intTypePromotion=1

Đề thi môn Kiểm đinh cầu

Chia sẻ: Bui Ngoc Ngu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
106
lượt xem
16
download

Đề thi môn Kiểm đinh cầu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giới thiệu đến các bạn Đề thi môn Kiểm đinh cầu, đề thi tổng hợp nhiều câu hỏi xoay quanh nội dung Kiểm định cầu với nhiều dạng đề khác nhau do bộ môn Cầu hầm trường ĐH Giao Thông Vận Tải biên soạn. Cùng tham khảo để ôn tập môn Kiểm đinh cầu thật tốt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi môn Kiểm đinh cầu

  1. §Ò thi Tr−ëng bé m«n tr−êng ®¹i häc gtvt Ký duyÖt m«n häc: kiÓm ®Þnh cÇu bé m«n cÇu hÇm häc phÇn : sè: No 01 Thêi gian thi: 90 phót C©u 1: Tr×nh bμy nguyªn t¾c chung, biÖn ph¸p tæ chøc vμ tr×nh tù kiÓm tra, ®¸nh gi¸, ph©n lo¹i chÊt l−îng kü thuËt c«ng tr×nh? C©u 2: Tr×nh bμy c¸c néi dung chÝnh cña ®Ò c−¬ng thö nghiÖm cÇu. C©u 3: Tr×nh bμy ph−¬ng ph¸p söa ch÷a mét sè d¹ng h− háng phæ biÕn trong kÕt cÊu nhÞp cÇu thÐp: gi¶i ph¸p kÕt cÊu, vËt liÖu sö dông vμ biÖn ph¸p tiÕn hμnh. §Ò thi Tr−ëng bé m«n tr−êng ®¹i häc gtvt Ký duyÖt m«n häc: kiÓm ®Þnh cÇu bé m«n cÇu hÇm häc phÇn : sè: No 02 Thêi gian thi: 90 phót C©u 1: Tr×nh bμy hÖ thèng ph©n lo¹i chÊt l−îng c«ng tr×nh cÇu theo ESCAP. C©u 2: Tr×nh bμy môc ®Ých, néi dung, tr×nh tù tiÕn hμnh thö nghiÖm cÇu víi t¶i träng tÜnh. C©u 3: Tr×nh bμy ph−¬ng ph¸p söa ch÷a mét sè d¹ng h− háng phæ biÕn trong kÕt cÊu nhÞp cÇu BTCT: gi¶i ph¸p kÕt cÊu, vËt liÖu sö dông vμ biÖn ph¸p tiÕn hμnh.
  2. §Ò thi Tr−ëng bé m«n tr−êng ®¹i häc gtvt Ký duyÖt m«n häc: kiÓm ®Þnh cÇu bé m«n cÇu hÇm häc phÇn : sè: No 03 Thêi gian thi: 90 phót C©u 1: Tr×nh bμy néi dung, ý nghÜa cña c«ng t¸c qu¶n lý cÇu? Yªu cÇu chung ®èi víi c«ng t¸c tæ chøc khai th¸c cÇu. C©u 2: Tr×nh bμy c¸ch lùa chän t¶i träng thö vμ c¸c s¬ ®å t¶i träng dïng cho thö nghiÖm cÇu. C©u 3: Tr×nh bμy ph−¬ng ph¸p söa ch÷a mét sè d¹ng h− háng phæ biÕn trong kÕt cÊu mè, trô cÇu: gi¶i ph¸p kÕt cÊu, vËt liÖu sö dông vμ biÖn ph¸p tiÕn hμnh. §Ò thi Tr−ëng bé m«n tr−êng ®¹i häc gtvt Ký duyÖt m«n häc: kiÓm ®Þnh cÇu bé m«n cÇu hÇm häc phÇn : sè: No 04 Thêi gian thi: 90 phót C©u 1: Tr×nh bμy c¸c d¹ng h− háng phæ biÕn xuÊt hiÖn trong kÕt cÊu nhÞp cÇu thÐp. C©u 2: Tr×nh bμy néi dung ®o øng suÊt trong thö nghiÖm cÇu: nguyªn lý, c¸c lo¹i m¸y ®o, s¬ ®å bè trÝ ®iÓm ®o, xö lý sè liÖu ®o. C©u 3: Tr×nh bμy mét sè gi¶i ph¸p t¨ng c−êng kÕt cÊu nhÞp cÇu thÐp: gi¶i ph¸p kÕt cÊu, vËt liÖu sö dông vμ biÖn ph¸p tiÕn hμnh.
  3. §Ò thi Tr−ëng bé m«n tr−êng ®¹i häc gtvt Ký duyÖt m«n häc: kiÓm ®Þnh cÇu bé m«n cÇu hÇm häc phÇn : sè: No 05 Thêi gian thi: 90 phót C©u 1: Tr×nh bμy c¸c d¹ng h− háng phæ biÕn xuÊt hiÖn trong kÕt cÊu nhÞp cÇu BTCT. C©u 2: Tr×nh bμy néi dung ®o ®é vâng trong thö nghiÖm cÇu: nguyªn lý, c¸c lo¹i m¸y ®o, s¬ ®å bè trÝ ®iÓm ®o, xö lý sè liÖu ®o. C©u 3: Tr×nh bμy mét sè gi¶i ph¸p t¨ng c−êng kÕt cÊu nhÞp cÇu BTCT: gi¶i ph¸p kÕt cÊu, vËt liÖu sö dông vμ biÖn ph¸p tiÕn hμnh. §Ò thi Tr−ëng bé m«n tr−êng ®¹i häc gtvt Ký duyÖt m«n häc: kiÓm ®Þnh cÇu bé m«n cÇu hÇm häc phÇn : sè: No 06 Thêi gian thi: 90 phót C©u 1: Tr×nh bμy c¸c d¹ng h− háng phæ biÕn xuÊt hiÖn trong mè, trô cÇu. C©u 2: Tr×nh bμy néi dung ®o dao ®éng trong thö nghiÖm cÇu: nguyªn lý, c¸c lo¹i m¸y ®o, s¬ ®å bè trÝ ®iÓm ®o, xö lý sè liÖu ®o. C©u 3: Tr×nh bμy mét sè gi¶i ph¸p t¨ng c−êng kÕt cÊu mè, trô cÇu: gi¶i ph¸p kÕt cÊu, vËt liÖu sö dông vμ biÖn ph¸p tiÕn hμnh.
  4. §Ò thi Tr−ëng bé m«n tr−êng ®¹i häc gtvt Ký duyÖt m«n häc: kiÓm ®Þnh cÇu bé m«n cÇu hÇm häc phÇn : sè: No 07 Thêi gian thi: 90 phót C©u 1: Tr×nh bμy nguyªn t¾c chung, biÖn ph¸p tæ chøc vμ tr×nh tù kiÓm tra, ®¸nh gi¸, ph©n lo¹i chÊt l−îng kü thuËt c«ng tr×nh? C©u 2: Ph©n tÝch sè liÖu thu ®−îc tõ c¸c c«ng t¸c ®o øng suÊt, ®é vâng vμ dao ®éng trong thö nghiÖm cÇu. C©u 3: Tr×nh bμy mét sè gi¶i ph¸p t¨ng c−êng kÕt cÊu mè, trô cÇu: gi¶i ph¸p kÕt cÊu, vËt liÖu sö dông vμ biÖn ph¸p tiÕn hμnh. §Ò thi Tr−ëng bé m«n tr−êng ®¹i häc gtvt Ký duyÖt m«n häc: kiÓm ®Þnh cÇu bé m«n cÇu hÇm häc phÇn : sè: No 08 Thêi gian thi: 90 phót C©u 1: Tr×nh bμy hÖ thèng ph©n lo¹i chÊt l−îng c«ng tr×nh cÇu theo ESCAP. C©u 2: Tr×nh bμy c¸c ph−¬ng ph¸p thÝ nghiÖm vËt liÖu trong thö nghiÖm cÇu. C©u 3: Tr×nh bμy mét sè gi¶i ph¸p t¨ng c−êng kÕt cÊu nhÞp cÇu BTCT: gi¶i ph¸p kÕt cÊu, vËt liÖu sö dông vμ biÖn ph¸p tiÕn hμnh.
  5. §Ò thi Tr−ëng bé m«n tr−êng ®¹i häc gtvt Ký duyÖt m«n häc: kiÓm ®Þnh cÇu bé m«n cÇu hÇm häc phÇn : sè: No 09 Thêi gian thi: 90 phót C©u 1: Tr×nh bμy néi dung, ý nghÜa cña c«ng t¸c qu¶n lý cÇu? Yªu cÇu chung ®èi víi c«ng t¸c tæ chøc khai th¸c cÇu. C©u 2: Tr×nh bμy c¬ së lý thuyÕt cña viÖc ®¸nh gi¸ n¨ng lùc chÞu t¶i cña kÕt cÊu nhÞp cÇu theo ph−¬ng ph¸p tÝnh ®¼ng cÊp. Cho vÝ dô minh häa. C©u 3: Tr×nh bμy mét sè gi¶i ph¸p t¨ng c−êng kÕt cÊu nhÞp cÇu thÐp: gi¶i ph¸p kÕt cÊu, vËt liÖu sö dông vμ biÖn ph¸p tiÕn hμnh. §Ò thi Tr−ëng bé m«n tr−êng ®¹i häc gtvt Ký duyÖt m«n häc: kiÓm ®Þnh cÇu bé m«n cÇu hÇm häc phÇn : sè: No 10 Thêi gian thi: 90 phót C©u 1: Tr×nh bμy c¸c d¹ng h− háng phæ biÕn xuÊt hiÖn trong kÕt cÊu nhÞp cÇu thÐp. C©u 2: X¸c ®Þnh ®¼ng cÊp cña c¸c lo¹i thanh chÞu kÐo, thanh chÞu nÐn theo ®iÒu kiÖn c−êng ®é chÞu mái trong cÇu dμn thÐp theo Quy tr×nh 22TCN18-79. C©u 3: Tr×nh bμy ph−¬ng ph¸p söa ch÷a mét sè d¹ng h− háng phæ biÕn trong kÕt cÊu mè, trô cÇu: gi¶i ph¸p kÕt cÊu, vËt liÖu sö dông vμ biÖn ph¸p tiÕn hμnh.
  6. §Ò thi Tr−ëng bé m«n tr−êng ®¹i häc gtvt Ký duyÖt m«n häc: kiÓm ®Þnh cÇu bé m«n cÇu hÇm häc phÇn : sè: No 11 Thêi gian thi: 90 phót C©u 1: Tr×nh bμy c¸c d¹ng h− háng phæ biÕn xuÊt hiÖn trong kÕt cÊu nhÞp cÇu BTCT. C©u 2: X¸c ®Þnh ®¼ng cÊp cña dÇm chÞu uèn theo c¸c ®iÒu kiÖn vÒ c−êng ®é theo Quy tr×nh 22TCN18-79. C©u 3: Tr×nh bμy ph−¬ng ph¸p söa ch÷a mét sè d¹ng h− háng phæ biÕn trong kÕt cÊu nhÞp cÇu BTCT: gi¶i ph¸p kÕt cÊu, vËt liÖu sö dông vμ biÖn ph¸p tiÕn hμnh. §Ò thi Tr−ëng bé m«n tr−êng ®¹i häc gtvt Ký duyÖt m«n häc: kiÓm ®Þnh cÇu bé m«n cÇu hÇm häc phÇn : sè: No 12 Thêi gian thi: 90 phót C©u 1: Tr×nh bμy c¸c d¹ng h− háng phæ biÕn xuÊt hiÖn trong mè, trô cÇu. C©u 2: Tr×nh bμy néi dung cña b¶n b¸o c¸o kÕt qu¶ thö t¶i vμ nh÷ng vÊn ®Ò kªt luËn vÒ c«ng tr×nh trong b¶n b¸o c¸o. C©u 3: Tr×nh bμy ph−¬ng ph¸p söa ch÷a mét sè d¹ng h− háng phæ biÕn trong kÕt cÊu nhÞp cÇu thÐp: gi¶i ph¸p kÕt cÊu, vËt liÖu sö dông vμ biÖn ph¸p tiÕn hμnh.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2