intTypePromotion=1

Đề tài " Phân tích thái độ sử dụng đồng phục của sinh viên "

Chia sẻ: Vũ Chu Cung | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:23

0
151
lượt xem
51
download

Đề tài " Phân tích thái độ sử dụng đồng phục của sinh viên "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của cuộc nghiên cứu là phân tích thái độ của sinh viên về việc mua và sử dụng đồng phục trong học tập tại trường. Từ đó tìm ra những ưu khuyết điểm của việc sử dụng đồng phục. thông qua nghiên cứu này chúng ta có thể khẳng định phong cách riêng của trường Đại Học Công Nghiệp TP.HCM.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài " Phân tích thái độ sử dụng đồng phục của sinh viên "

 1. Giảng viên: Nguyễn Văn Bình Gi Lớp: NCMK2K Nhóm: G7
 2. M ụclc  ụ Bản ó t tbáoc o t m ắ    á 1. ô  i vềđềt ing ê c u. Th ngtn     à   hin ứ 1.   ớit ệ c . 1.Gi  hiu hung 1.   ươngpháp  hin ứu 2.Ph   ng ê c 3.M  ả t ị tườ   hin ứ 1.   ôt  h r ngng ê c u. 1. 1. ựctạng 3. Th  r 1. 2.Tổngq vềt ị tườngng ê c u.   hin ứ   3.    uan   h r 1. 3.Th r ngs n  ẩm 3.   ị tườ  ả ph 2.N ộ     hin ứu.   idungng ê c 2.   iu ả  ộ    hin ứu. 1.M ê t n idungng ê c 2.   ế  uả  hin ứu. 2.K tq ng ê c 2. 1.V ềt ành  ần i vin áckho đượcng ê c u:   hin ứ 2.    h ph snh  ê c   a  2. 2.Quan i m ủa i vin  ềđồ   ục để c snh  ê v   ngph 2.   2. 3.M ứcđộhàil ngc a i vin  ềđồ   ụcnữ. 2.        ò  ủ snh  ê v   ngph   2. 4.M ứcđộhàil ngvềđồ   ụcnam. 2.        ò     ngph     2. 5.M ứcđộs   ụngđồ   ụct ườngxuy n 2.      ủ d   ngph  h  ê 2. 6.Lýdosnh  ê mặcđồ   ục 2.      i vin    ngph 2. 7.M ặcđồ   ụcc   ấttệ 2.     ngph  ób  in 3.K ế  uận  à  ộ  ốkhuy n  h.   tl v m ts   ế ng ị 3.   ế  uả  tđược 1.K tq đạ   . ế ng ị 3.   2.Khuy n  h. Phụ ụ lc
 3. Đềt ing ê c u:Phân  íh  áiĐộs   ụngđồ phụcc a i vin  ường  H   à   hin ứ   T c Th    ử d   ng   ủ snh  ê Tr Đ Công  ệ TPHCM    ơ  ở  ) Nghip  (C S 2  M ụctê c a uộ   ê c u à  ân íh háiđộc a i vin  ềvicmua  à ử   iu ủ c cnghin ứ l ph tc t    ủ snh  ê v   ệ   v s dụng  ngphụctonghọ  ập ạitường.Từ  ó ì r những  u  ế  i m ủa  ệ   đồ    r   ct t  r   đ tm a  ư khuy tđể c vic s   ụngđồ   ục hô q ng ê c u  àyc úngt c  hể  ẳngđịnh  ngc c ử d   ngph .t ng ua  hin ứ n  h  a ót kh   pho  á h  rê  ủa r ng  iH ọ   ông  ệ TP. ingc tườ Đạ   cC Nghip  HCM . Gi ihạn  ê c u:t ờig an  ê c u ừ  ày  4/ ớ   nghin ứ  h  i nghin ứ t ng 14/ 2010  n  ày  5/ đế ng 20/ 2010. Phạm    p  ụng:tường  H  ôngNg ệ TP. Đ C   hip  HCM  ơ ở  viá d  r c s 2. Đố  ượngnghin ứu à i vin r ng r ng.   ê c l snh  ê to tườ it Đây à  hin ứu  ngdụng  ng hờic ng à  ộ   hin ứu  ám  á. l ng ê c ứ   ,đồ t  ũ l m tng ê c kh ph Nghin ứu  ám  á   ằm  áthin a háiđộc a i vin r   ệ  ử  ụng ê c kh ph :nh ph   ệ r t    ủ snh  ê tongvics d   đồ phục ng  . Tí c ất:đâyl   ộ   hin ứu  nh í nh h     à m tng ê c đị tnh. Phươngpháp họ mẫu  họ mẫu he   ács ấtng u  ê đơn i n. c n  :c n  t ox  u   ẫ nhin  g ả  
 4. •Cô  ụ  ê c u  ngc nghin ứ : •Phỏngvấn he  ấu r cbảng âu  ỏi.   t o c tú   ch  •H ì t ức:phỏngvấn á  ân  nh h      c nh •Phương  áp họ mẫu: ph c n  •Tổngt ể  i vin r ngĐH  ô N g ệ Cơ  ở          h :snh  ê tườ   C ng  hip  S 2        •  ê c u ơ  ộ:phát a  mẫu iu r c cđố ượngsnh  ê ng u  ê Nghin ứ s b     r 50  đề ta á   it  i vin  ẫ nhin  và hu ạ   mẫu. t li50  •D ùngc ngc  r nbac al để  ểm  nh hang o  onbac al đạt0,  ô  ụ c o k  pha  ki đị t đ .Cr k  pha    732  t cl   ã ót ể ử  ụng  ê c u. ứ  à đ c  h s d nghin ứ •Tip  ó  ùng xc lđể họ r c   ẫu ừ  hin ứu ơ  ộ  ỡ  ẫu  ácđịnh  ế đ d e e  c n a ỡ m t ng ê c s b .C m x   đượct   hin ứu ơ  ộ    ừ ng ê c s b :1222  ẫu  ã iu r 50  ẫu  ư  ậy ần  ề ta hê m đ đề ta  m nh v c diu r t m  1172  ẫu  ữa. mn •Sử  ụngc cphé ki m  nh  ( ểm  nh ỷ ệ  à  ểm  nh  ki m  nh  d  á   p  ể đị Z ki đị t l)v ki đị T( ể đị tung  ì     ểm  nh ácbin. r b nh)để ki đị c   ế •Sử  ụngbasct evà  ne alt e r que isđể  ễ g ảidữ iu  ướidạng d   i abl  ge r  abl,fe nce   din i   lệ d     bảngvà   h.   đồt ị  
 5. 1.   ô ả h r ngnghin ứu. 3.M t t ị tườ   ê c 1. 1. ựctạng 3. Th  r Đồ phụcl   ộ   ấn   huộ   ềphương  ệ văn  ó   ób hiphố   ởic cyế ng   à m tv đềt cv   din  h a.N   ị c   ib  á   u  t :tuy n hố văn  óa,môitườngt   ê  iu  ệ ki t,đề kin c ng  ệ   ố  r ề t ng  h    r  ự nhin,đề kin  nh ế iu  ệ  ô vic họ  ập  à ả ế t  hờitang. ct v c y u ốt  r Hin    ộ  ống ikhôngđồ tnh  ềvics   ụngđồ phụcto   ọ   ệ nay,m ts   ườ     ng ì v   ê  ử d   ng   r ngh c đường  ọc  ằngđồ   ụcgây  ấttệ to snh  ạtt itường ủa i vin. .H  hor   ngph   b  in r ng i ho  ạ  r c snh  ê   Bê c nh  ó  ộ  ốphụ  n ạ đ ,m ts   huynh  ácc  ằng i vin à  ững  ườiđã r ng ng   tưở   kh  hor snh  ê l nh t ành  à ần ó í t  ậ vìvậynhà r ngkhô   ê é c úng  àomộ   ôn  h v c c tnh ự lp      tườ   ngn n p h v   tkhu phé nào p  . Phần ớn   ế lic r ngvicmặcdồ phụct ể  ệ mộ   ngc c  ềnế c a  l ýkin ạ  ho ằ   ệ     ng   h hin  tpho  á ,n   p ủ snh  ê tong r nghọ ,t o  ô  r ng  ì đẳngc  i vin r   ọ   ng. i vin r tườ   c ạ m itườ b nh   hosnh  ê tongh cđườ Đồ phụcc  hể âyr mộ  ốbấttệ nhưng  ế khắcphụcđượcs i p ải  ẽg ú c   ng   ót g  a  ts    in  n u      t ệ đượcmôitườnghọ  ập,l m  ệ  ho i vin  à  áo  ê tở  ê năngđộ hin     r   ct  à vicc snh  ê v gi vin r n n    ng  hơn.
