intTypePromotion=1
ADSENSE

Giải bài tập Điện kỹ thuật ( Cao Đẳng ) part 5

Chia sẻ: Shfjjka Jdfksajdkad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

138
lượt xem
37
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giải bài tập điện kỹ thuật ( cao đẳng ) part 5', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giải bài tập Điện kỹ thuật ( Cao Đẳng ) part 5

  1. TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC COÂNG NGHIEÄP TP - HCM GIAÛI BAØI TAÄP ÑKTCÑ k t Sñm cos ϕ t 0,75x160000x0,8 (b) η = = = 0,9818 2 k t Sñm cos ϕ t + Po + k 2Pn 0,75x160000x0,8 + 460 + 0,75 x2350 t → η% = 98,18% I1ñm .Rn I .X 6,16 x20,64 .100% = 1,47% ; UnX% = 1ñm n .100% (c) UnR% = .100% = 15000 U 1ñmP U 1ñmP 3 6,16 x52,32 = .100% = 3,72% ; cosϕt = 0,8 treã → sinϕt = 0,6 → ∆U2% = kt(UnR%cosϕt 15000 3 U 2ñm − U 2 + UnX%sinϕt) = 1(1,47% x0,8 + 3,72% x0,6) = 3,4% . Bieát : ∆U2% = .100% U 2ñm U 2ñm.∆U 2 % 400 x3,4% → U2 = U2ñm - = 400 - = 386,4V 100% 100% Baøi 15 (a) AÙp daây thöù caáp : Ud2 = 240V ; S2 = St = 3 Ud2Id2 → Doøng daây thöù caáp : S2 600000 Id2 = = = 1443,38A . Doøng pha thöù caáp : IP2 = Id2 = 1443,38A . AÙp pha thöù caáp : 3x240 3U d2 U U 240 2400 UP2 = d2 = = 138,56V . AÙp daây sô caáp : U1 = 2400V . AÙp pha sô caáp : UP1 = d1 = 3 3 3 3 U P2IP2 138,56x1443,38 = 1385,64V . Bieát : UP1IP1 = Up2IP2 . Suy ra doøng pha sô caáp : IP1 = = U P1 1385,64 = 144,33A . Doøng daây sô caáp : Id1 = IP1 = 144,33A 600 (b) SP = = 200KVA 3 BAØI TAÄP CHÖÔNG 6 – MAÙY ÑIEÄN KHOÂNG ÑOÀNG BOÄ 60f 60 x50 Baøi 1 (a) n1 = = = 1500 v/p p 2 n − nñm 1500 − 1425 =1 (b) sñm = = 0,05 n1 1500 (c) n = n1(1 – s) = 1500(1 – 0,02) = 1470 v/p (d) n2(b) = n1 – nñm = 1500 – 1425 = 75 v/p ; n2(c) = n1 – n(c) = 1500 – 1470 = 30 v/p Baøi 2 (a) Luùc roâto ñöùng yeân : E1 = 4,44fw1kdq1φm = 4,44x50x96x0,945x0,02 = 402,8V ; E2 = 4,44fw2kdq2φm = 4,44x50x80x0,96x0,02 = 340,99V . Luùc roâto quay vôùi toác ñoä n = 950 v/p , heä n −n 1000 − 950 soá tröôït s = 1 = = 0,05 : E1 = 402,8V ; E2s = sE2 = 0,05x340,99 = 17,05V n1 1000 (b) Taàn soá doøng roâto luùc ñöùng yeân baèng taàn soá doøng stato laø f = 50Hz . Taàn soá doøng roâto luùc quay : f2s = sf = 0,05x50 = 2,5Hz 340,99 E2 (c) Doøng roâto luùc ñöùng yeân : I2 = = = 2923,97A . Doøng roâto luùc 2 2 2 2 0,06 + 0,1 R2 + X 2 22
  2. TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC COÂNG NGHIEÄP TP - HCM GIAÛI BAØI TAÄP ÑKTCÑ E2s 17,05 quay : I2 = = = 282,21A . Keát luaän : I2 luùc roâto bò ghìm ñöùng 2 2 R2 2 0,06 + (0,05x0,1) + (sX 2 ) 2 yeân taêng leân raát lôùn so vôùi luùc roâto quay n −n 60f 60 x 50 1500 − 1425 = 1500 v/p → s = 1 Baøi 3 (a) n1 = = = = 0,05 n1 p 2 1500 w1k dq1 E w1 1 (b) ke = 1 = = = → E2 = 0,4E1 ≈ 0,4U1 = 0,4x220 = 88V E2 0,4w1 w 2k dq2 0,4 (c) E2s = sE2 = 0,05x88 = 4,4V (d) U2d = 3 E2s = 3 x4,4 = 7,62V (e) f2s = sf = 0,05x50 = 2,5Hz Ud 380 Baøi 4 Vôùi löôùi ñieän Ud = 380V , ñoäng cô ñaáu Y : E1P = = = 220V . Sññ pha roâto 3 3 E1P sE2 220 luùc döùng yeân : E2 = = = 110V . Doøng pha roâto luùc quay : I2 = ke 2 R 2 + (sX 2 )2 2 I 0,05x110 20,44 = 20,44A . Doøng pha stato : I1 = 2 = = = 10,22A . Coâng suaát ñieän ki 2 0,2 2 + (0,05x3,6)2 3R2I2 3x0,2x20,44 2 2 töø : Pñt = = = 5013,52W . Toån hao ñoàng ôû stato vaø roâto : ∆Pñ1 = ∆Pñ2 s 0,05 3R2I22 = 3x0,2x20,442 = 250,68W . Coâng suaát cô toaøn boä : Pcô = Pñt - ∆Pñ2 = 5013,52 – 250,68 = = 4762,84W . Coâng suaát cô höõu ích treân truïc : P2 = Pcô - ∆Pmsf = 4762,84 – 145 = 4617,84W . Coâng suaát ñieän cung caáp cho ñoäng cô : P1 = P2 + ∆Pmsf + ∆Pñ2 + ∆Pst + ∆Pñ1 = 4617,84 + 145 P 4617,84 + 250,68 + 145 + 250,68 = 5409,2W . Hieäu suaát ñoäng cô : η = 2 = = 0,85 P1 5409,2 Ud 220 Baøi 5 (a) AÙp pha stato : U1 = = = 127V . Caùc thoâng soá cuûa sô ñoà thay theá gaàn 3 3 R'2 0,147 ñuùng : R1 + = 0,344 + = 0,344 + 5,25 = 5,594Ω ; X1 + X’2 = 0,498 + 0,224 s 0,028 = 0,722Ω ; Rth = 0,528Ω ; Xth = 12,578Ω . Coi U 1 = 127∠0o , doøng roâto quy ñoåi : & & U1 127 = 22,52∠- 7,35o = 22,33 – j2,88 (A) . Doøng stato & ’2 = = I R'2 5,594 + j0,722 (R1 + ) + j(X 1 + X'2 ) s 127∠0 o & U1 = 10,09∠- 87,6o = 0,42 – j10,08 (A) → Doøng daây khoâng taûi : & 0 = = I R th + jX th 0,528 + j12,578 cuûa doäng cô : & 1 = & 0 + & ’2 = 0,42 – j10,08 + 22,33 – j2,88 = 22,75 – j12,96 I I I = 26,18∠- 29,67o (A) . Heä soá coâng suaát cuûa ñoäng cô : cosϕ = cos29,67o = 0,869 treã . 23
  3. TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC COÂNG NGHIEÄP TP - HCM GIAÛI BAØI TAÄP ÑKTCÑ R' (b) Coâng suaát ñieän töø : Pñt = 3I’22 2 = 3x22,522x5,25 = 7987,62W . Coâng suaát cô treân S truïc : Pcô = (1 – s)Pñt = (1 – 0,028)x7987,62 = 7755,22W . Coâng suaát cô höõu ích treân truïc : P2 = Pcô - ∆Pmsf = 7755,22 – 101 = 7654,22W . Toác ñoä goùc cuûa ñoäng cô : ω = ω1(1 – s) P 2πf 7654,22 2πx50 (1 – 0,028) = 32,4π rad/s → Momen quay ñoäng cô : M2 = 2 = = (1 – s) = p 32,4π 3 ω = 75,2Nm . (c) Toån hao ñoàng trong daây quaán stato : ∆Pñ1 = 3I12R1 = 3x26,182x0,344 = 707,32W . Toån hao ñoàng trong daây quaán roâto : ∆Pñ2 = sPñt = 0,028x7987,62 = 223,65W . Toån hao saét töø : ∆Pst = 3I02Rth = 3x10,092x0,528 = 161,26W . Toång toån hao : ∑∆P = ∆Pñ1 + ∆Pñ2 + ∆Pst + ∆Pmsf = 707,32 + 223,65 + 161,26 + 101 = 1193,23W . Coâng suaát ñieän cung caáp cho ñoäng cô : P 7654,22 P1 = P2 + ∑∆P = 7654,22 + 1193,23 = 8847,45W . Hieäu suaát ñoäng cô : η = 2 = = 0,865 P1 8847,45 Pñm 7500 Baøi 6 Doøng stato ñònh möùc : I1ñm = = = 14,71A 3U 1ñm cos ϕñmηñm 3x380x0,88 x0,88 P 7500 . Coâng suaát taùc duïng P1 ñoäng cô tieâu thuï : P1 = ñm = = 8522,73W . Coâng suaát phaûn 0,88 ηñm khaùng Q1 ñoäng cô tieâu thuï : Q1 = P1tgϕ1 = P1tg(Arccos0,88) = 8522,73tg28,36o = 4600,08VAR . Toån hao ñoàng trong daây quaán stato : ∆Pñ1 = 3I1ñm2R1 = 3x14,712x0,69 = 447,92W Coâng suaát ñieän töø : Pñt = P1 - ∆Pst - ∆Pñ1 = 8522,73 – 220 – 447,92 = 7854,81W . Toån hao ñoàng trong daây quaán roâto : ∆Pñ2 = Pñt - ∆Pcf – P2 = 7854,81 – 124,5 – 7500 = 230,31W . Heä soá tröôït ñònh möùc : ∆Pñ2 230,31 60f 60 x 50 s= = = 0,029 . Toác ñoä töø tröôøng quay : n1 = = = 1500 v/p → Toác ñoä Pñt 7854,81 p 2 ñoäng cô : n = n1(1 – s) = 1500(1 – 0,029) = 1456,5 v/p . Toác ñoä goùc cuûa töø tröôøng quay : P 2πf 2πx50 7854,81 ω = 50π rad/s . Momen ñieän töø : Mñt = ñt = ω1 = = = = 50Nm p p 2 50π ω1 60f 60 x 50 Baøi 7 n = n1(1 – s) = (1 – s) = (1 – 0,053) = 1420,5 v/p ; P 1 = 3 U 1 I 1 cos ϕ p 2 = 3 x 220x21x0,82 = 6561,7W ; P2 = η P 1 = 0 ,837x6561,7 = 5492,14W ; ∑∆P = P1 – P2 P 5492,14 πn πx1420,5 = 47,35π rad/s ; M2 = 2 = = 6561,7 – 5492,14 = 1069,56W ; ω = = 47,35π 30 30 ω = 36,92Nm & U1 440 ∠0o (V) → Doøng roâto quy ñoåi : & ’2 = Baøi 8 (a) Coi U 1 =& I R' 3 (R1 + 2 ) + jX n s 440 ∠0 o & U1 3 = 60,95∠- 10,37o = 59,95 – j10,97 (A) . Doøng khoâng taûi : & 0 = = I 0,12 R th + jX th (0,1 + ) + j0,75 0,03 24
  4. TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC COÂNG NGHIEÄP TP - HCM GIAÛI BAØI TAÄP ÑKTCÑ 440 ∠0 o 3 = 1 7,85 ∠ - 84,94 o = 1 ,57 – j 17,78 ( A ) . Doøng stato : & 1 = & 0 + & ’ 2 = I I I 1255 + j14,175 , = 1,57 – j17,78 + 59,95 – j10,97 = 61,52 – j28,75 = 67,91∠- 25,05o (A) . Heä soá coâng suaát : cosϕ 25
  5. KHOA KHOA HOÏC CÔ SÔÛ TOÅ BOÄ MOÂN ÑIEÄN KYÕ THUAÄT = cos25,05o = 0,906 treã 3I'2 R'2 3x60,952 x0,12 2 (b) Coâng suaát ñieän töø : Pñt = = = 44578,83W . C o â n g s u a á t c ô : s 0,03 P cô = ( 1 – s) P ñt = ( 1 – 0 ,03) 44578,83 = 43241,4 7W . Toå n hao saé t töø : ∆Pst = 3I02Rth = 3x17,852x1,255 = 1199,61W . Toån hao cô : ∆Pcf = ∆Pst = 1199,61W . Coâng suaát cô h ö õ u í c h : P 2 = P cô - ∆ P cf = 4 3241,47 – 1199,61 = 42041,86W 440 ∠0 o & U1 3 ( c) Luù c môû m aù y : s = 1 → & ’2môû = = I (0,1 + 0,12) + j0,75 (R1 + R'2 ) + jX n = 325,02∠- 73,65o (A) . Coâng suaát ñieän töø luùc môû maùy : Pñtmôû = 3I’2môû2R’2 = 3x325,022x0,12 2πf 2πx60 ω = 38029,68W . Toác ñoä goùc cuûa töø tröôøng quay : ω1 = = = = 40π rad/s . p p 3 P 38029,68 Momen môû maùy : Mmôû = ñtmôû = = 302,63Nm 40π ω1 P 14 Baøi 9 (a) Coâng suaát taùc duïng ñoäng cô tieâu thuï : P1 = ñm = = 15,82KW . Coâng 0,885 ηñm suaát phaûn khaùng ñoäng cô tieâu thuï : Q1 = P1tgϕ1 = P1tg(Arcos0,88) = 15,82xtg28,36o = 8,54KVAR . Pñm 14000 (b) Doøng ñònh möùc : I1ñm = = = 27,31A . Toác ñoä 3U 1ñm cos ϕñmηñm 3x380x0,88x0,885 n −n 60f 60 x50 1500 − 1450 = 1500 v/p . Heä soá tröôït ñònh möùc : s = 1 ñoàng boä : n1 = = = n1 p 2 1500 P Pñm 60 x14000 = 0,033 . Momen ñònh möùc : Mñm = ñm = = = 92,2Nm . 2πnñm 2πx1450 ω 60 (c) Momen môû maùy : Mmôû = 1,3Mñm = 1,3x92,2 = 119,86Nm . Momen cöïc ñaïi : Mmax = 2Mñm = 2x92,2 = 184,4Nm . Doøng môû maùy : Imôû = 5,5I1ñm = 5,5x27,31 = 150,21A Pñm 14 Baøi 10 (a) Coâng suaát taùc duïng ñoäng cô tieâu thuï : P1 = = = 15,82KW . Coâng 0,885 η suaát phaûn khaùng ñoäng cô tieâu thuï : Q1 = P1tgϕ1 = P1tg(Arcos0,88) = 15,82xtg28,36o = 8,54KVAR . Pñm 14000 Doøng ñònh möùc : I1ñm = = = 47,18A . Doøng môû maùy : 3U 1ñm cos ϕñmηñm 3x220x0,88x0,885 P Pñm Imôû = 5,5Iñm = 5,5x47,18 = 259,49A . Momen ñònh möùc : Mñm = ñm = 2πnñm ω 60 60 x14000 = = 92,2Nm . Momen môû maùy : Mmôû = 1,3Mñm = 1,3x92,2 = 119,86Nm . Momen cöïc 2πx1450 ñaïi : Mmax = 2Mñm = 2x92,2 = 184,4Nm . 259,49 (b) Khi môû maùy ñaáu Y sau ñoù chuyeån veà ∆ thì doøng môû maùy : Imôû = = 86,5A . 3 119,86 Momen môû maùy : Mmôû = = 39,95Nm . Neáu momen caûn khi môû maùy laø MC = 0,5Mñm 3 25
  6. TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC COÂNG NGHIEÄP TP - HCM GIAÛI BAØI TAÄP ÑKTCÑ = 0,5x92,2 = 46,1Nm > Mmôû = 39,95Nm → Khoâng theå môû maùy ñöôïc . w1k dq1 m1w 1k dq1 192x0,932 3x192x0,932 Baøi 11 ke = = = 5,2 ; ki = = = 5,2 ; w 2k dq2 36 x0,955 m2 w 2k dq2 3x36 x0,955 k = keki = 5,2x5,2 = 27,04 ; R’2 = k2R2 = 27,04x0,02 = 0,54Ω ; X’2 = k2X2 = 27,04x0,08 = 2,16Ω . R'2 +R'f 0,54 + R'f Ñeå momen môû maùy cöïc ñaïi : sth = =1→ = 1 → R’f = 4,4 – 0,54 = 3,86Ω X 1 + X'2 2,24 + 2,16 R' 3,86 . Ñieän trôû phuï chöa quy ñoåi : Rf = f = = 0,143Ω . Doøng pha stato khi môû maùy coù Rf : k 27,04 UP 220 IPmôû = = = 33,56A . Doøng 2 2 2 2 (R1 + R'2 +R'f ) + (X 1 + X'2 ) (0,46 + 0,54 + 3,86) + (2,24 + 2,16) daây luùc môû maùy ( stato ñaáu ∆ ) : Imôû = 3 IPmôû = 3 x33,56 = 58,13A . Doøng roâto khi môû maùy ( roâto ñaáu Y ) : I2 = kiI1 = kiIPmôû = 5,2x33,56 = 174,51A . Neáu khoâng coù Rf thì doøng môû maùy laø : 220 84,45 Imôû = 3 . = 84,45A ( lôùn hôn = 1,45 laàn so vôùi khi coù Rf ) 58,13 (0,46 + 0,54)2 + (2,24 + 2,16)2 Pñm 14000 Baøi 12 Doøng ñònh möùc : I1ñm = = = 27,31A . 3U 1ñm cos ϕñmηñm 3x380x0,88x0,885 Doøng môû maùy (tröïc tieáp ) : Imôûtt = 5,5I1ñm = 5,5x27,31 = 150,21A . Momen ñònh möùc : P Pñm 60 x14000 Mñm = ñm = = = 92,2Nm . Momen môû maùy ( tröïc tieáp ) : Mmôû = 1,3Mñm 2πnñm 2πx1450 ω 60 = 1,3x92,2 = 119,86Nm U (a) Goïi kba = 1 laø heä soá bieán aùp cuûa maùy bieán aùp töï ngaãu . Ñeå doøng môû maùy giaûm ñi U2 I 2,25 laàn thì kba = 2,25 = 1,5 . Doøng môû maùy khi duøng maùy bieán aùp töï ngaãu : Imôûba = môûtt 2 k ba M 150,21 119,86 = 66,76A . Momen môû maùy khi duøng maùy bieán aùp töï ngaãu : Mmôûba = môûtt = = 2 2,25 2,25 k ba = 53,27Nm . Ñeå ñoäng cô coù theå môû maùy khi kba = 1,5 thì momen caûn luùc môû maùy phaûi laø MC < 53,27Nm . (b) Khi duøng cuoän caûm , ñieän aùp ñaët vaøo daây quaán ñoäng cô seõ baèng 0,9U1ñm , do ñoù doøng môû maùy seõ laø : Imôû = 0,9Imôûtt = 0,9x150,21 = 135,19A . Momen môû maùy seõ laø : Mmôû = 0,92Mmôûtt = 0,92x119,86 = 97,09Nm . Ñeå ñoäng cô coù theå môû maùy baèng caùch naøy thì momen caûn luùc môû maùy phaûi laø MC < 97,09Nm . 60f 60 x 50 Baøi 13 Toác ñoä ñoàng boä : n1 = = = 1000 v/p . Heä soá tröôït ñònh möùc : p 3 n1 − nñm 1000 − 970 1000 − 700 sñm = = = 0,03 . Heä soá tröôït öùng vôùi n = 700 v/p : s = = 0,3 n1 1000 1000 26
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2