intTypePromotion=1
ADSENSE

đồ án máy công cụ, chương 3

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

253
lượt xem
102
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

thiết lập chuỗi số vòng quay Mấy tiện ren vít vạn năng T620 z=23 nmin = 12,5 vongphút nmã = 2000 vongphút 1- Chuỗi số vòng quay tuân theo quy luật cấp số nhân Công bội = z 1 n mã n min Trong đó để Đường kính chi tiết gia công (mm) n- Số vòng quay trục chính 2- Tính số hạng của chuỗi số Phạm vi điều chỉnh Rn =nn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án máy công cụ, chương 3

  1. Ch-¬ng 3 ThiÕt kÕ m¸y míi I-thiÕt lËp chuçi sè vßng quay MÊy tiÖn ren vÝt v¹n n¨ng T620 z=23 nmin = 12,5 vßng/phót nmax = 2000 vßng/phót 1- Chuçi sè vßng quay tu©n theo quy luËt cÊp sè nh©n C«ng béi  = z 1 n max n min Ta cã  = z-1 2000/12,5 = 1,259 LÊy theo tiªu chuÈn  = 1,26 n1 = nmin = 12,5 vg/ph n2 = n1.  n3 = n2.  = n1. 2 ................... n23 = n22.  = n1. 22 C«ng thøc tÝnh téc ®é c¾t dn V= m/ph 1000 Trong ®ã d- §-êng kÝnh chi tiÕt gia c«ng (mm) n- Sè vßng quay trôc chÝnh (vg/ph) 2- TÝnh sè h¹ng cña chuçi sè n Ph¹m vi ®iÒu chØnh Rn = max = 2000 =160 n 12,5 min
  2. C«ng béi  = 1,26 Sè cÊp tèc ®é z = 23 TrÞ sè vßng quay c¬ së thµnh lËp tõ trÞ soã vßng quay ®Çu tiªn n1 = 12,5 vg/ph vµ nz = n1. z-1 LÇn l-ît thay z = 123 vµo ta cã b¶ng sau Tèc ®é C«ng thøc tÝnh n tÝnh n tiªu chuÈn
  3. n1 nmin = n1 12.5 12.5 n2 n1.1 15,57 16 n3 n1.2 19,85 20 n4 n1.3 25,01 25 n5 31,51 31,5 n1.4 n6 5 39,7 40 n1. n7 50,02 50 6 n1. n8 63,02 63 7 n9 n1. 79,41 80 n10 n1.8 100,1 100 n11 n1.9 126,07 125 n12 n1.10 158,85 160 n13 n1.11 200,15 200 n14 n1.12 252,19 250 n15 317,76 315 n1.13 n16 400,38 400 n1.14 n17 504,47 500 15 n1. n18 635,64 630 16 n1. n19 800,9 800 17 n20 n1. 1009,14 1000 n21 n1.18 1271,5 1250 n22 n1.19 1602,11 1600 n23 n1.20 2018,65 2000 n1.21
  4. n1.22 II-Sè nhãm truyÒn tèi thiÓu nmin/nmax= 1/4i i-Sè nhãm truyÒn tèi thiÓu i=lg(n®c¬/nmin)/lg4=3,4 V× sè nhãm truyÒn lµ nguyªn nªn lÊy i = 4 C¸c ph-¬ng ¸n kh«ng gian 24x1 12x2 3x4x2 6x2x2 2x3x2x2
  5. Dùa vµo sè nhãm truyÒn tèi thiÓu i=4 ta lo¹i trõ c¸c ph-¬ng ¸n kh«ng gian vµ lÊy ph-¬ng ¸n kh«ng gian lµ 2x3x2x2 C¸ch bè chÝ c¸c bé phËn tæ hîp thµnh xÝch tçc ®é bè trÝ theo ph-¬ng ¸n hép tèc ®é vµ hép trôc chÝnh v× m¸y cã ®é phøc t¹p lín (z=23) c«ng suÊt lín N=10 kw III- ph-¬ng ¸n kh«ng gian 1-Dùa vµo c«ng thøc z= p1. p2. p3. ....pj trong ®ã pj lµ tû sè truyÒn trong mét nhãm Ta cã z = 24 2x2x3x2 2x2x2x3 3x2x2x2 2x3x2x2 Mçi thõa sè pj lµ 1 hoÆc 2 khèi b¸nh r¨ng di tr-ît truyÒn ®éng gi÷a 2 trôc liªn tôc 2-TÝnh tæng sè b¸nh r¨ng cña hép tèc ®é theo c«ng thøc Sz=2(p1+p2 +p3+...pj) ph-¬ng ¸n kh«ng gian 2x2x2x3 cã Sz=2(2+2+2+3) = 18 3- TÝnh tæng sè trôc cña ph-¬ng ¸n kh«ng gian theo c«ng thøc Str = i +1 i- Sè nhãm truyÒn ®éng Str = 4+1 = 5 trôc (pakg 2x2x2x3) 4- TÝnh chiÒu dµi s¬ bé cña hép tèc ®é theo c«ng thøc L = b + f b- chiÒu réng b¸nh r¨ng f- kho¶ng hë gi÷a hai banh r¨ng vµ khe hë ®Ó l¾p miÐn g¹t 5- Sè b¸nh r¨ng chÞu m« men xo¾n ë trôc cuèi cïng
  6. PAKG 3x2x2x2 2x2x2x3 2x2x3x2 2x3x2x2 2 3 2 2 6- C¸c c¬ cÊu ®Æc biÖt dïng trong hép : ly hîp ma s¸t ,phanh 7- LËp b¶ng so s¸nh ph-¬ng ¸n bè trÝ kh«ng gian Ph-¬ng 3x2x2x2 2x2x3x2 2x3x2x2 2x2x2x3 ¸n YÕu tè so s¸nh 1.Tæng sè b¸nh r¨ng Sz 18 18 18 18 2. Tæg sè trôc Str 5 5 5 5 3. ChiÒu dµi L 19b + 18f 19b + 18f 19b + 18f 19b + 18f 4. Sè b¸nh r¨ng Mmax 2 2 2 3 5. C¬ cÊu ®Æc biÖt ly hîp ma ly hîp ma ly hîp ma ly hîp ma s¸t s¸t s¸t s¸t KÕt luËn : Víi ph-¬ng ¸n vµ b¶ng so s¸nh trªn ta thÊy nªn chän ph-¬ng ¸n kh«ng gian 2x3x2x2 v× - Tû sè truyÒn gi¶m dÇn tõ trôc ®Çu tiªn ®Õn trôc cuèi. Nh-ng ph¶i bè trÝ trªn trôc ®Çu tiªn mét bé ly hîp ma s¸t nhiÒu ®Üa vµ mét bé b¸nh r¨ng ®¶o chiÒu -Sè b¸nh r¨ng ph©n bè trªn c¸c trôc ®Òu h¬n PAKG 3x2x2x2 vµ 2x2x3x2 -Sè b¸nh r¨ng chÞu m« men xo¾n lín nhÊt Mmax trªn trôc chÝnh lµ Ýt nhÊt.
  7. Do ®ã ®Ó ®¶m b¶o tû sè truyÒn gi¶m tõ tõ ®ång ®Òu ,-u tiªn viÖc bè trÝ kÕt cÊu ta chän PAKG 2x3x2x2 IV- ph-¬ng ¸n thø tù (PATT) - Sè ph-¬ng ¸n thø tù q = m! m - Sè nhãm truyÒn Víi m = 4 ta cã q = 4!= 24 §Ó chän PATT hîp lý nhÊt ta lËp b¶ng ®Î so s¸nh t×m ph-¬ng ¸n tèi -u * B¶ng so s¸nh c¸c ph-¬ng ¸n thø tù T Nhãm 1 T Nhãm 2 T Nhãm 3 T Nhãm 4 T T T T 2x3x2x2 2x3x2x2 2x3x2x2 2x3x2x2 1 I II III IV 7 II I III IV 13 III I II IV 19 IV I II III [1] [2] [6] [3] [1] [6] [6] [1] [3] [12] [1] [3] [12] [12] [12] [6] 2x3x2x2 2x3x2x2 2x3x2x2 2x3x2x2 2 I III II IV 8 II III I IV 14 III II I IV 20 IV II I III [1] [4] [2] [2] [4] [1] [6] [2] [1] [12] [2] [1] [12] [12] [12] [6] 2x3x2x2 2x3x2x2 2x3x2x2 2x3x2x2 3 I IV II III 9 II III IV I 15 III IV I II 21 IV III I II [1] [8] [2] [2] [4] [12] [4] [8] [1] [12] [4] [1] [4] [1] [2] [2]
  8. 2x3x2x2 2x3x2x2 2x3x2x2 2x3x2x2 4 I II IV III 10 II I IV III 16 III I IV II 22 IV I III II [1] [2] [12] [3] [1] [12] [6] [1] [12] [12] [1] [6] [6] [6] [3] [3] 2x3x2x2 2x3x2x2 2x3x2x2 2x3x2x2 5 I III IV II 11 II IV III I 17 III II IV I 23 IV II III I [1] [4] [12] [2] [8] [4] [6] [2] [12] [12] [2] [6] [2] [1] [1] [1] 2x3x2x2 2x3x2x2 2x3x2x2 2x3x2x2 6 I IV III II 12 II IV I III 18 III IV II I 24 IV III II I [1] [8] [4] [2] [8] [1] [4] [8] [2] [12] [4] [2] [2] [4] [1] [1] xm 12 16 12 16 12 16 12 16 ax x 16 40,32 16 40,32 16 40,32 16 40,32 max NhËn xÐt :qua b¶ng trªn ta thÊy c¸c ph-¬ng ¸n ®Òu cã xmax>8 nh- vËy kh«ng tho¶ m·n ®iÒu kiÖn xmax =  i(p-1)  8 Do ®ã ®Ó chän ®-îc ph-¬ng ¸n ®¹t yªu cÇu ta ph¶i t¨ng thªm trôc trung gian hoÆc t¸ch ra lµm hai ®-êng truyÒn . Nh- vËy PATT I II III IV cã xmax = 1,2612 lµ nhá h¬n c¶ theo m¸y chuÈn ®· chän th× ph-¬ng ¸n nµy lµ tèt h¬n , cã l-îng më ®Òu ®Æn vµ t¨ng tõ tõ , kÕt cÊu chÆt chÏ, hép t-¬ng ®èi gän, l-íi kÕt cÊu cè h×nh rÎ qu¹t
  9. Cô thÓ : PAKG 2x3x2x2 PATT I II III IV [x] [1] [2] [6] [12] §Ó ®¶m b¶o xmax  8 ta ph¶i thu hÑp l-îng më tèi ®a tõ xmax = 12 xuèng xmax = 6 Do thu hÑp l-îng më nªn sè tèc ®é thùc tÕ bÞ gi¶m . Ta cã sè tèc ®é thùc tÕ lµ Z1=Z - l-îng më thu hÑp = 24- 6 = 18 PATT b©y giê lµ: 2[1]x 3[8]x 2[6]x 2[6] §Ó bï l¹i sè tèc ®é trïng v× thu hÑp l-îng më ta thiÕt kÕ thªn ®-êng truyÒn tèc ®é cao (®-êng truyÒn t¾t ) PAKG ®-êng trruyÒn nµy lµ Z2= 2x3x1= 6 tèc ®é VËy PAKG cu¶ hép tèc ®é lµ Z = Z1 + Z2= 24+6 =30 Do trïng 7 tèc ®é (tèc ®é cuèi cña ®-êng truúªn tèc ®é thÊp trïng víi tèc ®é cña ®-êng truúªn tèc ®é cao ) Nªn sè tèc ®é thùc cña m¸y lµ : Z = 30 - 7 = 23 tèc ®é Ta cã l-íi kÕt cÊu cña m¸y nh- sau : I 2[1] 2[1] II
  10. 3[2] 3[2] III 2[6] 1[0] IV 2[6] V n1 n2 n3 n4 n5 n6 n7 n8 n9 n10 n11n12n13 n14 n15 n16 n17 n18 n19 n20 n21 n22 n23 n24
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2