intTypePromotion=3

Đề thi thử đại học môn Hóa - Mã đề thi 312

Chia sẻ: Tai Viet | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
130
lượt xem
68
download

Đề thi thử đại học môn Hóa - Mã đề thi 312

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học môn hóa - mã đề thi 312', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử đại học môn Hóa - Mã đề thi 312

  1. TP. HCM – Q.3 Đ THI TH Đ I H C MÔN HÓA H C Th i gian làm bài: 90 phút; (60 câu tr c nghi m) Mã đ thi 312 Caâu 1: Nhöõng loaïi hôïp chaát höõu cô maïch hôû naøo öùng vôùi coâng thöùc toång quaùt CnH2nO. a. Röôïu khoâng no ñôn chöùc b. Anñehit no c. Xeton d. Taát caû ñeàu ñuùng Caâu 2: Caân baèng phöông trình phaûn öùng sau baèng phöông phaùp thaêng baèng electron : KClO3 + HCl → Cl2 + KCl + H2O Caùc heä soá theo thöù töï caùc chaát laàn löôït laø: a. 2,3,3,1,3 b. 1,3,3,1,3 c. 2,6,3,1,3 d. 1,6,3,1,3 Caâu 3: Tæ khoái hôi cuûa moät anñehit X ñoái vôùi hiñro baèng 28. Coâng thöùc caáu taïo cuûa anñehit laø: a. CH3CHO b. CH2=CH-CHO c. HCHO d. C2H5CHO Caâu 4: Cho 8,8 gam moät hoãn hôïp goàm 2 kim loaïi ôû 2 chu kì lieân tieáp thuoäc phaân nhoùm chính nhoùm II taùc duïng vôùi dung dòch HCl dö cho 6,72 lít khí hiñro ôû ñieàu kieän tieâu chuaån, H=100%. Hai kim loaïi ñoù laø: a. Be vaø Mg b. Ca vaø Sr c. Mg vaø Ca d. Sr vaø Ba Caâu 5: Coù moät hôïp chaát höõu cô ñôn chöùc Y, khi ñoát chaùy Y ta chæ thu ñöôïc CO2 vaø H2O vôùi soá mol nhö nhau vaø soá mol oxi tieâu toán gaáp 4 laàn soá mol cuûa Y. Bieát raèng: Y laøm maát maøu dung dòch brom vaø khi Y coäng hôïp hiñro thì ñöôïc röôïu ñôn chöùc. CTCT maïch hôû cuûa Y laø: a. CH3-CH2-OH b. CH2=CH-CH2-CH2-OH c. CH3-CH=CH-CH2-OH d. CH2=CH-CH2-OH . Caâu 6: Cho phaûn öùng : Na2SO3 + KMnO4 + H2O → coù saûn phaåm laø : a. Na2SO4, KOH, K2MnO4 b. SO3 , MnO2, KOH c. Na2SO4, MnO2, KOH d. Caùc chaát khaùc Caâu 7: Moät chaát höõu cô X chöùa C , H , O chæ chöùa moät loaïi chöùc. Cho 2,9 gam X phaûn öùng vôùi dung dòch AgNO3 / NH3 dö thu ñöôïc 21,6g Ag. Vaäy X coù theå laø : a. HCHO b. OHC – CHO c. CH2(CHO)2 d. CH3 – CHO Caâu 8: Pha loaõng 25ml H2SO4 96% (d=1,839g/ml) vôùi H2O thaønh 0,5lít dung dòch coù noàng ñoä mol laø : a. 0,45 M b. 0,9 M c. 1,2 M d. 2,5 M Caâu 9: Khi cho 0,56 lít (ñktc) khí HCl haáp thuï vaøo 50ml dung dòch AgNO3 8% (d=1,1g/ml). Noàng ñoä % HNO3 thu ñöôïc laø : a. 6,3% b. 1,575% c. 3% d. 3,5875% Caâu 10: Hai hydrocacbon A, B laø ñoàng ñaúng keá tieáp coù tæ khoái hôi so vôùi H2baèng 12,65. Vaäy A vaø B coù theå laø : a. CH4, C2H6 b. C2H4 , C3H6 c. C2H2 , C3H4 d. C3H4, C4H6 Caâu 11:Cho 3g hoãn hôïp goàm 3 kim loaïi ñöùng tröôùc Hiñro trong daõy ñieän hoùa phaûn öùng heát vôùi H2SO4 dö, thu ñöôïc 1,008 lít H2 (ñktc). Coâ caïn dung dòch thu ñöôïc m gam chaát raén. Vaäy m coù theå baèng : a. 7,32g b. 5,016g c. 2,98g d. Keát quaû khaùc Caâu 12:Hoãn hôïp X goàm: C3H8, C4H10 coù tæ khoái hôi ñoái vôùi H2 baèng 25,5. Thaønh phaàn % theo soá mol laø a. 20 vaø 80 b. 50 vaø 50 c. 25 vaø 75 d. Keát quaû khaùc Caâu 13: X laø nguyeân toá nhoùm VA. Coâng thöùc hidroxit (trong ñoù X theå hieän soá oxi hoùa cao nhaát) naøo sau ñaây laø khoâng ñuùng : a. HXO3 b. H3XO3 c. H4X2O7 d. H3XO4 Caâu 14: So saùnh tính axit cuûa caùc chaát sau ñaây: CH2Cl-CH2COOH (1), CH3COOH (2) , HCOOH (3), CH3-CHCl-COOH (4) a. (3) > (2) > (1 ) > (4) b. (4) > (2) > (1 ) > (3) c. (4) > (1) > (3). > (2) d. Keát quaû khaùc Caâu 15: Ñoát chaùy 1,68 lít hoãn hôïp CH4, C2H4 (ñktc) coù M =20 thu x gam CO2. Vaäy X baèng : a. 6,6g b. 4,4g c. 3,3g d. Keát quaû khaùc
  2. Caâu 16: Ñoát chaùy chaát höõu cô A coù mCO2: mH2O = 1,833. Vaäy CTCT cuûa A laø: a. C3H7OH b. CH3OC2H5 c. Glyxeârin d. a,b,c ñeàu ñuùng. Caâu 17: Ñoát chaùy ankan X coù mol X : mol O2 = 2 : 13. Khi Cracking X seõ thu ñöôïc taát caû maáy olefin ? a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 Caâu 18: Hydrocacbon coù %H = 14,29 vaø khoâng coù ñoàng phaân seõ coù CTPT laø: a. C2H4 b. C4H10 c. C3H6 d. a,c ñeàu ñuùng Caâu 19: Ñoát chaùy hydrocacbon A coù mCO2: mH2O = 4,889. Vaäy CTTN cuûa A laø: a. (CH2)n b. (C2H6)n c. (CH3)n d. (CH)n Caâu 20: Hai chaát höõu cô X vaø Y ñeàu ñôn chöùc laø ñoàng phaän cuûa nhau. Ñoát chaùy hoaøn toaøn 5,8 gam hoãn hôïp X vaø Y caàn 8,96 lít oxi (ñktc) thu ñöôïc khí CO2 vaø hôi nöôùc theo tæ leä VCO2 : Vhôi H2O = 1 : 1 (ño ôû cuøng ñieàu kieän). Coâng thöùc ñôn giaûn cuûa X vaø Y laø: a. C2H4O b. C3H6O c. C4H8O d. C5H10O Caâu 21:Khi daãn moät luoàng khí clo qua dung dòch KOH loaõng nguoäi ngöôøi ta thu ñöôïc saûn phaåm coù chöùa: a. KClO b. KClO2 c. KClO3 d . Khoâng phaûn öùng Caâu 22: Khi cho Cl2 vaøo dung dòch Ca(OH)2 ta thu ñöôïc clorua voâi. Vaäy 2 coâng thöùc cuûa Clorua voâi laø: a. Ca(OCl)2 b. CaOCl2 c. CaCl2 vaø Ca(OCl)2 d. b,c ñeàu ñuùng Caâu 23: Ñoát röôïu A. Daãn heát saûn phaåm chaùy vaøo bình ñöïng dd Ca(OH)2 dö thaáy coù 3 gam keát tuûa vaø khoái löôïng bình taêng theâm 2,04 gam. Vaäy A laø : a. CH3OH b. C2H5 OH c. C3H7OH d. C4H9OH Caâu 24: Hoøa tan heát 1,62g Ag baèng axit noàng ñoä 21% ( d=1,2 g/ml) ; thu ñöôïc NO. Theå tích dung dòch axit nitric toái thieåu caàn phaûi duøng laø : a. 4ml b. 5ml c. 7,5ml d. Giaù trò khaùc Caâu 25: Moät oxit kim loaïi MxOy trong ñoù M chieám 72,41% veà khoái löôïng . Khöû hoaøn toaøn oxit naøy baèng CO, thu ñöôïc 16,8 gam M. Hoøa tan hoaøn toaøn löôïng M naøy baèng HNO3 noùng thu ñöôïc 1 muoái vaø x mol NO2. Vaäy x coù giaù trò laø : a. 0,45 b. 0,6 c. 0,75 d. 0,9 Caâu 26: Hoãn hôïp X goàm 2 axit no: A1 vaø A2. Ñoát chaùy hoaøn toaøn 0,3mol X thu ñöôïc 11,2 lít khí CO2 (ñktc). Ñeå trung hoøa 0,3 mol X caàn 500ml dung dòch NaOH 1M. Coâng thöùc caáu taïo cuûa 2 axit laø: a. CH3COOH vaø C2H5COOH b. HCOOH vaø HOOC-COOH c. HCOOH vaø C2H5COOH d. CH3COOH vaø HOOC-CH2-COOH Caâu 27: Cho 1,152g hoãn hôïp Fe, Mg vaøo 0,1 lít dung dòch AgNO3. Khi phaûn öùng xong thu ñöôïc 5,792g hoãn hôïp 2 kim loaïi . Vaäy % Mg laø: a. 58,34% b. 41,66% c. 72,2%d. Keát quaû khaùc Caâu 28: Cho 24,8 gam hoãn hôïp goàm 1 kim loaïi kieàm thoå vaø oxit cuûa noù taùc duïng vôùi dung dòch HCl dö thu ñöôïc 55,5g muoái khan. Kim loaïi treân seõ laø : a. Ca b. Sr c. Ba d. Mg Caâu 29: Coù 3 chaát raén Ba(HCO3)2, Mg(HCO3)2, (NH4)2CO3 kí hieäu A, B, C. Laáy chaát B nung thu chaát raén B1. Cho B1 vaøo H2O thu dung dòch B2. Vaäy : a. B laø Mg(HCO3)2 , ddB2 laø Mg(OH)2 b. B laø Ba(HCO3)2, ddB2 Ba(OH)2 c. B laø Ba(HCO3)2, ddB2 BaCO3 d. B laø Mg(HCO3)2 , ddB2 MgCO3 Caâu 30: 30g hoãn hôïp Cu, Fe taùc duïng ñuû vôùi 14 lít khí Cl2 (ñktc). Vaäy %Cu theo khoái löôïng : a. 45% b. 60% c. 53,33% d. 35,5% Caâu 31: Ñoát chaùy hoãn hôïp 2 röôïu ñoàng ñaúng coù soá mol baèng nhau, ta thu ñöôïc khi CO2 vaø hôi nöôùc coù tæ leä soá mol nCO2 : nH2O = 2 : 3.Coâng thöùc phaân töû 2 röôïu laàn löôït laø: a. CH4O vaø C3H8O b. C2H6O vaø C3H8O c. CH4O vaø C2H6O d. C2H6O vaø C4H10O
  3. Caâu 32: Cho 2,8g boät Fe vaø 2,7g boät Al vaøo dung dòch coù 0,175mol Ag2SO4 . Khi phaûn öùng xong thu ñöôïc x gam hoãn hôïp 2 kim loaïi. Vaäy x laø : a. 39,2g b. 5,6g c. 32,4g d. Keát quaû khaùc Caâu 33: Dung dòch A goàm HCl, H2SO4 coù pH = 2. Ñeå trung hoøa hoaøn toaøn 0,59 gam hoãn hôïp 2 amin ñôn chöùc no baäc 1 (coù soá C khoâng quaù 4) phaûi duøng 1 lít dung dòch A. CTPT 2 amin : a. CH3NH2 vaø C4H9NH2 b. CH3NH2 vaø C2H5NH2 c. C3H7NH2 d. C4H9NH2 vaø CH3NH2 hoaëc C2H5NH2 Caâu 34: Cho phaûn öùng : C4H6O2 + NaOH → B + D ; D + Z → E + Ag B coù theå ñieàu cheá tröïc tieáp ñöôïc töø CH4 vaø C2H6. Vaäy B coù theå laø : a. CH3COONa b. C2H5COONa c. a, b ñeàu ñuùng d. a, b ñeàu sai Caâu 35: Hai chaát höõu cô A, B ñeàu coù coâng thöùc phaân töû C3H4O2. Cho 0,1 mol moãi chaát taùc duïng vôùi NaOH dö, ta laàn löôït thu ñöôïc caùc muoái natri coù khoái löôïng töông öùng laø 9,4g; 6,8g. CTCT cuûa A vaø B: a. CH3COOH vaø HCOOCH3 b. CH2=CH=COOH vaø HCOOCH=CH2 c. C2H5COOH vaø CH3COOCH3 d. Caùc coâng thöùc khaùc Caâu 36:Cho 9,4g K2O vaøo 200g dung dòch KOH 5,6% thu dung dòch A x%. Vaäy x laø : a. 8% b. 9,6% c. 10,7% d. Keát quaû khaùc Caâu 37:Troän V1 lit dung dòch H2SO4 coù pH = 3 vôùi V2 lit dung dòch NaOH coù pH = 12thu ñöôïc dung dòch coù pH = 4, thì tæ leä V1: V2 coù giaù trò laø bao nhieâu : a. 9:11 b. 101:9 c. 99:101 d. Tyû leä khaùc Caâu 38: Ñoát chaùy hoaøn toaøn 1,52 gam moät röôïu X thu ñöôïc 1,344 lít CO2 (ñktc) vaø 1,44 gam H2O. CTPT cuûa X laø: a. C3H8O2 b. C3H8O3 c. C4H8O2 d. C5H10O2 Caâu 39: Daãn hai luoàng khí clo ñi qua hai dung dòch KOH: dung dòch moät loaõng vaø nguoäi, dung dòch hai ñaäm ñaëc ñun noùng tôùi 100oC. Neáu löôïng muoái KCl sinh ra trong hai dung dòch baèng nhau thì tæ leä theå tích clo ñi qua hai dung dòch KOH baèng bao nhieâu ? a. 5/6 b. 5/3 c. 8/3 d. 10/3 Caâu 40: Cho 2,4 gam moät hôïp chaát höõu cô X taùc duïng hoaøn toaøn vôùi dung dòch AgNO3 dö trong NH3 thu ñöôïc 7,2 gam Ag. CTCT cuûa X: a. CH3CHO b. C2H5CHO c. HCHO d. C3H7CHO ----------------------------------------------------------------------------------------
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản