intTypePromotion=1
ADSENSE

Điều hòa gene hệ miễn dịch ở động vật có xương sống part 8

Chia sẻ: Ashdkajd Daksdjk | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

65
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lκ Vκ : Có 300 phân đoạn • Mã hoá cho chuỗi peptide dẫn đầu kị • Mã hoá cho chuỗi peptide dẫn đầu nước (được cắt khỏi chuỗi kháng thể • Mã hoá vùng biến đổi của chuỗi nhẹ kappa (95 aa) sau khi đi qua màng lưới nội chất thô) • Mã hoá cho vùng biến đổi của chuỗi J κ : Có 5 phân đoạn nhẹ lambda (97 aa) • Mã hoá cho trình tự nối gồm 13 aa cuối J λ C λ : Có 9 phân đoạn của vùng biến đổi chuỗi nhẹ kappa....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Điều hòa gene hệ miễn dịch ở động vật có xương sống part 8

  1. Sù “l¾p r¸p” gen trong biÖt hãa tÕ bµo B Sù “l¾p r¸p” Gen m hãa chuçi nhÑ Gene m· hãa chuçi nhÑ Gene m· hãa chuçi nhÑ lambda ®−îc “r¸p” tõ HAI kappa ®−îc “r¸p” tõ BA ph©n ®o¹n gen trªn NST 22 ph©n ®o¹n gen trªn NST 2 LλV λ : Cã 300 ph©n ®o¹n Lκ Vκ : Cã 300 ph©n ®o¹n • M· ho¸ cho chuçi peptide dÉn ®Çu kÞ • M· ho¸ cho chuçi peptide dÉn ®Çu n−íc (®−îc c¾t khái chuçi kh¸ng thÓ • M· ho¸ vïng biÕn ®æi cña chuçi nhÑ kappa (95 aa) sau khi ®i qua mµng l−íi néi chÊt th«) • M· ho¸ cho vïng biÕn ®æi cña chuçi J κ : Cã 5 ph©n ®o¹n nhÑ lambda (97 aa) • M· ho¸ cho tr×nh tù nèi gåm 13 aa cuèi J λ C λ : Cã 9 ph©n ®o¹n cña vïng biÕn ®æi chuçi nhÑ kappa. • M· ho¸ cho tr×nh tù nèi (13-15 aa) : Cã 1 ph©n ®o¹n Cκ cña chuçi nhÑ lambda. • M· ho¸ cho vïng æn ®Þnh ®Çu tËn • M· ho¸ cho vïng æn ®Þnh (b¶o thñ) cïng carboxyl cña chuçi nhÑ kappa cña chuçi lambda 36
  2. Sù “l¾p r¸p” gen trong biÖt hãa tÕ bµo B Sù “l¾p r¸p” Gen m hãa chuçi nhÑ 37
  3. Sù “l¾p r¸p” gen trong biÖt hãa tÕ bµo B Sù “l¾p r¸p” Gen m hãa chuçi nÆng bèn Gene m· hãa chuçi nÆng ®−îc “r¸p” tõ bèn ph©n ®o¹n gen trªn NST sè 14 LΗ VΗ : Cã 123 ph©n ®o¹n (~39 ph©n ®o¹n cßn ho¹t ®éng) • M· ho¸ cho vïng biÕn ®æi cña chuçi nÆng. • Cã mét sè ph©n ®o¹n trªn NST 15 vµ 16, nh−ng d−êng nh− kh«ng ho¹t ®éng JΗ : Cã 6 ph©n ®o¹n • M· ho¸ cho vïng biÕn ®æi cña chuçi nÆng. D : Cã 27 ph©n ®o¹n (25 ph©n ®o¹n ho¹t ®éng) • M· ho¸ cho vïng biÕn ®æi cña chuçi nÆng. : Cã 1-4 ph©n ®o¹n (tïy theo tõng líp Ig) CΗ • M· ho¸ cho vïng b¶o thñ cña chuçi nÆng, x¸c ®Þnh líp Ig. • Trªn NST sè 14, cã CHµ, CHδ, CHγ3, CHγ1, CHα1, CHγ2, CHγ4, CHε, CHα2. 38
  4. Sù “l¾p r¸p” gen trong biÖt hãa tÕ bµo B Sù “l¾p r¸p” Gen m hãa chuçi NÆNG 39
  5. Sù “l¾p r¸p” gen trong biÖt hãa tÕ bµo B C¸C TÝN HIÖU T¸I Tæ HîP §IÒU KHIÓN Sù “L¾P R¸P” C¸C GEN C©u hái: YÕu tè n o ®· ®iÒu khiÓn ®Ó ph©n ®o¹n V lu«n kÕt nèi víi J chø kh«ng kÕt nèi víi C? C©u hái: C¸c sù kiÖn t¸i tæ hîp n y ®−îc ®iÒu khiÓn bëi c¸c tÝn hiÖu kÕt nèi V-J, V-D v D-J. C¸c tr×nh tù t¸i tæ hîp ®−îc t×m thÊy n»m c¹nh tÊt c¶ c¸c ph©n ®o¹n V, J, C v D. Tuy vËy, c¸c ph©n ®o¹n kh¸c nhau cã c¸c tr×nh tù tÝn hiÖu kh¸c nhau. 40
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2