intTypePromotion=3

Đề thi thử ĐH CĐ môn Vật lý - đề số 02

Chia sẻ: Nguyen Phuc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
45
lượt xem
4
download

Đề thi thử ĐH CĐ môn Vật lý - đề số 02

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đh cđ môn vật lý - đề số 02', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử ĐH CĐ môn Vật lý - đề số 02

  1. V T LÝ 12 THI TH Đ IH C (Đ S 02) Câu 1: Trong thí nghi m Iâng v giao thoa ánh sáng v i ánh sáng đơn s c, kho ng cách gi a hai khe là 1mm, kho ng cách t hai khe t i màn là 2m. Trong kho ng r ng 12,5mm trên màn có 13 vân t i bi t m t đ u là vân t i còn m t đ u là vân sáng. Bư c sóng c a ánh sáng đơn s c đó là: A. 0,5µm B. 0,46µm C. 0,48µm D. 0,52µm Câu 2: Ch n câu sai khi nói v đ ng cơ không đ ng b ba pha: A. T trư ng quay đư c t o ra b i dòng đi n xoay chi u ba pha. B. Stato có ba cu n dây gi ng nhau qu n trên ba lõi s t b trí l ch nhau 1/3 vòng tròn. C. T trư ng t ng h p quay v i t c đ góc luôn nh hơn t n s góc c a dòng đi n. D. Nguyên t c ho t đ ng d a trên hi n tư ng c m ng đi n t và s d ng t trư ng quay. Câu 3: Trong m ch đi n xoay chi u RLC không phân nhánh. N u tăng t n s dòng đi n thì A. dung kháng tăng. B. đ l ch pha c a đi n áp so v i dòng đi n tăng. C. cư ng đ hi u d ng gi m. D. c m kháng gi m. Câu 4: M t sóng cơ h c có biên đ A, bư c sóng λ. V n t c dao đ ng c c đ i c a ph n t môi trư ng b ng 2 l n t c đ truy n sóng khi:A. λ = πA. B. λ = 2πA. C. λ = πA/2. D. λ = πA/4. Câu 5: Dòng đi n xoay chi u i=2cos(110πt) A m i giây đ i chi u A. 100 l n B. 120 l n C. 99 l n D. 110 l n Câu 6: Trong thí nghi m Iâng v giao thoa ánh sáng. N u gi m kho ng cách gi a hai khe 2 l n và gi m kho ng cách t hai khe t i màn 1,5 l n thì kho ng vân thay đ i m t lư ng 0,5mm. Kho ng vân giao thoa lúc đ u là: A. 0,75mm B. 1,5mm C. 0,25mm D. 2mm Câu 7: Ch n câu sai trong các câu sau: M ch đi n xoay chi u RLC n i ti p đang x y ra c ng hư ng. N u thay đ i t n s c a đi n áp đ t vào hai đ u m ch thì:A. Đi n áp hi u d ng trên L tăng. B. Công su t trung bình trên m ch gi m. C. Cư ng đ hi u d ng qua m ch gi m. D. H s công su t c a m ch gi m. Câu 8: Dao đ ng đi n t trong m ch LC t t càng nhanh khi A. m ch có đi n tr càng l n. B. t đi n có đi n dung càng l n. C. m ch có t n s riêng càng l n. D. cu n dây có đ t c m càng l n. Câu 9: Ch n câu nói sai khi nói v dao đ ng: A. Dao đ ng c a cây khi có gió th i là dao đ ng cư ng b c. B. Dao đ ng c a đ ng h qu l c là dao đ ng duy trì. C. Dao đ ng c a con l c đơn khi b qua ma sát và l c c n môi trư ng luôn là dao đ ng đi u hoà. D. Dao đ ng c a pittông trong xilanh c a xe máy khi đ ng cơ ho t đ ng là dao đ ng đi u hoà. Câu 10: Đi n tích c c đ i c a t trong m ch LC có t n s riêng f=105Hz là q0=6.10-9C. Khi đi n tích c a t là q=3.10-9C thì dòng đi n trong m ch có đ l n: A. 6 3π 10−4 A B. 6π 10−4 A C. 6 2π 10−4 A D. 2 3π 10−5 A Câu 11: M t con l c đơn kh i lư ng m dao đ ng đi u hoà v i biên đ góc α0. Bi u th c tính t c đ chuy n đ ng c a v t li đ α là: A. v 2 = gl (α 02 − α 2 ) B. v 2 = 2 gl (α 02 − α 2 ) C. v 2 = gl (α 02 + α 2 ) D. v 2 = 2 gl (3α 02 − 2α 2 ) Câu 12: Chi u ánh sáng tr ng có bư c sóng t 0,38µm đ n 0,76µm vào hai khe c a thí nghi m Iâng. Bi t kho ng cách gi a hai khe là 1mm, kho ng cách t hai khe t i màn là 3m. S b c x cho vân sáng t i v trí vân t i th ba c a b c x có bư c sóng 0,5µm là: A. 2 b c x . B. 1 b c x . C. 3 b c x .D. không có b c x nào. Câu 13: M t máy bi n áp lý tư ng có t s vòng dây cu n sơ c p và th c p là 2:3. Cu n th c p n i v i t i 0,6 3 10−3 tiêu th là m ch đi n RLC không phân nhánh có R=60Ω, L = F , cu n sơ c p n i v i đi n H ;C = π 12π 3 áp xoay chi u có tr hi u d ng 120V t n s 50Hz. Công su t to nhi t trên t i tiêu th là: A. 180 W B. 90 W C. 135 W D. 26,7 W Câu 14: Ngư i ta truy n t i đi n xoay chi u m t pha t m t tr m phát đi n cách nơi tiêu th 10km. Dây d n làm b ng kim lo i có đi n tr su t 2,5.10-8Ωm, ti t di n 0,4cm2, h s công su t c a m ch đi n là 0,9. Đi n áp và công su t truy n đi tr m phát đi n là 10kV và 500kW. Hi u su t truy n t i đi n là: A. 93,75% B. 96,14% C. 97,41% D. 96,88% Đ ra d a trên c u trúc đ thi đ i h c năm 2009 c a BGD&ĐT- biên so n: TR NH THÀNH
  2. V T LÝ 12 THI TH Đ IH C (Đ S 02) Câu 15: Vào cùng m t th i đi m nào đó hai dòng đi n xoay chi u i1=I0cos(ωt+ϕ1) và i2=I0cos(ωt+ϕ2) có cùng tr t c th i 0,5I0, nhưng m t dòng đi n đang tăng còn m t dòng đi n đang gi m. Hai dòng đi n này l ch pha π 2π nhauA. rad B. rad C. Ngư c pha D. Vuông pha 3 3 Câu 16: Đ t m t đi n áp xoay chi u vào hai đ u đo n m ch RLC n i ti p có R thay đ i thì th y khi R=30Ω và R=120Ω thì công su t to nhi t trên đo n m ch không đ i. Đ công su t đó đ t c c đ i thì giá tr R ph i là A. 150Ω B. 24Ω C. 90Ω D. 60Ω Câu 17: V i UR, UL, UC, uR, uL, uC là các đi n áp hi u d ng và t c th i c a đi n tr thu n R, cu n thu n c m L và t đi n C, I và i là cư ng đ dòng đi n hi u d ng và t c th i qua các ph n t đó. Bi u th c sau đây uR uL UL UR không đúng là:A. i = B. i = C. I = D. I = R ZL ZL R Câu 18: Trong m ch ch n sóng c a m t máy thu vô tuy n đi n, b cu n c m có đ t c m thay đ i t 1mH đ n 25mH. Đ m ch ch b t đư c các sóng đi n t có bư c sóng t 120m đ n 1200m thì b t đi n ph i có đi n d ng bi n đ i t A. 4pF đ n 16pF. B. 4pF đ n 400pF. C. 16pF đ n 160nF. D. 400pF đ n 160nF. Câu 19: Ch n câu sai khi nói v sóng d ng x y ra trên s i dây: A. Hai đi m đ i x ng v i nhau qua đi m nút luôn dao đ ng cùng pha. B. Kho ng cách gi a đi m nút và đi m b ng li n k là m t ph n tư bư c sóng. C. Khi x y ra sóng d ng không có s truy n năng lư ng. D. Kho ng th i gian gi a hai l n s i dây du i th ng là n a chu kỳ. Câu 20: Chi u đ ng th i ba b c x đơn s c có bư c sóng 0,4µm; 0,48µm và 0,6µm vào hai khe c a thí nghi m Iâng. Bi t kho ng cách gi a hai khe là 1,2mm, kho ng cách t hai khe t i màn là 3m. Kho ng cách ng n nh t gi a hai v trí có màu cùng màu v i vân sáng trung tâm là: A. 12mm B. 8mm C. 24mm D. 6mm Câu 21: H th ng phát thanh g m: A. ng nói, dao đ ng cao t n, bi n đi u, khuy ch đ i cao t n, ăngten phát. B. ng nói, dao đ ng cao t n, tách sóng, khuy ch đ i âm t n, ăngten phát. C. ng nói, dao đ ng cao t n, ch n sóng, khuy ch đ i cao t n, ăngten phát D. ng nói, ch n sóng, tách sóng, khuy ch đ i âm t n, ăngten phát. Câu 22: Ch n đáp án đúng khi s p x p theo s tăng d n c a t n s c a m t s b c x trong thang sóng đi n t : A. Tia t ngo i, tia X, tia α, ánh sáng nhìn th y, tia gamma. B. Tia h ng ngo i, sóng vô tuy n, tia bêta, tia gamma. C. Sóng vô tuy n, tia h ng ngo i, tia X, tia gamma. D. Tia α, tia Rơnghen, tia t ngo i, ánh sáng nhìn th y. Câu 23: Chi u m t tia sáng tr ng vào m t lăng kính có góc chi t quang A=40 dư i góc t i h p. Bi t chi t su t c a lăng kính đ i v i ánh sáng đ và tím l n lư t là 1,62 và 1,68. Đ r ng góc quang ph c a tia sáng đó sau khi ló kh i lăng kính là:A. 0,015 rad. B. 0,0150. C. 0,24 rad. D. 0,240. Câu 24: Khi t ng h p hai dao đ ng đi u hoà cùng phương cùng t n s có biên đ thành ph n 4cm và 4 3 cm đư c biên đ t ng h p là 8cm. Hai dao đ ng thành ph n đó π π A. cùng pha v i nhau. B. l ch pha . C. vuông pha v i nhau. D. l ch pha . 3 6 Câu 25: Đ t m t đi n áp xoay chi u có t n s f thay đ i vào hai đ u đo n m ch RLC n i ti p thì th y khi f=40Hz và f=90Hz thì đi n áp hi u d ng đ t vào đi n tr R như nhau. Đ x y ra c ng hư ng trong m ch thì t n s ph i b ng A. 60Hz B. 130Hz C. 27,7Hz D. 50Hz Câu 26: Ch n câu sai khi nói v sóng đi n t : A. sóng đi n t mang năng lư ng. B. sóng đi n t có th ph n x , nhi u x , khúc x . C. có thành ph n đi n và thành ph n t bi n thiên vuông pha v i nhau. D. sóng đi n t là sóng ngang. Câu 27: Dòng đi n xoay chi u là dòng đi n có A. cư ng đ bi n thiên tu n hoàn theo th i gian. B. chi u bi n thiên tu n hoàn theo th i gian. C. chi u bi n thiên đi u hoà theo th i gian. D. cư ng đ bi n thiên đi u hoà theo th i gian. Đ ra d a trên c u trúc đ thi đ i h c năm 2009 c a BGD&ĐT- biên so n: TR NH THÀNH
  3. V T LÝ 12 THI TH Đ IH C (Đ S 02) Câu 28: Tính ch t n i b t c a tia h ng ngo i là: A. Tác d ng nhi t. B. B nư c và thu tinh h p th m nh. C. Gây ra hi n tư ng quang đi n ngoài. D. Tác d ng lên kính nh h ng ngo i. Câu 29: M t v t dao đ ng đi u hoà, kho ng th i gian gi a hai l n liên ti p v t qua v trí cân b ng là 0,5s; quãng đư ng v t đi đư c trong 2s là 32cm. T i th i đi m t=1,5s v t qua li đ x = 2 3cm theo chi u dương. Phương trình dao đ ng c a v t là: π 5π π π A. x = 8cos(π t − )cm B. x = 4cos(2π t + )cm C. x = 8cos(π t + )cm D. x = 4cos(2π t − )cm 3 6 6 6 π Câu 30: Dòng đi n xoay chi u qua m t đo n m ch có bi u th c i = I 0 cos(120π t − ) A . Th i đi m th 2009 3 cư ng đ dòng đi n t c th i b ng cư ng đ hi u d ng là: 12049 24097 24113 A. s B. s C. s D. Đáp án khác. 1440 1440 1440 Câu 31: Trong thí nghi m giao thoa sóng trên m t nư c hai ngu n k t h p A, B dao đ ng cùng pha v i t n s 10Hz. T c đ truy n sóng trên m t nư c là 20cm/s. Hai đi m M, N trên m t nư c có MA=15cm, MB=20cm, NA=32cm, NB=24,5cm. S đư ng dao đ ng c c đ i gi a M và N là: A. 4 đư ng. B. 7 đư ng. C. 5 đư ng. D. 6 đư ng. Câu 32: M t con l c lò xo n m ngang có k=400N/m; m=100g; l y g=10m/s2; h s ma sát gi a v t và m t sàn là µ=0,02. Lúc đ u đưa v t t i v trí cách v trí cân b ng 4cm r i buông nh . Quãng đư ng v t đi đư c t lúc b t đ u dao đ ng đ n lúc d ng l i là:A. 1,6m B. 16m. C. 16cm D. Đáp án khác. Câu 33: Hi n tư ng c ng hư ng trong m ch LC x y ra càng rõ nét khi A. đi n tr thu n c a m ch càng nh . B. cu n dây có đ t c m càng l n. C. đi n tr thu n c a m ch càng l n. D. t n s riêng c a m ch càng l n. Câu 34: Ch n phát bi u sai khi nói v ánh sáng đơn s c: A. Ánh sáng đơn s c là ánh sáng có màu s c xác đ nh trong m i môi trư ng. B. Ánh sáng đơn s c là ánh sáng có t n s xác đ nh trong m i môi trư ng. C. Ánh sáng đơn s c là ánh sáng không b tán s c. D. Ánh sáng đơn s c là ánh sáng có bư c sóng xác đ nh trong m i môi trư ng. 2π π 7 Câu 35: M t v t dao đ ng đi u hoà v i phương trình x = Acos( t + )cm . Sau th i gian T k t th i đi m T 3 12 ban đ u v t đi đư c quãng đư ng 10 cm. Biên đ dao đ ng là: 30 A. cm B. 6cm C. 4cm D. Đáp án khác. 7 Câu 36: Đ t đi n áp xoay chi u có tr hi u d ng U=120V t n s f=60Hz vào hai đ u m t bóng đèn huỳnh quang. Bi t đèn ch sáng lên khi đi n áp đ t vào đèn không nh hơn 60 2 V. Th i gian đèn sáng trong m i 1 1 2 1 giây là:A. s B. s C. s D. s 2 3 3 4 Câu 37: M i liên h gi a đi n áp pha Up và đi n áp dây Ud trong cách m c hình sao máy phát đi n xoay chi u ba pha. A. Ud= 3 Up. B. Up= 3 Ud. C. Ud=Up. D. Ud=3Up. Câu 38: Dòng đi n trong m ch LC lí tư ng có L=4µH, có đ th như hình v . T có đi n dung là: A. C=5pF B. C=5µF C. C=25nF D. Đáp án khác. Câu 39: M t sóng cơ h c lan truy n trong m t môi trư ng t ngu n O v i biên đ truy n đi không đ i. th i đi m t=0, đi m O đi qua v trí cân b ng theo chi u dương. M t đi m M cách ngu n m t kho ng b ng 1/6 bư c sóng có li đ 2cm th i đi m b ng 1/4 chu kỳ. Biên đ sóng là:A. 2 cm. B. 4 cm. C. 5 cm. D. 6 cm. Đ ra d a trên c u trúc đ thi đ i h c năm 2009 c a BGD&ĐT- biên so n: TR NH THÀNH
  4. V T LÝ 12 THI TH Đ IH C (Đ S 02) πt πd π Câu 40: M t sóng cơ h c lan truy n trong m t môi trư ng v i phương trình u = 3sin( + − )cm . Trong 6 24 6 đó d tính b ng mét(m), t tính b ng giây(s). T c đ truy n sóng là: A. 5 m/s. B. 5 cm/s. C. 400 cm/s. D. 4 cm/s. 10−4 Câu 41: Đ t đi n áp xoay chi u vào hai đ u đo n m ch RLC n i ti p có C thay đ i thì th y khi C = F và π 10−4 C= F thì đi n áp hi u d ng đ t vào t C không đ i. Đ đi n áp hi u d ng đó đ t c c đ i thì giá tr C là 2π 3.10−4 10−4 3.10−4 2.10−4 A. C = F B. C = F C. C = F D. C = F 4π 3π 2π 3π Câu 42: Đ i lư ng sau đây không ph i là đ c trưng v t lý c a sóng âm: A. Đ to c a âm. B. Đ th dao đ ng âm. C. T n s âm. D. Cư ng đ âm. Câu 43: Trong truy n t i đi n năng đi xa đ gi m hao phí đi n năng trong quá trình truy n t i ngư i ta ch n cách:A. Tăng đi n áp trư c khi truy n t i. B. Thay b ng dây d n có đi n tr su t nh hơn. C. Gi m đi n áp trư c khi truy n t i. D. Tăng ti t di n dây d n đ gi m đi n tr đư ng dây. Câu 44: Hai ngu n sáng k t h p là hai ngu n sáng A. có cùng t n s và đ l ch pha không đ i theo th i gian. B. có cùng t n s , biên đ và đ l ch pha không đ i theo th i gian. C. có cùng t n s và biên đ . D. có cùng biên đ và đ l ch pha không đ i theo th i gian. Câu 45: M t con l c đơn dao đ ng đi u hoà, n u tăng chi u dài 25% thì chu kỳ dao đ ng c a nó A. tăng 25% B. gi m 25% C. tăng 11,80% D. gi m 11,80% Câu 46: Trong phương trình dao đ ng đi u hoà x = Acos(ωt +ϕ). Ch n câu phát bi u sai: A. Biên đ A ph thu c vào cách kích thích dao đ ng. B. Biên đ A không ph thu c vào g c th i gian. C. Pha ban đ u ϕ ch ph thu c vào g c th i gian. D. T n s góc ω ph thu c vào các đ c tính c a h . Câu 47: Đ t đi n áp xoay chi u có tr hi u d ng U = 100 3 V vào hai đ u đo n m ch RLC có L thay đ i. Khi đi n áp hi u d ng ULMax thì UC=200V. Giá tr ULMax là A. 100 V B. 150 V C. 300 V D. Đáp án khác. 10−4 Câu 48: m ch đi n R=100 3 Ω; C = F . Khi đ t vào AB m t 2π π đi n áp xoay chi u có t n s f=50Hz thì uAB và uAM l ch pha nhau . 3 3 1 2 3 Giá tr L là: A. L = H B. L = H C. L = H D. L = H π π π π Câu 49: Trong thí nghi m Iâng v giao thoa ánh sáng v i ánh sáng đơn s c có bư c sóng 0,55µm , kho ng cách gi a hai khe là 1mm, kho ng cách t hai khe t i màn là 2m. Gi a hai đi m M và N trên màn n m khác phía đ i v i vân trung tâm, cách vân trung tâm l n lư t 0,3mm và 2mm có A. 2 vân sáng và 2 vân t i. B. 1 vân sáng và 1 vân t i. C. 2 vân sáng và 3 vân t i. D. 3 vân sáng và 2 vân t i. Câu 50: m ch đi n h p kín X là m t trong ba ph n t đi n tr thu n, cu n dây, t đi n. Khi đ t vào AB m t đi n áp xoay chi u có tr hi u d ng 220V thì đi n áp hi u d ng trên đo n AM và MB l n lư t là 100V và 120V . H p kín X là:A. Cu n dây có đi n tr thu n. B. T đi n. C. Đi n tr . D. Cu n dây thu n c m. ******************** H T ******************** Đ ra d a trên c u trúc đ thi đ i h c năm 2009 c a BGD&ĐT- biên so n: TR NH THÀNH
  5. V T LÝ 12 THI TH Đ IH C (Đ S 02) 1A 2C 3B 4A 5D 6B 7A 8A 9C 10A 11A 12A 13C 14C 15B 16D 17B 18A 19A 20D 21A 22C 23D 24C 25A 26C 27D 28A 29B 30B 31D 32B 33A 34D 35C 36C 37A 38D 39B 40C 41A 42A 43A 44A 45C 46C 47C 48B 49A 50A Đ ra d a trên c u trúc đ thi đ i h c năm 2009 c a BGD&ĐT- biên so n: TR NH THÀNH
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản