intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Đo lường

Chia sẻ: Diemanh Diemanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

146
lượt xem
27
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chọn các sự kiện thực tế có thể quan sát được, Dùng số hay ký hiệu diễn tả các đặc điểm của sự kiện, Áp dụng một quy luật để nối quan sát với ký hiệu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đo lường

  1. ðo lư ng • Ch n các s ki n th c t có th quan Chng tám sát ñư c ðO LƯ NG • Dùng s hay ký hi u di n t các ñ c ñi m c a s ki n Nguy n H u Lam Tr n Quang Trung • Áp d ng m t quy lu t ñ n i quan sát lam@ueh.edu.vn tqt@ueh.edu.vn v i ký hi u 8-1 8-2 Nh ng ñ c trưng c a ño lư ng ðo cái gì? Gi i tính Ngư i tham d Phong cách Ngư i tham d • V t th : Các ph n t A B C D E A B CD E c am u Quan sát th c nghi m Gi i tính Kh năng mong mu n – ð v t thông thư ng ‘M’ n u nam – Các v t không c th Quy t c 5 r t mong mu n gán ‘F’ n u n 4 mong mu n 3 trung l p • Tính ch t: ñ c trưng c a ñ i tư ng 2 không mong mu n 1 r t không mong mu n Ký hi u (M, F) M F (1 t i 5) 1 2 3 4 5 8-3 8-4 ð c trưng c a d li u Các lo i d li u Phân lo i d li u d a trên: Th t Kho ng cách G c • Th t Danh xưng không không không • Kho ng cách • G c c a dãy s Th t có không b ng không Quãng có b ng hay không không b ng T l có b ng zero 8-5 8-6 1
  2. Câu h i ñi u tra Các ngu n sai bi t trong ño lư ng Tôi d ñ nh làm gì v i d li u? Nh ng gì tôi c n bi t … Mô t ? Khám phá? • Ngư i tr l i Tìm ra s khác bi t? Nh n ra nh ng m i liên h ? • Các y u t v tình hu ng • Ngư i ño lư ng hay ngư i nghiên c u Phân ph ilà Tôi c n nh ng d ng Bao nhiêu nhóm • Công c thu th p d li u d li u nào? phân ph i chu n? s ñư c so sánh? Danh xưng Th t Nh ng nhóm này Kích thư c m u? Qu ng liên quan hay ñ c l p v i nhau? T l Tôi nên dùng thang ño nào Nh ng câu h i ño lư ng 8-7 8-8 ð giá tr ð tin c y • Giá tr n i dung • S n ñ nh – Ki m ñ nh-Ki m ñ nh l i (Test-retest) • Giá tr liên quan ñ n chu n m c • Tương ñương – D báo – Parallel forms – Tương h p • Nh t quán – Split-half • Giá tr c u trúc – KR20 –H it – Cronbach’s alpha – Phân bi t 8-9 8-10 Th u hi u v ñ giá tr và ñ tin c y Tính th c ti n ð giá tr • Ti t ki m Cao Th p • Ti n l i Cao ð tin c y • Kh năng di n gi i Th p 8-11 8-12 2
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2