H MOV R0,#50 MAIN: DEL: MOV P0,#00H MOV R1,#10 LCALL DELAY DJNZ R1,$ MOV P0,#0FFH DJNZ R0,DEL LCALL DELAY POP 01H LCALL DELAY POP 00H LCALL DELAY RET SJMP MAIN END DELAY: Chương trình trên điều khiển dãy LED đơn nối với Port 0 PUSH 00H (LED tích cực mức thấp) sáng tắt liên tục với tần số: PUSH 01H a. 1KHz b. 0.5KHz c. 0.25KHz d. 125Hz 26. Tìm đoạn chương trình con tạo trễ viết sai: a. b. c. d. DELAY: DELAY: DELAY: DELAY: MOV TMOD,#01H MOV TMOD,#10H MOV TMOD,#01H MOV TMOD,#10H MOV TH0,#0B1H MOV TH1,#0B1H MOV TH0,#0B1H MOV TH0,#0B1H MOV TL0,#0E0H MOV TL1,#0E0H MOV TL0,#0E0H MOV TL0,#0E0H SETB TR0 SETB TR1 SETB TR0 SETB TR0 JNB TF0,$ JNB TF1,$ LAP: JNB TF0,$ CLR TR0 CLR TR1 JNB TF0,$ CLR TR0 CLR TF0 CLR TF1 CLR TR0 CLR TF0 RET RET CLR TF0 RET RET 27. Cho đoạn chương trình (trường hợp thạch anh 12 MHz): ORG 00H MOV R0,#20 MAIN: DEL: MOV P0,#00H MOV R1,#100 LCALL DELAY DJNZ R1,$ MOV P0,#0FFH DJNZ R0,DEL LCALL DELAY POP 01H LCALL DELAY POP 00H LCALL DELAY RET SJMP MAIN END DELAY: Chương trình trên điều khiển dãy LED đơn nối với Port 0 (LED PUSH 00H tích cực mức thấp) sáng tắt liên tục với tần số: PUSH 01H a. 62.5Hz b. 0.5KHz c. 0.25KHz d. 125Hz Biên soạn: Bộ môn Điện tử Công nghiệp
 8. Đề cương ôn thi môn Vi xử lý hệ Trung Cấp, Cao đẳng & Đại học. 8 28. Cho đoạn chương trình (trường hợp thạch anh 12 MHz): ORG 00H MOV R0,#250 MAIN: DEL: MOV P0,#00H MOV R1,#100 LCALL DELAY DJNZ R1,$ MOV P0,#0FFH DJNZ R0,DEL LCALL DELAY POP 01H LCALL DELAY POP 00H LCALL DELAY RET SJMP MAIN END DELAY: Chương trình trên điều khiển dãy LED đơn nối với Port 0 (LED PUSH 00H tích cực mức thấp) sáng tắt liên tục với tần số: PUSH 01H a. 10Hz b. 5KHz c. 5Hz d. 20Hz 29. Cho đoạn chương trình (trường hợp thạch anh 12 MHz): ORG 00H MOV R0,#2 MAIN: DEL: MOV P0,#00H MOV R1,#1 LCALL DELAY DJNZ R1,$ MOV P0,#0FFH DJNZ R0,DEL LCALL DELAY POP 01H LCALL DELAY POP 00H LCALL DELAY RET SJMP MAIN END DELAY: Chương trình trên điều khiển dãy LED đơn nối với Port 0 (LED PUSH 00H tích cực mức thấp) sáng tắt liên tục với tần số: PUSH 01H a. 62.5KHz b. 500KHz c. 250KHz d. 125KHz 30. Cho đoạn chương trình (trường hợp thạch anh 12 MHz): ORG 00H MOV R0,#40 MAIN: DEL: MOV P0,#00H MOV R1,#1 LCALL DELAY DJNZ R1,$ MOV P0,#0FFH DJNZ R0,DEL LCALL DELAY POP 01H LCALL DELAY POP 00H LCALL DELAY RET SJMP MAIN END DELAY: Chương trình trên điều khiển dãy LED đơn nối với Port 0 (LED PUSH 00H tích cực mức thấp) sáng tắt liên tục với tần số: PUSH 01H a. 6.25KHz b. 12.5KHz c. 25KHz d. 3.125KHz Biên soạn: Bộ môn Điện tử Công nghiệp
 9. Đề cương ôn thi môn Vi xử lý hệ Trung Cấp, Cao đẳng & Đại học. 9 31. Tìm đoạn chương trình con tạo trễ viết sai: a. b. c. d. DELAY: DELAY: DELAY: DELAY: MOV TMOD,#10H MOV TMOD,#01H MOV TMOD,#10H MOV TMOD,#01H MOV TH1,#3CH MOV TH0,#HIGH(-5000) MOV TH0,#HIGH(-5000) MOV TH0,#3CH MOV TL1,#0B0H MOV TL0,#LOW(-5000) MOV TL0,#LOW(-500) MOV TL0,#0B0H SETB TR1 SETB TR0 SETB TR0 SETB TR0 LAP: JNB TF0,$ JNB TF0,$ JNB TF0,$ JNB TF1,LAP CLR TR0 CLR TR0 CLR TR0 CLR TR1 CLR TF0 CLR TF0 CLR TF0 CLR TF1 RET RET RET RET 32. Tìm đoạn chương trình con tạo trễ viết sai: a. b. c. d. DELAY: DELAY: DELAY: DELAY: MOV TMOD,10H MOV TMOD,#01H MOV TMOD,#10H MOV TMOD,#01H MOV TH1,#3CH MOV TH0,#HIGH(-5000) MOV TH0,#HIGH(-5000) MOV TH0,#3CH MOV TL1,#0B0H MOV TL0,#LOW(-5000) MOV TL0,#LOW(-5000) MOV TL0,#0B0H SETB TR1 SETB TR0 SETB TR0 SETB TR0 LAP: JNB TF0,$ JNB TF0,$ JNB TF0,$ JNB TF1,LAP CLR TR0 CLR TR0 CLR TR0 CLR TR1 CLR TF0 CLR TF0 CLR TF0 CLR TF1 RET RET RET RET 33. Tìm đoạn chương trình con tạo trễ viết sai: a. b. c. d. DELAY: DELAY: DELAY: DELAY: MOV TMOD,#10H MOV TMOD,#01H MOV TMOD,#10H MOV TMOD,#01H MOV TH1,#3CH MOV TH0,HIGH(-5000) MOV TH0,#HIGH(-5000) MOV TH0,#3CH MOV TL1,#0B0H MOV TL0,LOW(-5000) MOV TL0,#LOW(-5000) MOV TL0,#0B0H SETB TR1 SETB TR0 SETB TR0 SETB TR0 LAP: JNB TF0,$ JNB TF0,$ JNB TF0,$ JNB TF1,LAP CLR TR0 CLR TR0 CLR TR0 CLR TR1 CLR TF0 CLR TF0 CLR TF0 CLR TF1 RET RET RET RET 34. Tìm đoạn chương trình con tạo trễ viết sai: a. b. c. d. DELAY: DELAY: DELAY: DELAY: MOV TMOD,#10H MOV TMOD,#01H MOV TMOD,#10H MOV TMOD,#01H MOV TH1,#3CH MOV TH0,#HIGH(-5000) MOV TH0,#HIGH(-5000) MOV TH1,#3CH MOV TL1,#0B0H MOV TL0,#LOW(-5000) MOV TL0,#LOW(-5000) MOV TL1,#0B0H SETB TR1 SETB TR0 SETB TR0 SETB TR1 LAP: JNB TF0,$ JNB TF0,$ JNB TF1,$ JNB TF1,LAP CLR TR0 CLR TR0 CLR TR1 CLR TR1 CLR TF0 CLR TF0 CLR TF1 CLR TF1 RET RET RET RET Biên soạn: Bộ môn Điện tử Công nghiệp
 10. Đề cương ôn thi môn Vi xử lý hệ Trung Cấp, Cao đẳng & Đại học. 10 35. Tìm đoạn chương trình con tạo trễ viết sai: a. b. c. d. DELAY: DELAY: DELAY: DELAY: MOV TMOD,#10H MOV TMOD,#01H MOV TMOD,#10H MOV TMOD,#01H MOV TH1,#3C MOV TH0,#HIGH(-5000) MOV TH0,#HIGH(-5000) MOV TH0,#3CH MOV TL1,#B0 MOV TL0,#LOW(-5000) MOV TL0,#LOW(-5000) MOV TL0,#0B0H SETB TR1 SETB TR0 SETB TR0 SETB TR0 LAP: JNB TF0,$ JNB TF0,$ JNB TF0,$ JNB TF1,LAP CLR TR0 CLR TR0 CLR TR0 CLR TR1 CLR TF0 CLR TF0 CLR TF0 CLR TF1 RET RET RET RET 36. Tìm đoạn chương trình con tạo trễ viết sai: a. b. c. d. DELAY: DELAY: DELAY: DELAY: MOV TMOD,#10H MOV TMOD,#01H MOV TMOD,#10H MOV TMOD,#01H MOV TH1,#3CH MOV TH0,#HIGH(-5000) MOV TH0,#HIGH(-5000) MOV TH0,#3CH MOV TL1,#0B0H MOV TL0,#LOW(-5000) MOV TL0,#LOW(-5000) MOV TL0,#0B0H SETB TR1 SETB TF0 SETB TR0 SETB TR0 LAP: JNB TF0,$ JNB TF0,$ JNB TF0,$ JNB TF1,LAP CLR TR0 CLR TR0 CLR TR0 CLR TR1 CLR TF0 CLR TF0 CLR TF0 CLR TF1 RET RET RET RET 37. Đoạn chương trình con tạo trễ 2s a. b. c. d. DELAY: DELAY: DELAY: DELAY: PUSH 00H PUSH 00H PUSH 00H PUSH 00H MOV R0,#200 MOV R0,#200 MOV R0,#400 MOV R0,#200 MOV TMOD,01H MOV TMOD,#01H MOV TMOD,#01H MOV TMOD,#01H DEL: DEL: DEL: DEL: MOV TH0,#0D8H MOV TH0,#0D8H MOV TH0,#0D8H MOV TH0,#0D8H MOV TL0,#0F0H MOV TL0,#0FH MOV TL0,#0F0H MOV TL0,#0F0H SETB TR0 SETB TR0 SETB TR0 SETB TR0 JNB TF0,$ JNB TF0,$ JNB TF0,$ JNB TF0,$ CLR TR0 CLR TR0 CLR TR0 CLR TR0 CLR TF0 CLR TF0 CLR TF0 CLR TF0 DJNZ R0,DEL DJNZ R0,DEL DJNZ R0,DEL DJNZ R0,DEL POP 00H POP 00H POP 00H POP 00H RET RET RET RET Biên soạn: Bộ môn Điện tử Công nghiệp
