intTypePromotion=1

Giải bài tập Điện kỹ thuật ( Trung cấp ) part 3

Chia sẻ: Shfjjka Jdfksajdkad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
93
lượt xem
15
download

Giải bài tập Điện kỹ thuật ( Trung cấp ) part 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giải bài tập điện kỹ thuật ( trung cấp ) part 3', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giải bài tập Điện kỹ thuật ( Trung cấp ) part 3

  1. TRÖÔØNG ÑHCNTP – HCM GIAÛI BAØI TAÄP ÑKTTC Hình 3 : i ñang höôùng töø sau ra tröôùc , ngaét ñieän , i giaûm daàn caûm öùng trong cuoän daây sññ eL cuøng chieàu i → eL höôùng töø sau ra tröôùc Hình 4 : Khi ñoùng ñieän , i taêng daàn caûm öùng trong cuoän daây sññ eL ngöôïc chieàu i → i höôùng töø sau ra tröôùc → A phaûi laø cöïc + vaø B phaûi laø cöc – cuûa nguoàn ñieän πx20.10 −2 x3000 πDn Baøi 2 : E = Blv , vôùi v = = = 10πm/s 60 60 → E = 1x30.10-2x10π = 9,42V Baøi 3 : Ñaåy nam chaâm vaøo ruoät oáng daây , φ taêng töø 0 ñeán 0,001Wb , sññ E sinh ra ngöôïc 0,001 ∆φ chieàu + caùc voøng daây , töùc höôùng töø sau ra tröôùc . Ta coù : E = w = 1000x = 10V 0,1 ∆t 6−0 0−6 ∆i ∆i Baøi 4 : eLñoùng = - L = - 5x = - 150V ; eLcaét = - L = - 5x = 300V 0,2 0,1 ∆t ∆t Baøi 5 : Sññ hoã caûm cuûa cuoän thöù caáp : di d(40 sin 314t) = - 20.10-3x = - 20.10-340x314cos314t = - 251,2cos314t (V) e2 = - M dt dt πD2 π(2.10 −2 )2 = 10-4πm2 . Ñieän caûm cuûa cuoän daây Baøi 6 : Tieát dieän cuoän daây : S = = 4 4 2 −4 w 2S -8 300 x10 π = 0,35.10-3H = 0,35H , vaø khi coù loõi khoâng loõi theùp laø Lo = µµo = 1x125.10 x −2 l 10.10 3002 x10 −4 π theùp laø Lt = 4000x125.10-8x = 1,4H 10.10 − 2 Baøi 7 : Sññ caûm öùng trong cuoän daây ( khoâng caàn chuù yù chieàu ) : dφ dφ e 100 e=w = = = 2Wb/s → dt dt w 50 Baøi 8 : Khi ñoùng ñieän , töø thoâng qua voøng ngaén maïch taêng töø 0 ñeán : φ = BS = 0,5x0,025 = 0,0125Wb → ∆φ = φ - 0 = 0,0125Wb Sññ caûm öùng trong voøng ngaén maïch ( boû qua daáu vì khoâng caàn xaùc ñònh chieàu ) : 0,0125 125 , e ∆φ e=w = 1x = 1,25V → Doøng trong voøng naén maïch : I = = = 12,5A 0,01 0,1 ∆t r di d(15 cos 314 t) Baøi 9 : eL = - L = - 0,1x = - 0,1(- 15x314sin314t) = 471sin314t (V) dt dt 2.10 −3 ∆i = - 5.10-3x Baøi 10 : eL = - L = - 10V 10 − 6 ∆t Baøi 11 : Boû qua ñieän trôû cuoän daây , ñieän aùp u ôû 2 ñaàu cuoän ∆φ ∆φ daây cho bôûi ñònh luaät Kirchoff 2 : u = - eL = - (- w )=w ∆t ∆t 16
  2. TRÖÔØNG ÑHCNTP – HCM GIAÛI BAØI TAÄP ÑKTTC 100x2.10 −3 u∆t = 4.10-3Wb . Vaäy trong thôøi gian ñoùng maïch , töø thoâng taêng töø 0 ñeán trò ∆φ = = 50 w soá lôùn nhaát laø φ : ∆φ = φ - 0 → φ = 4.10-3Wb . Töø ñoù , suy ra töø caûm trong loõi theùp laø 4.10 −3 φ B= = = 0,2T S 0,02 u∆t ∆φ Baøi 12 : ÔÛ baøi 11 ta ñaõ xaùc ñònh ñöôïc : u = - eL = - (- w )→w= . Bieát ∆t ∆φ 100 x0,1 ∆φ = φ - 0 = φ = BS = 0,1x0,01 = 10-3Wb → w = = 10000voøng 10 − 3 Baøi 13 : Sññ hoã caûm xuaát hieän trong cuoän daây 2 laø ( boû qua daáu vì khoâng ñeå yù ñeán chieàu ) e ∆t ∆i 0,03x1 →M= 2 = 0,0015H = 1,5.10-3mH e2 = M = ∆i ∆t 2 Baøi 14 : Sññ caûm öùng trong daây daãn E = Blv = 1,2x1x20 = 24V . Doøng qua daây daãn laø 24 E I= = = 200A . Löïc ñieän töø taùc duïng leân daây daãn laø F = BIl = 1,2x200x1 = 240N 0,02 + 0,1 ro + R Coâng suaát cô Pcô = Fv = 240x20 = 4800W . Coâng suaát ñieän Pñieän = I2R = 2002x0,1 = 4000W . Toån hao coâng suaát treân daây daãn ( daây daãn bò noùng leân ) ∆Po = I2ro = 2002x0,02 = 800W . Caân baèng coâng suaát trong heä thoáng phaùt ñieän naøy : Pcô phaûi baèng (Pñieän + ∆Po) . Thaät vaäy : 4800W = 4000W + 800W Baøi 15 : Spñ trong daây daãn : E = Blv = 1,4x0,5x0,5 = 0,35V . Doøng qua daây daãn laø 0,5 − 0,35 U−E I= = = 15A . Löïc ñieän töø taùc duïng leân daây daãn laø F = BIl = 1,4x15x0,5 = 10,5N 0,01 ro . Coâng suaát cô Pcô = Fv = 10,5x0,5 = 5,25W . Coâng suaát ñieän Pñieän = UI = 0,5x15 = 7,5W . Toån hao coâng suaát trong daây daãn ( daây daãn bò noùng leân ) ∆Po = I2ro = 152x0,01 = 2,25W . Caân baèng coâng suaát trong heä thoáng ñoäng cô naøy : Pñieän phaûi baèng (Pcô + ∆Po) . Thaät vaäy : 7,5W = 5,25W + 2,25W Baøi 16 : sññ trong daây daãn : E = Blv = 1x40.10-2x2 = 0,8V . Doøng qua daây daãn laø 0,8 E = 5A . Löïc ñieän töø taùc duïng leân daây daãn laø F = BIl = 1x5x40.10-2 = 2N . I= = 0,01 + 0,15 ro + R Coâng suaát cô Pcô = Fv = 2x2 = 4W . Coâng suaát ñieän Pñieän = I2R = 52x0,15 = 3,75W . Toån hao coâng suaát trong daây daãn ( daây daãn bò noùng leân ) . ∆Po = I2ro = 52x0,01 = 0,25W . Caân baèng coâng suaát trong heä thoáng phaùt ñieän naøy : Pcô phaûi baèng (Pñieän + ∆Po) . Thaät vaäy : 4W = 3,75W + 0,25W . Pñieän 3,75 Hieäu suaát η = = = 0,94 Pcô 4 Baøi 17 : Spñ trong daây daãn : E = Blv = 1x40.10-2x4 = 1,6V . Doøng qua daây daãn laø Eaécquy − E 2 − 16 , = 8A . Löïc ñieän töø taùc duïng leân daây daãn laø F = BIl = 1x8x40.10-2 I= = raécquy + ro 0,04 + 0,01 = 3,2N . Coâng suaát cô Pcô = Fv = 3,2x4 = 12,8WW . Coâng suaát ñieän Pñieän = EaécquyI = 2x8 = 16W . Toån hao coâng suaát trong daây daãn ( daây daãn bò noùng leân ) ∆Po = I2ro = 82x0,01 = 0,64W . Toån hao 17
  3. TRÖÔØNG ÑHCNTP – HCM GIAÛI BAØI TAÄP ÑKTTC coâng suaát trong aéc quy ( aéc quy phaùt nhieät ) ∆Paécquy = I2raécquy = 82x0,04 = 2,56W . Caân baèng coâng suaát trong heä thoáng ñoäng cô naøy : Pñieän phaûi baèng (Pcô + ∆Po + ∆Paécquy ) . Thaät vaäy : 16W = 12,8W + 0,64W + 2,56 Baøi 18 : Neáu khi noái daây daãn vôùi maïch ngoaøi 150Ω , xuaát hieän doøng 0,3 A ôû mach ngoaøi thì trong daây daãn coù moät sññ laø E = IR = 0,3x150 = 45V . E 45 Maët khaùc E = Blv → Bl = = = 2,25 → F = IBl = 0,3x2,25 = 0,675N v 20 S C = 8,85.10-12ε , vôùi S = πR2 = π(60.10-2)2 = 36.10-2πm2 Baøi 19 : d 36.10 −2 π → C = 8,85.10-12x1x = 5.10-9F = 5nF . Ñieän aùp lôùn nhaát treân tuï laø : −3 2.10 d = 3.10 x2.10 = 600V → Ñieän tích treân tuï laø Q = CU = 5.10-9x600 = 3.10-6C 5 -3 U= C1C23 12x6 Baøi 20 : C23 = C2 + C3 = 3 + 3 = 6µF ; CAB = = = 4µF C1 + C23 12 + 6 Qboä = Q1 = Q23 = CABUAB = 4.10-6x4 = 16.10-6C 16.10 −6 Q Q2 = C2U23 = C2. 23 = 3.10-6x = 8.10-6C Ta coù : −6 C23 6.10 → Q3 = Q23 – Q2 = 16.10-6 – 8.10-6 = 8.10-6C Q , vôùi Q = C1U1 = 4.10-6x120 = 4,8.10-4C Baøi 21 : U= C 4,8.10 −4 Vaø C = C1 + C2 = 4.10-6 + 2.10-6 = 6.10-6F → U = = 80V 6.10 − 6 Co 6 Baøi 22 : Cboä = 12Cdaõy , vôùi Cdaõy = = = 0,4µF → Cboä = 12x0,4 = 4,8µF 15 15 , vôùi Qdaõy = Qo = CoUo = 6.10-6x400 = 2,4.10-3C → Qboä = 12x2,4.10-3 = 2,88.10-2C Qboä = 12Qdaõy 2,88.10 −2 Qboä →U= = = 6000V 4,8.10 − 6 Cboä BAØI TAÄP CHÖÔNG 5 – MAÏCH XOAY CHIEÀU KHOÂNG PHAÂN NHAÙNH 60f 60 x 50 Baøi 1 : Soá ñoâi cöïc p = = = 3 → Soá cöïc laø 2p = 2x3 = 6 cöïc . Taàn soá doøng khi n 1000 pn 3x985 maùy quay 985v/p : f = = = 49,25Hz 60 60 Em 310 2π 2π Baøi 2 : Em = 310V ; E = = = 220V ; ω = 314rad/s ; T = = = 0,02s ; 314 2 2 ω 1 1 2 π π f= = = 50Hz ; eo = 310sin = 310x = 220V ; e0,0175 = 310sin(314x0,0175 + ) 0,02 T 4 2 4 18
  4. TRÖÔØNG ÑHCNTP – HCM GIAÛI BAØI TAÄP ÑKTTC 7 7π π π = 310sin(314x + ) = 310sin( + ) = 310sin2π = 0 . Ñoà thò thôøi gian cuûa e nhö hình 1 400 4 4 4 Baøi 3 : Ñoà thò vectô veõ ôû hình 2 . Trò hieäu duïng cuûa i : ∧ I1 + I2 = 2 10 2 + 20 2 = 10 5 A ≈ 22,36A . Goùc pha ñaàu cuûa i : ψi = I1 O I + 300 I= 2 ∧ ∧ I 20 Vôùi tg I1 O I = 2 = = 2 → I1 O I = 63,43o → ψi = 63,43o + 30o = 93,43o I1 10 → i = 22,36 2 sin(314t + 93,43o) (A) Trò hieäu duïng cuûa i’ : ∆O(-I1)I coù ñöôøng cao OI2 cuõng laø trung tuyeán → caân taïi O ∧ → I’ = I = 22,36A . Goùc pha ñaàu cuûa i’ : ψi’ = ψi + ϕ , vôùi ϕ = 2(I O I2) . ∧ Ta coù : I O I2 = 90o – 63,43o = 26,57o → ϕ = 2x26,57o = 53,14o , nghóa laø i’ vöôït pha tröôùc i 53,14o → ψi’ = 93,43o + 53,14o = 146,57o → i’ = 22,36 2 sin(314t + 93,43o) (A) I1 + I2 − 2I1I2 cos 135o 2 Baøi 4 : Ñoà thò vectô veõ ôû hình 3 . Trò hieäu duïng cuûa i : I = 2 19
  5. TRÖÔØNG ÑHCNTP – HCM GIAÛI BAØI TAÄP ÑKTTC ∧ 2 0,32 + 0,12 − 2 x0,3x0,1x(− = ) = 0,377A . Goùc pha ñaàu cuûa i : ψi = I1 O I 2 I1 + I2 − I2 2 2 2 2 ∧ ∧ 2 = 0,3 + 0,377 − 0,1 = 0,98229 → I O I = 10,8o → ψ = 10,8o Vôùi cos I1 O I = 1 i 2I1I 2x0,3x0,377 → i = 0,377 2 sin(300t + 10,8o) (A) 377 ω Baøi 5 : f = = = 60Hz 2π 2π I 20 I= m = = 10 2 ≈ 14,14A . 2 2 Ñoà thò vectô veõ ôû hình 4 . I1 = Icos60o = 10 2 x0,5 = 5 2 A 3 I2 = Icos30o = 10 2 x =5 6A 2 i1 = 5 2 x 2 sin(377t + 60o) = 10sin(377t + 60o) (A) i2 = 5 6 x 2 sin(377t – 30o) = 10 3 sin(377t – 30o) (A) Baøi 6 : Bieát 1 chu kyø T(s) töông öùng T vôùi goùc pha 2π(rad) → (s) töông öùng vôùi 4 2π π = (rad) . Vaäy , neáu coi pha ñaàu cuûa 4 2 π hay – 90o i1 laø 0 thì pha ñaàu cuûa i2 laø - 2 Ta coù : i1 = 12 2 sinωt (A) i2 = 16 2 sin(ωt – 90o) (A) Ñoà thò vectô veõ ôû hình 5 Trò hieäu duïng cuûa i laø : I 16 I1 + I2 = 2 12 2 + 16 2 = 20A . Goùc pha ñaàu cuûa i laø ψi = - Arctg 2 = - Arctg = - 53,13o I= 2 I1 12 Goùc leäch pha cuûa i ñoái vôùi i1 laø ϕ1 = ψi - ψi1 = - 53,13o – 0o = - 53,13o , nghóa laø i chaäm pha sau i1 53,13o . Goùc leäch pha cuûa i ñoái vôùi i2 laø ϕ2 = ψi - ψi2 = - 53,13o – ( - 90o) = 36,87o , nghóa laø i vöôït pha tröôùc i2 36,87o U2 2202 U 231 ñm Baøi 7 : Ñieän trôû ñeøn : R = = = 484Ω . Doøng qua ñeøn : I = = = 0,48A 100 R 484 Pñm 231 2 Ñeøn tieâu thuï coâng suaát P = I2R = ( ) x484 = 110W vaø tieâu thuï ñieän naêng 484 W = Pt = 110x4 = 440Wh Baøi 8 : Caûm khaùng cuoän daây : XL = ωL = 314x31,84.10-3 = 10Ω . Doøng qua cuoän daây 20
  6. TRÖÔØNG ÑHCNTP – HCM GIAÛI BAØI TAÄP ÑKTTC U 220 = 22A . Cuoän daây tieâu thuï coâng suaát phaûn khaùng : Q = I2XL = 222x10 = 4,84KVAR I= = XL 10 Baøi 9 : f = 50Hz → ω = 2πf = 2πx50 = 100π ≈ 314 r ad/s . Dung khaùng cuûa tuï 1 1 U 380 XC = = = 40Ω . Doøng qua tuï : I = = = 9,5A . Coâng suaát phaûn 314x80.10 − 6 ωC XC 40 khaùng tuï phaùt ra : Q = - I2XC = - 9,52x40 = - 3,61KVAR Baøi 10 : f = 50Hz → ω = 2πf = 2πx50 = 100π ≈ 314 rad/s . Dung khaùng cuûa tuï : 1 1 XC = = = 1 0Ω . 314x320.10 − 6 ωC Ñieän khaùng cuûa maïch : X = - XC = - 10Ω R2 + X 2 = Toång trôû cuûa maïch : Z = 7,52 + (−10)2 = 12,5Ω . Doøng qua maïch : 125 U I= = = 10A . Caùc thaønh phaàn ñieän aùp : U = 125V ; UR = IR = 10x7,5 = 75V ; UC = IXC 12,5 Z − 10 X = 10x10 = 100V ; UX = - UC = - 100V . Goùc leäch pha cuûa u ñoái vôùi i : ϕ = Arctg = Arctg 7,5 R = - 53,13o , nghóa laø i vöôït pha tröôùc u 53,13o ( ϕ < 0 ) . R2 + X 2 = 102 + 15,72 = 18,6Ω . Ñieän aùp ñaët vaøo maïch Baøi 11 : Toång trôû maïch : Z = XL X 15,7 ( ñieän aùp nguoàn ) ; U = IZ = 6x18,6 = 111,6V . Ñieän caûm cuoän daây L = = = 2πf 2πf 2πx50 10 R = 0,05H = 50mH . Heä soá coâng suaát cuûa maïch : cosϕ = = = 0,538 18,6 Z P 125 Baøi 12 : Coâng suaát taùc duïng cuûa cuoän daây : P = UIcosϕ → cosϕ = = = 0,3846 UI 65x 5 U 65 Toång trôû cuoän daây : Z = = = 13Ω . Ñieän trôû cuoän daây : R = Zcosϕ = 13x0,346 = 5Ω . Ñieän I 5 Z 2 − R2 = 132 − 52 = 12Ω khaùng ( caûm khaùng ) cuoän daây : X = XL = 2πfL = 12 12 →L= = = 0,0382H = 38,2mH 2πf 2πx50 1 1 Baøi 13 : Dung khaùng cuûa tuï : XC = = = 40Ω . Ñieän khaùng cuûa maïch : 314x80.10 − 6 ωC X = - XC = - 40Ω . Toång trôû cuûa maïch : Z = R2 + X 2 = 802 + (−40)2 = 40 5 Ω . Doøng qua 110 U X − 40 = - 26,57o . maïch : I = = = 1,23A . Goùc leäch pha cuûa u ñoái vôùi i : ϕ = Arctg = Z R 80 40 5 Goùc pha ñaàu cuûa i : ψi = ψu - ϕ = 10o – ( - 26,57o) = 36,57o → i = 1,23 2 sin(314t + 36,57o) (A) 21
  7. TRÖÔØNG ÑHCNTP – HCM GIAÛI BAØI TAÄP ÑKTTC Baøi 14 : f = 50Hz → ω = 2πf = 2πx50 = 100π ≈ 314 rad/s . Caûm , dung vaø ñieän khaùng 1 1 cuûa maïch : XL = ωL = 314x0,08 = 25,12Ω ; XC = = = 21,23Ω ; X = XL – XC 314x150.10 − 6 ωC = 25,12 – 21,23 = 3,89Ω . Toång trôû maïch : Z = R2 + X 2 = 72 + 3,89 2 = 8Ω . Doøng qua U 220 X 3,89 = 29,06o . Caùc maïch : I = = = 27,5A . Goùc leäch pha cuûa u ñoái vôùi i : ϕ = Arctg = Z 8 R 7 thaønh phaàn ñieän aùp : U = 220V ; UR = IR = 27,5x7 = 193V ; UL = IXL = 27,5x25,12 = 691V ; UC = IXC = 27,5x21,23 = 584V ; UX = IX = 27,5x3,89 = 107V . Coâng suaát toaøn maïch : P = I2R = 27,52x7 = 5294W ; Q = I2X = 27,52x3,89 = 2942VAR ; S = I2Z = 27,52x8 = 6050VA . Ñoà thò vectô ( hình 6 ) 1 Baøi 15 : Caûm , dung vaø ñieän khaùng cuûa maïch : XL = ωL = 4x1 = 4Ω ; XC = ωC 1 = 10Ω ; X = XL – XC = 4 – 10 = - 6Ω , maïch coù tính dung (X < 0) . Toång trôû maïch : = 1 4x 40 U 10 R2 + X 2 = 8 2 + (−6)2 = 10Ω . Doøng qua maïch : I = Z= = = 1A . Goùc leäch pha cuûa u Z 10 X −6 = - 36,87o , nghóa laø i vöôït pha tröôùc u 36,87o. Goùc pha ñaàu cuûa i ñoái vôùi i : ϕ = Arctg = R 8 ( ϕ < 0 ) : ψi = ψu - ϕ = 53,13o – ( - 36,87o) = 90o → i = 2 sin(4t + 90o) (A) . uR coù trò hieäu duïng laø UR = IR = 1x8 = 8V vaø ñoàng pha vôùi i → uR = 8 2 sin(4t + 90o) (V) . uL coù trò hieäu duïng laø UL = IXL = 1x4 = 4V vaø vöôït pha tröôùc i 90o → uL = 4 2 sin(4t + 90o + 90o) = 4 2 sin(4t + 180o) (V) . uC coù trò hieäu duïng laø UC = IXC = 1x10 = 10V vaø chaäm pha sau i 90o → uC = 10 2 sin(4t + 90o – 90o) = 10 2 sin4t (V) . Ñoà thò vectô ( hình 7) 1 1 Baøi 16 : Caûm vaø dung khaùng cuûa maïch : XL = ωL = 8x1 = 8Ω ; XC = = = 5Ω 1 ωC 8x 40 22
  8. TRÖÔØNG ÑHCNTP – HCM GIAÛI BAØI TAÄP ÑKTTC U 10 Doøng qua R coù trò hieäu duïng laø IR = = = 1,25A vaø ñoàng pha vôùi u R 8 U 10 → iR = 1,25 2 sin(8t + 53,13o) (A) . Doøng qua L coù trò hieäu duïng laø IL = = = 1,25A vaø XL 8 chaäm pha sau u 90o → iL = 1,25 2 sin(8t + 53,13o – 90o) = 1,25 2 sin(8t – 36,87o) (A) . Doøng U 10 = 2A vaø vöôït pha tröôùc u 90o qua C coù trò hieäu duïng laø IC = = XC 5 → iC = 2 2 sin( 8t + 53,13o + 90o) = 2 2 sin( 8t + 143,13o) (A) . Ñoà thò vectô ( hình 8 ) IR + I2 , vôùi IX = IL – IC = 1,25 – 2 = - 0,75A , maïch coù tính dung 2 Töø ñoà thò : I = X I ( IX < 0 ) → I = 1252 + (−0,75)2 = 1,46A . Goùc leäch pha cuûa u ñoái vôùi i : ϕ = Arctg X , IR − 0,75 = - 30,96o , nghóa laø i vöôït pha tröôùc u 30,69o . Goùc pha ñaàu cuûa i ψi = ψu - ϕ = Arctg 125 , = 53,13o – (- 30,96o) = 83,96o → i = 1,46 2 sin(8t + 83,96o) (A) 3 1 Baøi 17 : Caûm, dung vaø ñieän khaùng trong maïch : XL = ωL = 100πx = 60Ω ; XC = 5π ωC 1 = = 100Ω ; X = XL – XC = 60 – 100 = - 40Ω . Toång trôû ñoaïn maïch 2 : 10 − 4 100πx π R2 + X 2 , vôùi R2 = 0 ; X2 = X = - 40Ω → Z2 = 0 2 + (−40)2 = 40Ω . Doøng trong maïch : Z2 = 2 2 U X 160 − 40 Im = 2m = = 4A . Goùc leäch pha cuûa u2 ñoái vôùi i : ϕ2 = Arctg 2 = =-∞ Z2 R2 40 0 → ϕ2 = - 90o . Goùc pha ñaàu cuûa i : ψi = ψu2 - ϕ2 = - 60o – (- 90o) = 30o R2 + X 2 = 30 + (−40)2 = 50Ω . Ñieän → i = 4sin(100πt + 30o) (A) . Toång trôû toaøn maïch : Z = X aùp ñaët vaøo maïch : Um = ImZ = 4x50 = 200V . Goùc leäch pha cuûa u ñoái vôùi i : ϕ = Arctg R − 40 = - 53,13o . Goùc pha ñaàu cuûa u : ψu = ψi + ϕ = 30o + ( - 53,13o) = - 23,13o = Arctg 30 → u = 200sin(100πt – 23,13o) (V) 23

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản