https://tailieu.vn/doc/de-thi-va-dap-an-thi-thu-dh-2008-mon-hoa-217425.html Đề thi và đáp án thi thử ĐH 2008 môn Hóa - TaiLieu.VN
intTypePromotion=3

Đề thi và đáp án thi thử ĐH 2008 môn Hóa

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
133
lượt xem
41
download

Đề thi và đáp án thi thử ĐH 2008 môn Hóa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi và đáp án thi thử đh 2008 môn hóa', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi và đáp án thi thử ĐH 2008 môn Hóa

  1. M· ®Ò 311 Đ THI TH Đ I H C & CAO Đ NG NĂM 2008 Môn: Hoá h c Câu 1: Ngư i ta có th đi u ch kim lo i Na b ng cách: A. Đi n phân dung d ch NaCl. B. Đi n phân NaCl nóng ch y. C. Dùng K cho tác d ng v i dung d ch NaCl. D. Kh Na2O b ng CO. Câu 2: Ch dùng 1 dung d ch hoá ch t thích h p, có th phân bi t 3 kim lo i riêng bi t: Na, Ba, Cu. Dung d ch đó là: A. HNO3 B. NaOH C. H2SO4 D. HCl  → Câu 3: Cho cân b ng N2 (k) + 3H2(k) ← 2NH3(k) + Q. Có th làm cân b ng dung d ch v phía t o  thêm NH3 b ng cách: A. H b t nhi t đ xu ng B. Thêm ch t xúc tác C. H b t áp su t xu ng D. H b t n ng đ N2 và H2 xu ng Câu 4: Cho m gam Fe vào 100 ml dung d ch Cu(NO3)2 thì n ng đ c a Cu2+ còn l i trong dung d ch b ng 1/2 n ng đ c a Cu2+ ban đ u và thu đư c m t ch t r n A có kh i lư ng b ng m + 0,16 gam. Bi t các ph n ng x y ra hoàn toàn. Kh i lư ng Fe và n ng đ ( mol/l ) ban đ u c a Cu(NO3)2 là: A. 1,12 gam và 0,3M B. 2,24 gam và 0,2 M C. 1,12 gam và 0,4 M D. 2,24 gam và 0,3 M. Câu 5: Cho các dung d ch: HCl (X1); KNO3 (X2) ; HCl + KNO3 (X3) ; Fe2(SO4)3 (X4). Dung d ch có th hoà tan đư c b t Cu là: A. X1, X3, X4 B. X1, X4 C. X3, X4 D. X1, X3, X2, X4 Câu 6: Xét ba nguyên t có c u hình electron l n lư t là: X: 1s22s22p63s1 ; Y: 1s22s22p63s2 ; Z: 1s22s22p63s23p1. Hiđroxit c a X, Y, Z x p theo th t tăng d n tính bazơ là: A. XOH < Y(OH)2 < Z(OH)3 B. Y(OH)2 < Z(OH)3 < XOH C. Z(OH)3 < Y(OH)2 < XOH D. Z(OH)2 < Y(OH)3 < XOH Câu 7. Hoà tan 36 gam h n h p đ ng và oxit s t t ( d ng b t) theo t l mol 2 : 1 b ng dung d ch HCl dư, ph n ng xong thu đư c dung d ch X và ch t r n Y. ( Fe = 56, Cu = 64, O = 16 ). Kh i lư ng ch t r n Y b ng A. 12,8 gam. B. 6,4 gam. C. 23,2 gam. D. 16,0 gam. Câu 8: M t h n h p X g m M và oxit MO c a kim lo i y. X tan v a đ trong 0,2 lít dung d ch H2SO4 0,5M cho ra 1,12 lít H2 (đktc). Bi t kh i lư ng c a M trong h n h p X b ng 0,6 l n kh i lư ng c a MO trong h n h p y. Kim lo i M, kh i lư ng M và MO trong X là: A. Mg; 1,2 gam Mg và 2 gam MgO B. Ca; 2 gam Ca và 2,8 gam CaO C. Ba; 6,85 gam Ba và 7,65 gam BaO D. Cu; 3,2 gam Cu và 4 gam CuO Câu 9: Đi n phân 200ml dung d ch CuCl2 sau m t th i gan ngư i ta thu đư c 1,12 lít khí (đktc) anot. Ngâm đinh s t s ch trong dung d ch còn l i sau khi điên phân, ph n ng xong th y kh i lư ng đinh s t tăng 1,2 gam. N ng đ mol/lit ban đ u c a dung d ch CuCl2 là: A. 1,2M B. 1,5M C. 1M D. 2M Câu 10: Trong 3 oxit FeO, Fe2O3, Fe3O4 thì ch t ph n ng v i HNO3 không t o ra khí là: A. FeO B. Fe2O3 C. FeO và Fe3O4 D. Fe3O4 Câu 11: Hoà tan 0,54 gam Al trong 0,5 lít dung d ch H2SO4 0,1M thu đư c dung d ch A. Thêm V lít dung d ch NaOH 0,1 M cho đ n khi k t t a tan tr l i m t ph n. Nung k t t a thu đư c đ n kh i lư ng không đ i ta đư c ch t r n n ng 0,51 gam. ( Al = 27, Na = 23, O = 16, S = 32, H = 1) V có giá tr là: A. 1,1 lít B. 0,8 lít C. 1,2 lít D. 1,5 lít Câu 12: Hoà tan 45,9 gam kim lo i M b ng dung d ch HNO3 loãng thu đư c h n h p khí g m 0,3 mol N2O và 0,9 mol NO. Kim lo i M là: A. Mg B. Fe C. Al D. Zn Câu 13: Có 3 bình ch a các khí SO2, O2 và CO2. Phương pháp th c nghi m đ nh n bi t các khí trên là: A. Cho t ng khí l i qua dung d ch Ca(OH)2 dư, dùng đ u que đóm còn tàn đ . B. Cho t ng khí l i qua dung d ch H2S, sau đó l i qua dung d ch Ca(OH)2 C. Cho cánh hoa h ng vào các khí, sau đó l i qua dung d ch NaOH D. Cho t ng khí đi qua dung d ch Ca(OH)2,sau đó l i qua dung d ch Br2 Câu 14: S p x p các ch t sau: H2, H2O, CH4, C2H6 theo th t nhi t đ sôi tăng d n: A. H2 < CH4 < C2H6 < H2O B. H2 < CH4 < H2O < C2H6 C. H2 < H2O < CH4 < C2H6 D. CH4 < H2 < C2H6 < H2O
  2. M· ®Ò 311 Câu 15: Có m t h n h p X g m C2H2, C3H6, C2H6. Đ t cháy hoàn toàn 24,8 gam h n h p trên thu đư c 28,8 gam H2O. M t khác 0,5 mol h n h p trên tác d ng v a đ v i 500 gam dung d ch Br2 20%. Ph n trăm th tích m i khí trong h n h p l n lư t là: A. 50; 20; 30 B. 25; 25; 50 C. 50; 16,67; 33,33 D. 50; 25; 25 Câu 16: Thu c th t i thi u có th dùng đ nh n bi t hexan, glixerin và dung d ch glucozơ là: A. Na B. Dung d ch AgNO3/NH3 C. Dung d ch HCl D. Cu(OH)2. Câu 17: Cho các hoá ch t: Cu(OH)2 (1) ; dung d ch AgNO3/NH3 (2) ; H2/Ni, to (3) ; H2SO4 loãng, nóng (4). Mantozơ có th tác d ng v i các hoá ch t: A. (1) và (2) B. (2) và (3) C. (3) và (4) D. (1),(2) và (4) Câu 18: Xenlulozơ trinitrat là ch t d cháy và n m nh, đư c đi u ch t xenlulozơ và axit nitric. Th tích axit nitric 99,67% có d = 1,52g/ml c n đ s n xu t 59,4 kg xenlulozơ trinitrat n u hi u su t đ t 90% là ( C = 12, N = 14, O = 16, H = 1) : A. 27,72 lít B. 32,52 lít C. 26,52 lít D. 11,2 lít Câu 19: Khi cho m t ankan tác dung v i Brom thu đư c d n su t ch a Brom có t kh i so v i không khí b ng 5,207. Ankan đó là: A. C2H6 B. C3H8 C. C4H10 D. C5H12 Câu 20:: L y 9,1gam h p ch t A có CTPT là C3H9O2N tác d ng v i dung d ch NaOH dư, đun nóng, có 2,24 lít (đo đktc) khí B thoát ra làm xanh gi y quì tím m. Đ t cháy h t lư ng khí B nói trên, thu đư c 4,4gam CO2. CTCT c a A và B là: A. HCOONH3C2H5 ; C2H5NH2 B. CH3COONH3CH3; CH3NH2 C. HCOONH3C2H3 ; C2H3NH2 D. CH2=CHCOONH4; NH3 Câu 21: Cho các dung d ch c a các h p ch t sau: NH2-CH2-COOH (1) ; ClH3N-CH2-COOH (2) ; NH2-CH2-COONa (3) ; NH2-(CH2)2CH(NH2)-COOH (4) ; HOOC-(CH2)2CH(NH2)-COOH (5). Các dung d ch làm quỳ tím hoá đ là: A. (3) B. (2) C. (2), (5) D. (1), (4). Câu 22: Đ nh n bi t dung d ch các ch t glixerin, h tinh b t, lòng tr ng trư ng gà, ta có th dùng m t thu c th duy nh t thu c th đ là: A. Dung d ch H2SO4 B. Cu(OH)2 C. Dung d ch I2 D. Dung d ch HNO3 Câu 23: Trong s các polime t ng h p sau đây: nh a PVC (1), caosu isopren (2), nh a bakelit (3), thu tinh h u cơ (4), tơ nilon 6,6 (5). Các polime là s n ph m trùng ngưng g m: A. (1) và (5). B. (1) và (2) C. (3) và (4) D. (3) và (5). Câu 24: Khi đ t cháy các đ ng đ ng c a m t lo i rư u m ch h , thu đư c s mol CO2 luôn b ng s mol H2O thì các rư u trên thu c dãy đ ng đ ng c a : A. Rư u chưa no đơn ch c, có m t liên k t đôi. C. Rư u đa ch c no. B. Rư u chưa no, có m t liên k t đôi. D. Rư u đơn ch c no. Câu 25: Trong s các phát bi u sau: 1) Phenol có tính axit m nh hơn etanol vì nhân benzen hút electron c a nhóm -OH b ng hi u ng liên h p, trong khi nhóm -C2H5 l i đ y electron vào nhóm -OH. 2) Phenol có tính axit m nh hơn etanol và đư c minh ho b ng ph n ng phenol tác d ng v i dung d ch NaOH, còn C2H5OH thì không. 3) Tính axit c a phenol y u hơn axit cacbonic, vì s c CO2 vào dung d ch C6H5ONa ta s đư c C6H5OH ↓ . 4) Phenol trong nư c cho môi trư ng axit, làm quỳ tím hoá đ . Các phát bi u đúng là: A. 1, 2 và 3 B. 2 và 3 C. 1, 3, và 4 D. 2 và 4. Câu 26: Cho h n h p g m không khí dư và hơi c a 24gam metanol đi qua b t Cu nung nóng (xúc tác) s n ph m thu đư c có th t o ra 40 ml fomalin 36% có d = 1,1 g/ml. Hi u su t c a quá trình trên là: A. 80,4% B. 70,4% C. 65,5% D. 76,6% Câu 27: Đ t cháy hoàn toàn 4,6 gam ch t X C n 6,72 lít CO2 ( đktc). S n ph m cháy ch có CO2 và H2O v i t l VCO2 / VH2O = 2/3. Công th c phân t c a X là: A. C2H4O B. C2H6O C. C2H4O2 D. C3H8O Câu 28: Xét các axit có công th c cho sau: 1) CH3-CHCl-CHCl-COOH 2) CH2Cl -CH2-CHCl-COOH 3) CHCl2-CH2-CH2-COOH 4) CH3-CH2-CCl2-COOH
  3. M· ®Ò 311 Th t tăng d n tính axit là: A. (1), (2), (3), (4) B. (2), (3), (4), (1) C. (3), (2), (1), (4) D. (4), (2), (1), (3). Câu 29: Cho 360 gam glucozơ lên men thành rư u etylic (gi s ch có ph n ng t o thành rư uetylic). Cho t t c khí CO2 h p th vào dung d ch NaOH thì thu đư c 212 gam Na2CO3 và 84 gam NaHCO3. Hi u su t c a ph n ng lên men rư u là: A. 50% B. 62,5% C. 75% D. 80% Câu 30: Cho 0,94 gam h n h p hai anđehit đơn ch c, no là đ ng đ ng liên ti p tác d ng h t v i dung d ch AgNO3/NH3 thu đư c 3,24 gam Ag. ( Ag = 108, N = 14, O = 16, H = 1). Công th c phân t c a 2 anđehit là: A. CH3CHO và HCHO B. CH3CHO và C2H5CHO C. C2H5CHO và C3H7CHO D. C3H7CHO và C4H9CHO Câu 31: Ch t h u cơ (A) ch a C, H, O. Bi t r ng (A) tác d ng đư c v i dung d ch NaOH, cô c n đư c ch t r n (B) và h n h p hơi (C), t (C) chưng c t đư c (D), (D) tham gia ph n ng tráng gương cho s n ph m (E), (E) tác d ng v i NaOH l i thu đư c (B). Công th c c u t o c a (A) là: A. HCOOCH2-CH=CH2 B. HCOOCH=CH-CH3 C. HCOOC(CH3)=CH2 D. CH3COOCH=CH2 Câu 32: Đun nóng 0,1 mol ch t h u cơ X v i m t lư ng v a đ dung d ch NaOH thu đư c 13,4 gam mu i c a m t axit h u cơ Y và 9,2 gam m t rư u đơn ch c. Cho rư u đó bay hơi 1270C và 600 mmHg thu đư c th tích là 8,32 lít. ( Na = 23, O = 16, H = 1). Công th c c u t o c a X là: A. C2H5OOC-COOC2H5 B. CH3OOC-CH2-COOCH3 C. CH3 COOC2H5 D. CH3OOC-COOCH3 Câu 33: Cho 0,0125 mol este đơn ch c M v i dung d ch KOH dư thu đư c 1,4 gam mu i.T kh i c a M đ i v i CO2 băng 2. M có công th c c u t o là: A. C2H5COOCH3 B. CH3COOC2H5 C. HCOOC3H7 D. C2H3COOCH3 Câu 34: Đ t cháy hoàn toàn m gam hiđrocacbon X thu đư c 3 gam CO2. Công th c phân t c a X là: A. C2H6 B. C3H8 C. C4H10 D. C3H6 Câu 35: Nguyên t X có hai đ ng v , có t l s nguyên t c a đ ng v I và II là 27/23. H t nhân c a X có 35 proton. Đ ng v I có 44 nơtron, đ ng v II có nhi u hơn đ ng v I là 2 nơtron. Nguyên t kh i trung bình c a nguyên t X là: A. 79,2 B. 78,9 C. 79,92 D. 80,5 Câu 36: Dung d ch X ch a axit HCl a mol/l và HNO3 b mol/l. Đ trung hoà 20 ml dung d ch X c n dùng 300 ml dung d ch NaOH 0,1 M. M t khác l y 20 ml dung d ch X cho tác d ng v i dung d ch AgNO3 dư th y t o thành 2,87 gam k t t a. ( Ag = 108, Cl = 35,5 ). Giá tr c a a, b l n lư t là: A. 1,0 và 0,5 B. 1,0 và 1,5 C. 0,5 và 1,7 D. 2,0 và 1,0 2- Câu 37: Ion CO3 cùng t n t i v i các ion sau trong m t dung d ch: A. NH4+, Na+, K+ B. Cu2+, Mg2+, Al3+ 2+ 2+ 3+ C. Fe , Zn , Al D. Fe3+, HSO4- Câu 38. Dung d ch E ch a các ion Mg , SO42-, NH4+, Cl-. Chia dung d ch E ra 2 ph n b ng nhau: 2+ Cho ph n I tác d ng v i dung d ch NaOH dư, đun nóng, đư c 0,58 gam k t t a và 0,672 lit khí (đktc). Ph n II tác d ng v i dung d ch BaCl2 dư, đư c 4,66 gam k t t a. T ng kh i lư ng các ch t tan trong dung d ch E b ng (Mg = 24, Ba = 137, S = 32, O = 16, Na = 23,H = 1, Cl = 35,5) A. 6,11g. B. 3,055g. C. 5,35g. D. 9,165g. Câu 39: Cho các dung d ch sau: NaHCO3 (X1) ; CuSO4 (X2) ; (NH4)2CO3 (X3) ; NaNO3 (X4) ; MgCl2 (X5) ; KCl (X6). Nh ng dung d ch không t o k t t a khi cho Ba vào là: A. X1, X4, X5 B. X1, X4, X6 C. X1, X3, X6 D. X4, X6. Câu 40: Khi đ t cháy các đ ng đ ng c a m t lo i rư u thu đư c t l nCO2 : nH2O tăng d n khi s nguyên t C trong rư u tăng d n. Công th c t ng quát c a các rư u trong dãy đ ng đ ng trên là: A. CnH2nO ( n ≥ 3) B. CnH2n+2O ( n ≥ 1) C. CnH2n-6O ( n ≥ 7) D. CnH2n-2O ( n ≥ 3) Câu 41: Dung d ch NH3 0,1 M có đ đi n li b ng 1%. pH c a dung d ch NH3 b ng: A. 10,5 B. 11,0 C. 12,5 13,0 Câu 42: Nung 44 gam h n h p X g m Cu và Cu(NO3)2 trong bình kín cho đ n khi mu i nitrat b nhi t phân hoàn toàn thu đư c ch t r n Y. Y ph n ng v a đ v i 600 ml dung d ch H2SO4 0,5 M (Y tan h t). Kh i lư ng Cu và Cu(NO3)2 có trong h n h p X là ( Cu = 64, N = 14, O = 16, S = 32, H = 1) : A. 6,4 g Cu; 37,6 g Cu(NO3)2 B. 9,6 g Cu; 34,4 g Cu(NO3)2 C. 8,8 g Cu; 35,2 g Cu(NO3)2 D. 12,4 g Cu; 31,6 g Cu(NO3)2
  4. M· ®Ò 311 Câu 43: H p ch t h u cơ C4H7O2Cl khi thu phân trong môi trư ng ki m đư c các s n ph m trong đó có hai ch t có kh năng tham gia ph n ng tráng gương. Công th c c u t o c a ch t h u cơ là: A. HCOO-CH2- CHCl-CH3 B. CH3-COO-CH2-CH2Cl C. HCOOCHCl-CH2-CH3 D. HCOOC(CH3)Cl-CH3 Câu 44: Đ t cháy 1,12 lit (đktc) h n h p hai hiđrocacbon X,Y đ ng đ ng liên ti p (MX < MY), ta thu đư c 2,88 gam nư c và 4,84 gam CO2. Thành ph n % theo th tích c a hai hiđrocacbon X,Y trong h n h p tương ng là: A. 50; 50 B. 20; 80 C. 33,33 ; 66,67 D. 80 , 20. Câu 45: Đ tách butin-1 ra kh i h n h p v i butin-2 , nên A. dùng phương pháp chưng c t phân đo n. B. dùng dung d ch brom. C. dùng dung d ch AgNO3/NH3, sau đó dùng dung d ch HCl. D. dùng dung d ch KMnO4. Câu 46. Hiđrocacbon X tác d ng v i brom trong đi u ki n thích h p, thu đư c ch m t d n xu t brom có t kh i hơi so v i hiđro b ng 75,5 ( Br = 80). Ch t X là A. pentan. B. xiclopentan. C. 2- metylbutan. D. 2,2-đimetylpropan. Câu 47: D n hai lu ng khí clo đi qua hai dung d ch KOH: dung d ch I loãng và ngu i, dung d ch II đ m đ c, đun nóng t i 80oC. N u lư ng mu i KCl sinh ra trong hai dung d ch b ng nhau thì t l th tích khí clo đi qua hai dung d ch KOH ( I ) và ( II ) là : (Cho : K = 39, Cl = 35,5) A. 5/6 B. 6/3 C. 10/3 D. 5/3 Câu 48: Có m t lo i qu ng pirit ch a 96% FeS2. N u m i ngày nhà máy s n xu t 100 t n H2SO4 98% và hi u su t đi u ch H2SO4 là 90% thì lư ng qu ng pirit c n dùng là ( Fe = 56, S = 32, O = 16, H = 1) : A. 69,44 t n B. 68,44 t n C. 67,44 t n D. 70,44 t n. Câu 49: Phân tích đ nh lư ng h p ch t h u cơ X ta th y t l kh i lư ng gi a 4 nguyên t C, H, O, N là: mC : mH : mO : mN = 4,8 : 1 : 6,4 : 2,8. T kh i hơi c a X so v i He b ng 18,75. Công th c phân t c a X là ( cho He = 4, C =12, N = 14, O = 16, H = 1) A. C2H5O2N. B. C3H7O2N. C. C4H10O4N2. D. C2H8O2N2. Câu 50: Polivinyl axetat là polime đư c đi u ch t s n ph m trùng h p monome nào sau đây: A. CH2=CH-COOCH3 B. CH2=CH-COOH C. CH2=CH-COOC2H5 D. CH2=CH-OCOCH3 ........................... H T......................... Câu Phương Câu Phương Câu Phương Câu Phương Câu Phương án án án án án án 1. B 11 A 21 C 31 D 41 B 2. C 12 C 22 B 32 A 42 A 3. A 13 D 23 D 33 A 43 C 4. C 14 A 24 B 34 B 44 D 5. C 15 D 25 A 35 C 45 C 6. C 16 D 26 B 36 A 46 D 7. B 17 D 27 B 37 A 47 D 8. A 18 A 28 C 38 A 48 A 9. C 19 D 29 C 39 D 49 A 10. B 20 B 30 C 40 B 50 D
  5. M· ®Ò 311
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản