intTypePromotion=3

Giáo trình hình thành quy trình phân tích kỹ thuật quan sát sự chuyển đổi nền kinh tế thị trường p8

Chia sẻ: Sdfasf Dsgfds | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
46
lượt xem
2
download

Giáo trình hình thành quy trình phân tích kỹ thuật quan sát sự chuyển đổi nền kinh tế thị trường p8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành quy trình phân tích kỹ thuật quan sát sự chuyển đổi nền kinh tế thị trường p8', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình hình thành quy trình phân tích kỹ thuật quan sát sự chuyển đổi nền kinh tế thị trường p8

  1. cña ngò hµnh”. Con ng­êi sinh ra ®Òu cã b¶n chÊt Ng­êi (®øc - nh©n) nh­ng do trêi phó kh¸c nhau vÒ n¨ng lùc, tµi n¨ng vµ hoµn c¶nh sèng (m«i tr­êng) kh¸c nhau cho nªn ®· trë thµnh nh÷ng nh©n c¸ch kh«ng gièng nhau. B»ng sù häc tËp, tu d­ìng kh«ng ngõng, con ng­êi dÇn dÇn hoµn thiÖn b¶n chÊt ng­êi cña m×nh - trë thµnh ng­êi Nh©n. Vµ nh÷ng ng­êi hiÒn nµy cã xø mÖnh gi¸o ho¸ x· héi, thùc hiÖn nh©n ho¸ mäi tÇng líp. Nhê vËy, x· héi trë nªn cã nh©n nghÜa vµ thÞnh trÞ. Häc thuyÕt Nh©n trÞ cña Khæng Tö còng lµ mét häc thuyÕt qu¶n lý x· héi nh»m ph¸t triÓn nh÷ng phÈm chÊt tèt ®Ñp cña con ng­êi, l·nh ®¹o - cai trÞ hä theo nguyªn t¾c ®øc trÞ: ng­êi trªn noi g­¬ng, kÎ d­íi tù gi¸c tu©n theo. - VÒ ®¹o Nh©n: “Nh©n lµ yªu ng­êi” (Nh©n lµ ¸i nh©n). Nh©n lµ gióp ®ì ng­êi kh¸c thµnh c«ng “Ng­êi th©n, m×nh muèn thµnh c«ng th× còng gióp ng­êi kh¸c thµnh c«ng, ®ã lµ ph­¬ng ph¸p thùc hµnh cña ng­êi nh©n”. Nh­ng Khæng Tö kh«ng nãi ®Õn tÝnh nh©n chung chung «ng coi nã nh­ ®øc tÝnh c¬ b¶n cña nhµ qu¶n lý. Nãi c¸ch kh¸c, ng­êi cã nh©n lu«n t×m mäi c¸ch ®ñ thu lîi vÒ m×nh, nh©n lµ nguyªn t¾c c¬ b¶n cña ho¹t ®éng qu¶n lý (trong quan hÖ nhµ qu¶n lý víi ®èi t­îng bÞ 7
  2. qu¶n lý) v­µ lµ ®¹o ®øc vµ hµnh vi cña c¸c chñ thÓ qu¶n lý. Khæng Tö n©ng t­ t­ëng nh©n lªn thµnh ®¹o (nguyªn t¾c sèng chung cho x· héi) v× lµ mét nhµ t­ t­ëng qu¶n lý s©u s¾c, «ng thÊy ®ã lµ nguyªn t¾c chung g¾n kÕt gi÷a chñ thÓ vµ kh¸ch thÓ qu¶n lý ®¹t hiÖu qu¶ x· héi cao: “ng­êi qu©n tö häc ®¹o th× yªu ng­êi, kÎ tiÓu nh©n häc ®¹o th× dÔ sai khiÕn” (D­¬ng ho¸). - Nh©n vµ lÔ: Nh©n cã thÓ ®¹t ®­îc qua LÔ, LÔ lµ h×nh thøc biÓu hiÖn cña Nh©n, thiÕu Nh©n th× LÔ chØ lµ h×nh thøc gi¶ dèi: “Ng­êi kh«ng cã ®øc Nh©n th× LÔ mµ lµm chi”. - Nh©n vµ NghÜa: §óng lÔ còng lµ lµm ®óng nghÜa råi. Nh©n g¾n liÒn víi NghÜa v× theo NghÜa lµ thÊy viÖc g× ®¸ng lµm th× ph¶i lµm, kh«ng m­u tÝnh lîi cña c¸ nh©n m×nh. “C¸ch xö sù cña ng­êi qu©n tö, kh«ng nhÊt ®Þnh ph¶i nh­ vËy míi ®­îc, kh«ng nhÊt ®Þnh nh­ kia lµ ®­îc, cø hîp nghÜa th× lµm”, lµm hÕt m×nh kh«ng thµnh th× th«i. 8
  3. T­ t­ëng nh©n ¸i cña Khæng Tö cã thÓ so s¸nh víi t×nh b¸c ¸i cña chóa Giª su vµ §øc phËt. Nh­ng «ng kh¸c 2 vÞ kia ë chç, trong t×nh c¶m, cã sù ph©n biÖt tuú theo c¸c mèi quan hÖ: tr­íc hÕt lµ ruét thÞt, sau ®Õn th©n, quen vµ xa h¬n lµ ng­êi ngoµi. - Nh©n vµ TrÝ TrÝ tr­íc hÕt lµ “biÕt ng­êi”. Cã hiÓu biÕt s¸ng suèt míi biÕt c¸ch gióp ng­êi mµ kh«ng lµm h¹i cho ng­êi, cho m×nh: “TrÝ gi¶ lîi Nh©n”. Râ rµng lµ ng­êi Nh©n kh«ng ph¶i lµ ng­êi ngu, kh«ng ®­îc ®Ó cho kÎ xÊu l¹m dông lßng tèt cña m×nh. TrÝ cã lîi cho Nh©n, cho nªn khi Khæng Tö nãi ®Õn ng­êi Nh©n - qu©n tö, bao giê còng chó träng tíi kh¶ n¨ng hiÓu ng­êi, dïng ng­êi cña hä. Ph¶i s¸ng suèt míi biÕt yªu ng­êi ®¸ng yªu, ghÐt ng­êi ®¸ng ghÐt. - Nh©n vµ Dòng Dòng lµ tÝnh kiªn c­êng, qu¶ c¶m, d¸m hy sinh c¶ b¶n th©n m×nh v× nghÜa lín. Khæng Tö khen B¸ Di, Thóc Tª, thµ chÕt ®ãi chø kh«ng thÌm céng t¸c víi kÎ bÊt nh©n, lµ ng­êi 9
  4. Nh©n. Khæng Tö rÊt ghÐt nh÷ng kÎ h÷u Dòng bÊt Nh©n, v× hä lµ nguyªn nh©n cña lo¹n. §¹o cña Khæng Tö kh«ng qu¸ xa c¸ch víi ®êi. Nh©n - TrÝ - Dòng lµ nh÷ng phÈm chÊt c¬ b¶n cña ng­êi qu©n tö, lµ tiªu chuÈn cña c¸c nhµ qu¶n lý- cai trÞ. T­ t­ëng ®ã cña Khæng Tö ®­îc Hå Chsi Minh kÕ thõa cã chän läc vµ nã vÉn cßn ¶nh h­ëng ®èi víi sô ph¸t triÓn cña x· héi hiÖn nay. Khæng Tö còng mong phó quý, nh­ng «ng chØ thõa nhËn nã trë thµnh Ých lîi cho x· héi khi nã “kh«ng tr¸i víi ®¹o lý” vµ ph¶i ®¹t ®­îc b»ng nh÷ng ph­¬ng tiÖn thÝch ®¸ng. Khæng Tö khuyªn c¸c nhµ cai trÞ kh«ng nªn chØ dùa vµo lîi ®Ó ra quyÕt ®Þnh qu¶n lý: “n­¬ng tùa vµo ®iÒu lîi mµ lµm hay lµ sinh ra nhiÒu ®iÒu o¸n” (Lý nh©n, IV). ¤ng biÕt hä cã nhiÒu ­u thÕ ®Ó tranh lîi víi cÊp d­íi vµ nh÷ng ng­êi lao ®éng lu«n ph¶i chÞu møc sèng thÊp h¬n, cho nªn, ®iÒu quan träng ®èi víi nhµ qu¶n lý lµ ph¶i nghiªm kh¾c víi m×nh, réng l­îng víi ng­êi vµ lo tr­íc nçi lo cña thiªn h¹, vui sau c¸i vui cña thiªn h¹. ChØ nh­ vËy x· héi míi cã c¸i lîi dµi l©u lµ m«i tr­êng chÝnh trÞ - x· héi æn ®Þnh, c¸c giai cÊp hîp t¸c cïng lµm ¨n v× môc tiªu chung: kinh tÕ thÞnh v­îng, tinh thÇn tèt ®Ñp. 10
  5. Khæng Tö khuyªn c¸c nhµ qu¶n lý ph¶i “kh¾c phôc ®­îc t­ dôc”, kh«ng nªn cÇu léc cho c¸ nh©n m×nh, cø chuyªn t©m lµm tèt c«ng viÖc th× “bæng léc tù kh¾c ®Õn”. Lµm cho d©n giµu lµ môc tiªu ®Çu tiªn, c¬ b¶n cña nhµ qu¶n lý”: ®èi víi nh÷ng ng­êi n«ng d©n nghÌo khæ ®­¬ng thêi, Khæng Tö biÕt lîi Ých kinh tÕ lµ nhu cÇu thiÕt yÕu cña hä, nªn «ng biÕt ®¹o Nh©n sÏ khã thùc hiÖn ®­îc khi quÇn chóng cßn nghÌo khæ: “NghÌo mµ kh«ng o¸n lµ khã, giµu mµ kh«ng kiªu lµ dÔ” (HiÕu VÊn). Khæng Tö sang n­íc VÖ, NhiÔm H÷u ®¸nh xe, Khæng Tö nãi: “D©n ®«ng thay”, NhiÔm H÷u hái: “§· ®«ng råi lµm g× h¬n n÷a?”, Khæng Tö nãi: “ Lµm cho d©n giµu”, NhiÔm H÷u hái: “ §· giµu råi, l¹i lµm g× h¬n n÷a?”, Khæng Tö nãi: “Gi¸o dôc hä”. T­ t­ëng “lµm cho d©n giµu”, “tiªn phó, hËu gi¸o” lµ t­ t­ëng duy vËt cña Khæng Tö, ®­îc c¸c häc gi¶ cña Nho gia vµ M¾c gia sau nµy ph¸t triÓn thªm. Nh­ng nh÷ng gi¸ trÞ t­ t­ëng cña Khæng Tö ®Ó l¹i cho hËu thÕ ®· kh«ng bÞ mai mét theo thêi gian. Ngµy nay, hÖ thèng häc thuyÕt cña Khæng Tö ®· trë nªn l¹c hËu, tr­íc hÕt lµ phÇn néi dung liªn quan tíi vÊn ®Ò thÕ giíi quan, song nhiÒu triÕt lý cña «ng vÒ ®¹o ®øc - ®¹o lý, gi¸o dôc, cai trÞ - qu¶n lý con ng­êi vµ x· héi... vÉn 11
  6. lµ nh÷ng nguyªn t¾c vµ triÕt häc chØ ®¹o mét sè ho¹t ®éng. VÝ dô nh­: Khæng Tö nhÊn m¹nh tíi qu¸ tr×nh tù tu d­ìng trong ho¹t ®éng qu¶n lý: “tu th©n - tÒ gia - trÞ quèc - b×nh thiªn h¹” (§¹i häc). Ng­êi Nh©n th× ph¶i hÕt lßng v× ng­êi, biÕt tõ bông ta suy ra bông ng­êi: “Kû së bÊt dôc, vËt thi ­ nh©n” (LuËn ng÷). Trong ho¹t ®éng kinh tÕ, kh«ng chØ c¨n cø vµo lîi nhuËn ®¬n thuÇn “Giµu sang lµ ®iÒu ai còng muèn, nh­ng nÕu ®­îc giµu sang mµ tr¸i víi ®¹o lý th× ng­êi qu©n tö kh«ng thÌm”. Cø lµm viÖc tèt, phôc vô ng­êi tèt th× “bæng léc tù kh¾c ®Õn”. ë ®©y cã mét ®iÓm cÇn nãi râ h¬n: “ChÝnh” mµ Khæng Tö nãi ë ®©y lµ chÝnh trÞ, chÝnh sù. Vµ chÝnh trÞ lµ chØ mäi biÖn ph¸p ®­îc thi hµnh ®Ó qu¶n lý ®Êt n­íc, lµm cho chÝnh sù ®­îc qu¶n lý chÆt chÏ; chÝnh sù lµ chØ viÖc lµm hµnh chÝnh. Khæng Tö chñ tr­¬ng tham gia chÝnh trÞ nu«i d­ìng nh©n tµi “Tßng chÝnh” cã nghÜa lµ chÊp chÝnh. Lóc bÊy giê, 12

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản