intTypePromotion=3

Đề thi đại học môn Hóa trường THPT Triệu Phong Quảng Trị

Chia sẻ: Tai Viet | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
126
lượt xem
22
download

Đề thi đại học môn Hóa trường THPT Triệu Phong Quảng Trị

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi đại học môn hóa trường thpt triệu phong quảng trị', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi đại học môn Hóa trường THPT Triệu Phong Quảng Trị

  1. Nguy n Minh Tâm – THPT Tri u Phong minhtamthpttp@yahoo.com ÄN THI ÂAÛI HOÜC CAO ÂÀÓNG Câu 1: Hãy ch n cách s p x p úng v tan tăng d n c a các hi roxit Câu 28: Cho 0,2 mol NO2 h p th hoàn toàn vào m t dung d ch ch a 0,2 kim lo i ki m th ? mol NaOH thu ư c dung d ch X. H i dung d ch X có nh ng ch t gì ? A. Ca(OH)2 < Mg(OH)2 < Sr(OH)2 < Ba(OH)2 A. NaNO3 + NaNO2 + NaOH B. NaNO3 + NaNO2 B. Mg(OH)2 < Ca(OH)2 = Ba(OH)2 < Sr(OH)2 C. NaNO3 + NaOH D. NaNO2 + NaOH C. Mg(OH)2 < Ca(OH)2 < Ba(OH)2 < Sr(OH)2 Câu 29: Hi rocacbon không no X tác d ng v i dung d ch Br2 dư thu ư c D. Mg(OH)2 < Ca(OH)2 < Sr(OH)2 < Ba(OH)2 d n xu t tetrabrom (ch a 4 nguyên t brom) Y. Trong Y Câu 2: Ch n câu úng nh t trong các câu sau: brom chi m 75,83% v kh i lư ng. CTPT c a X là: A. Ch t béo là ch t nguyên ch t có công th c nh t nh A. C8H10 B. C8H6 C. C8H12 D. C7H10 B. Ch t béo là d u th c v t C. Ch t béo là h n h p nhi u ch t và không có công th c nh t nh Câu 30: Anion OH- tác d ng v i t t c các ch t trong nhóm nào ? D. Ch t béo là m ng v t A. NH4+, Al3+, CO32-, CH3NH2, ZnO B. NH4+, Zn2+, NO3−, (CH3)2NH2+, CuO Câu 3: Khi t cháy polime X ch thu ư c khí CO2 và hơi nư c theo t l C. NH4+, Al3+, HSO4−, (CH3)2NH2+, ZnO mol tương ng là 1:1. X là polime nào dư i ây ? D. NH4+, Zn2+, HCO3−, (CH3)2NH, Al2O3 A. Tinh b t B. PS C. Polipropilen D. PVC Câu 31: Trong m t c c ch a 0,1 mol Na+, 0,14 mol Mg2+, 0,2 mol Ca2+ , Câu 4: Hãy ch n dãy s p x p úng theo th t tăng d n tính kh c a các 0,4 mol HCO3− và 0,3 mol Cl-. Có th dùng ch t nào làm m t nư c c ng ? kim lo i: A. Na2SO4 B. Ca(OH)2 C. HCl D. Na2CO3 A. Ag < Al < Ni < Cu < Fe < K B. Ag < Cu < Al < Fe < K < Ni C. Ag < Cu < Ni < Fe < Al < K D. Ag < Fe < Cu < Ni < Al < K Câu 32: Ch t X có ch a các nguyên t C, H, Br có kh i lư ng phân t Câu 5: Cho các y u t sau: b ng 135. H i 27g X tác d ng v a v i bao nhiêu ml dung d ch Br2 1. N ng 2. Áp su t 3. Nhi t 4. Di n 0,4M. tích ti p xúc 5. Ch t xúc tác A. 300 ml B. 200 ml C. 400 ml D. 500 ml Nh n nh nào dư i ây là chính xác ? Câu 33: H n h p khí N2 và CO2 có t kh i so v i H2 là 18,8. % th tích A. Ch có các y u t 2, 3, 4, 5 nh hư ng n t c ph n ng. c a N2 và CO2 trong h n h p l n lư t là: B. Ch có các y u t 1, 2, 3, 4 nh hư ng n t c ph n ng. A. 60% và 40% B. 25% và 75% C. 75% và 25% D. 50% và 50% C. Ch có các y u t 1, 3, 5 nh hư ng n t c ph n ng. Câu 34: H p ch t nào sau ây c a canxi không th g p trong t nhiên ? D. Các y u t 1, 2, 3, 4, 5 u nh hư ng n t c c a ph n ng. A. CaCO3 B. CaSO4 C. Ca(HCO3)2 D. CaO Câu 6: t cháy hoàn toàn 0,1 mol ch t X c n 6,72 lít O2, thu ư c 4,48 Câu 35: Thu tinh h u cơ (plexiglat) là ch t poli (metyl metacrylat). lít CO2 và 5,4g H2O. CTPT c a X là: Monome ( ơn phân t ) nào ã trùng h p t o thành polime ó ? A. C3H8 B. C2H6O C. C2H4O2 D. C2H2O3 A. CH3-CH=CH-COOCH3 B. CH2=CH(CH3)-COOC2H5 Câu 7: Cho bi t nguyên t R có s hi u nguyên t là 25. C u hình C. CH2=CH-COOCH3 D. CH2=CH(CH3)-COOCH3 electron úng c a ion R2+ là (cho ZAr = 18). Câu 36: Hai gluxit nào là ng phân c a nhau ? A. [Ar]3d54s2 B. [Ar]3d5 C. [Ar]3d3 D. [Ar]3d34s2 A. Glucozơ và fructozơ B. Xenlulozơ và glucozơ Câu 8: Ch t nào không th trùng h p t o thành polime ? C. Fructozơ và mantozơ D. Glucozơ và mantozơ A. Axit acrylic B. Stiren (vinyl benzen) C. Axit picric D. Vinyl clorua Câu 37: Ch t X có CTPT C7H6O3 (M = 138). Bi t 27,6g X tác d ng v a v i 600 ml dung d ch NaOH 1M. CTCT c a X là công th c nào trong Câu 9: Cho 0,1 mol rư u X tác d ng h t v i Na thu ư c 3,36 lít H2. M t s các công th c sau: khác t cháy hoàn toàn m t ít rư u X thu ư c CO2 và H2O theo t l s mol tương ng là 3 : 4. CTPT c a X là: CHO CHO A. C3H5(OH)3 B. C3H6(OH)3 C. C46(OH)3 D. C4H7(OH)3 HO OH OH Câu 10: t cháy hoàn toàn 0,62g photpho ư c ch t X. Hoà tan X vào 1. 2. nư c ư c dung d ch Y. C n dùng bao nhiêu ml dung d ch NaOH 1M trung hoà hoàn toàn dung d ch Y. CH3 H C O A. 40 ml B. 60 ml C. 20 ml D. 100 ml HO OH O OH Câu 11: Cho 500g dung d ch Na2SO4 C% vào 400 ml dung d ch BaCl2 3. 4. 0,2M th y t o ra 11,65g k t t a. Giá tr c a C% là: A. 0,142% B. 1,08% C. 2,18% D. 1,42% OH Câu 12: Hi n tư ng nào sau ây không ph i là hi n tư ng hoá h c ? A. 1 B. 4 C. 3 D. 2 A. Khi tôi vôi (CaO), nư c sôi sùng s c. Câu 38: Chi 4,65g anilin (M = 93) tác d ng v i Br2 thu ư c 13,2g k t B. Cô c n dung d ch mu i ăn thu ư c nh ng tinh th màu tr ng. t a tr ng 2,4,6-tribromanilin (M = 330). % aniliin ã ph n ng là: C. Cho viên s i (vitamin C s i) vào nư c, b t khí thoát ra r t nhi u. A. 60% B. 70% C. 80% D. 50% D. Cho H2SO4 c vào ư ng kính, ư ng b “cháy” thành than. Câu 39: Hoà tan 28,4g h n h p 2 mu i cacbonat c a 2 kim lo i PNC Câu 13: Nhóm mà t t c các ch t tác d ng ư c v i dung d ch HCl là: nhóm II (thu c 2 chu kì k ti p trong b ng tu n hoàn) b ng dung d ch HCl A. Anilin, natri axetat B. Phenol, anilin dư, thu ư c 6,72 lít khí. Hai kim lo i ó là: C. Axit picric, glixerin D. Phenol, glixerin A. Mg và Ca (M = 40) B. Sr và Ba (M = 137) C. Be (M = 9) và Mg (M = 24) D. Ca và Sr (M = 88) Câu 14: S n ph m thu ư c khi i n phân NaOH nóng ch y là gì ? Câu 40: Có bao nhiêu ng phân là d n xu t c a benzen có CTPT C7H8O A. catot (-): Na và anot (+): O2 và H2O. ? B. catot (-): Na2O và anot (+): O2 và H2. A. 5 B. 4 C. 3 D. 6 C. catot (-): Na và anot (+): O2 và H2. Câu 41: tác d ng h t v i 4,64g h n h p X g m FeO, Fe3O4 và Fe2O3 D. catot (-): Na2O và anot (+): O2 và H2O. c n 160 ml dung d ch HCl 1M, dung d ch sau ph n ng cho tác d ng v i Câu 15: H p ch t nào không thu c lo i polime ? dung d ch NaOH dư, l c l y k t t a r i em nung ngoài không khí n A. Saccarozơ B. Cao su Buna kh i lư ng không i thu ư c m gam ch t r n. Giá tr c a m là: C. PVC D. Xenlulozơ A. 1,2g B. 2,4g C. 6g D. 4,8g
  2. Câu 16: Trong công nghi p, nhôm ư c s n xu t t lo i qu ng nào sau Câu 42: Cho sơ bi n hoá: ây ? + NaOH + CuO, t 0 A. Boxit B. Apatit C. Hematit D. ôlomit X Y Z Câu 17: S ng phân c u t o ng v i CTPT C2H2F2Br2 là: Bi t X là d n xu t c a brom có kh i lư ng phân t 121, Z có kh năng A. 3 B. 2 C. 5 D. 4 tham gia ph n ng tráng gương. CTCT c a X là: A. CH3-CH2-Br B. CH2=CH-CH2-Br Câu 18: phân bi t MgCO3 và BaCO3 có th dùng thu c th nào ? C. CH2=C(Br)-CH3 D. CH3-CH=CH-Br A. H2SO4 B. HCl C. CO2 + H2O D. NaOH Câu 43: Nung Fe(NO3)2 trong bình kín (không ch a khí O2) thu ư c s n Câu 19: un nóng 0,01 mol ch t Y v i dung d ch NaOH dư, thu ư c ph m gì ? 1,34g mu i c a m t axit h u cơ Z và 0,92g ancol m t l n ancol. N u cho A. Fe2O3 + NO2 B. Fe + NO2 + O2 ancol ó bay hơi thì chi m th tích là 0,448 lít ( ktc). Y có công th c phân C. Fe2O3 + NO2 + O2 D. FeO + NO2 + O2 t là: A. CH2(COOCH3)2 B. CH3COOC3H7 C. CH3COOC2H5 D. (COOC2H5)2 Câu 44: N u trong m t dãy ng ng c a hi rocacbon, khi s nguyên t cacbon càng tăng mà hàm lư ng (% theo kh i lư ng) c a hi ro càng gi m Câu 20: Cho 7,8g h n h p rư u etylic và m t rư u ng ng X tác d ng thì hi rocacbon ó thu c dãy ng ng nào ? h t v i Na thu ư c 2,24 lít H2. Công th c c a rư u ng ng là: A. Ankan B. Anka ien C. Anken D. Ankin A. C4H9OH B. CH3OH C. C3H7OH D. C5H11OH Câu 45: t cháy hoàn toàn 0,1 mol m t hi rocacbon X thu ư c t ng Câu 21: Thêm 240 ml dung d ch NaOH 1M vào c c ng 100 ml dung kh i lư ng c a CO2 và hơi nư c là 24,8g. CTPT c a X là: d ch AlCl3 n ng a (mol/l), khu y u cho n khi ph n ng x y ra A. C3H6 B. C3H8 C. C4H8 D. C5H12 hoàn toàn th y trong c c có 0,08 mol k t t a. Thêm ti p 100 ml dung d ch Câu 46: Este X (C4H6O2) có th có các CTCT như sau: NaOH 1M vào c c, khu y u cho n khi ph n ng hoàn toàn th y có 1. CH3COOCH CH2 2. HCOOCH CH CH2 2 0,06 mol k t t a. Giá tr a là: 3. HCOOCH CH CH3 4. HCOO CH CH2 A. 0,75 B. 0,8 C. 0,5 D. 1M Câu 22: M t lo i á vôi ch a 80% CaCO3, ph n còn l i là t p ch t trơ. C H2 Nung m (g) á m t th i gian thu ư c ch t r n n ng 0,78m (g). Hi u su t ph n ng phân hu CaCO3 là: Bi t X tác d ng v i NaOH cho ra 2 s n ph m u có kh năng tham A. 62,5% B. 60% C. 70,5% D. 65% gia ph n ng tráng gương. CTCT c a X là: Câu 23: S ng phân có công th c phân t C2H7O2N, tác d ng v i dung A. 1 B. 3 C. 2 D. 4 d ch HCl t o ra mu i và axit, tác d ng v i dung d ch NaOH t o ra mu i Câu 47: X là mu i hi ro sunfat c a kim lo i ki m. Phát bi u nào sau ây và bazơ là: không úng ? A. 3 B. 4 C. 2 D. 1 A. Dung d ch X tác d ng v i dung d ch mu i bari luôn có k t t a. Câu 24: s n xu t thép t gang ta có th lo i b b t cacbon nh ph n B. Cho dung d ch quỳ tím vào dung d ch X, quỳ tím i thành màu ng: xanh. Fe2O3 + 3C → 2Fe + 3CO C. Dung d ch X tác d ng v i Mg, Zn…gi i phóng khí H2. Mu n lo i b t 180 kg cacbon c n bao nhiêu kg Fe2O3 ? D. Dung d ch X tác d ng ư c v i c các mu i cacbonat không tan. A. 600 kg B. 800 kg C. 500 kg D. 1000 kg Câu 48: S c khí H2S vào các dung d ch, trư ng h p nào không x y ra Câu 25: Khi trùng h p etilen ngư i ta thu ư c m t lo i polietilen có kh i ph n ng ? lư ng phân t trung bình 100.000 vC. H i h s trùng h p (t c là s m t A. H2S + CuCl2 B. H2S + H2SO3 C. H2S + FeCl3 D. H2S + FeCl2 xích trong m t phân t ) trung bình n là bao nhiêu ? Câu 49: Công th c ơn gi n nh t (CTN) c a m t axit no là: (C2H3O2)n. A. ~ 4250 B. ~ 4020 C. ~ 3571 D. ~ 2800 CTPT c a axit là: Câu 26: ng v i CTPT C4H11N, có bao nhiêu ng phân amin b c nh t ? A. C2H3O2 B. C8H12O8 C. C4H6O4 D. C6H9O6 A. 3 B. 4 C. 2 D. 5 Câu 50: Ph n ng nào dư i ây không x y ra ? Câu 27: CH3COOH không th i u ch ư c tr c ti p b ng cách: A. KMnO4 + SO2 + H2O → B. Cu + HCl + NaNO3 → A. Oxi hoá CH3CHO b ng AgNO3/NH3 C. Ag + HCl + Na2SO4 → D. FeCl2 + Br2 → B. Cho mu i axetat ph n ng v i axit m nh C. Oxi hoá CH3CHO b ng O2 (xúc tác Mn2+) D. Lên men rư u C2H5OH
  3. Đáp án Câu đ hv Hv 1 D 2 C 3 C 4 C 5 D 6 B 7 B 8 C 9 A 10 B 11 D 12 B 13 A 14 A 15 A 16 A 17 D 18 A 19 D 20 B 21 D 22 A 23 C 24 B 25 C 26 B 27 A 28 B 29 B 30 C 31 D 32 D 33 A 34 D 35 D 36 A 37 B 38 C 39 A 40 A 41 D 42 B 43 C 44 A 45 C 46 B 47 B 48 D 49 C
  4. 50 C
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản