intTypePromotion=1

Giáo trình Kỹ năng thuyết trình - TS. Hồ Thanh Mỹ Phương

Chia sẻ: Triệu Quang Huy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:53

1
281
lượt xem
167
download

Giáo trình Kỹ năng thuyết trình - TS. Hồ Thanh Mỹ Phương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo trình Kỹ năng thuyết trình cung cấp các nội dung cơ bản về lý thuyết dùng kèm theo các hoạt động trong các lớp chuyên đề. Tài liệu gồm có 6 chương trình bày về: Tự đánh giá kỹ năng thuyết trình, chuẩn bị trước khi thuyết trình, dụng cụ trực quan, luyện tập thuyết trình, tiến hành thuyết trình, thực hành. Đây là tài liệu học tập, tham khảo dành cho sinh viên để có kỹ năng thuyết trình tốt. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Kỹ năng thuyết trình - TS. Hồ Thanh Mỹ Phương

 1. TR NG I H C AN GIANG D ÁN P.H.E K N NG THUY T TRÌNH (Tài li u ph$c v$ chuyên *+ rèn luy n k/ n0ng s3ng cho sinh viên thi t thòi tr78ng HAG) Biên so n: TS. H Thanh M Ph ng Và nhóm c ng tác viên: Tr ng Th" M Dung %oàn M Ng'c Tháng 01/ 2007 1
 2. `L.I NÓI %1U Thuy4t trình là m t ho t 7 ng không th: thi4u 7;i v
 3. M;C L;C Ch ng 1: Tj %ÁNH GIÁ Kl NmNG THUYoT TRÌNH. TV 7ánh giá khJ nYng thuy4t trình ….………………………………………….. 4 Khtc phec sV h i h p khi thuy4t trình …………………………………………..7 Ch ng 2: CHUuN Bv TRwxC KHI THUYoT TRÌNH Chuyn b" vK hình dáng bên ngoài ………………………………………………14 Chuyn b" n i dung bài thuy4t trình ………………………………………….....16 Tám b
 4. Ch7=ng 1: T ÁNH GIÁ K N NG THUY T TRÌNH 4
 5. Hãy *3i chiEu xem bIn thuJc m@u ng78i nào. M@u Ng78i Ac iBm _____NGw.I TR†N TRÁNH Ng =i thu c d ng này luôn tìm cách tr;n tránh xuLt hi@n tr
 6. BLNG T ÁNH GIÁ K N NG THUY T TRÌNH %: thuy4t trình hi@u quJ, hãy ki:m tra k nYng thuy4t trình cSa b n. BJng 7ánh giá d
 7. trình chW không cJn trZ tôi. 11. Tôi chtc rang bài thuy4t trình cSa tôi s\ thuy4t 5 4 3 2 1 phec ng =i nghe và h' s\ thLy 7 Uc nh[ng lUi ích mà bài thuy4t trình cSa tôi mang l i 12. Tôi trình bày h4t sWc nhi@t tình và hYng say 5 4 3 2 1 13. Tôi tNp chú ý vào ng =i nghe và h n ch4 nhìn vào giLy 5 4 3 2 1 14. BJn ghi chú chO có nh[ng “tI khóa” vì vNy tôi tránh nhìn 5 4 3 2 1 vào bJn thJo 15. Tôi tNp thuy4t trình và sd deng các deng ce trVc 5 4 3 2 1 quan trong bài thuy4t trình 16. Tôi chuyn b" tr
 8. KHNC PH;C S HPI HQP H i h p là tr ng thái tV nhiên khi b" cYng th“ng. Chúng ta th =ng cYng th“ng khi thuy4t trình. Nh[ng thay 7Ai tâm sinh lí s\ gây ra các tri@u chWng nh là h i h p, 7A m hôi, run ryy tay chân, thZ nhanh, và tim 7Np nhanh. %Ing lo ltng! N4u b n có các tri@u chWng nh trên tr
 9. N4u tr
 10. phJi tNp luy@n hai buAi. N4u có th:, nh= m t ng =i nhNn xét ho_c ghi hình l i các buAi tNp. Xem l i bYng ghi hình, ltng nghe nhNn xét và chOnh sda n4u cHn thi4t tr
 11. 6. GILI T^A C NG TH_NG Khi b n cYng th“ng và các c b" cYng ra, b n s\ h i h p nhiKu h n. %iKu này làm cho tay chân b n run ryy. Tr
 12. Tr =ng hUp cSa anh Quang không hi4m. Có l\ b n không mtc phJi tLt cJ các tri@u chWng trên nh ng s\ g_p các tri@u chWng t ng tV. Nh[ng k thuNt d
 13. ÔN L I VIXC KHNC PH;C S HPI HQP. B n s\ áp deng các mec nào trong bJng sau 7ây vào bài thuy4t trình Tôi dg *hnh: Chuyn b" tài li@u T Zng t Ung ra mình s\ trình bày thNt thành công TNp sd deng tLt cJ các deng ce trVc quan trong bài thuy4t trình Chú ý nh[ng cách th giãn 7 n giJn, kín 7áo Luôn h
 14. Ch7=ng 2: CHURN BS CHO BUnI THUY T TRÌNH 14
 15. CHURN BS HÌNH DÁNG BÊN NGOÀI %ây không phJi là nh[ng h
 16. xanh s•m, xám và 7en cài 7 n hay cài chéo là an toàn nhLt. Tùy vào 7;i t Ung ng =i nghe, m t chi4c áo khoác th: thao và chi4c quHn hUp màu stc s\ rLt Ln t Ung. 2. Áo khoác cSa nam th =ng có nút gài trong khi hHu h4t áo khoác cSa n[ thì không. B n có th: gài nút áo vét, không gài nút hay thNm chí có th: cZi áo khoác ra tùy vào tính trang tr'ng cSa buAi thuy4t trình. 3. Áo s mi phJi vIa v_n và màu không quá sáng. N4u b n sU áo thLm m hôi, hãy m_c áo phông bang cotton và áo s mi trtng bên ngoài. N4u b n chuyn b" thu hình thì hãy tránh m_c áo s mi trtng mà hãy sd deng áo màu xám sáng (mu;i tiêu). 4. Cà v t nên ch'n lo i nào có th: làm tôn lên g ng m_t và 7ôi mtt cSa b n. Ki:u cà v t 7ƒ cA 7i:n có th: không phù hUp v
 17. CHURN BS NQI DUNG BÀI THUY T TRÌNH Tr
 18. Theo h
 19. vi4t ttt, tI chuyên ngành, vân vân làm cho ng =i nghe không hi:u. N4u không chtc là thuNt ng[ 7ó có thông deng trong khán giJ không b n hãy hƒi khán giJ xem h' có bi4t các thuNt ng[ 7ó không và nên 7"nh ngh‹a n4u cHn thi4t. 4. Thông tin chung v+ buMi thuyEt trình: b n cHn bi4t s; l Ung ng =i nghe, 7"a 7i:m thuy4t trình, các trang thi4t b" s n có, vv 7: chuyn b" t;t cho buAi thuy4t trình. . B¡NG NH€N XÉT V£ KHÁN GI¡ Phi4u nhNn xét này s\ giúp b n chuyn b" hi@u quJ h n cho bài thuy4t trình 1. Nh[ng mec tiêu có liên quan 74n khán giJ là: __________________________________________________________________ 2. Nh[ng giá tr" cHn phJi quan tâm cSa tIng khán giJ bao g m: 3. Khi trình bày, cHn nhNn ra nh[ng Wc ch4 gì cSa tIng khán giJ ce th: _________________________________________________________ 4. Nh[ng nhu cHu 7_c bi@t cSa ng =i nghe _________________________________________________________ 5. Tôi có th: 7ánh giá ki4n thWc và các thuNt ng[ vK 7K tài cSa ng =i nghe vK chS 7K thuy4t trình: Cao____ ThLp____ VIa____ Không bi4t____ 6. MWc 7 7 ng tình cSa ng =i nghe 7;i v
 20. TÁM B ~C C•N THI T a CHURN BS T€T MQT BÀI THUY T TRÌNH Khi chuyn b" m t bài thuy4t trình, chúng ta nên btt 7Hu phHn thân bài tr
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2