intTypePromotion=1

Giải bài tập Điện kỹ thuật ( Trung cấp ) part 2

Chia sẻ: Shfjjka Jdfksajdkad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
170
lượt xem
33
download

Giải bài tập Điện kỹ thuật ( Trung cấp ) part 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giải bài tập điện kỹ thuật ( trung cấp ) part 2', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giải bài tập Điện kỹ thuật ( Trung cấp ) part 2

  1. TRÖÔØNG ÑHCNTP – HCM GIAÛI BAØI TAÄP ÑKTTC 1 1 I3 = (E3 - ϕA + ϕB)g3 = (42 - 36 + 0)( ) = 2A ; I4 = ((ϕA - ϕB)g2 = (36 – 0)( ) = 0,8A 3 45 1 6 IACB = I5 = (ϕA - ϕB)gACB = (36 – 0)( ) = 3A → I6 = I5x = 3x0,6 = 1,8A 12 4+6 Vaø I7 = I5 – I6 = 3 – 1,8 = 1,2A R1R2 1 Baøi 24 : Ñieän trôû vaøo cuûa maïng 2 cöïc A,B : Ro = =Ω R1 + R 2 2 (a) Sññ cuûa nguoàn aùp töông ñöông : E1 − E2 6,2 − 6 Eo = UABHÔÛ = IR2 + E2 , vôùi I = = = 0,1A R1 + R 2 1+ 1 Eo 6,1 → Eo = 0,1x1 + 6 = 6,1V → I3 = = = 0,61A R o + R3 0,5 + 9,5 E Ro 6,1 0,5 (b) Giaù trò nguoàn doøng töông ñöông IN = o = =12,2A → I3 = INx =12,2x =0,61A R o 0,5 R o + R3 0,5 + 9,5 R2R 3 20 Baøi 25 : Ñieän trôû vaøo cuûa maïng 2 cöïc B,C : Ro = = = 10Ω R2 + R 3 2 (a) Sññ cuûa nguoàn aùp töông ñöông : U AC E 30 Eo = UBCHÔÛ = I2R3 , vôùi I2 = = = = 0,75A → Eo = 0,75x20 = 15V R2 + R 3 20 + 20 40 E 15 Ñeå Pt cöïc ñaïi : Rt = Ro = 10Ω . Khi ñoù doøng qua taûi : It = o = = 0,75A 2R o 2 x10 E 15 (b) Giaù trò nguoàn doøng töông ñöông IN = o = = 1,5A Ro 10 Ro 10 → It = INx = 1,5x = 0,75A Ro + Ro 10 + 10 8
  2. TRÖÔØNG ÑHCNTP – HCM GIAÛI BAØI TAÄP ÑKTTC Baøi 26 : Coi E coù chieàu höôùng töø B ñeán A , ta coù ( choïn chieàu maïch voøng laø chieàu cuûa I ) : IR1 + IR2 + IR3 = E1 – E2 + E3 + E → E = I(R1 + R2 + R3) – E1 + E2 – E3 = 1(1 + 0,5 + 2) – 10 + 2 – 12 = - 16,5V . Vaäy E = 16,5V coù chieàu höôùng töø A veà B . Vì E vaø I traùi chieàu neân E laø spñ R1R2 5x10 25 Baøi 27 : Ñieän trôû vaøo cuûa maïng 2 cöïc A,B : Ro = R3 + =5+ = Ω R1 + R 2 5 + 10 3 Sññ cuûa nguoàn aùp töông ñöông : Eo = UABHÔÛ = UAA’ + UA’B = - UA’A + UA’B = - (E3 – I3R3) + I1R1 E2 20 4 4 10 Vôùi : I3 = 0 vaø I1 = I2 = I = = = A → Eo = - (10 – 0x5) + x5 = - V R1 + R 5 + 10 3 3 3 10 Vaäy Eo = V coù chieàu höôùng töø A ñeán B . Toùm laïi nguoàn aùp töông ñöông vôùi maïng 2 cöïc 3 10 25 A,B laø ( V; Ω) vaø coù sô ñoà nhö hình A 3 3 10 Eo = 3 = 0,4A höôùng töø A ñeán B . Toùm laïi Giaù trò cuûa nguoàn doøng töông ñöông : IN = 25 Ro 3 25 nguoàn doøng töông ñöông vôùi maïng 2 cöïc A,B laø (0,4A; Ω) vaø coù sô ñoà nhö hình B 3 10 Eo 3 (a) Doøng qua R laø I = = = 0,1A höôùng töø B veà A 25 Ro + R + 24,7 3 9
  3. TRÖÔØNG ÑHCNTP – HCM GIAÛI BAØI TAÄP ÑKTTC 25 Ro 3 Hay ( tính baèng nguoàn doøng ) : I = INx = 0,4x = 0,1A höôùng töø B veà A 25 Ro + R + 24,7 3 10 − 13 , Eo − E' 3 (b) Doøng do aécquy tieâu thuï laø I = = = 0,2A höôùng töø B veà A (traùi chieàu vôùi E’) 25 R o + R' + 17 , 3 U IR'+E' IR'+E' Hay ( tính baèng nguoàn doøng ) : I = IN – Io , vôùi Io = BA = → I = IN – ( ) Ro Ro Ro Ix17 + 13 , , 5,1 + 3,9 I → I = 0,4 – ( ) → I = 0,4 – ( ) → 25I = 10 – 5,1I – 3,9 25 25 3 6,1 →I= = 0,2A vaø höôùng töø B veà A 30,1 Baøi 28 : RR R1R 4 ) + ( 5 6 )]//[R3] • Taùch rieâng nhaùnh R2 , tính Ro = [( R1 + R 4 R 5R6 6,5 x10 5x2,5 6,5 2x5 2,1 = [( )+( )]//[10] = [ ]//[10] = = 2,36Ω 6,5 5 + 2,5 2,1 2+5 + 10 2,1 * Sññ Eo = UABHÔÛ = ϕA - ϕB . Coi ϕC = 0 → ϕA(g1 + g3 + g4) - ϕBg3 = E1g1 + E4g4 1 1 1 1 1 1 → ϕA( + + ) - ϕB( ) = 12x + 15x → 0,8ϕA – 0,1ϕB = 9 (1) . 2 10 5 10 2 5 1 1 1 1 1 Vaø ϕB(g3 + g5 + g6) - ϕAg3 = E6g6 → ϕB( + + ) - ϕA( ) = 15x 2,5 2,5 10 5 10 6 + 0,1ϕ A 6 + 0,1ϕ A → 0,7ϕB – 0,1ϕA = 6 → ϕB = . Theá vaøo (1) : 0,8ϕA – 0,1( )=9 0,7 0,7 6,9 6 + 0,1x12,55 → 0,56ϕA – 0,6 – 0,01ϕA = 6,3 → ϕA = = 12,55V → ϕB = =10,36V 0,55 0,7 → Eo = UABHÔÛ = ϕA - ϕB = 12,55 – 10,36 = 2,19V Doøng qua nhaùnh 2 : E + E2 2,19 + 12 I2 = o = = 2,23A R o + R2 2,36 + 4 E 2,19 * Nguoàn doøng IN = o = = 0,928A Ro 2,36 U − U BA − (E2 − I2R2 ) E −I R → I2 = IN – Io , vôùi Io = AB = → I2 = IN + 2 2 2 = Ro Ro Ro Ro 12 − I2 x4 14,19 = 0,928 + → 2,36I2 = 2,19 + 12 – 4I2 → I2 = = 2,23A 6,36 2,36 10
  4. TRÖÔØNG ÑHCNTP – HCM GIAÛI BAØI TAÄP ÑKTTC RR R1R 4 ) + ( 5 6 )]//[R2] • Taùch rieâng nhaùnh R3 , tính Ro = [( R1 + R 4 R 5R6 6,5 x4 5x2,5 6,5 2x5 2,1 = [( )+( )]//[4] = [ ]//[4] = = 1,745Ω 6,5 5 + 2,5 2,1 2+5 +4 2,1 * Sññ Eo = UABHÔÛ = ϕA - ϕB . Coi ϕC = 0 → ϕA(g1 + g2 + g4) - ϕBg2 = E1g1 + E4g4 – E2g2 1 1 1 1 1 1 1 → ϕA( + + ) - ϕB( ) = 12x + 15x - 12x → 0,95ϕA – 0,25ϕB = 6 (1) . 2 4 5 4 2 5 4 1 1 1 1 1 1 Vaø ϕB(g2 + g5 + g6) - ϕAg2 = E6g6 + E2g2 → ϕB( + + ) - ϕA( ) = 15x + 12x 2,5 2,5 4 5 4 4 9 + 0,25ϕ A 9 + 0,25ϕ A → 0,85ϕB – 0,25ϕA = 9 → ϕB = . Theá vaøo (1) : 0,95ϕA – 0,25( )=6 0,85 0,85 7,35 → 0,8075ϕA – 2,25 – 0,0625ϕA = 5,1 → ϕA = = 9,8658V 0,745 9 + 0,25x9,8658 → ϕB = =13,4899V 0,85 → Eo = UABHÔÛ = ϕA - ϕB = 9,8658 – 13,4899 = - 3,6241V Vaäy Eo = 3,6241V vaø coù chieàu höôùng töø A ñeán B Doøng qua nhaùnh 3 : Eo 3,6241 I3 = = = 0,31A vaø höôùng R o + R3 1745 + 10 , töø B veà A Eo 3,6241 * Nguoàn doøng IN = = = 2,0768A Ro 1745 , Ro 1745 , → I3 = INx = 2,0768x = 0,31A vaø höôøng töø B veà A R o + R3 1745 + 10 , RR RR • Taùch rieâng nhaùnh R6 , tính Ro = [( 1 4 ) + ( 2 3 )]//[R5] R1 + R 4 R 2R 3 30 x5 2x5 4x10 30 7 = 2,3077Ω = [( )+( )]//[5] = [ ]//[5] = 30 2+5 4 + 10 7 +5 7 * Sññ Eo = UBCHÔÛ = ϕB - ϕC . Coi ϕC = 0 → ϕA(g1 + g2 + g3 + g4) - ϕB(g2 + g3) = E1g1 + E4g4 – E2g2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 → ϕA( + + + ) - ϕB( + ) = 12x + 15x - 12x → 1,05ϕA – 0,35ϕB = 6 (1) . 2 4 10 5 4 10 2 5 4 1 1 1 1 1 1 Vaø ϕB(g2 + g3 + g5) - ϕA(g2 + g3) = E2g2 → ϕB( + + ) - ϕA( + ) = 12x 4 10 5 4 10 4 3 + 0,35ϕ A 3 + 0,35ϕ A → 0,55ϕB – 0,35ϕA = 3 → ϕB = . Theá vaøo (1) : 1,05ϕA – 0,35( )=6 0,55 0,55 11
  5. TRÖÔØNG ÑHCNTP – HCM GIAÛI BAØI TAÄP ÑKTTC 4,35 → 0,5775ϕA – 1,05 – 0,1225ϕA = 3,3 → ϕA = = 9,56V 0,455 3 + 0,35x9,56 → ϕB = = 11,538V → Eo = UBCHÔÛ = ϕB - ϕC = 11,538 – 0 = 11,538V 0,55 Doøng qua nhaùnh 3 : E − E6 11538 − 15 , I6 = o = = - 0,72A R o + R6 2,3077 + 2,5 Vaäy I6 = 0,72A vaø höôùng töø C ñeán B Eo 11538 , * Nguoàn doøng IN = = = 4,9998A Ro 2,3077 U E +I R → I6 = IN – Io , vôùi Io = BC = 6 6 6 Ro Ro E +I R 15 + I6 x2,5 → I6 = IN - 6 6 6 = 4,9998 - → 2,3077I6 = 11,538 - 15 – 2,5I6 Ro 2,3077 − 3,462 → I6 = = - 0,72A . Vaäy I6 = 0,72A vaø höôùng töø C ñeán B 4,8077 BAØI TAÄP CHÖÔNG 3 – TÖØ TRÖÔØNG Baøi 1 : Cöôøng ñoä töø tröôøng taïi moät ñieåm A caùch daây daãn moät ñoaïn r < baùn kính a cuûa daây I daãn laø HA = r . Vaø taïi ñoù töø caûm laø BA = µµoHA . 2πa 2 10 x(0,1.10-2) = 397,89A/m vaø BA = 1x125.10-8x397,89 = 0,5.10-3T AÙp duïng : HA = −2 2 2π(0,2.10 ) Cöôøng ñoä töø tröôøng taïi moät ñieåm B caùch daây daãn moät ñoaïn r = baùn kính a cuûa daây daãn laø I HB = . Vaø taïi ñoù töø caûm laø BB = µµoHB . 2πa 10 = 795,77A/m vaø BA = 1x125.10-8x795,77 = 10-3T AÙp duïng : HB = −2 2πx0,2.10 Cöôøng ñoä töø tröôøng taïi moät ñieåm C caùch daây daãn moät ñoaïn r > baùn kính a cuûa daây daãn laø I HC = . Vaø taïi ñoù töø caûm laø BC = µµoHC . 2πr 10 = 198,94A/m vaø BC = 1x125.10-8x198,94 = 0,25.10-3T AÙp duïng : HC = −2 2πx0,8.10 4000x10.10 −2 Hl Baøi 2 : Doøng töø hoùa I = = = 4A . Töø caûm trong oáng daây 100 w πD2 -8 -3 B = µµoH = 1x125.10 x4000 = 5.10 T . Töø thoâng trong oáng daây φ = BS = B( ) 4 π(2.10 −2 )2 = 5.10-3x = 1,57.10-6Wb 4 12
  6. TRÖÔØNG ÑHCNTP – HCM GIAÛI BAØI TAÄP ÑKTTC Baøi 3 : Ñeå ñaït ñöôïc B = 1,2T , töùc laø ñaït H = 500A/m , doøng töø hoùa phaûi laø 500x25.10 −2 Hl I= = = 0,25A . Stñ F = Iw = 0,25x500 = 125A 500 w I Baøi 4 : Cöôøng ñoä töø tröôøng trong xuyeán theùp laø : H = , vôùi rtb = Dtb/2 = (D – 2)/2 2πrtb 1517 , = (8 – 2)/2 = 3cm → H = = 805A/m . Theo ñeà baøi , töông öùng vôùi H = 805A/m , theùp 2πx3.10 − 2 laù coù B = 1,35T , do ñoù töø thoâng trong xuyeán laø φ = BS = 1,35x2.10-2x4.10-2 = 1,08.10-3Wb Baøi 5 : Theo ñöôøng cong töø hoaù cuûa theùp kyõ thuaät ñieän (hình 1 trang 41 saùch baøi hoïc) , öùng vôùi H = 2000A/m , theùp kyõ thuaät ñieän coù B = 1,48T , do ñoù tieát dieän loõi theùp trong tröôøng hôïp 2.10 −5 φ = 13,5.10-6m2 = 13,5mm2 naøy laø S = = 148 , B Hltb , vôùi ltb = πDtb = πx10.10-2 = 10-1πm vaø muoán xaùc dònh H thì Baøi 6 : Doøng töø hoùa I = w 157.10 −4 157.10 −4 , , φ phaûi tìm B . Ta coù B = = = = 0,5T . Theo ñeà baøi , töông öùng vôùi πd2 π(2.10 − 2 )2 S 4 4 750x10 −1π B = 0,5T , gang coù H = 750A/m , do ñoù I = = 1,18A 200 H l + Ho l o Baøi 7 : Stñ cuûa cuoän daây : F = Iw = Htlt + Holo = 10w → w = t t 10 φ −3 Bt S = 15.10 , = 1,5.104A/m Vôùi lt = ltb - lo = 0,3 – 0,001 = 0,299m ; Ht = = −4 µt µt 0,001x10 φ 15.10 4 x0,299 + 12.106 x0,001 15.10 −3 B S , , , φ Ho = o = o = =1,2.106A/m → w = = = Sµ o 0,001x125.10 − 8 10 µ ot µ o 568,5 voøng 3,32.10 3 − H t lt Baøi 8 : Stñ cuûa cuoän daây : F = Iw = Htlt + Holo = 3,32.103A → Ho = lo Vôùi lt = ltb - lo = 2(a + b + 2c) - lo = 2(0,09 + 0,06 + 2x0,01) – 2.10-3 = 0,338m 3,32.10 3 − 2.10 30,338 = 1,32.106A/m → Ht = −3 2.10 500 F = 2.10-2Wb Baøi 9 : φ = = 4 RM 2,5.10 1l 1 0,05 = 105H-1 Baøi 10 : RM = .= x −8 −4 µµ o S 2000x125.10 2.10 13
  7. TRÖÔØNG ÑHCNTP – HCM GIAÛI BAØI TAÄP ÑKTTC Baøi 11 : B = µµoH = 2400x125.10-8x500 = 1,5T ; φ = BS = 1,5x4.10-4 = 6.10-4Wb Baøi 12 : Stñ cuûa cuoän daây : F = Iw = Htlt + Holo = 10x568 = 5680A φ B φ Vôùi : lt = ltb - lo = lt = ltb - lo = 0,3 – 0,001 = 0,299m ; Ht = t = S = Sµ t µt µt φ 1011φ B S φ φ φ = 107φ ; Ho = o = o = = = = 0,001x10 − 4 0,001x125.10 − 8 125 Sµ o µ ot µ o 1011φ 7 )(0,001) = 5680 → 3,7375.108φ + 108φ = 710000 → (10 φ)(0,299) + ( 125 710000 = 1,5.10-3Wb →φ= 8 4,7375.10 Baøi 13 : Hai doøng ngöôïc chieàu neân löïc taùc duïng laø löïc ñaåy : 1 l = 1x125.10-8x5000x5000x F12 = F21 = F = µµoI1I2 = 24,87N ≈ 25N 2πx200.10 − 3 2πa F 0,98 Baøi 14 : B = = = 0,49T 20x10.10 − 2 Il 0,5 F Baøi 15 : I = δS = 10x2 = 20A ; l = = = 0,25m 0,1x20 BI U 50 F 0,5 Baøi 16 : I = = = 5A ; B = = = 0,1T R 10 Il 5x1 Baøi 17 : Chieàu daøi voøng daây : l = πD = πx20.10-2 = 0,2πm . Vì 2 daây ñaët saùt nhau neân d d = d = 0,2.10-2 = 2.10-3m khoaûng caùch giöõa 2 daây baèng toång caùc baùn kính tieát dieän : a = + 2 2 Löïc huùt giöõa 2 voøng daây ñaët saùt nhau khi coù caùc doøng cuøng chieàu ñi qua : 0,2π l = 1x125.10-8x100x100x F = µµoI1I2 = 0,625N 2πx2.10 − 3 2πa 20 l = 1x125.10-8x1000x1000x Baøi 18 : a = µµoI1I2 = 0,4m 2πF 2πx10 Baøi 19 : Löïc huùt giöõa thanh 1 vaø thanh 2 : 1 l = 1x125.10-8x50x20x = 10-3N F12 = F21 = µµoI1I2 2πx0,2 2πa Löïc huùt giöõa thanh 2 vaø thanh 3 : 1 l = 1x125.10-8x20x20x = 0,4.10-3N F23 = F32 = µµoI2I3 2πx0,2 2πa Löïc huùt giöõa thanh 3 vaø thanh 1 : 1 l = 1x125.10-8x20x50x = 10-3N F31 = F13 = µµoI3I1 2πx0,2 2πa 14
  8. TRÖÔØNG ÑHCNTP – HCM GIAÛI BAØI TAÄP ÑKTTC r r r Löïc taùc duïng leân thanh 1 : F 1 = F 21 + F 31 vaø coù trò soá laø : F21 + F31 − 2F21F31 cos 120 o = (10 − 3 )2 + (10 − 3 )2 − 2x10 − 3 x10 − 3 (−0,5) = 1,73.10-3N 2 2 F1 = r r r Löïc taùc duïng leân thanh 2 : F 2 = F 12 + F 32 vaø coù trò soá laø : F2 = F12 + F32 − 2F12F32 cos 120 o = (10 − 3 )2 + (0,4.10 − 3 )2 − 2x10 − 3 x0,4.10 − 3 (−0,5) = 1,25.10-3N 2 2 r r r Löïc taùc duïng leân thanh 3 : F 1 = F 13 + F 23 vaø coù trò soá laø : F3 = F13 + F23 − 2F13F23 cos 120 o = (10 − 3 )2 + (0,4.10 − 3 )2 − 2x10 − 3 x0,4.10 − 3 (−0,5) = 1,25.10-3N 2 2 Baøi 20 : Löïc ñaåy giöõa thanh 1 vaø 2 : 1 l = 1x125.10-8x104x5.103 F12 = F21 = µµoI1I2 = 80N 2πx125.10 − 3 2πa Löïc huùt giöõa thanh 2 vaø 3 : 1 l = 1x125.10-8x5.103x5.103 F23 = F32 = µµoI2I3 = 40N 2πx125.10 − 3 2πa Löïc ñaåy giöõa thanh 3 vaø 1 : 1 l = 1x125.10-8x5.103x104 F31 = F13 = µµoI3I1 = 80N 2πx125.10 − 3 2πa r r r Löïc taùc duïng leân thanh 1 : F 1 = F 21 + F 31 vaø coù trò soá laø : F1 = F21 + F31 = 80 + 40 = 120N r r r Löïc taùc duïng leân thanh 2 : F 2 = F 12 + F 32 vaø coù trò soá laø : F2 = F12 + F32 = 80 + 40 = 120N r r r Löïc taùc duïng leân thanh 3 : F 3 = F 13 + F 23 vaø coù trò soá laø : F3 = F13 – F23 = 40 - 40 = 0N BAØI TAÄP CHÖÔNG 4 – CAÛM ÖÙNG ÑIEÄN TÖØ Baøi 1 : Hình 1 : Ñöôøng söùc töø vaøo S ra N → höôùng töø traùi qua phaûi → chieàu + cuûa voøng daây höôùng töø sau ra tröôùc . Keùo voøng daây ra xa → töø thoâng qua voøng daây giaûm → I cuøng chieàu + vôùi voøng → höôùng töø sau ra tröôùc Hình 2 : Ñaåy nam chaâm laïi gaàn → töø thoâng qua voøng daây taêng → I ngöôïc chieàu + vôùi voøng → chieàu + cuûa voøng höôùng töø sau ra tröôùc → ñöôøng söùc töø vaøo A ra B → A laø S B laø N 15
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2