intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Đề thi môn hoá khối A năm 2002

Chia sẻ: Nguyen Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

722
lượt xem
85
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo bài viết 'đề thi môn hoá khối a năm 2002', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi môn hoá khối A năm 2002

  1. Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Kú thi tuyÓn sinh ®¹i häc, cao ®¼ng n¨m 2002 --------------- §Ò chÝnh thøc M«n thi: Ho¸ häc ( Thêi gian lµm bµi : 180 phót ) C©u I: (§H: 2 ®iÓm; C§ : 2,5 ®iÓm) 1. Cho l¸ s¾t kim lo¹i vµo: a) Dung dÞch H2SO4 lo·ng b) Dung dÞch H2SO4 lo·ng cã mét l−îng nhá CuSO4 Nªu hiÖn t−îng x¶y ra, gi¶i thÝch vµ viÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng trong mçi tr−êng hîp. 2. Tr×nh bµy ph−¬ng ph¸p t¸ch: a) Fe2O3 ra khái hçn hîp Fe2O3, Al2O3, SiO2 ë d¹ng bét b) Ag ra khái hçn hîp Ag, Cu, Fe ë d¹ng bét Víi mçi tr−êng hîp chØ dïng duy nhÊt mét dung dÞch chøa mét hãa chÊt vµ l−îng oxit hoÆc kim lo¹i cÇn t¸ch vÉn gi÷ nguyªn khèi l−îng ban ®Çu. ViÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng vµ ghi râ ®iÒu kiÖn. C©u II: (§H: 1 ®iÓm; C§: 1,5 ®iÓm ) Hçn hîp A gåm BaO, FeO, Al2O3. Hßa tan A trong l−îng d− n−íc, ®−îc dung dÞch D vµ phÇn kh«ng tan B. Sôc khÝ CO2 d− vµo D, ph¶n øng t¹o kÕt tña. Cho khÝ CO d− qua B nung nãng ®−îc chÊt r¾n E. Cho E t¸c dông víi dung dÞch NaOH d−, thÊy tan mét phÇn cßn l¹i chÊt r¾n G. Hßa tan hÕt G trong l−îng d− dung dÞch H2SO4 lo·ng råi cho dung dÞch thu ®−îc t¸c dông víi dung dÞch KMnO4. ViÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra (BiÕt - trong m«i tr−êng axit, MnO4 bÞ khö thµnh Mn2+). C©u III: ( §H: 1,5 ®iÓm ; C§: 1,5 ®iÓm) Hîp chÊt h÷u c¬ A1 m¹ch hë, kh«ng ph©n nh¸nh vµ chØ chøa mét lo¹i nhãm chøc, cã c«ng thøc ph©n tö C8H14O4. Cho A1 t¸c dông víi dung dÞch NaOH thu ®−îc mét r−îu duy nhÊt lµ CH3OH vµ mét muèi natri cña axit h÷u c¬ B1. 1. ViÕt c«ng thøc cÊu t¹o cña A1. Gäi tªn A1 vµ axit B1. ViÕt ph−¬ng tr×nh ph¶n øng. 2. ViÕt ph−¬ng tr×nh ph¶n øng ®iÒu chÕ t¬ nilon-6,6 tõ B1 vµ mét chÊt h÷u c¬ thÝch hîp. 3. ViÕt ph−¬ng tr×nh ph¶n øng ®iÒu chÕ nhùa phenolfoman®ehit cã cÊu t¹o m¹ch th¼ng tõ r−îu metylic, mét chÊt h÷u c¬ thÝch hîp vµ c¸c chÊt v« c¬ cÇn thiÕt. Ghi râ ®iÒu kiÖn ph¶n øng. C©u IV: (§H: 1,5 ®iÓm ; C§: 2 ®iÓm) 1. X vµ Y lµ hai hidrocacbon cã cïng c«ng thøc ph©n tö lµ C5H8. X lµ monome dïng ®Ó trïng hîp thµnh cao su isopren; Y cã m¹ch cacbon ph©n nh¸nh vµ t¹o kÕt tña khi cho ph¶n øng víi dung dÞch NH3 cã Ag2O. H·y cho biÕt c«ng thøc cÊu t¹o cña X vµ Y. ViÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra. 2. Tõ X, xenluloz¬, c¸c chÊt v« c¬, xóc t¸c cÇn thiÕt, cã thÓ ®iÒu chÕ chÊt h÷u c¬ M theo s¬ ®å ph¶n øng sau: H 2O men r−îu men giÊm Xenluloz¬ + o D1 D2 D3 H ,t H2SO4, to M HCl NaOH, to H2 X D4 D5 D6 (tØ lÖ mol 1: 1) Ni, to Cho biÕt D4 lµ mét trong c¸c s¶n phÈm cña ph¶n øng céng HCl vµo c¸c nguyªn tö cacbon ë vÞ trÝ 1,4 cña X; D6 lµ 3-metylbutanol-1. X¸c ®Þnh c«ng thøc cÊu t¹o cña c¸c chÊt h÷u c¬ D1, D2, D3, D4, D5, D6, M vµ viÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng hãa häc x¶y ra. C©u V: ( §H: 2 ®iÓm ) Cho 18,5 gam hçn hîp Z gåm Fe, Fe3O4 t¸c dông víi 200 ml dung dÞch HNO3 lo·ng ®un nãng vµ khuÊy ®Òu. Sau khi ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn thu ®−îc 2,24 lÝt khÝ NO duy nhÊt (®ktc), dung dÞch Z1 vµ cßn l¹i 1,46 gam kim lo¹i. 1. ViÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra. 2. TÝnh nång ®é mol/l cña dung dÞch HNO3. 3. TÝnh khèi l−îng muèi trong dung dÞch Z1. C©u VI: ( §H: 2 ®iÓm ; C§: 2,5 ®iÓm) Hçn hîp A gåm mét axit no ®¬n chøc vµ hai axit kh«ng no ®¬n chøc chøa mét liªn kÕt ®«i, kÕ tiÕp nhau trong d·y ®ång ®¼ng. Cho A t¸c dông hoµn toµn víi 150 ml dung dÞch NaOH 2 M. §Ó trung hßa võa hÕt l−îng NaOH d− cÇn thªm vµo 100 ml dung dÞch HCl 1 M, ®−îc dung dÞch D. C« c¹n cÈn thËn D ®−îc 22,89 gam chÊt r¾n khan. MÆt kh¸c ®èt ch¸y hoµn toµn A råi cho toµn bé s¶n phÈm ch¸y hÊp thô hÕt vµo b×nh ®ùng l−îng d− dung dÞch NaOH ®Æc, khèi l−îng b×nh t¨ng thªm 26,72 gam. X¸c ®Þnh c«ng thøc cÊu t¹o cã thÓ cã cña tõng axit vµ tÝnh khèi l−îng cña chóng trong hçn hîp A. Cho H=1; C=12; O=16; N=14; Na=23; Cl = 35,5; Fe=56. Ghi chó : ThÝ sinh chØ thi cao ®¼ng kh«ng lµm c©u V -------------- HÕt --------------- C¸n bé coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× thªm Hä vµ tªn thÝ sinh :…………………… Sè b¸o danh :………………………
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2