intTypePromotion=1

Điều khiển PLC - Chương 1: Tổng quan hệ thống điều khiển

Chia sẻ: Nguyen Dinh Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
146
lượt xem
38
download

Điều khiển PLC - Chương 1: Tổng quan hệ thống điều khiển

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TỔNG QUAN HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN 1.1Giới thiệu hệ thống điều khiển: 1.1.1 Hệ thống điều khiển: Một hệ thống điều khiển gồm 3 phần chủ yếu: - Thiết bị điều khiển hay bộ điều khiển - Đối tượng điều khiển - Thiết bị đo lường( cảm biến) r(t) e(t) Cht(t) Caûm bieán Trong đó: r(t) : ngõ vào chuẩn Cht(t) : ngõ vào từ cảm biến Đối tượng : cơ cấu chấp hành Bộ điều khiển : chứa chương trình điều khiển hệ thống Cảm biến : lấy tín hiệu đo cho bộ điều khiển...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Điều khiển PLC - Chương 1: Tổng quan hệ thống điều khiển

  1. Chương 1: Tổng quan hệ thống điều khiển Chương 1 TỔNG QUAN HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN 1.1Giới thiệu hệ thống điều khiển : 1.1.1 Hệ thống điều khiển : Một hệ thống điều khiển gồm 3 phần chủ yếu: - Thiết bị điều khiển hay bộ điều khiển - Đối tượng điều khiển - Thiết bị đo l ường( cảm biến) r(t) e(t) Cht(t) Caûm bieán Trong đó: r(t) : ngõ vào chu ẩn Cht(t) : ngõ vào t ừ cảm biến Đối tượng : cơ cấu chấp h ành Bộ điều khiển : chứa ch ương trình điều khiển hệ thống Cảm biến : lấy tín hiệu đo cho bộ điều khiển 1.1.2 Các thành ph ần hệ thống điều khiển: 1.1.2.1 Tín hi ệu vào: Các tín hi ệu vào thường qua bộ chuyển đổi để chuyển đổi các đại l ượng vật lý thành các tín hi ệu điện. Các bộ chuyển đổi có thể l à: nút nh ấn, công tắc, cảm biến…Tùy theo các lo ại bộ chuyển đổi m à tín hiệu ra có dạng số(Digital) hoặc tương t ự (Analog). 1
  2. Chương 1: Tổng quan hệ thống điều khiển 1.1.2.2 Bộ điều khiển: Bộ điều khiển có thể l à: PLC, Vi xử lý, Máy tính,… 2
  3. Chương 1: Tổng quan hệ thống điều khiển + Máy tính: - Dùng trong nh ững chương trình ph ức tạp đòi hỏi độ chính xác cao. - Có giao di ện thân thiện. - Tốc độ xử lý cao . - Có thể lưu trữ chương trình và d ữ liệu với dung l ượng lớn + Vi xử lý: - Dùng trong nh ững chương trình có độ phức tạp không cao ( v ì chỉ xử lý được 8 bits), độ chính xác thấp . - Giao diện không thân thiện với người sử dụng . - Tốc độ xử lý không cao. - Không l ưu trữ hoặc lưu trữ với dung l ượng rất ít. - Không b ền trong môi tr ường công nghiệp. - Giá thành th ấp. + PLC: Được sữ dụng rộng r ãi trong công nghi ệp: - Bền trong môi tr ường công nghiệp. - Giao diện không thân thiện với ng ười sử dụng. Phải kết nối giao diện với máy tính hay Touchscreen. - Tốc độ xử lý t ương đối cao. 3
  4. Chương 1: Tổng quan hệ thống điều khiển - Có nhiều loại khác nhau để lựa chọn t ùy nhu cầu sử dụng v à độ phức tạp của hệ thống điều khiển. 1.1.2.3 Tín hi ệu ra: Tín hiệu ra là kết quả của quá tr ình xử lý của hệ thống điều khiển . Các tín hi ệu này được sử dụng để tạo những đáp ứng cụ thể cho các c ơ cấu chấp h ành như: đ ộng cơ, xi lanh, relay,…. 1.2Phương pháp điều khiển: 1.2.1 Điều khiển v òng hở: Đây là d ạng điều khiển đ ơn giản nhất. Ý t ưởng của ph ương pháp này là thiết lập một hệ thống đạt đến mức chính xác cần thiết bằng cách điều chỉnh trực tiếp ngõ ra của hệ thống, không có thông tin phản hồi về bộ điều khiển. Ph ương pháp này bị các yếu tố “nhi ễu” 1.2.2 Điều khiển kích tiếp: Phương pháp này có th ể khắc phục phần n ào các yếu tố “nhiễu” ở ph ương pháp đi ều khiển v òng hở bằng cách giám sát “nhiễu” v à sử dụng thông tin giám sát này để bù trừ vào tín hi ệu điều khiển. 4
  5. Chương 1: Tổng quan hệ thống điều khiển 1.2.3 Đi ều khiển v òng kín: Phương pháp này làm m ất tác hại của “nhiễu” bằng các đo ảnh h ưởng của “nhiễu “ trên tín hi ệu ra hay tr ên sản phẩm ở ngõ ra của hệ thống để từ đó tính toán các tác đ ộng hiệu chỉnh cần thiết để l àm mất tác động của “nhiễu”v à duy trì tín hi ệu ra sản phẩm ra ổn định . 5
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2