 6. 1. 2.Tổngq vềt ị tườngng ê c u.   hin ứ 3.    uan   h r Bin  ò nằm    í t ytnh  ngNai  ắcg áp  ệ V ĩnh  ửu,nam i p  ệ Lo   ê H a  ở ph a â  ỉ Đồ   ,B  i huy n  C   g á huy n  ng Thành,đô  i p  ệ Tr ngBo  âyg áp  ệ D ĩ    ân  y n ỉ Bì D ươngvà  ận    ngg á huy n  ả   m,t  i huy n  An,T U ê tnh  nh    Qu 9  t ành  ốH ồChíM i – h ph       nh. Bin  ò ở    í c a ô   ngNai ác tungt m hành phốH ồChíM i 30  (he   ê H a  haiph a ủ s ngĐồ   ,c h r  â t         nh  km t o Xa ộH à  ộ  à  ố  ộ1A) ác t ành  ốV ũngTàu  Km t oQuố  ộ51) l  N iv Qu cl  ,c h h ph     90  (he   cl  Bin  ò c   đơn  ị hành hí tựct ộ  g m  phườngvà  xã) c nh r  hu c( ồ 23  ê H a ó30  v    7  Tổngdin íh ự  ê l   08    ớimậtđộdân ốl   970  ườikm.Thành  ốBin    ệ tc t nhin à 264, km2,v       s  à 2. ng /   ph   ê hò nằm  í TâyNam ỉ Đồ   ,l   ungt m  n ế  ăn  ó  hí tị   ã  ộ ủa ỉ a  ph a    tnh  ngNai à Tr  â ki t,v h a,c nh r,x h ic tnh. Bin  ò c  im  ăngt  ớn    átti n    átti n ô   hip  ớinề đấtl  ưởng  ê H a ótề n  ol để ph  rể để ph  rể c ngng ệ v   n   ýt , t ận ợic   ệ   âydựngkế  ấu  ạ ầngkhu ô   hip,c   uồ t ing ê kho ngs n  ới   tc h t   c ngng ệ  óng n à   uy n  á  ả v   hu l  hovicx   tữ ượngkhait ácđángkể,nhấtl  àing ê kho ngs n  ềvậtlệ xâydựng huận ợivề    h        à t   uy n  á  ả v    iu    rl ,t l   ng ồ c  ấp in,c   uồ nướcdồ  àođủ ungc p  c u ản  ấtvà i ho t(s ng u n ungc đệ  óng n    id   c  ấ nhu ầ s xu   snh  ạ   ô   Đồ   ai,ng àir ng ồ nhân ựcvớitì độc   ã ăngc ngng ồ l cc n  ườic  ê l    rnh   aođ t  ườ   u n ự  o ng  hoy u  ngN )  o  a  u n  ầ ph  rể c ngng ệ h a   ệ đạ   a  c u  átti n ô   hip  ó ­hin  ihó
 7. • V ềvăn  ó và  lc c   n hờ  uy n  ữu  ảnh,   h a  du ị h óđề t Ng ễ H C   V ăn  ế Tr n  ê ( âydựngnăm  miu  ấ Bin x     1715)và  du    khu  lc Bửu  ng ị h  Lo . Thành  ốBin  ò c   ữngđểm  lc khá  ấp  ẫn  ph   ê H a ónh  i du ị h  h d đã  à angđượckhait ácnhư:Tuy n  lc tê s ng vđ      h     ế du ị h r n ô   Đồ   ,c  aoBa  ê ù aoTân  ạn,khu  lc ngNai ù l   X ,c l   V   du ị h  Bửu  ngvà  ề ditc lc s   ăn  ó q ố  i . Lo   nhiu   íh ị h ử v h a u cg a..
 8. 2.N ộ     hin ứu.   idungng ê c 2.   iu ả  ộ    hin ứu. 1.M ê t n idungng ê c Nhó c úngt it ựchin  hin ứu háiđộs   ụngđồ   ụcc a i vin ạic  ở  m h  ô  h   ệ ng ê c t    ử d   ngph  ủ snh  ê t  ơ s 2  tườngĐH  ô   hip  HCM   C ngNg ệ TP. r Đố ượngng ê c u à i vin  ệ đ  he   ọ  ạiđây   hin ứ l snh  ê hin angt oh ct   . it Gi itnh:23% i vin  cphỏngvấn à    c n ạ  à  ữ. ớ  í   snh  ê đượ     l nam,77% ò lil n 2.   ế  uả  hin ứu. 2.K tq ng ê c Sau    ảos tt ựct  khikh  á  h  ế1222 i vin huộ  áckho   ó c úngt iđã hu  ckế  uả  snh  ê t cc   a.Nh m h  ô   t đượ   tq như au: s Quan ñieå cuû sinh vieâ veà ng phuï ma n ñoà c 20.1% khoâg ñeï n p bình thöôøg n 53.2% 20.9% ñeï p thôøtrang i 5.7% .0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% Bi u    2:Quan i m ủa i vin  ềđồ   ục ể đồ2.   để c snh  ê v   ngph  
 9. 2. 3.M ức    àil ng  ủa  nh  ên  ề  ng  ục  ữ  ivới độ h  ò c si vi v đồ ph n đố     2.   những  ếu ố:áo,váy,cà  ạt  àu  ắc,chấtlệu,gi   ả. y t      v ,m s   i   á c   M öù  oä il ng  à oàg  ï  öõ c ñ    oø ve  n phuc n haø ñ .0% 10.3% giaùcaû 30.3% 30.7% 28.7% 2.9% 9.1% chaálieä tu 55.5% 24.4% 8.1% 9.3% 43.3% maø saé uc 28.2% 12.4% 6.7% 13.4% 26.1% caø t vaï 31.7% 20.5% 8.3% 6.5% 12.6% vaù ñeïp y 38.5% 27.3% 15.1% 7.9% 20.6% aù ñeïp o 64.3% 3.2% 3.9% .0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% hoaø toaø khoâg haøloøg nn n in khoâg haøloøg n in bình thöôøg n haøloøg in raáhaøloøg tin
 10. O ne­ pl St i i Sam e  atstcs St d. St   r d.Eror N M ean Devi i aton M ean aùo  eï ñp 1222 3. 25 . 805 .023 vaùy  eï ñp 1222 2. 68 1. 079 . 031 caø  ï va t 1222 3. 16 1. 144 . 033 m aøu  éc sa 1222 3. 36 1. 034 . 030 chaátl äu  i e 1222 2. 74 . 844 . 024 gi ù  û a ca 1222 2. 22 . 980 . 028 One­ pl Test Sam e  TestVal =    ue  5 95%   i Confdence nt valof I er   t Dif ence he  fer Si g. M ean t df ( tl 2­ai ed) Dif ence fer Lower Upper aùo  eï ñp ­ 769 75. 1221 .000 ­ 75 1. ­ 79 1. ­ 70 1. vaùy  eï ñp ­ 101 75. 1221 . 000 ­ 32 2. ­ 38 2. ­ 26 2. caø  ï va t ­ 241 56. 1221 . 000 ­ 84 1. ­ 91 1. ­ 78 1. m aøu  éc sa ­ 406 55. 1221 . 000 ­ 64 1. ­ 70 1. ­ 58 1. chaátl äu  i e ­ 496 93. 1221 . 000 ­ 26 2. ­ 30 2. ­ 21 2. giù  û a ca ­ 017 99. 1221 . 000 ­ 78 2. ­ 83 2. ­ 72 2. Bi u    3.   ểm  nh  đố   ớic cbin  ềM ứcđộhàil ngc a i vin  ềđồ   ục ể đồ2. 2:Ki đị T  iv  á   ế v        ò  ủ snh  ê v   ngph   nữ.
 11. 2. 4.M ứcđộhàil ngvềđồ   ụcnam. 2.        ò     ngph     Möù ñoä i loøg cuû sinh vieâ veà ng phuï nam c haø n a n ñoà c 4.7% 12.8% giaù caû 41.8% 27.4% 13.2% 4.7% 8.7% chaálieä tu 62.4% 21.4% 2.8% 4.7% 26.2% maø saé uc 39.6% 28.1% 1.4% 7.7% 23.2% 33.9% caø t vaï 33.8% 1.4% 9.5% 26.3% aù ñeï op 50.7% 12.1% 1.4% .0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% hoaø toaø khoâg haøloøg n n n in khoâg haøloøg n in bình thöôøg n haøloøg in raáhaøloøg tin Bi u    4.  :M ứcđộhàil ngc a i vin  ềđồ   ụcnam  ể đồ2. 1        ò  ủ snh  ê v   ngph  
 12. O ne­ pl St i i Sam e  atstcs St d. St   r d.Eror N M ean Devi i aton M ean aùo  eï ñp 1222 3. 30 . 853 .024 caø  ï va t 1222 3. 02 . 966 . 028 m aøu  éc sa 1222 3. 05 . 887 . 025 chaátl äu  i e 1222 2. 91 . 771 . 022 gi ù  û a ca 1222 2. 69 1. 011 . 029 One­ pl Test Sam e  TestVal =    ue  5 95%   i Confdence nt valof I er   t Dif ence he  fer Sig. M ean t df (tl 2­aied) Dif ence fer Lower Upper aùo  eï ñp ­ 523 69. 1221 .000 ­ 70 1. ­ 74 1. ­ 65 1. caø  ï va t ­ 600 71. 1221 . 000 ­ 98 1. ­ 03 2. ­ 93 1. m aøu  éc sa ­ 938 76. 1221 . 000 ­ 95 1. ­ 00 2. ­ 90 1. chaátl äu  i e ­ 645 94. 1221 . 000 ­ 09 2. ­ 13 2. ­ 05 2. gi ù  û a ca ­ 041 80. 1221 . 000 ­ 31 2. ­ 37 2. ­ 26 2. Bi u    4.   ểm  nh  vềmứcđộhàil ngđố  ớiđồ   ụcnam. ể đồ2. 2:Ki đị T         ò   iv   ngph  
 13. 2. 5.M ứcđộs   ụngđồ   ụct ườngxuy n. 2.      ủ d   ngph  h  ê M ức độ sử dụng ñoàg phuï n c 4.7% 34.0% thöôøg n xuyeân thæ nh 61.2% thoaûg n hieá khi m Bi u    5 :M ứcđộs   ụngđồ   ục ể đồ2.      ử d   ngph
 14. 2. 6.Lý  si vi n  ặc  ng  ục đồ ph 2.   do  nh  ê m Lyù maë ñoàg phuï do c n c hục. 5.9% 2.9% 1.8% thích maë c ñeï p do noäquy i 89.4% nhaø ng tröôø thaá thoaû y i maùi Bi u    5 :Lýdosnh  ê mặcđồ   ục ể đồ2.      i vin    ngph  
 15. Ñoàg yù i quyeáñò cuû nhaø ngù n vôù t nh a tröôø 27.1% coù khoâg n 72.9%   Bi u    6 :đồ    ớiq ế   nh ủa  à r ng    ể đồ2.   ngýv  uy tđị c nh tườ
 16. Bi alTest nomi   Obser ved Asym p.Si   g. Cat y egor N Prop. TestPr   op. (tl 1­aied) .a haøil  oøng  ôùiquyeát v  Gr 1 oup  coù 891 . 73 .05 000 ñònh  öû  ï ñoàng s du ng  Gr 2 oup  khoâng 331 . 27 phuï cuûa  c  nhaø r øng töô Tot al 1222 1. 00 a. Based  Z  oxi aton.   on  Appr m i Chúngt s  ùngki m  nh  để  ểm r gả huy ttê vớiPđ à ỷ ệsnh   a ẽd   ể đị Z  ki ta i t ế  rn    l t l i vin  ngýPđ=73%.Vớigả huy tH0 :Pđ
 17. 2. 7.M ặcđồ   ụcc  ấttệ 2.     ngph  ób  in. M ặc ñoàg phuï coù t tieä n c baá n 26.3% coù khoâg n 73.7%
 18. 3.K ế  uận  à  ộ  ốkhuyế ng ị   tl v m ts   n  h. 3.   ế  uả  tđược 1.K tq đạ   . Vicng ê c u háiđộc a i vin r   ệ  ử  ụng  ng  ụcđế ệ   hin ứ t    ủ snh  ê tongvics d đồ ph   n  tườngl  ần hit  ó  úp  anh  hip  à ácđơn  ị quản ý  ểu õ   à c t ế .N gi do ng ệ v c   v  r l hi r hơn  ềt áiđộc a i vin.K ế  uả ủa uộ   hin ứu hí l  ăn ứ  v  h    ủ snh  ê   tq c c cng ê c c nh à c c để  anh  ệ đưa a  ững  ế   nh hohin ạivà r ngt ng ai  quy tđị c   ệ t   to  ươ l , do nghip  r nh đồ t ờigi p ácđơn  ị q ản ýhọ  i  i vin uản ýt thơn  ềvi l  ố   v     ng h   ú c   v u l   csnh,snh  ê q phạm  ngphục đồ   . Qua khảos tt ựct húngt mớibitđượcc m  ận ủa i vin   á  h  ếc  a    ế    ả nh c snh  ê   vềđồ   ụcnhư hếnào,xấu    p,c  huận in  à hoảimáihay   ngph   t     hayđẹ  ót tệ v t       không  à  ố đưa a  ữngq đểm ì Từ  óc úng a  ớic  hể  đ  h t m  ót ,v mu n  r nh  uan i g … tm a  ộ   ướngmar tngmớivà  ướngq ản ýmớit thơn.  u l    ố   ì r m th   ke i     h
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2