Đề thi thử ĐH lần I năm 2007 môn Lý M107_THPT chuyên Hà Tĩnh

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
86
lượt xem
25
download

Đề thi thử ĐH lần I năm 2007 môn Lý M107_THPT chuyên Hà Tĩnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đh lần i năm 2007 môn lý m107_thpt chuyên hà tĩnh', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử ĐH lần I năm 2007 môn Lý M107_THPT chuyên Hà Tĩnh

  1. TRU NG THPT CHUYÊN ÐÊ THI TH Ð I H C NAM 2007 L N I HÀ TINH Môn thi : V t lý (Ð thi có 05 trang ) Th i gian làm bài : 90 phút S câu tr c nghi m: 50 H ,tên thí sinh......................................... Mã d thi 107 S báo danh:..................................................... Câu 1. M t v t dao d ng di u hoà theo phuong trình x = 4sin(20t - ) ( cm, s) . V n t c trung bình c a 6 19 v t sau kho ng th i gian t = s k t khi b t d u dao d ng là: 60 A. 52.27cm/s B. 50,71cm/s C. 50.28cm/s D. 54.31cm/s. Câu 2. M t co h du c b trí nhu hình 1, g m m t lò xo có d c ng k, m t d u g n c d nh, d u còn l i g n v i ròng r c d ng, kh i lu ng không dáng k . M t dây m nh không gi n m t d u g n c d nh, d u còn l i g n v i v t có kh i lu ng m du c v t qua ròng r c. kích thích d h dao di u hoà . Chu k dao d ng c a h là: m 2m 4m m A. 2 B. 2 C. 2 D. 2 k k k 4k Câu 3. Trong dao d ng di u hoà thì : K A. qu d o là m t do n th ng . B. l c h i phuc cung là l c dàn h i. C. v n t c t l thu n v i th i gian. D. gia t c luôn hu ng v v trí cân b ng và t l v i ly d . m Câu 4. M t con l c don có kh i lu ng m = 1kg, d dài dây treo l = 2m, góc l ch c c d i c a dây so v i du ng th ng d ng = 0,175rad. Ch n m c th nang tr ng tru ng ngang v i v trí th p nh t, g = 9,8m/s2. Co nang và v n t c c a v t n ng khi nó v trí th p nh t là : hình 1 A. E = 2J ; vmax =2m/s B. E = 0,30J ; vmax =0,77m/s C. E = 0,30J ; vmax =7,7m/s D. E = 3J ; vmax =7,7m/s. Câu 5. Phát bi u nào sai khi nói v dao d ng t t d n? A. Biên d gi m d n. B. Co nang c a dao d ng gi m d n. C.T n s dao d ng càng l n thì s t t d n càng ch m . D. L c c n và ma sát càng l n thì s t t d n càng nhanh. Câu 6. M t v t chuy n d ng bi n d i trên m t do n du ng th ng. nó l n lu t r i xa và sau dó ti n l i g n di m A. T i th i di m t1 v t xu t hi n g n di m A nh t và t i th i di m t2 xa di m A nh t. Nhu v y: A. t i th i di m t1 v t có v n t c l n nh t, th i di m t2 có v n t c nh nh t . B. t i th i di m t2 v t có v n t c l n nh t, th i di m t1 có v n t c nh nh t. C. v t có v n t c l n nh t t i c t1 và t2. D. t i c 2 th i di m t1 và t2 v t d u có v n t c b ng không. Câu 7. Dao d ng di n t trong m ch là dao d ng di u hoà.Khi hi u di n th gi a hai d u cu n c m bàng 1,2V thì cu ng d dòng di n trong m ch b ng 1,8mA.Còn khi hi u di n th gi a hai d u cu n c m b ng 0,9V thì cu ng d dòng di n trong m ch b ng 2,4mA. Bi t d t c m c a cu n dây L = 5mH. Ði n dung c a t và nang lu ng dao d ng di n t trong m ch b ng: A. 20nF và 2,25.10-8J B. 20nF và 5.10-10J C. 10nF và 25.10-10J D. 10nF và 3.10-10J Câu 8.Sóng di n t là qua trình lan truy n trong không gian c a m t di n t tru ng bi n thiên. K t lu n nào sau dây là dúng khi nói v tuong quan gi a véc to cu ng d di n tru ng E và véc to c m ng t B c a di n t tru ng dó : 1
  2. A. E và B bi n thiên tu n hoàn l ch pha nhau góc . 2 B. E và B cùng phuong. C. E và B bi n thiên tu n hoàn cùng t n s . D. E và B vuông góc v i nhau nhung không vuông góc v i phuong truy n. Câu 9. M t m ch dao d ng g m t di n có di n dung C và cu n dây có d t c m L. Ði n tr dây n i không dáng k . Bi t bi u th c c a cu ng d dòng di n qua m ch là i = 0,4sin(2.106t) A. Ði n tích l n nh t c a t là : A. 8.10-6C B. 4.10-7C C. 2.10-7C D. 8.10-7C Câu 10. M t v t tham gia hai dao d ng di u hoà cùng phuong cùng t n s : x1 = 5sin( t- ) ; 3 5 x2 = 5sin( t + ). Dao d ng t ng h p có d ng : 3 A. x = 5 2 sin( t + ). B. x = 10sin( t - ). 3 3 5 3 C. x = 5 2 sin t D. x = sin( t + ). 2 3 Câu 11. Phát bi u nào sau dây sai khi nói v di n t tru ng ? A. Khi m t t tru ng bi n thiên theo th i gian, nó sinh ra m t di n tru ng xoáy. B. Khi m t di n tru ng bi n thiên theo th i gian, nó sinh ra m t t tru ng xoáy. C. T tru ng xoáy là t tru ng mà các du ng c m ng t bao quanh các du ng s c di n tru ng. D. Ði n tru ng xoáy là di n tru ng mà các du ng s c là các du ng cong. Câu 12. Hi n tu ng giao thoa x y ra khi có: A. hai sóng chuy n d ng ngu c chi u nhau . B. hai sóng dao d ng cùng chi u, cùng pha g p nhau . C. hai sóng xu t phát t hai ngu n dao d ng cùng pha , cùng t n s giao nhau. D. hai sóng xu t phát t 2 ngu n cùng pha, cùng biên d giao nhau. Câu 13.Ch n câu dúng khi nói v sóng ngang trong co h c? A. Sóng ngang ch truy n du c trong ch t r n. B. Sóng ngang ch truy n du c ttrong ch t khí và l ng. C. Sóng ngang ch truy n du c trong ch t r n và b m t ch t l ng D.Sóng ngang truy n du c trong ch t l ng , r n và khí. Câu 14. M t sóng ngang truy n trên m t dây r t dài có phuong trình truy n sóng là: u = 6sin(4,0 t + 0,2 x ) (trong dó x tính b ng cm, t tính b ng giây). V n t c truy n sóng và ly d c a m t ph n t trên dây có to d x = 2,5cm vào lúc t = 0,25s là: A. v = 10cm/s, u = - 3cm B. v = 10cm/s, u = 3cm/s C. v = 20cm/s, u = - 6cm, D. v = 10cm/s , u = - 6cm Câu 15. Ch n câu dúng trong các câu sau? A. Dòng di n xoay chi u ba pha là s h p l i c a ba dòng di n xoay chi u m t pha . B. Ph n ng c a máy phát di n xoay chi u ba pha có th là rôto ho c stato. C. Ph n ng c a máy phát di n xoay chi u ba pha là stato. D. Nguyên t c ho t d ng c a máy phát di n ba pha d a trên hi n tu ng c m ng di n t và t tru ng quay. Câu 16. Trong máy phát di n xoay chi u có p c p c c quay v i t n s góc n vòng /giây thì t n s dòng di n phát ra là : np 60 p 60n A. f = B. f = np C. f = D. f = 60 n p Câu 17. M t bi n th có s vòng c a cu n so c p l n hon s vòng c a cu n th c p. Bi n th này có tác d ng: 2
  3. A. gi m cu ng d dòng di n, tang hi u di n th . B. tang cu ng d dòng di n, tang hi u di n th . C. gi m cu ng d dòng di n, gi m hi u di n . D. tang cu ng d dòng di n , gi m hi u di n th . Câu 18. M t bàn là di n trên nhãn có ghi : 220V- 1000W du c m c vào hi u di n th u = 311sin100 t(V) Ði n tr c a bàn là và bi u th c cu ng d dòng di n qua bàn là la: A. R = 4,84 ; i = 16sin100 t(A) B. R = 24,2 ; i = 6,43sin100 t(A) C. R = 48,4 ; i = 43sin100 t(A) D. R = 48,4 ; i = 6,43sin100 t(A) Câu 19. M t di n tr thu n R = 208 và m t t di n có dung kháng ZC= 120 du c m c n i ti p vào m t hi u di n th xoay chi u có bi u th c u = 120 2 sin100 t(V). Bi u th c cu ng d dòng di n qua m ch là: A. i = 2 sin(100 t + ) (A) B. i = sin(100 t - ) (A) 6 6 C. i = 0,707sin(100 t + ) (A) D. i = 0,707sin(100 t + ) (A) 6 A L N R M C Câu 20 . Cho m ch di n nhu hình v : 3 . . . .B L= H; R = 100 , t di n có di n dung thay d i du c , hi u di n th gi a hai d u m ch là uAB = 200sin100 t (V). Ð uAM và uNB l ch pha m t góc , thì di n dung C c a t di n ph i có giá tr ? 2 3 2 A. 3 .10-4F B. .10-4F C. .10-4F D. .10-4F 3 3 Câu 21. M t du ng dây t i di n xoay chi u m t pha d n noi tiêu th xa 3km. Dây d n b ng nhôm có di n tr su t b ng 2,5.10-8 m, có ti t di n 0,5cm2. Ði n áp và công su t truy n di tr m phát di n là 6kV,P = 540kW. H s công su t c a m ch di n là cos = 0,9. Hi u su t truy n t i là A. 90% B. 94,4% C. 89,7% D. 92% 0,2 Câu 22.Cho m ch di n g m L,R,C m c n i ti p, bi t L = H, C = 31,8 F, f = 50Hz, hi u di n th hi u d ng 2 d u m ch 200 2V, công su t m ch 400w .Khi dó R có th nh n nh ng giá tr ? A. R = 160 ho c R = 40 B. R = 80 ho c R = 120 C. R = 60 D. R = 30 ho c R = 90 Câu 23. Cho m t m ch di n xoay chi u g m di n tr thu n R và t di n C m c n i ti p hi u di n th d t vào hai d u m ch là u = 100 2 sin100 t (V), Bi t cu ng d dòng di n trong m ch có giá tr hi u d ng là 3 A và l ch pha so v i hi u di n th hai d u m ch. Giá tr c a R và C là: 3 4 3 10 50 10 A. R = 50 3 và C = F B. R = và C = F 3 5 3 4 10 50 10 C. R = 50 3 và C = F D. R = và C = F 5 3 Câu 24. M t th u kính h i t có chi t su t l n hon 4/3, khi dua t không khí vào nu c thì tiêu c c a th u kính s : A. tang vì chi t su t t d i tang B. tang vì chi t su t t d i gi m C. gi m vì chi t su t t d i tang D. gi m vì chi t su t t d i gi m Câu 25. Chi u m t tia sáng don s c vào m t gi t nu c hình c u có chi t su t n = 4/3 du i góc t i 600. Khi dó góc l c gi a tia ló và tia t i có giá tr là : A. 390 B. 450 C. 300 D. 420 3
  4. Câu 26.M t kh i nh a trong su t hình l p phuong có chi t su t n. Ð m i tia sáng t không khí xuyên vào m t m t, t i m t k d u ph n x toàn ph n trên m t này thì chi t su t c a kh i nh a ph i có di u ki n: A. n < 2 B. n 2 C. n > 2 D. n 2 Câu 27. Dùng guong c u lõm bán kính R=2m d thu nh c a m t trang. Bi t góc trông du ng kính m t trang là = 33/ ; 1/ =3.10-4 rad. Ðu ng kính nh c a m t trang thu du c là : A. 1,5 cm B. 2 cm D. 0,59 cm D. 0,99 cm Câu 28. Th u kính h i t có tiêu c f=10 cm. V t sáng AB d t vuông góc v i tr c chính, cho nh trên màn có di n tích b ng 4 l n di n tích v t. Kho ng cách gi a v t và màn là : A. 45 cm B. 90 cm C. 120 cm D. 60 cm Câu 29. Ði u nào sau dây là dúng khi nói v th tru ng c a guong c u l i? A. Th tru ng c a guong là vùng không gian d ng tru c guong sao cho d t v t trong vùng không gian này , dù d t m t dâu cung có th th y nh c a v t qua guong B. N u m t guong c u l i và m t guong ph ng có cùng kích thu c du ng rìa và cùng v trí d t m t thì thì kích thu c vùng th tru ng c a nó là nhu nhau C. Kích thu c c a vùng th tru ng ph thu c vào kích thu c guong và v trí d t m t D. Kích thu c vùng th tru ng ch ph thu c vào kích thu c guong Câu 30. M t ngu i có kho ng nhìn rõ ng n nh t là 25 cm, kho ng cách t quang tâm c a m t d n võng m c là 2 cm. Ð t c a thu tinh khi m t di u ti t t i da là : A. 30 diôp B. 54 diôp C. 45 diôp D. 63 diôp Câu 31. Trên vành c a m t kính lúp có ghi X 2,5. Tiêu c c a kính lúp là : A. f=2,5 cm B. f = 5 cm C. f = 10 cm D. f = 4 cm Câu 32. V t kính c a m t máy nh có tiêu c f = 50 mm. Phim có kích thu c 24 mm 36 mm. Mu n ch p du c nh c a toà nhà dài 50 m, ph i d t máy cách toà nhà m t kho ng t i thi u là : A. 69,5 m B. 50 m C. 79,5 m D. 104,2 m Câu 33. Trong tru ng h p nào du i dây m t không nhìn th y xa vô c c? A. M t không có t t ,không di u ti t B. M t vi n th có di u ti t C. M t lão không di u ti t D. M t vi n th không di u ti t Câu 34. Màu s c c a ánh sáng ph thu c: A. t n s c a ánh sáng B. bu c sóng c a ánh sáng C. c bu c sóng l n môi tru ng truy n ánh sáng D. môi tru ng truy n sáng Câu 35. Trong thí nghi m giao thoa v i khe Young , các khe cách nhau m t kho ng b ng 100 l n bu c sóng ánh sáng di qua khe. Khi dó kho ng cách gi a vân t i b c 3 và vân sáng b c 1 trên màn quan sát d t cách hai khe 50 cm là: A. 5 mm B. 7,5 mm C. 2,5 mm D. 2 mm Câu 36. Chi u m t chùm tia sáng tr ng,song song,h p(coi nhu m t tia sáng) vào m t bên c a m t lang kính thu tinh, có góc chi t quang A= 600 du i góc t i i= 600.Bi t chi t su t c a lang kính v i tia d là nd= 1,50 và d i v i tia tím là nt= 1,54. Góc t o b i gi a tia ló màu d và tia ló màu tím là: A. D= 3012/ B. D= 13012/ C. D= 3029/ D. D= 13029/ Câu 37. V trí c a các vân t i trong giao thoa c a thí nghi m Young du c xác d nh theo công th c: D D A. x =K (K Z) B. x=K (K Z) a 2a D 1 D C. x = (2K+1) (K Z) D. x= (K+ ) (K Z) a 2 a Câu 38. Trong m t thí nghi m giao thoa ánh sáng v i khe Young, , quan sát trên màn cho th y trong ph m vi gi a hai di m P và Q d i x ng nhau qua vân sáng trung tâm có 11 vân sáng, t i P và Q là vân sáng .Bi t PQ =3mm.T i di m M1 cách vân sáng trung tâm m t kho ng 0,75 mm là vân: A. vân t i ng v i K=4 B. vân sáng ng v i K=2 C. vân t i ng v i K=2 D. vân sáng ng v i K=4 Câu 39. Trong thí nghi m Young v giao thoa ánh sáng, h th ng các vân sáng và vân t i luôn d i x ng nhau qua vân trung tâm.N u d t tru c khe S1 m t b n m ng có hai m t song song v i nhau ,thì d d ch chuy n c a h vân trên màn du c xác d nh theo công th c: 4
  5. (2n 1)eD (n 1)ea A. x0 = B. x0 = a D (n 1)eD (n 1)ea C. x0 = D. x0 = a D Câu 40. V n t c ban d u c a electron quang di n b t kh i kim lo i : A. có d giá tr t 0 d n giá tr V0MAX B. có cùng m t giá tr v i m i electron C. có d giá tr t 0 d n vô cùng D. có m t lo t giá tr gián do n , xác d nh Câu 41. M t kim lo i có gi i h n quang di n 0= 0,30 m. Ð hi n tu ng quang di n x y ra c n chi u vào kim lo i này ánh sáng có t n s : A. f 1014 Hz B. f 1014Hz C. f 1015 Hz D. f 1015Hz Câu 42. Ð ng nang ban d u c c d i c a quang electron khi b t ra kh i ca t t c a t bào quang di n có giá tr 1,72 eV.Bi t hi u di n th gi a an t và cat t c a t bào quang di n là 60V.V n t c c c d i c a quang electron khi d n an t là : A. 4,66.106 m/s B. 4,66.107 m/s C. 7.105 m/s D. 3,6.107 m/s Câu 43. Trong nguyên t Hydrô, giá tr các m c nang lu ng ng v i các qu d o K , L , M l n lu t là : -13,6ev ; -3,4ev ; -1,51ev. Trong chân không, nguyên t hydrô có th phát ra b c x có bu c sóng là : A. = 102,7 m B. =102,7mm C. = 102,7nm D. =102,7 cm Câu 44. Ði n th c c d i trên t m kim lo i cô l p v di n khi có ánh sáng thích h p chi u vào ph thu c: A. cu ng d chùm sáng chi u vào B. bu c sóng c a ánh sáng chi u vào và b n ch t kim lo i C. b n ch t kim lo i D. bu c sóng c a ánh sáng chi u vào Câu 45. Ði u nào sau dây là sai khi nói v tia anpha? A. Tia anpha th c ch t là h t nhân nguyên t Hêli (2He4) B. Khi di qua di n tru ng gi a hai b n c a t di n , tia anpha b l ch v phía b n âm C. Tia anpha phóng ra t h t nhân v i v n t c b ng v n t c ánh sáng D. Khi di trong không khí tia anpha làm ion hoá không khí và m t d n nang lu ng Câu 46. Cho MU234=233,9904u ; Mp=1,007276u ;Mn=1,008665u ; 1u= 931Mev/c2 .Khi dó nang lu ng liên k t riêng c a h t nhân 92U234 là : A. E0=7,6 Mev B. E0= 4,2 Mev C. E0=6,7Mev D. E0 =12 Mev Câu 47. Sau m i gi s nguyên t c a d ng v phóng x cô ban gi m 3,8%. H ng s phóng x c a cô ban là: A. 39s-1 B. 139s-1 C. 239s-1 D. 0,038h-1 Câu 48. Pôlôni phóng x có chu k bán rã 138 ngày .Sau 414 ngày lu ng pôlôni gi m di? A. 12,5% B. 75% C.87,5% D. 25 % Câu 49. Trong ph n ng phân h ch h t nhân 92U235, nang lu ng trung bình to ra khi phân chia m t h t nhân là 200 MeV. Nang lu ng to ra trong quá trình phân chia h t nhân c a 1 kg Urani là : A. 8,2.1010 J B. 8,2.1013 J C. 8,2.107 J D. 2.105 MeV Câu 50. Có ba h t mang d ng nang b ng nhau: h t prôton, h t nhân doteri và h t , cùng di và m t t tru ng d u, chúng d u có chuy n d ng tròn d u bên trong t tru ng. G i bán kính qu d o c a chúng l n lu t là : RH, RD, R ,và xem kh i lu ng các h t m A.u. Giá tr c a các bán kính s p x p theo th t gi m d n là : A. RH > RD >R B. R = RD > RH C. RD > RH = R D. RD > R > RH ------- H t ------- 5
  6. 6
  7. This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only. This page will not be added after purchasing Win2PDF.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản