intTypePromotion=1

Giải bài tập Điện kỹ thuật ( Công Nhân ) part 4

Chia sẻ: Shfjjka Jdfksajdkad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
89
lượt xem
19
download

Giải bài tập Điện kỹ thuật ( Công Nhân ) part 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giải bài tập điện kỹ thuật ( công nhân ) part 4', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giải bài tập Điện kỹ thuật ( Công Nhân ) part 4

  1. TRÖÔØNG ÑHCNTP – HCM GIAÛI BAØI TAÄP ÑKTCN 1 1 → Toång trôû cuûa maïch laø Z = = = 89,44Ω 0,01118 Y R2 + X L = 2 100 2 + 100 2 = 100 2 Ω • Maïch ñieän hình 3 coù : Nhaùnh 1 coù toång trôû laø Z1 = → Ñieän daãn vaø ñieän naïp nhaùnh 1 laø X R 100 100 = 0,005S vaø b1 = L = g1 = = = 0,005S 2 2 (100 2 )2 2 Z1 (100 2 ) Z1 1 1 Nhaùnh 2 coù ñieän naïp laø b2 = - =- = - 0,005S XC 200 → Ñieän daãn vaø ñieän naïp toaøn maïch laø : g = g1 = 0,005S vaø b = b1 + b2 = 0,005 – 0,005 = 0 g2 + b 2 = 0,0052 + 02 = 0,005S → Toång daãn cuûa maïch laø Y = 1 1 → Toång trôû cuûa maïch laø Z = = = 200Ω 0,005 Y 1002 + (−200)2 = 100 5 Ω R 2 + (− X C ) 2 = • Maïch ñieän hình 4 : Nhaùnh 1 coù toång trôû laø Z1 = → Ñieän daãn vaø ñieän naïp nhaùnh 1 laø X R 100 200 = 0,002S vaø b1 = - C = - g1 = = = - 0,004S 2 2 2 2 Z1 (100 5 ) (100 5 ) Z1 1 1 Nhaùnh 2 coù ñieän naïp laø b2 = = = 0,01S XL 100 → Ñieän daãn vaø ñieän naïp toaøn maïch laø: g = g1 = 0,002S vaø b = b1 + b2 = - 0,004 + 0,01 = 0,006S g2 + b 2 = 0,0022 + 0,0062 = 0,006324S → Toång daãn cuûa maïch laø Y = 1 1 → Toång trôû cuûa maïch laø Z = = = 158,11Ω 0,006324 Y 1 1 • Maïch ñieän hình 5 : Nhaùnh 1 coù ñieän daãn laø g1 = = = 0,01S R 100 (X L − X C )2 = (100 − 200)2 = 100Ω Nhaùnh 2 coù toång trôû laø Z2 = X − XC 100 − 200 → Ñieän naïp cuûa nhaùnh 2 laø b2 = L = = - 0,01S Z2 100 2 2 → Ñieän daãn vaø ñieän naïp toaøn maïch : g = g1 = 0,01S vaø b = b2 = - 0,01S g2 + b 2 = 0,012 + (−0,01)2 = 0,01 2 S → Toång daãn cuûa maïch laø Y = 1 1 100 2 = 50 2 Ω → Toång trôû cuûa maïch laø Z = = = Y 2 0,01 2 • Maïch ñieän hình 6 : Goïi ñoaïn maïch chöùa R laø ñoaïn maïch AB ; ñoaïn maïch chöùa L//C laø ñoaïn maïch BC Ñieän trôû cuûa ñoaïn maïch AB laø RAB = R = 100Ω 1 1 Nhaùnh 1 cuûa ñoaïn maïch BC coù ñieän naïp laø b1 = = = 0,01S XL 100 15
  2. TRÖÔØNG ÑHCNTP – HCM GIAÛI BAØI TAÄP ÑKTCN 1 1 Nhaùnh 2 cuûa ñoaïn maïch BC coù ñieän naïp laø b2 = - =- = - 0,005S XC 200 → Ñieän naïp cuûa ñoaïn maïch BC laø bBC = b1 + b2 = 0,01 – 0,005 = 0,005S 0,0052 = 0,005S bBC 2 = → Toång daãn cuûa ñoaïn maïch BC laø YBC = bBC 0,005 → Ñieän khaùng cuûa ñoaïn maïch BC laø XBC = = = 200Ω 0,0052 2 YBC R2 + X 2 = (R AB + RBC )2 + (X AB + X BC )2 → Toång trôû cuûa maïch laø Z = TM TM (100 + 0)2 + (0 + 200)2 = 100 5 Ω = • Maïch ñieän hình 7 : Goïi ñoaïn maïch chöùa L laø ñoaïn maïch AB ; ñoaïn maïch chöùa R//C laø ñoaïn maïch BC Ñieän khaùng cuûa ñoaïn maïch AB laø XAB = XL = 100Ω 1 1 Nhaùnh 1 cuûa ñoaïn maïch BC coù ñieän daãn laø g1 = = = 0,01S R 100 1 1 Nhaùnh 2 cuûa ñoaïn maïch BC coù ñieän naïp laø b2 = - =- = - 0,005S XC 200 → Ñieän daãn vaø ñieän naïp cuûa ñoaïn maïch BC : gBC = g1 + g2 = 0,01 + 0 = 0,01S vaø bBC = b1 + b2 = 0 + ( - 0,005) = - 0,005S gBC + bBC 2 = 2 0,012 + (−0,005)2 = 0,01118S → Toång daãn cuûa ñoaïn maïch BC laø YBC = → Ñieän trôû vaø ñieän khaùng cuûa ñoaïn maïch BC : g b 0,01 − 0,005 RBC = BC = = 80Ω vaø XBC = BC = = - 4 0Ω 0,011182 0,011182 2 2 YBC YBC R2 + X 2 = (R AB + RBC )2 + (X AB + X BC )2 → Toång trôû cuûa maïch laø Z = TM TM (0 + 80)2 + (100 − 40)2 = 100Ω = • Maïch ñieän hình 8 : Goïi ñoaïn maïch chöùa C laø ñoaïn maïch AB ; ñoaïn maïch chöùa R//L laø ñoaïn maïch BC Ñieän khaùng cuûa ñoaïn maïch AB laø XAB = - XC = - 200Ω 1 1 Nhaùnh 1 cuûa ñoaïn maïch BC coù ñieän daãn laø g1 = = = 0,01S R 100 1 1 Nhaùnh 2 cuûa ñoaïn maïch BC coù ñieän naïp laø b2 = = = 0,01S XL 100 → Ñieän daãn vaø ñieän naïp cuûa ñoaïn maïch BC : gBC = g1 + g2 = 0,01 + 0 = 0,01S vaø bBC = b1 + b2 = 0 + 0,01 = 0,01S gBC + bBC 2 = 0,012 + 0,012 = 0,01 2 S 2 → Toång daãn cuûa ñoaïn maïch BC laø YBC = → Ñieän trôû vaø ñieän khaùng cuûa ñoaïn maïch BC : g b 0,01 0,01 RBC = BC = = 50Ω vaø XBC = BC = = 50Ω (0,01 2 )2 (0,01 2 )2 2 2 YBC YBC 16
  3. TRÖÔØNG ÑHCNTP – HCM GIAÛI BAØI TAÄP ÑKTCN R2 + X 2 = (R AB + RBC )2 + (X AB + X BC )2 → Toång trôû cuûa maïch laø Z = TM TM (0 + 50)2 + (−200 + 50)2 = 158,11Ω = Baøi 10 : Toång trôû nhaùnh 1 : 2 2 R1 + X 1 = 30 2 + 0 2 = 30Ω Z1 = Caûm vaø dung khaùng cuûa nhaùnh 2 : 2 XL2 = ωL = 100πx = 40Ω 5π 1 1 XC2 = = = 70Ω 10 − 3 ωC 100πx 7π Ñieän khaùng nhaùnh 2 : X2 = XL2 – XC2 = 40 – 70 = - 30Ω R2 + X 2 = 0 2 + (−30)2 = 30Ω Toång trôû nhaùnh 2 : Z2 = 2 2 U 120 U 120 Doøng trong moãi nhaùnh song song : I1 = = = 4A vaø I2 = = = 4A Z1 30 Z2 30 X 0 Goùc leäch pha cuûa u ñoái vôùi i1 cho bôûi : tgϕ1 = 1 = = 0 → ϕ1 = 0o R1 30 Goùc pha ñaàu cuûa i1 : ψi1 = ψu - ϕ1 = 0o – 0o = 0o . Vaäy : i1 = 4 2 sin100πt (A) X − 30 Goùc leäch pha cuûa u ñoái vôùi i2 cho bôûi tgϕ2 = 2 = = - ∞ → ϕ2 = - 90o R2 0 Goùc pha ñaàu cuûa i2 : ψi2 = ψu - ϕ2 = 0o – (- 90)o = 90o. Vaäy : i2 = 4 2 sin(100πt + 90o) (A) R X 30 1 0 Ñieän daãn vaø ñieän naïp cuûa töøng nhaùnh song song : g1 = 1 = S ; b1 = 1 = = =0 2 2 2 302 30 30 Z1 Z1 R2 X2 0 − 30 1 g2 = = = 0 ; b2 = = =- S Z2 2 Z2 2 30 30 30 2 2 1 1 1 1 Ñieän daãn vaø ñieän naïp toaøn maïch: g =g1 + g2 = +0= S ; b =b1 + b2 = 0 + (- )=- S 30 30 30 30 2 2 ⎛ 1⎞ ⎛ 1⎞ 1 2 2 2S Toång daãn toaøn maïch : Y = g + b = ⎜ ⎟ + ⎜ − ⎟ = ⎝ 30 ⎠ ⎝ 30 ⎠ 30 1 2) = 4 2A Doøng trong maïch chính : I = UY = 120( 30 1 − b = 30 = - 1 → ϕ = - 45o Goùc leäch pha cuûa u ñoái vôùi i cho bôûi : tgϕ = 1 g 30 o o o Goùc pha ñaàu cuûa i : ψi = ψu - ϕ = 0 – (- 45 ) = 45 Vaäy : i = 4 2 x 2 sin(100πt + 45o) = 8 sin(100πt + 45o) (A) 17
  4. TRÖÔØNG ÑHCNTP – HCM GIAÛI BAØI TAÄP ÑKTCN Baøi 11 : Caûm vaø dung khaùng trong maïch : 1 3 1 XL = ωL = 100πx = 30Ω ; XC = = = 40Ω 10 − 3 10π ωC 100πx 4π Goïi ñoaïn maïch chöùa R laø ñoaïn maïch AB ; ñoaïn maïch chöùa L//C laø ñoaïn maïch BC 1 1 Nhaùnh 1 cuûa ñoaïn maïch BC coù ñieän naïp laø b1 = = S XL 30 1 1 Nhaùnh 2 cuûa ñoaïn maïch BC coù ñieän naïp laø b2 = - =- = - 0,025S XC 40 1 → Ñieän naïp cuûa ñoaïn maïch BC laø bBC = b1 + b2 = – 0,025 = 0,008333S 30 0,0083332 = 0,008333S bBC 2 = → Toång daãn cuûa ñoaïn maïch BC laø YBC = bBC 0,008333 → Ñieän khaùng cuûa ñoaïn maïch BC laø XBC = = = 120Ω 0,0083332 2 YBC R2 + X 2 = (R AB + RBC )2 + (X AB + X BC )2 → Toång trôû cuûa maïch laø Z = TM TM (120 + 0)2 + (0 + 120)2 = 120 2 + 120 2 = 120 2 Ω = 240 U = 2A Doøng qua R : IR = = Z 120 2 X 120 Goùc leäch pha cuûa u ñoái vôùi iR cho bôûi : tgϕ = TM = = 1 → ϕ = 45o R TM 120 Goùc pha ñaàu cuûa iR : ψiR = ψU - ϕ = 0o – 45o = - 45o Vaäy : iR = 2 x 2 sin(100πt – 45o) = 2sin(100πt – 45o) (A) Ñieän aùp treân ñoaïn maïch BC laø UBC = IRXBC = 2 x120 = 120 2 V X 120 Goùc leäch pha cuûa uBC ñoái vôùi iR cho bôûi : tgϕBC = BC = = + ∞ → ϕBC = 90o RBC 0 Goùc pha ñaàu cuûa uBC : ψuBC = ψiR + ϕBC = - 45o + 90o = 45o 18
  5. TRÖÔØNG ÑHCNTP – HCM GIAÛI BAØI TAÄP ÑKTCN U BC 120 2 = 4 2A Doøng qua L : IL = = XL 30 X1 X 30 = L= = + ∞ → ϕ1 = 90o Goùc leäch pha cuûa uBC ñoái vôùi iL cho bôûi : tgϕ1 = R1 0 0 Goùc pha ñaàu cuûa iL : ψiL = ψuBC - ϕ1 = 45o – 90o = - 45o Vaäy : iL = 4 2 x 2 sin(100πt – 45o) = 8 sin(100πt – 45o) (A) U 120 2 Doøng qua C : IC = BC = = 3 2A XC 40 − XC X − 40 Goùc leäch pha cuûa uBC ñoái vôùi iC cho bôûi : tgϕ2 = 2 = = - ∞ → ϕ2 = - 90o = R2 0 0 Goùc pha ñaàu cuûa iC : ψiC = ψuBC - ϕ2 = 45o – ( - 90o) = 135o Vaäy : iC = 3 2 x 2 sin(100πt + 45o) = 6 sin(100πt + 135o) (A) BAØI TAÄP CHÖÔNG 7 – GIAÛI MAÏCH ÑIEÄN BAÈNG SOÁ PHÖÙC Baøi 1 : Chuyeån moät phöùc töø daïng ñaïi soá sang daïng muõ (a) & = 3 + j4 = 5∠53,13o (A) I → i = 5 2 sin(ωt + 53,13o) (A) (b) & = - 3 – j4 = 5∠- 126,87o (A) I → i = 5 2 sin(ωt – 126,87o) (A) (c) & = 9,2 + j5,5 = 10,72∠30,87o (A) I → i = 10,72 2 sin(ωt + 30,87o) (A) (d) & = 8,6 – j7,1 I = 11,15∠- 39,54o (A) → i = 11,15 2 sin(ωt – 39,54o) (A) (e) & = 15 – j20 = 25∠- 53,13o (A) I → i = 25 2 sin(ωt – 53,13o) (A) (f) & = - 15 + j15 = 15 2 ∠135o (A) I → i =15 2 x 2 sin(ωt + 135o) =30 sin(ωt + 135o) (A) (g) & = - 9 = 9∠180o (A) I → i = 9 2 sin(ωt + 180o) (A) (h) & = – j5 = 5∠- 90o (A) → i = 5 2 sin(ωt – 90o) (A) I Baøi 2 : Chuyeån moät phöùc töø daïng muõ veà daïng ñaïi soá 3 (a) U = 220∠30o = 220(cos30o + jsin30o) = 220x & + j220x0,5 = 110 3 + j110 (V) 2 3 (b) U =220∠- 60o =220[cos(-60)o + jsin(-60)o] =220x0,5 + j220x(- & ) =110 - j110 3 (V) 2 3 (c) U =380∠120o =380(cos120o + jsin120o) =380x(-0,5) + j380x & = - 190 + j190 3 (V) 2 19
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2