Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

DU LỊCH VIỆT NAM ĐẤT NƯỚC TÔI

Chia sẻ: Thanh An | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

245
lượt xem
106
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi nhỏ tôi rất thích câu chuyện cổ tích Tấm Cam: cô Tấm xinh đẹp, thảo hiền nhưng luôn bị mẹ con nhà Cám ghen ghé tìm cách hãm hại. Thế rồi Tấm bị chết đi, hóa thành chim vàng anh, thành cây xoan đào, thành cái khung cửi, và cuối cùng Tấm từ quả thị chui ra giúp bà cụ phúc hậu kia mọi việc nhà. Một ngày nọ, nhân dừng chân ở quán nước ven đường, tình cờ nhà vua trông thấy những miếng trầu têm cánh phượng rất khéo, giống hệt như của vợ mình têm...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: DU LỊCH VIỆT NAM ĐẤT NƯỚC TÔI

 1. eBook Version Copyright © 2001 Phuong Nam & Nhan Van Publishing. All Rights Reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any forms or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording or any information storage and retrieval system, without permission in writing from the author or the publisher. ViŒt Nam á∂t NıËc T·i ca PhıÁng Nam do Nhµn VØn Publishing xu∂t b®n l∑n Ω∑u ti≈n dıËi d≠ng eBook t≠i San Jose, California, Hoa K¸, nØm 2001. Tranh b÷a ca h‡a sÿ L≈ thŸ Qu∆ HıÁng. Tr÷nh b°y b÷a v° süch ca Nhµn VØn. Tüc gi® v° nh° xu∂t b®n Nhµn VØn gi˘ b®n quyÀn. C∂m trœch dŸch v° sao chÚp dıËi m‡i h÷nh thˆc. For more information and other ebooks available, contact Nhan Van Web Site at http://www. nhanvan.com
 2. M cL c ViŒt Nam Ω∂t nıËc t·i ViŒt Nam v° s˙ Ω‰i mËi Vi∆t VÀ Ch TŸch H„ Chœ Minh Suy nghÿ vÀ nh∫n thˆc l≠i Vi∆t ti∆p vÀ nh∫n thˆc l≠i
 3. 4 • PhıÁng Nam Nhan Van Publishing ViŒt Nam Ω∂t nıËc t·i
 4. ViŒt Nam á∂t NıËc T·i • 5 www.nhanvan.com H„i nhfi t·i r∂t thœch cµu chuyŒn c‰ tœch T∂m Cüm: c· T∂m xinh Ω¬p, th®o hiÀn nhıng lu·n bŸ m¬ con nh° Cüm ghen ghæt t÷m cüch h¨m h≠i. Th∆ r„i T∂m bŸ ch∆t Ωi, h‹a th°nh chim v°ng anh, th°nh cµy xoan Ω°o, th°nh cüi khung c¯i, v° cu‚i cÔng T∂m t˜ qu® thŸ chui ra giÓp b° cÚ phÓc h∫u kia m‡i viŒc nh°. MÊt ng°y n‡, nhµn d˜ng chµn Í quün nıËc ven ΩıÈng, t÷nh cÈ nh° vua tr·ng th∂y nh˘ng mi∆ng tr∑u t≈m cünh phıÏng r∂t khæo, gi‚ng hŒt nhı ca vÏ m÷nh t≈m ng°y n°o. Vua bøn ngfi ˚ vËi b° cÚ mu‚n g¥p ngıÈi t≈m tr∑u, T∂m bıËc ra, vua v· cÔng s¯ng s‚t v° m˜ng rÎ ΩıÏc g¥p l≠i vÏ m÷nh, l≠i c›n xinh Ω¬p hÁn xıa. Vua c®m Án b° cÚ v° xin ΩıÏc rıËc T∂m vÀ cung. T˜ Ω‹ hai ngıÈi s‚ng b≈n nhau h≠nh phÓc Ω∆n tr‡n ΩÈi - ngıÈi Í hiÀn cu‚i cÔng r„i cÒng g¥p l°nh. C›n m¬ con nh° Cüm - nh˘ng k¿ gieo gi‹ Ω¨ g¥t b¨o, tÊi üc Ω¨ bŸ tr˜ng ph≠t Ωœch Ωüng. Cµu chuyŒn k∆t thÓc th∫t ìc‹ h∫u.î Nhıng khi lËn l≈n, xem xæt l≠i cµu chuyŒn dıËi mÊt cüch nh÷n khüc, t·i mËi gi∫t m÷nh nh∫n ra r±ng: b≈n c≠nh tœnh th®o hiÀn th÷ c· T∂m cÒng c‹ tœnh üc ΩÊc, v÷ n∆u ho°n to°n hiÀn c· kh·ng thà khuy≈n Cüm: ìN∆u mu‚n da tr∞ng em ch◊ viŒc Ω°o mÊt cüi h‚ th∫t sµu r„i ng„i xu‚ng Ω‹.î Cüm tıÍng th∫t nghe lÈi, Ωo≠n T∂m sai ngıÈi Ωem nıËc s·i dÊi xu‚ng l°m Cüm ch∆t ngay tˆc kh∞c. (C‹ ngıÈi c›n kà l° t˙ tay T∂m dÊi !) Vπn chıa h∆t: sau Ω‹ T∂m l∂y xüc Cüm r„i l°m m∞m g¯i vÀ cho d÷ gh¿, (trong nh˘ng süch xu∂t b®n g∑n Ωµy, chi ti∆t n°y Ω¨ ΩıÏc bfi Ωi), m¬ Cüm kh·ng bi∆t v˜a Øn v˜a khen ngon. á∆n khi Øn h∆t nh÷n xu‚ng Ωüy hÒ th∂y Ω∑u lµu con güi m÷nh, mÚ sÏ quü rÓ l≈n mÊt ti∆ng r„i ng¨ v∫t ra Ω∂t ch∆t. Th∆ l° ch◊ v÷ quü cØm phπn trıËc nh˘ng viŒc l°m th∂t Ωˆc ca m¬ con nh° Cüm m° cüc cÚ ta ng°y xıa Ω¨ v· t÷nh Ω∏y c· T∂m v‚n xinh Ω¬p, th®o hiÀn l° v∫y v°o v›ng tÊi lÂi. ᨠc‹ vua l° ph®i c‹ phüp Ω÷nh r„i th÷ t≠i sao kh·ng l°m theo phæp nıËc? N∆u ai cÒng ΩÀu l°m nhı v∫y th÷ x¨ hÊi s¡ Ωi vÀ Ωµu? TıÁng t˙ trong truyÀn thuy∆t ChuyŒn á¿ TrØm Trˆng ta
 5. 6 • PhıÁng Nam Nhan Van Publishing cÒng th∂y: t≠i sao ·ng L≠c Long Quµn l≠i b°n vËi b° Ñu CÁ chia Ω°n con ca h‡ ra th°nh hai nh‹m 50/50 Ωà ngıÈi dπn l≈n nÓi, ngıÈi dπn xu‚ng biÃn? Sao ·ng b° kh·ng cÔng nhau Í l≠i m° l°m Øn sinh s‚ng v° nu·i d≠y Ω°n con ca m÷nh trıÍng th°nh? V÷ ·ng b° Ω¨ ly dŸ Ωµu! Sau n°y ì Ωˆa n°oî mu‚n Ωi mÍ mang bÈ cfli th÷ tÔy ìchÓng n‹.î MËi c‹.... 100 m¥t con th÷ l°m g÷ m° Ω¨ sÏ thi∆u Ω∂t canh tüc! v.v... Cüi l˚ do ·ng Ωıa ra r±ng b° thuÊc gi‚ng Ti≈n, ·ng thuÊc gi‚ng R„ng n≈n kh·ng thà Øn Í vËi nhau lµu ΩıÏc v° nay th÷ ·ng ph®i xu‚ng thy cung ΩÃ Í vËi m¬! t·i cho r±ng kh·ng c‹ sˆc thuy∆t phÚc, v÷ ΩiÀu Ω‹ ·ng Ω¨ bi∆t t˜ trıËc khi cıËi r„i cÁ m°! (Th° r±ng ·ng cˆ n‹i l° 2 ngıÈi tœnh t÷nh kh·ng hÏp nhau th÷ c›n kh® dÿ!). Th∆ l° cÒng ch◊ v÷ mu‚n chˆng minh r±ng dµn tÊc ViŒt Nam ta l° cÔng mÊt m¬ Ω¿ ra, l° ìΩ„ng b°oî ca nhau m° cüc cÚ ta ng°y xıa l≠i nÎ chia r¡ mÊt gia Ω÷nh Ωang s‚ng vËi nhau h≠nh phÓc l° v∫y. HÁn n˘a giü nhı cüc cÚ kà th≈m l° c‹ mÊt c¥p ìLong Quµn - Ñu CÁî khüc cÔng thÈi, cÒng Ω¿ ra 100 c· güi th÷ v∂n ΩÀ s¡.... Ω„ng bÊ hÁn! Qu® th∫t t·i cˆ th∞c m∞c m¨i l° cüc vua HÔng - nh˘ng ngıÈi con trai ca ·ng b° khi lËn l≈n Ω¨ kæn vÏ Í Ωµu! Kh·ng, t·i ho°n to°n kh·ng c‹ ˚ g÷ büng b‰ Ω∆n t‰ ti≈n ta. Th∫t t÷nh t·i cÒng r∂t thœch cµu chuyŒn n°y, tuy n‹ ch◊ l° truyÀn thuy∆t nhıng n‹ nhı mÊt bˆc th·ng ΩiŒp ca ·ng cha ta t˜ ng°n xıa, mu‚n nh∞n g¯i tËi á°n Chim ViŒt h·m nay: dÔ ai Ωang Í Ωµu, Ωi Ωµu v° l°m g÷ th÷ chÓng ta ΩÀu l° anh em cÔng mÊt gi‚ng n›i. V÷ v∫y ph®i lu·n lu·n bi∆t Ωo°n k∆t, thıÁng y≈u v° ΩÔm b‡c lπn nhau. T˜ hai cµu chuyŒn tr≈n c‹ thà giÓp ta nh˘ng gÏi ˚ sau: a- Trong cÔng mÊt v∂n ΩÀ thıÈng c‹ tœnh hai m¥t tıÁng ph®n nhau. N∆u ch◊ th∂y ΩıÏc m¥t n°y m° kh·ng th∂y ΩıÏc m¥t kia ho¥c ngıÏc l≠i th÷ cüch gi®i quy∆t n‹ s¡ kh·ng Ω„ng bÊ. C‹ thà lÓc n°y ta th∂y n‹ ‰n nhıng khi khüc, ho°n c®nh cÒng Ω¨
 6. ViŒt Nam á∂t NıËc T·i • 7 www.nhanvan.com khüc Ωi l≠i th∂y n‹ r∂t kh·ng ‰n, c‹ khi c›n sai ho°n to°n. LÓc ∂y ph®i dˆt khoüt Ωo≠n tuyŒt vËi n‹ Ωà cüi mËi ra ΩÈi, thay th∆ v° phüt triÃn theo quy lu∫t. b- CuÊc s‚ng l° r∂t Ωa d≠ng v° phong phÓ, n≈n trong cÔng mÊt v∂n ΩÀ mÂi ngıÈi khüc nhau thıÈng c‹ cüch nh÷n nh∫n v° gi®i quy∆t n‹ cÒng khüc nhau. N∆u Ω∂y l° nh˘ng v∂n ΩÀ ri≈ng th÷ quy∆t ΩŸnh cu‚i cÔng thuÊc vÀ nh˘ng cü nhµn Ω‹. Nhıng n∆u Ω∂y l° nh˘ng v∂n ΩÀ chung, li≈n quan Ω∆n nhiÀu ngıÈi th÷ ph®i tuµn theo nguy≈n t∞c: thiÃu s‚ phÚc tÔng Ωa s‚, tˆc s‚ œt ph®i ch∂p thu∫n quy∆t ΩŸnh ca s‚ nhiÀu. N‹i nhı v∫y kh·ng c‹ nghÿa l° s‚ c›n l≠i bŸ bfi rÁi, mÊt quy∆t ΩŸnh t‚t nh∂t ph®i l° s˙ t‰ng hÏp cao nh∂t m‡i ˚ ki∆n, dÔ l° nhfi. MÊt ΩiÃm quan tr‡ng n˘a l° nh˘ng ngıÈi li≈n quan ph®i c‹ ΩıÏc nh˘ng th·ng tin trung th˙c v° Ω∑y Ω trıËc khi h‡ ra quy∆t ΩŸnh cu‚i cÔng. c- CuÊc s‚ng c°ng hiŒn Ω≠i th÷ y≈u c∑u xem xæt l≠i nh˘ng v∂n ΩÀ ca ng°y h·m qua xem chÓng c‹ c›n phÔ hÏp vËi h·m nay hay kh·ng, l≠i c°ng ph®i ΩıÏc Ω¥t ra mÊt cüch c∂p büch v° nghi≈m tÓc. T˜ Ω‹ s¡ t÷m ra nh˘ng phıÁng cüch gi®i quy∆t chÓng sao cho thœch hÏp vËi hiŒn t≠i. T˜ nh˘ng gÏi ˚ tr≈n trong b°i vi∆t n°y t·i xin ΩıÏc tr÷nh b°y 5 v∂n ΩÀ sau Ωµy: 1- HŒ th‚ng x¨ hÊi ch nghÿa trong th∆ k˝ 20 v˜a qua (1917- 1991). 2- Ho°n c®nh m° ch tŸch H„ Chœ Minh Ω¨ ch‡n con ΩıÈng Ωi cho dµn tÊc ViŒt Nam. 3- áıÈng l‚i ìxµy d˙ng nÀn kinh t∆ thŸ trıÈng theo ΩŸnh hıËng x¨ hÊi ch nghÿaî Í ViŒt Nam hiŒn nay. 4- NÀn dµn ch ViŒt Nam v° mÊt ˚ ki∆n ΩÀ nghŸ. 5 - V∂n ΩÀ Ωo°n k∆t dµn tÊc - nh˘ng niÀm tin tıÍng.
 7. 8 • PhıÁng Nam Nhan Van Publishing T·i hiÃu r±ng Ωµy l° nh˘ng v∂n ΩÀ r∂t rÊng v° phˆc t≠p, Ω¨ c‹ nhiÀu ngıÈi vi∆t v° n‹i vÀ n‹. Nhıng ΩiÀu Ω‹ ch≤ng nh˘ng kh·ng ngØn c®n t·i n‹i l≈n ˚ ki∆n ri≈ng ca m÷nh, m° ngıÏc l≠i, n‹ l° nh˘ng ngu„n tı liŒu phong phÓ, ngu„n ΩÊng vi≈n tinh th∑n r∂t lËn Ω‚i vËi t·i. VËi hy v‡ng r±ng trong s‚ nh˘ng ΩiÀu vi∆t ra, n∆u c‹ ΩiÀu n°o Ω‹ c‹ œch cho Ω∂t nıËc m÷nh, th÷ Ω‹ chœnh l° niÀm khœch lŒ lËn Ω‚i vËi t·i r„i. Vi∆t vÀ qu≈ hıÁng ViŒt Nam nh° thÁ NguyÕn á÷nh Thi Ω¨ c‹ b°i sau Ωµy: ViŒt Nam Ω∂t nıËc ta Ái M≈nh m·ng biÃn lÓa Ωµu trÈi Ω¬p hÁn Cünh c› bay l® r∫p rÈn Mµy mÈ che Ω◊nh TrıÈng SÁn sËm chiÀu Qu≈ hıÁng bi∆t m∂y thµn y≈u Bao nhi≈u ΩÈi Ω¨ chŸu nhiÀu thıÁng Ωau M¥t ngıÈi v∂t v® in sµu Güi trai cÒng mÊt üo nµu nhuÊm bÔn á∂t nghøo nu·i nh˘ng anh hÔng Ch÷m trong müu l¯a l≠i vÔng Ωˆng l≈n á≠p quµn thÔ xu‚ng Ω∂t Ωen SÓng gıÁm vˆt bfi l≠i hiÀn nhı xıa. ViŒt Nam Ω∂t n∞ng chan h›a Hoa thÁm qu® ng‡t b‚n mÔa trÈi xanh M∞t Ωen c· güi long lanh Y≈u ai y≈u tr‡n t∂m t÷nh thy chung á∂t trØm nghÀ ca trØm vÔng Khüch phıÁng xa tËi l≠ lÔng t÷m xem Tay ngıÈi nhı c‹ phæp ti≈n Tr≈n tre lü cÒng dŒt ngh÷n b°i thÁ NıËc bµng khuµng nh˘ng b∆n Ω› á≈m Ω≈m c›n v‡ng cµu h› TrıÁng Chi á‹i nghøo n≈n ph®i chia ly X‹t xa l›ng k¿ rÈi qu≈ l≈n ΩıÈng
 8. ViŒt Nam á∂t NıËc T·i • 9 www.nhanvan.com Ta Ωi ta nhË nÓi r˜ng Ta Ωi ta nhË d›ng s·ng v bÈ NhË Ω„ng ruÊng, nhË khoai ng· Büt cÁm rau mu‚ng qu® c° gi›n tan.... C‹ l¡ kh·ng ngıÈi ViŒt Nam n°o, khi Ω‡c b°i thÁ n°y l≠i kh·ng th∂y ΩıÏc mÊt ph∑n müu thŸt ca m÷nh Í trong Ω‹. Cüi m®nh Ω∂t h÷nh ch˘ S n±m b≈n bÈ Thüi B÷nh DıÁng ∂y l° T‰ Qu‚c chung ca m‡i ngıÈi con Ω∂t ViŒt, dÔ h‡ Ωang s‚ng Í trong hay ngo°i nıËc . T·i kh·ng c‹ kh® nØng l°m thÁ Ωà vi∆t vÀ Ω∂t nıËc m÷nh, nhıng cÒng nhı bao ngıÈi ViŒt Nam khüc, t·i y≈u Ω∂t nıËc t·i v° Ω‹ chœnh l° ΩÊng cÁ duy nh∂t Ωà t·i vi∆t b°i n°y, trong Ω‹ c‹ c® cµu ìsÓng gıÁm vˆt bfi l≠i hiÀn nhı xıaî cÒng c∑n ph®i ΩıÏc nh÷n nh∫n l≠i. V° bµy giÈ, xin mÈi qu˚ vŸ v° cüc b≠n h¨y cÔng t·i l∑n lıÏt Ωi qua 5 ph∑n tr≈n. 1- HŒ th‚ng x¨ hÊi ch nghÿa trong th∆ k˝ 20 v˜a qua (1917- 1991). 1.1- S˙ h÷nh th°nh: - CuÊc cüch m≠ng thüng 10 Nga nØm 1917 Ω¨ diÕn ra v° gi°nh ΩıÏc th∞ng lÏi b±ng con ΩıÈng b≠o l˙c, l∫t Ω‰ ΩıÏc ch∆ ΩÊ Nga ho°ng v° l∫p n≈n mÊt nh° nıËc v· s®n Ω∑u ti≈n tr≈n th∆ giËi. Tˆc nh° nıËc Li≈n X· sau n°y, do L≈-Nin Ωˆng Ω∑u. (V.I Lenin 1870 - 1924). - NØm 1945 tr≈n ΩıÈng ti∆n v°o Berlin, h„ng quµn Li≈n X· Ω¨ giÓp h°ng lo≠t nıËc á·ng Ñu thoüt khfii üch phüt xœt. Sau Ω‹ cüc nıËc n°y ra nh∫p v°o hŒ th‚ng x¨ hÊi ch nghÿa g‡i t∞t l° phe XHCN, do Li≈n X· Ωˆng Ω∑u. Sau c‹ th≈m b‚n nıËc n˘a l°: Trung Qu‚c (1949), CÊng h›a DCND TriÀu Ti≈n (B∞c H°n - 1953), Cuba (1959) v° ViŒt Nam (miÀn B∞c 1954, c® nıËc 1975). áıa t‰ng s‚ cüc nıËc trong to°n hŒ th‚ng l≈n 13 nıËc. HŒ th‚ng ∂y t„n t≠i Ω∆n nØm 1991 th÷ tan r¨, do s˙ sÚp Ω‰ ca cüc nıËc á·ng Ñu v° Li≈n X·, Ω∆n nay ch◊ c›n l≠i b‚n nıËc sau n‹i tr≈n.
 9. 10 • PhıÁng Nam Nhan Van Publishing C‹ 3 Ω¥c ΩiÃm lËn trong hŒ th‚ng n°y l°: a) H∑u h∆t ΩÀu c‹ ΩiÃm xu∂t phüt th∂p: khü nh∂t l° cüc nıËc á·ng Ñu, sau Ω‹ l° Li≈n X· v° th∂p nh∂t l° b‚n nıËc c›n l≠i. (CÚ thà l°: nÀn c·ng nghiŒp chıa phüt triÃn,tr÷nh ΩÊ dµn trœ v° dµn ch c›n th∂p, ngıÈi dµn c›n nghøo, ... Ω¥c biŒt hai nıËc Trung Qu‚c v° ViŒt Nam c›n bŸ ®nh hıÍng r∂t n¥ng nÀ bÍi thuy∆t Kh‰ng, M≠nh v° ngıÈi dµn vπn c›n r∂t tin v°o s‚ mŒnh.) b) áa s‚ ΩÀu ra ΩÈi sau cüc cuÊc chi∆n tranh ho¥c nÊi chi∆n, m° Í Ω‹ cüc áCS l≈n n∞m chœnh quyÀn. c) Vai tr› quy∆t ΩŸnh ca Li≈n X·: n∆u kh·ng c‹ Li≈n X· th÷ ch∞c ch∞n kh·ng thà c‹ hŒ th‚ng XHCN trong th∆ k˝ 20 v˜a qua. Nhı chÓng ta Ω¨ bi∆t: nhµn t‚ quy∆t ΩŸnh cho th∞ng lÏi ca cüch m≠ng thüng 10 Nga l° vai tr› l¨nh Ω≠o ca Ω®ng cÊng s®n Nga, áCS Nga l≠i b∞t ngu„n t˜ phong tr°o cÊng s®n qu‚c t∆. N‹ xu∂t hiŒn t˜ n¯a sau th∆ k˝ 19 Í Tµy Ñu bÍi ch nghÿa Müc, c›n ΩıÏc g‡i l° Ch nghÿa cÊng s®n (Karl Marx 1818- 1883). Ch nghÿa Müc l≠i ΩıÏc h÷nh th°nh bÍi h‡c thuy∆t ca ·ng. V÷ v∫y mu‚n Ωi t÷m nguy≈n nhµn h÷nh th°nh cÒng nhı tan r¨ ca phong tr°o cÊng s®n qu‚c t∆ n‹i chung, cÒng nhı ca hŒ th‚ng XHCN n‹i ri≈ng trong th∆ k˝ 20 v˜a qua, chœnh l° viŒc Ωi t÷m cÁ sÍ h÷nh th°nh n≈n h‡c thuy∆t Müc. C‹ thà t‹m t∞t ph∑n c‚t lfli Ω¨ h÷nh th°nh n≈n h‡c thuy∆t ∂y nhı sau : Müc cho r±ng x¨ hÊi tı b®n sÍ dÿ c‹ b‹c lÊt l° do c‹ s˙ tı h˘u vÀ tı liŒu s®n xu∂t. HÕ tı h˘u c°ng nhiÀu th÷ b∂t c·ng c°ng l∞m, khi mµu thuπn do nÂi b∂t c·ng ∂y gµy ra l≈n tËi Ω◊nh cao, th÷ ch◊ c‹ cüch gi®i quy∆t duy nh∂t l° th ti≈u nguy≈n nhµn sinh ra n‹. Tˆc l° ph®i ìx‹a tı h˘uî th·ng qua mÊt cuÊc Cüch m≠ng v· s®n, b±ng con ΩıÈng b≠o l˙c . Trong Tuy≈n Ng·n á®ng CÊng S®n, Müc vi∆t chung vËi Éng-Ghen (F.Engels 1820 -1895) nØm 1848 c‹ Ωo≠n : ìNh˘ng ngıÈi cÊng s®n c‹ thà t‹m t∞t l˚ lu∫n ca m÷nh th°nh mÊt lu∫n ΩiÃm duy nh∂t l°: x‹a bfi ch∆ ΩÊ tı h˘uî. V° ·ng ti∆p: l˙c lıÏng n›ng c‚t ca cuÊc cüch m≠ng v· s®n
 10. ViŒt Nam á∂t NıËc T·i • 11 www.nhanvan.com l° giai c∂p c·ng nhµn, Ω¥t dıËi s˙ l¨nh Ω≠o ca Ω®ng cÊng s®n (áCS). Khi cüch m≠ng th°nh c·ng r„i th÷ mÊt nh° nıËc v· s®n s¡ ra ΩÈi ΩÃ xµy d˙ng mÊt ch∆ ΩÊ mËi, d˙a tr≈n cÁ sÍ ìc·ng h˘u.î áµy l° ch∆ ΩÊ c·ng b±ng v° dµn ch nh∂t cho t∂t c® m‡i ngıÈi, chıa hÀ c‹ trong lŸch s¯ lo°i ngıÈi. V÷ n‹ Ωo≠n tuyŒt mÊt cüch triŒt ΩÃ nh∂t vËi m‡i h÷nh thˆc b‹c lÊt. Cu‚i cÔng Müc k≈u g‡i: ìV· s®n t∂t c® cüc nıËc Ωo°n k∆t l≠i!î v° mÊt khi cüch m≠ng v· s®n gi°nh ΩıÏc to°n th∞ng th÷ th∆ giËi s¡ Ω≠i Ω„ng. MÔa xuµn ca nhµn lo≠i s¡ Ω∆n ngay tr≈n trüi Ω∂t n°y chˆ ch≤ng ph®i Ωi t÷m ki∆m Í Ωµu xa. LÓc ∂y vai tr› l¨nh Ω≠o ca cüc áCS, vai tr› qu®n l˚ ca cüc nh° nıËc v· s®n s¡ kh·ng c›n c∑n thi∆t n˘a, n‹ s¡ t˙ triŒt ti≈u .(?!) Qu® th∫t n∆u ΩıÏc nhı v∫y th÷ ai kh·ng mu‚n, ch≤ng th∆ m° trong su‚t mÊt th∆ k˝ rıÎi qua Ω¨ c‹ bi∆t bao nhi≈u ngıÈi say m≈ n‹. NgıÈi v· s®n Ω¨ Ω°nh, r∂t nhiÀu ngıÈi h˘u s®n cÒng quy∆t d∂n thµn, bÍi v÷ h‡ nghÿ tËi mu·n ΩÈi con chüu mai sau. Th∆ nhıng c‹ ΩiÀu l° ngay Í ΩiÃm xu∂t phüt ca h‡c thuy∆t n°y : ìSÍ dÿ c‹ b‹c lÊt l° do c‹ s˙ tı h˘uî Ω¨ c‹ s˙ b∂t ‰n lËn. V÷ ΩÃ chˆng minh n‹, Müc Ω¨ kh®o süt quü tr÷nh m° ·ng g‡i l° ìTüi s®n xu∂t h°ng h‹a tı b®n ch nghÿa.î è Ω‹ ·ng chia n‹ th°nh hai quü tr÷nh nhfi hÁn l° s®n xu∂t v° lıu th·ng h°ng h‹a, v° ·ng nh∫n xæt : Trong lıu th·ng kh·ng t≠o ra giü trŸ cho h°ng h‹a, dÔ l° trao Ω‰i ngang giü hay kh·ng ngang giü. Ch◊ c‹ trong quü tr÷nh s®n xu∂t mËi t≠o ra ΩıÏc giü trŸ cho h°ng h‹a, v° cÒng ch◊ c‹ duy nh∂t y∆u t‚ ngıÈi c·ng nhµn mËi c‹ kh® nØng t≠o ΩıÏc giü trŸ mËi, lËn hÁn cüi giü trŸ m° nh° tı b®n Ω¨ thu≈ anh ta dıËi h÷nh thˆc tiÀn lıÁng. Giü trŸ ch≈nh lŒch ∂y g‡i l° giü trŸ th¥ng dı, m° ngıÈi c·ng nhµn Ω¨ bŸ nh° tı b®n b‹c lÊt to°n bÊ. Gi® s¯ m‡i l∫p lu∫n ca Müc dπn tËi nh∫n xæt tr≈n l° ΩÓng h∆t, th÷ ΩiÀu quan tr‡ng sau Ωµy cÒng Ω l°m cho n‹ sai, nguy≈n nhµn l° trıËc Ω‹ ·ng Ω¨ t˙ Ω¥t ra nh˘ng giËi h≠n ΩÃ kh®o süt quü tr÷nh n°y. á‹ l° : - VÀ kh·ng gian: ch◊ Í mÊt v°i nıËc Tµy Ñu phüt triÃn nh∂t
 11. 12 • PhıÁng Nam Nhan Van Publishing lÓc b∂y giÈ nhı Anh,Phüp, áˆc, û,... - VÀ Ω‚i tıÏng v° lÿnh v˙c nghi≈n cˆu: ch y∆u quan tµm Ω∆n m‚i quan hŒ gi˘a nh° tı b®n v° ngıÈi c·ng nhµn trong ng°nh c·ng nghiŒp cÁ khœ. - VÀ thÈi gian nghi≈n cˆu : ch y∆u l° t˜ th∫p ni≈n 40 Ω∆n 60 ca th∆ k˝ 19. Khi nhµn lo≠i ch◊ mËi bi∆t Ω∆n cüi c müy ch≠y b±ng hÁi nıËc ΩıÏc phüt minh ra Ω∑u ti≈n nØm 1712. N‹ cÒng ΩıÏc coi l° thÈi ΩiÃm Ωünh d∂u bıËc chuyÃn bi∆n m≠nh m¡ t˜ nÀn vØn minh n·ng nghiŒp sang vØn minh c·ng nghiŒp. M¨i tËi nØm 1876, trıËc khi Müc m∂t 7 nØm (1883) th÷ ΩÊng cÁ Ω‚t trong mËi xu∂t hiŒn, khi m° Tuy≈n Ng·n á®ng CÊng S®n Ω¨ ra ΩÈi, Qu‚c T∆ V· S®n I do Müc v° cüc Ω„ng chœ ca ·ng cÒng Ω¨ ΩıÏc th°nh l∫p t≠i London - Anh (1864), v° nØm 1892 - 9 nØm sau khi Müc m∂t, th÷ c·ng ty cung c∂p ΩiŒn Ω∑u ti≈n tr≈n th∆ giËi (General Electric) mËi ΩıÏc ra ΩÈi t≠i M˛. - Kh·ng c‹ cüc y∆u t‚ xu∂t nh∫p kh∏u nhı: XNK h°ng h‹a, lao ΩÊng, c·ng nghŒ, tı b®n (v‚n), ... m° thÈi Müc cÒng Ω¨ c‹. (·ng Ωıa ra r∂t nhiÀu b®ng biÃu vÀ n‹ nhıng ch◊ Ωà minh h‡a, chˆ kh·ng Ωıa n‹ v°o kh®o süt nhı l° mÊt y∆u t‚ ca quü tr÷nh n°y.)- v.v.... Nh˘ng vÔng Ω∂t khüc tr≈n th∆ giËi, nh˘ng ng°nh khüc trong nÀn kinh t∆, nh˘ng th°nh ph∑n khüc trong x¨ hÊi nhı: cüc vi≈n chˆc chœnh ph (kà c® quµn ΩÊi v° c®nh süt), cüc nh° ho≠t ΩÊng chœnh trŸ, tı tıÍng, t·n giüo, vØn h‹a, khoa h‡c, vØn nghŒ s˛, ch Ω∂t, tiÃu ch, tiÃu n·ng, b∑n c‚ n·ng, v.v ... ΩıÏc ·ng g‡i chung l° ìcüc giai c∂p trung gianî, tuy c‹ ΩıÏc ·ng nh∞c Ω∆n nhıng r∂t kh·ng Ω∑y Ω, th∫m chœ c‹ nh˘ng y∆u t‚ g∑n nhı bfi tr‚ng. Ch≤ng h≠n nhı vÔng Ω∂t chµu Ä ·ng r∂t xa l≠. VËi mÊt b°i toün m° cüc d˘ kiŒn v˜a thi∆u ho¥c n∆u c‹ l≠i bŸ giËi h≠n tËi mˆc ∂y, th÷ ngay c® v°o thÈi Müc n‹ Ω¨ cho k∆t qu® khüc Ωi r„i. V° mÊt khi k∆t qu® khüc Ωi th÷ cüch gi®i quy∆t v∂n ΩÀ cÒng ph®i khüc Ωi, nhı v∫y mËi l° hÏp l˚. HÁn n˘a, cˆ gi® s¯ n‹
 12. ViŒt Nam á∂t NıËc T·i • 13 www.nhanvan.com ΩÓng Í Tµy Ñu nhıng ch∞c g÷ n‹ Ω¨ ΩÓng Í á·ng Ñu, Li≈n X·, Chµu Ä, Phi, M˛, òc ?.... (ta gi® s¯ th·i, v÷ trong th˙c t∆ l° kh·ng c‹ mÊt nıËc XHCN n°o Í Tµy Ñu c®). áÓng trong ng°nh c·ng nghiŒp cÁ khœ, nhıng c›n cüc ng°nh khüc, vËi cüc giai t∑ng khüc trong x¨ hÊi th÷ sao? Nh˘ng mµu thuπn gi®i quy∆t th∆ n°o? áÓng trong nÀn kinh t∆ Ω‹ng, nhıng ch∞c g÷ Ω¨ ΩÓng trong nÀn kinh t∆ mÍ, c‹ xu∂t nh∫p kh∏u? v.v.... R∂t ti∆c l° t˜ k∆t qu® tr≈n (A), c›n ΩıÏc g‡i l° l˚ lu∫n vÀ giü trŸ th¥ng dı, Müc Ω¨ dÔng n‹ l°m cÁ sÍ ban Ω∑u Ωà phüt minh ra h°ng lo≠t cüc k∆t qu® khüc sau Ω‹ (B). R„i cu‚i cÔng ·ng Ω¨ th˜a th∞ng Ω∏y v∂n ΩÀ tËi t∫n ìmÔa xuµn ca nhµn lo≠iî nhı chÓng ta Ω¨ bi∆t. Nhıng c‹ A th÷ mËi c‹ B, m° A Ω¨ sai r„i th÷ B l°m sao ΩÓng ΩıÏc? Chıa kà l° trong nh˘ng cüi B ∂y l≠i c‹ nh˘ng ΩiÃm v· l˚ ca ri≈ng chÓng n˘a, vœ dÚ: Müc cho r±ng Ω∂u tranh giai c∂p l° ΩÊng l˙c phüt triÃn trong x¨ hÊi c‹ giai c∂p, (c›n ΩıÏc g‡i l° l˚ lu∫n vÀ Ω∂u tranh giai c∂p). Nhıng cÒng chœnh ·ng l≠i cho r±ng: trong x¨ hÊi cÊng s®n nguy≈n thy c›n hoang sÁ n≈n chıa c‹ giai c∂p, v° trong x¨ hÊi CÊng s®n ch nghÿa tıÁng lai th÷ kh·ng c›n s˙ phµn biŒt giai c∂p n˘a. V∫y th÷ chÓng l∂y Ωµu ra ΩÊng l˙c Ωà phüt triÃn? çng cho r±ng trong tıÁng lai con ngıÈi s¡ c‹ ˚ thˆc x¨ hÊi r∂t cao, n‹ s¡ chi∆n th∞ng con ngıÈi cü nhµn, v° Ω‹ chœnh l° ΩÊng l˙c cho s˙ phüt triÃn x¨ hÊi. Nhıng liŒu ΩiÀu Ω‹ c‹ Ω≠t ΩıÏc hay kh·ng ? T·i xin ΩıÏc trÍ l≠i v∂n ΩÀ n°y Í nh˘ng ph∑n dıËi. Rfl r°ng Müc Ω¨ Ω∏y s˙ Ω∂u tranh giai c∂p l≈n ng·i Ω∑u v° ∂n s˙ thi Ωua trœ tuŒ ca con ngıÈi xu‚ng dıËi mÊt cüch r∂t ch quan. Chœnh sai l∑m ch∆t ngıÈi n°y ca ·ng Ω¨ gµy ra bi∆t bao Ωau thıÁng, tang t‹c cho nhµn lo≠i Í th∆ k˝ sau. N‹i t‹m l≠i t˜ mÊt b°i toün nhfi, l≠i cho k∆t qu® sai, Müc Ω¨ dÔng n‹ l°m cÁ sÍ Ωà xµy d˙ng n≈n c® mÊt h‡c thuy∆t ΩıÏc cho l° khoa h‡c, nh±m gi®i quy∆t mÊt b°i toün x¨ hÊi c˙c lËn. Ch≤ng nh˘ng cho mÊt nıËc m° cho to°n th∆ giËi, ch≤ng nh˘ng cho mÊt giai Ωo≠n m° cho m¨i m¨i vÀ sau, v.v ... N∆u ch◊ xæt ri≈ng vÀ m¥t phıÁng phüp lu∫n kh·ng th·i, cÒng th∂y l° Müc Ω¨ r∂t sai
 13. 14 • PhıÁng Nam Nhan Van Publishing l∑m t˜ chœnh tœnh ìkhüi quüt h‹aî cao n°y r„i. C›n xæt vÀ nÊi dung th÷ ng°y nay ch◊ c∑n mÊt ngıÈi c‹ tr÷nh ΩÊ quan süt v° nghi≈n cˆu trung b÷nh cÒng c‹ kh® nØng chˆng minh ΩıÏc l° Müc sai. (DÔ g‹c ΩÊ ti∆p c∫n v° cüch nh÷n nh∫n ca mÂi ngıÈi khüc nhau l° khüc nhau.). áÁn gi®n l° v÷: khüc vËi mÊt b°i büo ch◊ l° s˙ t∫p hÏp nh˘ng quan ΩiÃm ca ngıÈi vi∆t th÷ n‹ c‹ thà ΩÓng Í ch n°y, sai Í ch kia (tr˜ ca cüc ng°nh khoa h‡c t˙ nhi≈n). Nhıng mÊt khi Ω¨ g‡i l° h‡c thuy∆t khoa h‡c r„i, m° nh˘ng ΩiÃm sai ca n‹ l≠i to°n l° nh˘ng ìh›n Ωü t®ngî c®, th÷ nh∂t ΩŸnh n‹ ph®i l° mÊt h‡c thuy∆t sai. C°ng s‚ng Í cüc nıËc phüt triÃn, c°ng c‹ ΩiÀu kiŒn Ωà nh∫n bi∆t n‹. áiÀu n°y gi®i thœch v÷ sao t∂t c® cüc nıËc c‹ nÀn kinh t∆ phüt triÃn, kh·ng c‹ nıËc n°o Ωi v°o con ΩıÈng XHCN, m¥c dÔ h‡ c‹ phong tr°o cÊng s®n sËm nh∂t. V÷ sao b‚n nıËc XHCN c›n s‹t l≠i Ω∆n nay ΩÀu l° nh˘ng nıËc c‹ ΩiÃm xu∂t phüt th∂p nh∂t ca hŒ th‚ng, v° v÷ sao s‚ lıÏng cüc nıËc trong phe ch◊ d˜ng l≠i Í con s‚ 13. C‹ chØng l° th≈m mÊt v°i nıËc nghøo n˘a Í chµu Phi, M˛ la tinh, Trung Ä, v.v... nhıng t≈n tu‰i cÒng tho∞t ∏n, tho∞t hiŒn r∂t kh‹ xüc ΩŸnh! N‹i nhı v∫y kh·ng c‹ nghÿa l° hÕ ai chˆng minh ΩıÏc Müc sai l° th·ng minh hÁn Müc, m° chœnh l° bÍi thÈi Ω≠i th·ng minh Ω¨ d≠y h‡. Theo t·i Müc vπn xˆng Ωüng l° mÊt trong nh˘ng bÊ ‹c xu∂t s∞c ca nhµn lo≠i trong 1000 nØm qua, nhı mÊt cuÊc b÷nh ch‡n g∑n Ωµy Ω¨ xüc ΩŸnh. Xong cÒng nhı nh˘ng nh° tı tıÍng lËn khüc, ·ng v˜a vıÏt l≈n tr≈n thÈi Ω≠i ca m÷nh, nhıng cÒng bŸ chœnh thÈi Ω≠i ∂y quy ΩŸnh. Ngay khi Müc c›n s‚ng, Ω¨ c‹ nhiÀu ngıÈi nh∫n ra nh˘ng ΩiÃm sai trong h‡c thuy∆t ca ·ng, kà c® Éng-Ghen ngıÈi b≠n v° ngıÈi Ω„ng chœ thµn thi∆t nh∂t ca Müc, m∂t sau ·ng 12 nØm. BiÃu hiŒn rfl nh∂t ca viŒc nh∫n thˆc l≠i n°y l°: ch◊ 6 nØm sau khi Müc m∂t th÷ Qu‚c T∆ V· S®n II Ω¨ ΩıÏc th°nh l∫p Í Paris - Phüp (1889), vËi ch trıÁng mÀm hÁn : giai c∂p v· s®n s¡ gi°nh chœnh quyÀn b±ng con ΩıÈng Ω∂u tranh nghŸ trıÈng, b∂t b≠o ΩÊng.
 14. ViŒt Nam á∂t NıËc T·i • 15 www.nhanvan.com á®ng x¨ hÊi Phüp, tiÀn thµn ca áCS Phüp sau n°y Ω¨ theo Qu‚c T∆ II. NØm 1919 L≈-nin Ω¨ th°nh l∫p ra Qu‚c T∆ III v° ìphÚc h„iî l≠i con ΩıÈng dÔng b≠o l˙c Ωà gi°nh chœnh quyÀn cho phong tr°o cÊng s®n qu‚c t∆. T˜ nh˘ng tr÷nh b°y tr≈n ta rÓt ra k∆t lu∫n: cÁ sÍ h÷nh th°nh n≈n h‡c thuy∆t ca Müc l° sai, v÷ v∫y cÁ sÍ h÷nh th°nh n≈n hŒ th‚ng XHCN trong th∆ k˝ 20 v˜a qua cÒng l° sai t˜ g‚c. ThÈi Müc Ω¨ sai, thÈi nay l≠i c°ng sai. 1.2- S˙ tan r¨ : Sau chi∆n tranh th∆ giËi thˆ II nØm 1945 l° thÈi ΩiÃm mÍ Ω∑u cho cuÊc chi∆n tranh l≠nh kæo d°i g∑n n¯a th∆ k˝ (1945- 1991) gi˘a hai phe XHCN v° TBCN, mÊt phe do Li≈n X·, phe c›n l≠i do M˛ Ωˆng Ω∑u. (Th∫t ra cÚm t˜ ìphe Tı b®n ch nghÿaî cÒng kh·ng h≤n l° chœnh xüc, v÷ ìCh nghÿa tı b®nî th÷ nhµn lo≠i Ω¨ c‹ t˜ ng°n ΩÈi nay, chˆ kh·ng ph®i mËi c‹ t˜ khi nÀn vØn minh c·ng nghiŒp xu∂t hiŒn. Nhıng khüc vËi CNCS l° c‹ tüc gi® cÚ thÃ, c›n n‹ th÷ kh·ng. Hay n‹i ΩÓng hÁn, to°n bÊ nhµn lo≠i t˜ xıa Ω∆n nay ΩÀu l° ìtüc gi®î ca n‹.) [Ω‡c tuyÃn t∫p H° Sÿ Phu]. Xen k¡ trong thÈi k¸ tr≈n cÒng c‹ nh˘ng cuÊc chi∆n tranh n‹ng cÚc bÊ gi˘a hai phe nhı: chi∆n tranh TriÀu Ti≈n, chi∆n tranh ViŒt Nam. Nhıng trong 3 nØm 1989- 1991, khi cüc nıËc á·ng Ñu v° Li≈n X· tan r¨ th÷ gi˘a hai phe l≠i kh·ng hÀ c‹ mÊt cuÊc chi∆n tranh n‹ng n°o. C‹ ngıÈi cho r±ng chœnh v÷ nh˘ng cuÊc ch≠y Ωua vÒ trang, ch≠y Ωua kh·ng gian,... kæo d°i vËi quy m· lËn Ω¨ l°m cho nÀn kinh t∆ ca nhiÀu nıËc XHCN, nh∂t l° ca Li≈n X· bŸ ìhÚt hÁiî dπn tËi s˙ sÚp Ω‰. Nhıng theo t·i n∆u Ω¨ g‡i l° ìcÔng ch≠y Ωuaî r„i th÷ ìhÁiî b≈n n°o m° ch≤ng ìhÚtî! Nh˘ng nguy≈n nhµn th÷ c‹ nhiÀu, kà c® s˙ ìhÚt hÁiî tr≈n, ngo°i ra c›n l° vai tr› quan tr‡ng, c‹ khi l≠i r∂t t∆ nhŸ ca nh˘ng nhµn v∫t lËn lÓc ∂y nhı: Ωˆc giüo ho°ng John Paul II, cüc c˙u t‰ng th‚ng M˛ Ronald Reagan, George Bush, c˙u th tıËng Tµy
 15. 16 • PhıÁng Nam Nhan Van Publishing áˆc Helmut Kohl, c˙u t‰ng bœ thı áCS Li≈n X· Mikhail Gorbachev * Nhıng cüi chœnh vπn ph®i l° ph®i Ωi t÷m nh˘ng y∆u kæm t˜ b≈n trong ca hŒ th‚ng n°y. Theo t·i c‹ ba nguy≈n nhµn lËn sau : a - Do triŒt Ωà s¯ dÚng phıÁng phüp b≠o l˙c Ω¨ l°m phµn h‹a sµu s∞c v° to°n diŒn trong nÊi bÊ t˜ng nıËc, v° gi˘a cüc nıËc trong to°n hŒ th‚ng. b- Do ch quan v° phi∆n diŒn trong cüch nh÷n nh∫n vÀ con ngıÈi, n≈n Müc Ω¨ Ωıa ra lu∫n ΩiÃm: hŒ tı tıÍng ca giai c∂p c·ng nhµn l° hŒ tı tıÍng ti≈n ti∆n nh∂t trong x¨ hÊi, v° á®ng cÊng s®n l° l˙c lıÏng chœnh trŸ duy nh∂t l¨nh Ω≠o Ω∂t nıËc. c- Do kh·ng t·n tr‡ng cüc quy lu∫t khüch quan. CÚ thà l°: a - Do triŒt Ωà s¯ dÚng phıÁng phüp b≠o l˙c: H∑u h∆t cüc l¨nh tÚ cÊng s®n ΩÀu c‹ nh˘ng phüt biÃu nh±m quün triŒt sµu s∞c ΩiÀu n°y. Ch≤ng h≠n nhı : VËi Müc : B≠o l˙c l° b° ΩÎ ca m‡i cuÊc cüch m≠ng. VËi Éng-Ghen : Kh·ng c‹ vÒ khœ ph≈ phün n°o c‹ thà thay th∆ ΩıÏc s˙ ph≈ phün b±ng vÒ khœ . VËi L≈-nin : K¿ n°o ch◊ th˜a nh∫n c‹ Ω∂u tranh giai c∂p kh·ng th·i, th÷ k¿ Ω‹ vπn chıa ph®i l° ngıÈi Müc-xœt. Ch◊ ngıÈi n°o mÍ rÊng viŒc th˜a nh∫n Ω∂u tranh giai c∂p Ω∆n mˆc th˜a nh∫n chuy≈n chœnh v· s®n th÷ mËi l° ngıÈi Müc-xœt. VËi Mao Tr≠ch á·ng : QuyÀn l˙c chœnh trŸ n±m Í tr≈n Ω∑u n›ng sÓng. Hay: SÓng Ω≠n Ω¿ ra chœnh quyÀn. v.v.... Th∫t ra sai l∑m tr≈n lÓc Ω∑u l° do Müc, nhıng sau Ω‹ l° do L≈-Nin v° nh˘ng ngıÈi cÊng s®n n∞m quyÀn ti∆p theo Ω¨ ph≠m, khi h‡ v∂p ph®i nh˘ng kh‹ khØn trong th˙c tiÕn, kh·ng nhı Müc h÷nh dung ban Ω∑u. V÷ v∫y n‹ Ω¨ ΩıÏc kæo d°i l≈ th≈ t˜ trong chi∆n tranh sang lu·n c® thÈi k¸ ìXµy d˙ng cÁ sÍ v∫t ch∂t v° k˛ thu∫t ca CNXHî Í t∂t c® cüc nıËc trong phe. Nh÷n v°o th˙c tiÕn
 16. ViŒt Nam á∂t NıËc T·i • 17 www.nhanvan.com ta th∂y r∂t rfl ΩiÀu n°y : a.1 - S˙ phµn h‹a trong nÊi bÊ t˜ng nıËc : T˜ nØm 1917 Ω∆n nay, ch◊ tœnh ri≈ng giai Ωo≠n xµy d˙ng h›a b÷nh th·i cÒng Ω¨ Ω∑y müu v° nıËc m∞t r„i. á∑u ti≈n l° Í Li≈n X·, sau lan ra to°n hŒ th‚ng. [Ω‡c b°i Büo Cüo M∫t Ca N. Khrushchev VÀ TÊi Äc Ca Stalin]. H°ng chÚc, h°ng trØm triŒu ngıÈi Ω¨ bŸ b∞t bË, Ωünh Ω∫p, h°nh h≠,... nhiÀu ngıÈi trong s‚ h‡ Ω¨ bŸ ch∆t do Ω‹i, ræt, khüt, bŒnh t∫t ho¥c bŸ gi∆t v÷ cüc tÊi danh nhı: ph®n cüch m≠ng, ch‚ng Ω®ng, ch‚ng CNXH, ch‚ng chœnh quyÀn nhµn dµn,... m° viŒc quy k∆t cho nhµn dµn nh˘ng tÊi danh tr≈n l° r∂t tÔy tiŒn v° v· tÊi v≠. N∆u ai Ω‹ Ω¨ xem bÊ phim ìáà s‚ngî (To Live) ca Ω≠o diÕn n‰i ti∆ng Trung Qu‚c TrıÁng NghŒ Mıu, c‹ n˘ diÕn vi≈n Cng LÏi Ω‹ng s¡ th∂y : Ωà t„n t≠i hay kh·ng t„n t≠i, ngıÈi dµn Trung Qu‚c Ω¨ ph®i chŸu Ω˙ng nhı th∆ n°o trong su‚t thÈi k¸ Mao Tr≠ch á·ng c∑m quyÀn (1949- 1976). Sau n°y chœnh nh˘ng ngıÈi dµn Trung Qu‚c Ω¨ t˙ h°n g∞n cho nhau nh˘ng v∆t thıÁng ca quü khˆ, chˆ kh·ng ph®i l° Mao Tr≠ch á·ng v° nh˘ng ngıÈi l¨nh Ω≠o trong áCS Trung Qu‚c Ω¨ ng hÊ cu„ng tœn ·ng ta, m¥c dÔ chœnh h‡ l° nh˘ng ngıÈi Ω¨ gµy ra nh˘ng tÊi üc Ω‹. H‡ cho Ω∆n nay vπn Øn quˇt nhµn dµn Trung Qu‚c nh˘ng m‹n nÏ lËn Ω¨ vay t˜ nh˘ng cuÊc ìá≠i nh®y v‡tî, ìá≠i cüch m≠ng vØn h‹aî, vÚ Ω°n üp phong tr°o sinh vi≈n Trung Qu‚c Ω›i dµn ch t≠i Qu®ng trıÈng Thi≈n An M·n nØm 1989, v.v... è ViŒt Nam cÒng kh·ng ph®i l° mÊt trıÈng hÏp ngo≠i lŒ: cüc chi∆n dŸch lËn nhfi nhı C®i t≠o h‹a, T∫p Ωo°n h‹a, HÏp tüc h‹a, Qu‚c h˘u h‹a, C·ng tı hÏp doanh h‹a,... ch≤ng nh˘ng Ω¨ kh·ng Ωo°n k∆t h‹a ΩıÏc dµn tÊc, m° ch◊ l°m cho dµn tÊc phµn h‹a hÁn. N∆u tœnh c® y∆u t‚ chi∆n tranh n˘a th÷ s˙ phµn h‹a n°y c›n tØng l≈n nhiÀu l∑n. NıËc m∞t ca nhµn dµn h∆t ch®y xu·i, r„i l≠i ch®y ngıÏc, nhıng kh·ng hÀ l°m cho cüi üc d˜ng tay. Th∆ l°
 17. 18 • PhıÁng Nam Nhan Van Publishing sau bao nhi≈u nØm chi∆n tranh müu l¯a, nhıng tr≈n Ω∂t nıËc ViŒt Nam vπn chıa ìhiÀn nhı xıaî, sÓng gıÁm vπn ΩıÏc gi˘ l≠i Ωà dÔng v°o nh˘ng c·ng viŒc khüc vËi ch‚ng gi¥c ngo≠i xµm. áiÀu n°y th÷ b∂t cˆ ngıÈi ViŒt Nam n°o cÒng bi∆t. N‹ nhı nh˘ng thanh gıÁm treo lÁ l¯ng tr≈n Ω∑u h‡, v· h÷nh Ω∂y nhıng cÒng r∂t h˘u h÷nh Ω∂y. C‹ l¡ nhiÀu ngıÈi thuÊc trıÈng phüi sÔng büi b≠o l˙c Í ViŒt Nam, cˆ th∞c m∞c ho°i l° t≠i sao ng°y xıa vua L≈ LÏi l≠i ho°n ki∆m sËm th∆? Th∞ng quµn Minh r„i th÷ cˆ gi˘ n‹ l≠i m° s°i cho quµn m÷nh ! (Ch∞c l° h„i ∂y ·ng chıa ΩıÏc h‡c t∫p v° quün triŒt Ch nghÿa Müc - L≈ Nin!). Tr≈n Ωµy l° s˙ phµn h‹a trong nÊi bÊ t˜ng nıËc, nhıng gi˘a cüc nıËc trong hŒ th‚ng cÒng c‹ s˙ phµn h‹a nghi≈m tr‡ng. a.2 - S˙ phµn h‹a gi˘a cüc nıËc trong hŒ th‚ng: Ch◊ mÊt thÈi gian ng∞n sau khi ra nh∫p v°o hŒ th‚ng, th÷ h∑u h∆t cüc nıËc á·ng Ñu Ω¨ mu‚n thoüt ra khfii s˙ kh‚ng ch∆ ca Li≈n X·, v÷ cüc l˚ do sau : - Ph∑n lËn ΩÀu c‹ ΩiÃm xu∂t phüt trıËc chi∆n tranh cao hÁn Li≈n X·. - ᨠbi∆t ΩıÏc nh˘ng tÊi üc ca Stalin Ω‚i vËi nhµn dµn Li≈n X· trıËc Ω‹, b®n thµn h‡ cÒng Ω¨ t˜ng l° n≠n nhµn. - Mu‚n nh∫n s˙ viŒn trÏ ca M˛ theo k∆ ho≠ch Marshall giÓp cüc nıËc kh·i phÚc l≠i nÀn kinh t∆ sau chi∆n tranh. - Cüc l˚ do khüc biŒt vÀ vØn h‹a, t·n giüo, s∞c tÊc, ... Nh˘ng s˙ kiŒn diÕn ra Í TiŒp Kh∞c nØm 1947, á·ng áˆc v° TiŒp Kh∞c nØm 1953, Hunggaria v° Ba lan nØm 1956,... Ω¨ chˆng minh ΩiÀu n°y. Nhıng ΩiÃn h÷nh nh∂t l° s˙ kiŒn ìMÔa xuµn Prahaî diÕn ra t≠i TiŒp Kh∞c nØm 1968: H°ng trØm ngh÷n quµn cÔng h°ng ng°n müy bay, xe tØng, Ω≠i büc,... thuÊc kh‚i quµn s˙ Vüc-Sa-Va (Warszawa) do Li≈n X· Ωˆng Ω∑u (giai Ωo≠n do L. Brezhnev l°m t‰ng bœ thı ), Ω¨ ti∆n v°o nıËc n°y nh±m ìtiÕu tr˜ b‡n ph®n cüch m≠ng,tay sai ca Ω∆ qu‚c
 18. ViŒt Nam á∂t NıËc T·i • 19 www.nhanvan.com M˛!î, sau Ω‹ b∞t Ωi nhiÀu UVTú Ω®ng, bÊ trıÍng gi®i vÀ Mos- cow. B®n thµn t‰ng bœ thı A.Dubcek v° th tıËng TiŒp lÓc b∂y giÈ l° Cernik cÒng bŸ triŒu sang Moscow. áà r„i sau Ω‹ mÊt Ωo°n Ω≠i biÃu do ch tŸch nıËc TiŒp l° Svoboda dπn Ω∑u Ω¨ bŸ æp ph®i k˚ mÊt vØn b®n t≠i Moscow, vËi hai thfia thu∫n quan tr‡ng : - Ngıng ngay c·ng cuÊc c®i t‰, m° th˙c ch∂t l° mu‚n xµy d˙ng mÊt m· h÷nh CNXH nhµn b®n hÁn, nh±m thay th∆ cho m· h÷nh CNXH kiÃu tr≠i lœnh c‹ t˜ thÈi Stalin. - Ch∂p nh∫n mÊt l˙c lıÏng quµn s˙ Li≈n X· g„m 75,000 quµn ìt≠mî Ω‹ng t≠i Ωµy. L˙c lıÏng n°y Í l≠i TiŒp 23 nØm, tËi thüng 5/1991 trıËc khi Li≈n X· tan r¨ (12/1991) mËi rÓt vÀ. Kà t˜ Ω‹ l˚ tıÍng cÊng s®n h∑u nhı Ω¨ m∂t h≤n trong l›ng nhµn dµn TiŒp Kh∞c n‹i chung v° nh˘ng ngıÈi cÊng s®n TiŒp chµn chœnh n‹i ri≈ng, h‡ coi Ω∂t nıËc h‡ Ω¨ bŸ quµn ΩÊi nıËc ngo°i chi∆m Ω‹ng trüi phæp. Chœnh h‡ - nh˘ng ngıÈi cÊng s®n ∂y, Ω¨ g‹p ph∑n r∂t lËn cÔng nhµn dµn gi°nh ΩıÏc th∞ng lÏi trong ìCuÊc cüch m≠ng nhungî v°o 10 ng°y cu‚i thüng 11/1989. Nh˘ng cuÊc biÃu t÷nh quy tÚ nhiÀu chÚc ng°n ngıÈi Ω¨ li≈n ti∆p n‰ ra t≠i kh∞p nÁi tr≈n Ω∂t TiŒp sau s˙ kiŒn tr≈n. Ngay t≠i qu®ng trıÈng chœnh ca th Ω· Praha Ω¨ c‹ hai sinh vi≈n t˙ thi≈u v°o thüng 1 nØm 1969, trong lÓc Ωo°n ngıÈi Ωang biÃu t÷nh. V° s˙ hy sinh ca h‡ Ω¨ kh·ng u‰ng phœ, bÍi v÷ c‹ ìMÔa xuµn Prahaî th÷ 9 nØm sau mËi c‹ ìHi∆n chıÁng 77î ca h°ng trØm nh° trœ thˆc v° nh˘ng Ω®ng vi≈n CÊng s®n TiŒp ti∆n bÊ. N‹ nhı mÊt B®n Tuy≈n Ng·n chung Ω›i dµn ch, l°m rung chuyÃn c® kh‚i XHCN. áà r„i t˜ Ω‹ mËi c‹ th∞ng lÏi ca ìCuÊc cüch m≠ng nhungî 12 nØm sau. Rfl r°ng gi®i phüp ìcÊng s®nî cÒng Ω¨ kh·ng gi®i quy∆t ΩıÏc v∂n ΩÀ ìV· s®n t∂t c® cüc nıËc Ωo°n k∆t l≠i!î nhı Müc k≈u g‡i. M‚i b∂t h›a gi˘a hai nıËc Ω°n anh Li≈n X· v° Trung Qu‚c l° r∂t sµu s∞c, kh·ng thà h°n g∞n ΩıÏc, v° cÒng Ω¨ c‹ nh˘ng cuÊc xung ΩÊt vÒ trang diÕn ra t≠i bi≈n giËi Trung - X·. N‹ lËn tËi mˆc m°
 19. 20 • PhıÁng Nam Nhan Van Publishing kh·ng bi∆t v· t÷nh hay c‚ ˚, CT H„ Chœ Minh trong di chÓc ca m÷nh Ω¨ vÊi chia ch nghÿa cÊng s®n ra th°nh hai: ch nghÿa Müc- L≈ Nin v° ch nghÿa qu‚c t∆ v· s®n ! Gi®i phüp ∂y cÒng kh·ng l°m tan Ωi ΩıÏc Ω∑u ‹c bü quyÀn nıËc lËn, mu‚n th·n tœnh nıËc nhfi b±ng b≠o l˙c, c‹ t˜ ng°n nØm ca cüc th∆ l˙c c∑m quyÀn phıÁng B∞c Ω‚i vËi dµn tÊc ViŒt Nam. C‹ ai ngÈ r±ng sau 30 nØm vËi hai cuÊc chi∆n tranh, th÷ dµn tÊc ta l≠i ph®i bıËc ti∆p v°o hai cuÊc chi∆n tranh n˘a, Í bi≈n giËi Tµy - Nam v° bi≈n giËi phœa B∞c, m° nguy≈n nhµn sµu xa ΩÀu do chœnh quyÀn B∞c Kinh gµy ra. Müu xıÁng ca h°ng trØm ng°n nh˘ng ngıÈi lœnh tr¿, nh˘ng ngıÈi dµn ViŒt Nam v· tÊi l≠i ph®i Ω‰ xu‚ng. M¥c d∑u h‡ - nh˘ng ngıÈi nay Ω¨ khoüc üo cÊng s®n, t˜ng nhiÀu l∑n tuy≈n b‚: ìT÷nh Ωo°n k∆t g∞n b‹ gi˘a hai dµn tÊc l° nhı m·i vËi rØng, m·i hÍ th÷ rØng l≠nh.î (C‹ l¡ n≈n l° nhı m·i vËi... lıng th÷ t‚t hÁn!). V÷ ΩiÀu kiŒn ΩŸa l˚, chÓng ta kh·ng c‹ cüch l˙a ch‡n n°o khüc hÁn. ChÓng ta lu·n mong mu‚n cÔng xµy d˙ng m‚i quan hŒ t‚t Ω¬p gi˘a hai nıËc, nh∂t l° vËi nhµn dµn Trung Qu‚c - nh˘ng ngıÈi cÒng Ω¨ chŸu quü nhiÀu thıÁng Ωau. Nhıng vËi lŸch s¯ Ω¨ qua, vËi nh˘ng g÷ vπn Ωang ti∆p tÚc cho chÓng ta th∂y b®n ch∂t bü quyÀn nıËc lËn ca Ω∑u ‹c Ω≠i Hün, l° kh·ng hÀ thay Ω‰i trong cüc giËi c∑m quyÀn Í Trung Qu‚c. Ch≤ng nh˘ng l° Ω‚i vËi ViŒt Nam, m° c›n Ω‚i vËi cüc nıËc khüc trong khu v˙c. áµy l° kh‹ khØn nhıng cÒng l° thu∫n lÏi Ωà ViŒt Nam c‹ thà thi∆t l∫p ΩıÏc nh˘ng m‚i quan hŒ bÀn v˘ng vËi cüc nıËc n°y. T˜ Ω‹ s¡ t≠o ra nh˘ng Ω‚i tr‡ng Ω m≠nh Ω‚i ph‹ vËi h‡. Chœnh sÏi dµy r°ng buÊc ìcÔng ˚ thˆc hŒî hiŒn nay mËi l° nguy hiÃm nh∂t, n‹ l°m cho th∆ giËi v° cüc nıËc trong khu v˙c nghi ng≠i chÓng ta. SÏi dµy ∂y c‹ thà Ωˆt b∂t cˆ lÓc n°o nhı n‹ Ω¨ t˜ng bŸ Ωˆt, v° b≈n chŸu thiŒt th›i vπn l° dµn tÊc ViŒt Nam. (MÊt khi Ω¨ bi∆t ΩıÏc d¨ tµm mu‚n ìΩünh trüo nfi th∑nî r„i m° vπn cho phæp h‡ ΩıÏc ìÍ rÃî, th÷ nh˘ng k¿ c‹ tÊi vËi dµn tÊc chœnh l° nh˘ng ìAn DıÁng VıÁngî thÈi nay !)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2