 11. Đề cương ôn thi môn Vi xử lý hệ Trung Cấp, Cao đẳng & Đại học. 11 38. Đoạn chương trình con tạo trễ 1s (trường hợp thạch anh 12 MHz): a. b. c. d. DELAY: DELAY: DELAY: DELAY: PUSH 00H PUSH 00H PUSH 00H PUSH 00H MOV R0,#200 MOV R0,#200 MOV R0,#200 MOV R0,#200 MOV TMOD,01H MOV TMOD,#01H MOV TMOD,#01H MOV TMOD,#01H DEL: DEL: DEL: DEL: MOV TH0,#0D8H MOV TH0,#0ECH MOV TH0,#03CH MOV TH0,#0D8H MOV TL0,#0F0H MOV TL0,#078H MOV TL0,#0B0H MOV TL0,#0F0H SETB TR0 SETB TR0 SETB TR0 SETB TR0 JNB TF0,$ JNB TF0,$ JNB TF0,$ JNB TF0,$ CLR TR0 CLR TR0 CLR TR0 CLR TR0 CLR TF0 CLR TF0 CLR TF0 CLR TF0 DJNZ R0,DEL DJNZ R0,DEL DJNZ R0,DEL DJNZ R0,DEL POP 00H POP 00H POP 00H POP 00H RET RET RET RET 39. Đoạn chương trình con tạo trễ 5s (trường hợp thạch anh 12 MHz): a. b. c. d. DELAY: DELAY: DELAY: DELAY: PUSH 00H PUSH 00H PUSH 00H PUSH 00H MOV R0,#200 MOV R0,#200 MOV R0,#200 MOV R0,#200 MOV TMOD,#01H MOV TMOD,#01H MOV TMOD,#01H MOV TMOD,#01H DEL: DEL: DEL: DEL: MOV TH0,#9EH MOV TH0,#0ECH MOV TH0,#03CH MOV TH0,#0D8H MOV TL0,#58H MOV TL0,#078H MOV TL0,#0B0H MOV TL0,#0F0H SETB TR0 SETB TR0 SETB TR0 SETB TR0 JNB TF0,$ JNB TF0,$ JNB TF0,$ JNB TF0,$ CLR TR0 CLR TR0 CLR TR0 CLR TR0 CLR TF0 CLR TF0 CLR TF0 CLR TF0 DJNZ R0,DEL DJNZ R0,DEL DJNZ R0,DEL DJNZ R0,DEL POP 00H POP 00H POP 00H POP 00H RET RET RET RET 40. Đoạn chương trình con tạo trễ 15s (trường hợp thạch anh 12 MHz): a. b. c. d. DELAY: DELAY: DELAY: DELAY: MOV R0,#200 MOV R0,#200 MOV R0,#250 MOV R0,#250 MOV TMOD,#01H MOV TMOD,#01H MOV TMOD,#01H MOV TMOD,#01H DEL: DEL: DEL: DEL: MOV TH0,#9EH MOV TH0,#0ECH MOV TH0,#15H MOV TH0,#0D8H MOV TL0,#58H MOV TL0,#078H MOV TL0,#0A0H MOV TL0,#0F0H SETB TR0 SETB TR0 SETB TR0 SETB TR0 JNB TF0,$ JNB TF0,$ JNB TF0,$ JNB TF0,$ CLR TR0 CLR TR0 CLR TR0 CLR TR0 CLR TF0 CLR TF0 CLR TF0 CLR TF0 DJNZ R0,DEL DJNZ R0,DEL DJNZ R0,DEL DJNZ R0,DEL RET RET RET RET Biên soạn: Bộ môn Điện tử Công nghiệp
 12. Đề cương ôn thi môn Vi xử lý hệ Trung Cấp, Cao đẳng & Đại học. 12 41. Đoạn chương trình con tạo trễ 10s (trường hợp thạch anh 12 MHz): a. b. c. d. DELAY: DELAY: DELAY: DELAY: PUSH 00H PUSH 00H PUSH 00H PUSH 00H MOV R0,#200 MOV R0,#200 MOV R0,#200 MOV R0,#200 MOV TMOD,#01H MOV TMOD,#01H MOV TMOD,#01H MOV TMOD,#01H DEL: DEL: DEL: DEL: MOV TH0,#9EH MOV TH0,#0ECH MOV TH0,#03CH MOV TH0,#0D8H MOV TL0,#58H MOV TL0,#078H MOV TL0,#0B0H MOV TL0,#0F0H SETB TR0 SETB TR0 SETB TR0 SETB TR0 JNB TF0,$ JNB TF0,$ JNB TF0,$ JNB TF0,$ CLR TR0 CLR TR0 CLR TR0 CLR TR0 CLR TF0 CLR TF0 CLR TF0 CLR TF0 DJNZ R0,DEL DJNZ R0,DEL DJNZ R0,DEL DJNZ R0,DEL POP 00H POP 00H POP 00H POP 00H RET RET RET RET 42. Đoạn chương trình con tạo trễ 1ms (trường hợp thạch anh 12 MHz): a. b. c. d. DELAY: DELAY: DELAY: DELAY: PUSH 00H PUSH 00H PUSH 00H PUSH 00H MOV R0,#10 MOV R0,#10 MOV R0,#100 MOV R0,#100 MOV TMOD,#01H MOV TMOD,#01H MOV TMOD,#01H MOV TMOD,01H DEL: DEL: DEL: DEL: MOV TH0,#0FFH MOV TH0,#HIGH(100) MOV TH0,HIGH(-100) MOV TH0,#HIGH(-100) MOV TL0,#9CH MOV TL0,#LOW(100) MOV TL0,LOW(-100) MOV TL0,#LOW(-100) SETB TR0 SETB TR0 SETB TR0 SETB TR0 JNB TF0,$ JNB TF0,$ JNB TF0,$ JNB TF0,$ CLR TR0 CLR TR0 CLR TR0 CLR TR0 CLR TF0 CLR TF0 CLR TF0 CLR TF0 DJNZ R0,DEL DJNZ R0,DEL DJNZ R0,DEL DJNZ R0,DEL POP 00H POP 00H POP 00H POP 00H RET RET RET RET 43. Tìm đoạn chương trình con tạo trễ viết sai: a. b. c. d. DELAY: DELAY: DELAY: DELAY: MOV TMOD,#10H MOV TMOD,#01H MOV TMOD,#10H MOV TMOD,#01H MOV TH1,#3CH MOV TH0,#HIGH(-5000) MOV TH0,#HIGH(-5000) MOV TH0,#3CH MOV TL1,#0B0H MOV TL0,#LOW(-5000) MOV TL0,#LOW(-5000) MOV TL0,#0B0H SETB TR1 SETB TR0 SETB TR0 SETB TR0 LAP: JNB TF0,$ JNB TF0,$ JNB TF0,$ JNB TF1,LAP CLR TR0 CLR TF0 CLR TR0 CLR TR1 CLR TF0 RET CLR TF0 CLR TF1 RET RET RET Biên soạn: Bộ môn Điện tử Công nghiệp
 13. Đề cương ôn thi môn Vi xử lý hệ Trung Cấp, Cao đẳng & Đại học. 13 44. Đoạn chương trình con tạo trễ 100ms (trường hợp thạch anh 12 MHz): a. b. c. d. DELAY: DELAY: DELAY: DELAY: PUSH 00H PUSH 00H PUSH 00H PUSH 00H MOV R0,#1000 MOV R0,#100 MOV R0,#100 MOV R0,#100 MOV TMOD,#01H MOV TMOD,#01H MOV TMOD,#01 MOV TMOD,01H DEL: DEL: DEL: DEL: MOV TH0,#0FFH MOV TH0,#HIGH(1000) MOV TH0,#HIGH(-1000) MOV TH0,#HIGH(-1000) MOV TL0,#9CH MOV TL0,#LOW(1000) MOV TL0,#LOW(-1000) MOV TL0,#LOW(-1000) SETB TR0 SETB TR0 SETB TR0 SETB TR0 JNB TF0,$ JNB TF0,$ JNB TF0,$ JNB TF0,$ CLR TR0 CLR TR0 CLR TR0 CLR TR0 CLR TF0 CLR TF0 CLR TF0 CLR TF0 DJNZ R0,DEL DJNZ R0,DEL DJNZ R0,DEL DJNZ R0,DEL POP 00H POP 00H POP 00H POP 00H RET RET RET RET 45. Đoạn chương trình con tạo trễ 5ms (trường hợp thạch anh 12 MHz): a. b. c. d. DELAY: DELAY: DELAY: DELAY: PUSH 00H PUSH 00H PUSH 00H PUSH 00H MOV R0,#10 MOV R0,#10 MOV R0,#50 MOV R0,#50 MOV TMOD,#01H MOV TMOD,#01H MOV TMOD,#10H MOV TMOD,#01H DEL: DEL: DEL: DEL: MOV TH0,#0FFH MOV TH0,#HIGH(-500) MOV TH0,#HIGH(-100) MOV TL0,#HIGH(-100) MOV TL0,#9CH MOV TL0,#LOW(-500) MOV TL0,#LOW(-100) MOV TH0,#LOW(-100) SETB TR0 SETB TF0 SETB TR0 SETB TR0 JNB TF0,$ JNB TF0,$ JNB TF0,$ JNB TF0,$ CLR TR0 CLR TR0 CLR TR0 CLR TR0 CLR TF0 CLR TF0 CLR TF0 CLR TF0 DJNZ R0,DEL DJNZ R0,DEL DJNZ R0,DEL DJNZ R0,DEL POP 00H POP 00H POP 00H POP 00H RET RET RET RET 46. Cho đoạn chương trình con (trường hợp thạch anh 12 MHz): DELAY: CLR TR0 MOV TMOD,#01H CLR TF0 MOV TH0,#0B1H RET MOV TL0,#0E0H SETB TR0 Thời gian tạo trễ khi thực hiện đoạn chương trình con trên? JNB TF0,$ a. 20ms b. 45.536ms c. 10ms d. 40ms 47. Cho đoạn chương trình con (trường hợp thạch anh 12 MHz): DELAY: CLR TR0 MOV TMOD,#01H CLR TF0 MOV TH0,#3CH RET MOV TL0,#0B0H SETB TR0 Thời gian tạo trễ khi thực hiện đoạn chương trình con trên? JNB TF0,$ a. 20ms b. 30ms c. 50ms d. 40ms Biên soạn: Bộ môn Điện tử Công nghiệp
 14. Đề cương ôn thi môn Vi xử lý hệ Trung Cấp, Cao đẳng & Đại học. 14 48. Cho đoạn chương trình con (trường hợp thạch anh 12 MHz): DELAY: CLR TR0 MOV TMOD,#01H CLR TF0 MOV TH0,#HIGH(-10000) RET MOV TL0,#LOW(-10000) SETB TR0 Thời gian tạo trễ khi thực hiện đoạn chương trình con trên? JNB TF0,$ a. 20ms b. 45.536ms c. 10ms d. 40ms 49. Cho đoạn chương trình con (trường hợp thạch anh 12 MHz): DELAY: CLR TR0 MOV TMOD,#01H CLR TF0 MOV TH0,#HIGH(-40000) RET MOV TL0,#LOW(-40000) SETB TR0 Thời gian tạo trễ khi thực hiện đoạn chương trình con trên? JNB TF0,$ a. 20ms b. 30ms c. 50ms d. 40ms 50. Cho đoạn chương trình con (trường hợp thạch anh 12 MHz): DELAY: CLR TR1 MOV TMOD,#10H CLR TF1 MOV TH1,#HIGH(-3000) RET MOV TL1,#LOW(-3000) SETB TR1 Thời gian tạo trễ khi thực hiện đoạn chương trình con trên? JNB TF1,$ a. 30ms b. 3ms c. 3s d. 4.8ms 51. Cho đoạn chương trình con (trường hợp thạch anh 12 MHz): DELAY: CLR TR1 MOV TMOD,#10H CLR TF1 MOV TH1,#HIGH(-500) RET MOV TL1,#LOW(-500) SETB TR1 Thời gian tạo trễ khi thực hiện đoạn chương trình con trên? JNB TF1,$ a. 0.5ms b. 5ms c. 5s d. 8ms 52. Cho đoạn chương trình con (trường hợp thạch anh 12 MHz): DELAY: CLR TR0 PUSH 00H CLR TF0 MOV R0,#50 DJNZ R0,DEL MOV TMOD,#01H POP 00H DEL: RET MOV TH0,#HIGH(-10000) MOV TL0,#LOW(-10000) Thời gian tạo trễ khi thực hiện đoạn chương trình con trên? SETB TR0 a. 0.5s b. 50ms c. 5s d. 10s JNB TF0,$ 53. Cho đoạn chương trình con (trường hợp thạch anh 12 MHz): DELAY: CLR TR0 PUSH 00H CLR TF0 MOV R0,#50 DJNZ R0,DEL MOV TMOD,#01H POP 00H DEL: RET MOV TH0,#HIGH(-4000) MOV TL0,#LOW(-4000) Thời gian tạo trễ khi thực hiện đoạn chương trình con trên? SETB TR0 a. 0.2s b. 40ms c. 2s d. 4s JNB TF0,$ Biên soạn: Bộ môn Điện tử Công nghiệp
 15. Đề cương ôn thi môn Vi xử lý hệ Trung Cấp, Cao đẳng & Đại học. 15 54. Cho đoạn chương trình con (trường hợp thạch anh 12 MHz): DELAY: CLR TR0 PUSH 00H CLR TF0 MOV R0,#3 INC R0 MOV TMOD,#01H CJNE R0,#8,DEL DEL: POP 00H MOV TH0,#HIGH(-6000) RET MOV TL0,#LOW(-6000) SETB TR0 Thời gian tạo trễ khi thực hiện đoạn chương trình con trên? JNB TF0,$ a. 18ms b. 30ms c. 48ms d. 24ms 55. Cho đoạn chương trình con (trường hợp thạch anh 12 MHz): DELAY: CLR TR0 PUSH 00H CLR TF0 MOV R0,#0 INC R0 MOV TMOD,#01H CJNE R0,#8,DEL DEL: POP 00H MOV TH0,#HIGH(-6000) RET MOV TL0,#LOW(-6000) SETB TR0 Thời gian tạo trễ khi thực hiện đoạn chương trình con trên? JNB TF0,$ a. 18ms b. 30ms c. 48ms d. 24ms 56. Cho đoạn chương trình con (trường hợp thạch anh 12 MHz): DELAY: CLR TR0 PUSH 00H CLR TF0 MOV R0,#2 INC R0 MOV TMOD,#01H CJNE R0,#12,DEL DEL: POP 00H MOV TH0,#HIGH(-3000) RET MOV TL0,#LOW(-3000) SETB TR0 Thời gian tạo trễ khi thực hiện đoạn chương trình con trên? JNB TF0,$ a. 6ms b. 30ms c. 36ms d. 3ms 57. Cho đoạn chương trình con (trường hợp thạch anh 12 MHz): DELAY: CLR TR0 PUSH 00H CLR TF0 MOV R0,#4 INC R0 MOV TMOD,#01H CJNE R0,#9,DEL DEL: POP 00H MOV TH0,#HIGH(-3000) RET MOV TL0,#LOW(-3000) SETB TR0 Thời gian tạo trễ khi thực hiện đoạn chương trình con trên? JNB TF0,$ a. 12ms b. 27ms c. 15ms d. 3ms Biên soạn: Bộ môn Điện tử Công nghiệp
 16. Đề cương ôn thi môn Vi xử lý hệ Trung Cấp, Cao đẳng & Đại học. 16 58. Cho đoạn chương trình con (trường hợp thạch anh 12 MHz): DELAY: CLR TR0 MOV TMOD,#01H CLR TF0 MOV R0,#3 DJNZ R1,DEL DEL2: INC R0 MOV R1,#5 CJNE R0,#8,DEL2 DEL: RET MOV TH0,#HIGH(-6000) MOV TL0,#LOW(-6000) Thời gian tạo trễ khi thực hiện đoạn chương trình con trên? SETB TR0 a. 150ms b. 90ms c. 300ms d. 96ms JNB TF0,$ 59. Cho đoạn chương trình con (trường hợp thạch anh 12 MHz): DELAY: CLR TR0 MOV TMOD,#01H CLR TF0 MOV R0,#0 DJNZ R1,DEL DEL2: INC R0 MOV R1,#10 CJNE R0,#10,DEL2 DEL: RET MOV TH0,#HIGH(-3000) MOV TL0,#LOW(-3000) Thời gian tạo trễ khi thực hiện đoạn chương trình con trên? SETB TR0 a. 30ms b. 300ms c. 60ms d. 3ms JNB TF0,$ 60. Cho đoạn chương trình con (trường hợp thạch anh 12 MHz): DELAY: CLR TR0 MOV TMOD,#01H CLR TF0 MOV R0,#0 DJNZ R1,DEL DEL2: INC R0 MOV R1,#5 CJNE R0,#5,DEL2 DEL: RET MOV TH0,#HIGH(-10000) MOV TL0,#LOW(-10000) Thời gian tạo trễ khi thực hiện đoạn chương trình con trên? SETB TR0 a. 5ms b.50ms c. 500ms d. 250ms JNB TF0,$ 61. Cho đoạn chương trình con (trường hợp thạch anh 12 MHz): DELAY: CLR TR0 MOV TMOD,#01H CLR TF0 MOV R0,#20 DJNZ R1,DEL DEL2: INC R0 MOV R1,#0 CJNE R0,#50,DEL2 DEL: RET MOV TH0,#HIGH(-10000) MOV TL0,#LOW(-10000) Thời gian tạo trễ khi thực hiện đoạn chương trình con trên? SETB TR0 a. 76.5s b. 0.2s c. 0s d. 76.8s JNB TF0,$ Biên soạn: Bộ môn Điện tử Công nghiệp
 17. Đề cương ôn thi môn Vi xử lý hệ Trung Cấp, Cao đẳng & Đại học. 17 62. Tìm đoạn chương trình con tạo trễ viết sai: a. b. c. d. DELAY: DELAY: DELAY: DELAY: PUSH 00H PUSH 01H PUSH 00H PUSH 01H MOV R0,#200 MOV R1,#200 MOV R0,#200 MOV R1,#200 MOV TMOD,#01H MOV TMOD,#01H MOV TMOD,#01H MOV TMOD,#10H DEL: DEL2: DEL: DEL: MOV TH0,#0D8H MOV TH0,#0D8H MOV TH0,#HIGH(-10000) MOV TH1,#HIGH(-10000) MOV TL0,#0F0H MOV TL0,#0F0H MOV TL0,#LOW(-10000) MOV TL1,#LOW(-10000) SETB TR0 SETB TR0 SETB TR0 SETB TR1 JNB TF0,DEL DEL: JNB TF0,$ JNB TF1,$ CLR TR0 JNB TF0,DEL CLR TR0 CLR TR1 CLR TF0 CLR TR0 CLR TF0 CLR TF1 DJNZ R0,DEL CLR TF0 DJNZ R0,DEL DJNZ R1,DEL POP 00H DJNZ R1,DEL2 POP 00H POP 01H RET POP 01H RET RET RET 63. Tìm chương trình con tạo trễ viết đúng: a. b. c. d. DELAY: DELAY: DELAY: DELAY: PUSH 00H PUSH 01H PUSH 01H PUSH 01H MOV R1,#200 MOV R0,200 MOV R1,#200 MOV R1,#200 MOV TMOD,#10H MOV TMOD,#10H MOV TMOD,#01H MOV TMOD,#10H DEL: DEL: DEL: DEL: MOV TH1,#HIGH(-10000) MOV TH1,#HIGH(-1000) MOV TH1,#HIGH(-10000) MOV TH1,HIGH(-10000) MOV TL1,#LOW(-10000) MOV TL1,#LOW(-1000) MOV TL1,#LOW(-10000) MOV TL1,LOW(-10000) SETB TR1 SETB TR1 SETB TR1 SETB TR1 JNB TF1,$ JNB TF1,$ JNB TF1,$ JNB TF1,$ CLR TR1 CLR TR1 CLR TR1 CLR TR1 CLR TF1 CLR TF1 CLR TF1 CLR TF1 DJNZ R1,DEL DJNZ R0,DEL DJNZ R1,DEL DJNZ R1,DEL POP 00H POP 01H POP 01H POP 01H RET RET RET RET Biên soạn: Bộ môn Điện tử Công nghiệp
 18. Đề cương ôn thi môn Vi xử lý hệ Trung Cấp, Cao đẳng & Đại học. 18 64. Tìm chương trình con tạo trễ viết đúng: a. b. c. d. DELAY: DELAY: DELAY: DELAY: PUSH 00H PUSH 00H PUSH 01H PUSH 01H MOV R1,#20 MOV R0,#200 MOV R1,#300 MOV R1,#200 MOV TMOD,01H MOV TMOD,#10H MOV TMOD,#10H MOV TMOD,#01H DEL: DEL: DEL: DEL: MOV TH0,#HIGH(-10000) MOV TH1,#HIGH(-10000) MOV TH1,#HIGH(-1000) MOV TH1,#HIGH(-10000) MOV TL0,#LOW(-10000) MOV TL1,#LOW(-10000) MOV TL1,#LOW(-1000) MOV TL1,#LOW(-10000) SETB TR0 SETB TR1 SETB TR1 SETB TR1 JNB TF0,$ JNB TF1,$ JNB TF1,$ JNB TF1,$ CLR TR0 CLR TR1 CLR TR1 CLR TR1 CLR TF0 CLR TF1 CLR TF1 CLR TF1 DJNZ R1,DEL DJNZ R0,DEL DJNZ R1,DEL DJNZ R1,DEL POP 00H POP 00H POP 01H POP 01H RET RET RET RET 65. Tìm chương trình con tạo trễ viết đúng: a. b. c. d. DELAY: DELAY: DELAY: DELAY: PUSH 00H PUSH 00H PUSH 01H PUSH 01H MOV R0,#265 MOV R0,#30 MOV R1,#100 MOV R1,#200 MOV TMOD,#01H MOV TMOD,#10H MOV TMOD,#10H MOV TMOD,#01H DEL: DEL: DEL: DEL: MOV TH0,#HIGH(-10000) MOV TH1,#HIGH(-1000) MOV TH1,#HIGH(-1000) MOV TH1,#HIGH(-10000) MOV TL0,#LOW(-10000) MOV TL1,#LOW(-10000) MOV TL1,#LOW(-1000) MOV TL1,#LOW(-10000) SETB TR0 SETB TR1 SETB TR1 SETB TR1 JNB TF0,$ JNB TF1,$ JNB TF1,$ JNB TF1,$ CLR TR0 CLR TR1 CLR TR1 CLR TR1 CLR TF0 CLR TF1 CLR TF1 CLR TF1 DJNZ R0,DEL DJNZ R0,DEL DJNZ R1,DEL DJNZ R1,DEL POP 00H POP 00H POP 01H POP 01H RET RET RET RET 66. Cho đoạn chương trình (trường hợp thạch anh 12 MHz): MAIN: MOV P0,#00H Để điều khiển dãy LED đơn nối với Port 0 (LED tích cực mức LCALL DELAY thấp) sáng tắt liên tục với tần số 1KHz, chương trình con MOV P0,#0FFH DELAY phải tạo thời gian trễ: LCALL DELAY a. 1ms b. 2ms c. 0.5ms d. 1s SJMP MAIN 67. Cho đoạn chương trình (trường hợp thạch anh 12 MHz): MAIN: MOV P0,#00H Để điều khiển dãy LED đơn nối với Port 0 (LED tích cực mức LCALL DELAY thấp) sáng tắt liên tục với tần số 10KHz, chương trình con MOV P0,#0FFH DELAY phải tạo thời gian trễ: LCALL DELAY a. 100ms b. 5ms c. 0.1ms d. 0.05ms SJMP MAIN Biên soạn: Bộ môn Điện tử Công nghiệp
 19. Đề cương ôn thi môn Vi xử lý hệ Trung Cấp, Cao đẳng & Đại học. 19 68. Cho đoạn chương trình (trường hợp thạch anh 12 MHz): MAIN: MOV P0,#00H Để điều khiển dãy LED đơn nối với Port 0 (LED tích cực mức LCALL DELAY thấp) sáng tắt liên tục với tần số 1Hz, chương trình con MOV P0,#0FFH DELAY phải tạo thời gian trễ: LCALL DELAY a. 0.1s b. 2s c. 0.5s d. 1s SJMP MAIN 69. Cho đoạn chương trình (trường hợp thạch anh 12 MHz): MAIN: MOV P0,#00H Để điều khiển dãy LED đơn nối với Port 0 (LED tích cực mức LCALL DELAY thấp) sáng tắt liên tục với tần số 10Hz, chương trình con MOV P0,#0FFH DELAY phải tạo thời gian trễ: LCALL DELAY a. 100ms b. 50ms c. 0.1s d. 10s SJMP MAIN 70. Cho đoạn chương trình (trường hợp thạch anh 12 MHz): MAIN: MOV P0,#00H Để điều khiển dãy LED đơn nối với Port 0 sáng tắt liên tục với LCALL DELAY tần số 20Hz, chương trình con DELAY phải tạo thời gian trễ: MOV P0,#0FFH a. 50ms b. 25ms c. 5ms d. 2.5ms LCALL DELAY SJMP MAIN 71. Cho đoạn chương trình (trường hợp thạch anh 12 MHz): MAIN: MOV P0,#00H Để điều khiển dãy LED đơn nối với Port 0 (LED tích cực mức LCALL DELAY thấp) sáng tắt liên tục với tần số 50Hz, chương trình con MOV P0,#0FFH DELAY phải tạo thời gian trễ: LCALL DELAY a. 10ms b. 20ms c. 0.01ms d. 0.05ms SJMP MAIN 72. Cho đoạn chương trình (trường hợp thạch anh 12 MHz): MAIN: MOV P0,#00H Để điều khiển dãy LED đơn nối với Port 0 (LED tích cực mức LCALL DELAY thấp) sáng tắt liên tục với tần số 100Hz, chương trình con MOV P0,#0FFH DELAY phải tạo thời gian trễ: LCALL DELAY a. 1ms b. 2ms c. 5ms d. 10ms SJMP MAIN 73. Cho đoạn chương trình (trường hợp thạch anh 12 MHz): MAIN: MOV P0,#00H Để điều khiển dãy LED đơn nối với Port 0 (LED tích cực mức LCALL DELAY thấp) sáng tắt liên tục với tần số 500Hz, chương trình con MOV P0,#0FFH DELAY phải tạo thời gian trễ: LCALL DELAY a. 1ms b. 2ms c. 0.1ms d. 0.05ms SJMP MAIN Biên soạn: Bộ môn Điện tử Công nghiệp
 20. Đề cương ôn thi môn Vi xử lý hệ Trung Cấp, Cao đẳng & Đại học. 20 74. Cho đoạn chương trình (trường hợp thạch anh 12 MHz): MAIN: MOV P0,#00H Để điều khiển dãy LED đơn nối với Port 0 (LED tích cực mức LCALL DELAY thấp) sáng tắt liên tục với tần số 2Hz, chương trình con MOV P0,#0FFH DELAY phải tạo thời gian trễ: LCALL DELAY a. 125ms b. 250ms c. 1.25s d. 0.5s LCALL DELAY LCALL DELAY SJMP MAIN 75. Cho đoạn chương trình (trường hợp thạch anh 12 MHz): MAIN: MOV P0,#00H Để điều khiển dãy LED đơn nối với Port 0 (LED tích cực mức LCALL DELAY thấp) sáng tắt liên tục với tần số 20Hz, chương trình con MOV P0,#0FFH DELAY phải tạo thời gian trễ: LCALL DELAY a. 12.5ms b. 25.0ms c. 12.5s d. 50ms LCALL DELAY LCALL DELAY SJMP MAIN 76. Cho đoạn chương trình (trường hợp thạch anh 12 MHz): MAIN: MOV P0,#00H Để điều khiển dãy LED đơn nối với Port 0 (LED tích cực mức LCALL DELAY thấp) sáng tắt liên tục với tần số 1Hz, chương trình con MOV P0,#0FFH DELAY phải tạo thời gian trễ: LCALL DELAY a. 125ms b. 250ms c. 1.25s d. 0.5s LCALL DELAY LCALL DELAY SJMP MAIN 77. Cho đoạn chương trình (trường hợp thạch anh 12 MHz): MAIN: MOV P0,#00H Để điều khiển dãy LED đơn nối với Port 0 (LED tích cực mức LCALL DELAY thấp) sáng tắt liên tục với tần số 100Hz, chương trình con MOV P0,#0FFH DELAY phải tạo thời gian trễ: LCALL DELAY a. 1.25ms b. 2.5ms c. 5ms d. 10ms LCALL DELAY LCALL DELAY SJMP MAIN 78. Cho đoạn chương trình (trường hợp thạch anh 12 MHz): MAIN: MOV P0,#00H Để điều khiển dãy LED đơn nối với Port 0 (LED tích cực mức LCALL DELAY thấp) sáng tắt liên tục với tần số 80Hz, chương trình con MOV P0,#0FFH DELAY phải tạo thời gian trễ: LCALL DELAY a. 12.5ms b. 25ms c. 3.125ms d. 6.25ms LCALL DELAY LCALL DELAY SJMP MAIN Biên soạn: Bộ môn Điện tử Công nghiệp
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2