Đồ án môn học thiết kế máy, chương 1

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
185
lượt xem
72
download

Đồ án môn học thiết kế máy, chương 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong giai đoạn hiện nay, khi mà đất nước đang tiến hành công cuộc hiện đại hoá các ngành công nghiệp, đặc biệt là đối với ngành công nghiệp chế tạo máy, thì máy công cụ đóng một vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng để sản xuất ra các chi tiết để tạo nên các máy khác phục vụ trực tiếp cho các ngành công nghiệp khác. Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật hiện đại trên thế giới đã cho ra đời nhiều loại máy công cụ hện đại, ứng dụng thành tựu của...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án môn học thiết kế máy, chương 1

  1. §å ¸n m«n häc thiÕt kÕ m¸y LêI NãI §ÇU Trong giai ®o¹n hiÖn nay, khi mµ ®Êt n-íc ®ang tiÕn hµnh c«ng cuéc hiÖn ®¹i ho¸ c¸c ngµnh c«ng nghiÖp, ®Æc biÖt lµ ®èi víi ngµnh c«ng nghiÖp chÕ t¹o m¸y, th× m¸y c«ng cô ®ãng mét vai trß, vÞ trÝ ®Æc biÖt quan träng ®Ó s¶n xuÊt ra c¸c chi tiÕt ®Ó t¹o nªn c¸c m¸y kh¸c phôc vô trùc tiÕp cho c¸c ngµnh c«ng nghiÖp kh¸c. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt hiÖn ®¹i trªn thÕ giíi ®· cho ra ®êi nhiÒu lo¹i m¸y c«ng cô hÖn ®¹i, øng dông thµnh tùu cña c«ng nghÖ th«ng tin t¹o nªn nh÷ng m¸y tù ®éng linh ho¹t, nh÷ng m¸y chuyªn dïng th× m¸y c«ng cô v¹n n¨ng vÉn chiÕm mét phÇn lín ®¸ng kÓ trong ngµnh c«ng nghiÖp chÕ t¹o, ®Æc biÖt lµ ®èi víi c¸c n-íc ®ang ph¸t triÓn nh- n-íc ta th× viÖc sö dông c¸c m¸y c«ng cô v¹n n¨ng kÕt híp víi c¸c ®å g¸ chuyªn dïng vÉn ®ang ®-îc sö dông réng r¶i vµ phæ biÕn cã hiÖu qu¶. ChÝnh v× vËy mµ viÖc thiÕt kÕ c¸c m¸y c«ng cô v¹ng n¨ng ®èi víi sinh viªn kh«ng nh÷ng nh»m gióp cho sinh viªn t×m hiÓu vµ n¾m v÷ng ®-îc ®Æc ®iÓm , tÝnh n¨ng cña m¸y vµ hÖ thèng ho¸ c¸c kiÕn thøc tæng hîp ®· ®-îc häc mµ cßn gãp phÇn ®¸ng kÓ vµo c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸ c¸c ngµnh c«ng nghiÖp cña ®Êt n-íc. §å ¸n m«n häc thiÕt kÕ m¸y lµ néi dung kh«ng thÓ thiÕu trong néi dung ®µo t¹o ®èi víi sinh viªn ngµnh chÕ t¹o m¸y nh»m thùc hiÖn tèt ®-îc c¸c yªu cÇu vµ nhiÖm vô nªu trªn. Víi nhiÖm vô ®-îc giao lµ nghiªn cøu thiÕt kÕ l¹i m¸y phay v¹n n¨ng víi c¸c th«ng sè cô thÓ d-íi sù h-íng dÉn trùc tiÕp cña GS. NguyÔn Ph-¬ng cïng víi sù t×m hiÓu vµ tæng hîp c¸c kiÕn thøc ®· ®-îc häc em ®· hoµn thµnh nhiÖm vô cña m×nh ®óng yªu cÇu vµ thêi h¹n. Bè côc cña ®å ¸n ®-îc chia lµm 4 ch-¬ng : Ch-¬ng I: Nghiªn cøu m¸y ®· cã Ch-¬ng II : ThiÕt kÕ ®éng häc cña m¸y Ch-¬ng III: TÝnh to¸n søc bÒn chi tiÕt m¸y Ch-¬ng IV:TÝnh to¸n vµ chän kÕt cÊu hÖ thèng ®iÒu khiÓn MÆc dï d-íi sù h-íng dÉn tËn t×nh cña PGS.TS. NguyÔn Ph-¬ng vµ sù tù t×m tßi tham kh¶o cña b¶n th©n ®Ó hoµn thµnh nhiÖm vô ®-îc giao mèt c¸ch tèt nhÊt víi kh¶ n¨ng cã thÓ cña m×nh, song bµi lµm cña em kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, em rÊt mong ®-îc sù 1 NguyÔn §øc Dòng CTM5-K45
  2. §å ¸n m«n häc thiÕt kÕ m¸y chØ b¶o cña c¸c thÇy ®Ó em cã ®iÒu kiÖn hiÓu râ vµ s©u h¬n nh»m còng cè vµ hoµn thiÖn vèn kiÕn thøc cña m×nh. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì, chØ b¶o cña c¸c thÇy c« trong bé m«n, ®Æc biÖt lµ PGS.TS. NguyÔn Ph-¬ng cïng c« Mai vµ ThÇy Tr-êng ë x-ëng C8 ®· trùc tiÕp h-íng dÉn tËn t×nh cho em hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®-îc giao. Mét lÇn n÷a em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! B¸ch khoa: 10/04/2003 Sinh viªn :dfgfhfghh Ch-¬ng 1 : NGhI£N CøU M¸Y §· Cã . 1.1TÝnh n¨ng kü thuËt cña m¸y cïng cì. TÝnh N¨ng Kü thuËt. P82 P81 P79 P83 C«ng suÊt ®éng 7/1,7 4,5/1,7 2,8 10/2,8 c¬(kw) Ph¹m vi ®iÒu chØnh tèc ®é 65180 110123 30150 301500 Nmin- nmax 0 0 0 Sè cÊp tèc ®é zn 18 16 8 18 Ph¹m vi ®iÒu chØnh 23,511 23,511 l-îng ch¹y dao smin  35980 25285 80 80 smax Sè l-îng ch¹y dao zs 18 16 8 18 Víi sè liÖu m¸y ta cÇn thiÕt kÕ míi lµ: Ph¹m vi ®iÒu chØnh tèc ®é : 301500 Sè cÊp tèc ®é Zn=18 Ph¹m vi ®iÒu chØnh l-îng ch¹y dao: 23,51195, Snhanh = 2300 mm /phót Sè l-îng ch¹y dao:Zs=18 ta thÊy r»ng sè liÖu cña m¸y cÇn thiÕt kÕ míi gÇn gièng víi tÝnh n¨ng kü thuËt cña m¸y P82(6H82) do ®ã ta lÊy m¸y 6H82 lµm m¸y t-¬ng tù. 1.2 ph©n tÝch ph-¬ng ¸n m¸y tham kh¶o (6H82) 1.2.1 C¸c xÝch truyÒn ®éng trong s¬ ®å déng cña m¸y a) ChuyÓn ®éng chÝnh : 2 NguyÔn §øc Dòng CTM5-K45
  3. §å ¸n m«n häc thiÕt kÕ m¸y  19   18   36   47   82      nMT. 26 .  16 . 39 . 38   ntrôc chÝnh 54  39   26  19       22   28   71   33   37     trôc chÝnh cã 18 tèc ®é kh¸c nhau tõ (301500)v/ph. b) ChuyÓn ®éng ch¹y dao gåm cã ch¹y dao däc ,ch¹y dao ngang vµ ch¹y dao ®øng . XÝch ch¹y dao däc . nMT2  tP  36   18   18   40   40     26 24  27   21   40  28 18 33 18 18 nMT2. . .  . .  . . .tV  tP 44 64 27 37  13 18 40  35 33 37 16 18     .   18   24   45 40 40   36   34     XÝch ch¹y dao ngang nMT2  tP  36   18   18   40   40     26 24  27   21   40  28 18 33 nMT2. . .  . .  . . .tV  tP 44 64 27 37  13 18 40  35 33 33     .   18   24   45 40 40   36   34     XÝch ch¹y dao ®øng. nMT2  tP  36   18   18   40   40     26 24  27   21   40  28 18 22 1 nMT2. . .  . .  . . .tV  tP 44 64 27 37  13 18 40  35 33 33 2     .   18   24   45 40 40   36   34     trong ®ã khi g¹t M1 sang tr¸i ta cã ®-êng truyÒn ch¹y chËm (c¬ cÊu ph¶n håi  13 . 18 40  )    45 40 40  khi g¹t M1 sang ph¶i ta cã ®-êng truyÒn ch¹y dao trung b×nh (®-êng truyÒn trùc tiÕp 40 ) ®ãng ly hîp M2 sang tr¸i ,truyÒn tíi b¸nh r¨ng 40 28 18 , tíi c¸c trôc vÝt me däc ,ngang ®øng thùc hiÖn ch¹y dao Sd , 35 33 Sng , S® . 3 NguyÔn §øc Dòng CTM5-K45
  4. §å ¸n m«n häc thiÕt kÕ m¸y chuyÓn ®éng ch¹y dao nhanh. XÝch nèi tõ ®éng c¬ ch¹y dao (kh«ng ®i qua hép ch¹y dao )®i t¾t tõ ®éng c¬ NMT2. 26 44 57 28 18 44 57 43 35 33 28 18 ®ãng ly hîp M2 sang ph¶i ,truyÒn tíi b¸nh r¨ng , tíi c¸c vÝt me 35 33 däc ,ngang ,®øng. 1.2.2 Ph-¬ng ¸n kh«ng gian ,ph-¬ng ¸n thø tù cña hép tèc ®é. Ph-¬ng ¸n kh«ng gian Z=3.3.2=18 Ph-¬ng ¸n thø I tù 3(1) Z=3. 3. 2 1 3 9 II ®å thÞ luíi kÕt 3(3) cÊu cña hép tèc III ®é 2(9) IV xmax= 9 =8 1.2.3 §å thÞ vßng quay cña hép tèc ®é. ta cã n0 = n®c.i0 =1440. 26 = 693,33 54 ®Ó dÔ vÏ ng-êi ta lÊy n0 = n15 =750 v/ph víi nhãm 1: nhãm 2 nhãm 3 i1=1/  4 i4=1/ 4 i7=1/6 i2=1/ 3 i5=1/ i8= 3 i3=1/ 2 i6=2 tõ ®ã ta vÏ ®-îc ®å thÞ vßng quay cña hép tèc ®é. 4 NguyÔn §øc Dòng CTM5-K45
  5. §å ¸n m«n häc thiÕt kÕ m¸y n ®c =1440 v/ph 4 :5 26 I 3(1) :3 9 16 3 6 :3 :3 19 22 II :4 7 3(3) 18 39 37 :2 2 8: 6 III 82 71 :3 8 19: 2(9) IV 1.2.4 NhËn xÐt: Tõ ®å thÞ vßng quay ta cã nhËn xÐt Víi ph-¬ng ¸n nµy th× l-îng më ,tØ sè truyÒn cña c¸c nhãm thay ®æi tõ tõ ®Òu ®Æn tøc lµ cã d¹ng rÎ qu¹t do ®ã lµm cho kÝch th-íc cña hép nhá gän ,bè trÝ c¸c c¬ cÊu truyÒn ®éng trong hép chÆt chÏ nhÊt 1.2.5 Ph-¬ng ¸n kh«ng gian, ph-¬ng ¸n thø tù cña hép ch¹y dao Ph-¬ng ¸n kh«ng gian: Z=3.3.2=18 Ph-¬ng ¸n thø tù Do cã c¬ cÊu ph¶n håi nªn cã biÕn h×nh dÉn ®Õn ph-¬ng ¸n thø tù cña hép ch¹y dao thay ®æi víi Z=3.3.2 ®-îc t¸ch lµm 2 Víi Z1= 3. 3 3 1 cßn Z2= 2 9 gåm 2 ®-êng truyÒn trùc tiÕp vµ ph¶n håi ngoµi ra cßn cã ®-êng ch¹y dao nhanh: §å thÞ l-íi kÕt cÊu: II i1 i3 3(3) i2 III i8 i5 2(9) i7 i4 3(1) i6 IV 5 NguyÔn §øc Dòng CTM5-K45
  6. §å ¸n m«n häc thiÕt kÕ m¸y Do dïng c¬ cÊu ph¶n håi nªn ta chän ph-¬ng ¸n nµy 1.2.6 §å thÞ vßng quay cña hép ch¹y dao . víi ®-êng ch¹y dao thÊp vµ trung b×nh. n 0 = n®c . i1.i2 = 1420. 26 . 24 = 314.65 44 64 Chän n0 Nhãm 1: i1 = 1/3 i2 = 1 i3 = 3 Nhãm 2: i4 = 1/4 i5 = 1/3 i6 = 1/2 Nhãm 3: i7 = 1/6 i8 = 3 6 NguyÔn §øc Dòng CTM5-K45
  7. §å ¸n m«n häc thiÕt kÕ m¸y Víi ®-êng ch¹y dao nhanh. n0 = n®c.i1 = 1420. 26 = 839 44 7 NguyÔn §øc Dòng CTM5- K45
  8. §å ¸n m«n häc thiÕt kÕ m¸y Ta cã ®å thÞ vßng quay. n®c =1420 v/p i01 I i02 II i1 i3 i2 i15 III i8 i5 i7 i4 i6 IV i9 i16 V i10 VI i11 VII i12 VIII i13 IX i14 X S1 S3 S5 S7 S9 S11 S13 S15 S17 Snhanh S2 S4 S6 S8 S10 S12 S14 S16 S18 3.95 6.25 10 15.78 24.99 41.33 65.26 103.33 65.32 375.93 1312.84 vßng / 5 7.89 12.5 19.99 32.63 51.66 82.66 130.52 208.65 1654.1 / phót 1.2.7 NhËn xÐt: Tõ ®å thÞ vßng quay ta thÊy ng-êi ta kh«ng dïng ph-¬ng ¸n h×nh rÏ qu¹t v× trong hép ch¹y dao th-êng ng-êi ta dïng mét lo¹i modun nªn 8 NguyÔn §øc Dòng CTM5- K45
  9. §å ¸n m«n häc thiÕt kÕ m¸y viÖc gi¶m thÊp sè vßng quay trung gian kh«ng lµm t¨ng kÝch th-íc bé truyÒn nªn viÖc dïng ph-¬ng ¸n thay ®æi thø tù nµy hoÆc kh¸c kh«ng ¶nh h-ëng nhiÒu ®Õn kÝch th-íc cña hép. 9 NguyÔn §øc Dòng CTM5- K45
  10. §å ¸n m«n häc thiÕt kÕ m¸y 10 NguyÔn §øc Dòng CTM5- K45

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản