intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình Lắp đặt và điều khiển động cơ điện (Nghề: Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí) - Trường TCN Kỹ thuật công nghệ Hùng Vương

Chia sẻ: Hương Hoa Cỏ Mới | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:40

14
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo trình Lắp đặt và điều khiển động cơ điện với mục tiêu giúp các bạn có thể thực hiện được các nguyên tắc an toàn điện; Đo và xác định điều kiện dòng điện qua mạch; Đo U, I, R trong mạch nối tiếp; Đo và xác định điều kiện dòng điện qua mạch; Đo U, I, R trong mạch song song; Đo và xác định điều kiện dòng điện qua mạch; Đo U, I, R trong mạch hỗn hợp; Kiểm tra đo lường các đại lượng điện.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Lắp đặt và điều khiển động cơ điện (Nghề: Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí) - Trường TCN Kỹ thuật công nghệ Hùng Vương

 1. UY BAN NHAN DAN QUJN 5 TRUONG TRUNG CA.P NGHE KY THUJT CONG NGH)j: HUNG VUONG y ' GIAOTRINH , ' ? Lap d:t va dieu khien DQng O' dien • , r r Nghe: Bao tri h~ thong thiet bj cO' khi TRINH D()• TRUNG CAP TPHCM-2019
 2. 2 LOI GIOI THIEU Giao trinh Lip d~t va di€u khi€n d(mg ca di~~ dugc bien so
 3. 3 Ml)C Ll)C DEMl)C TRANG 1. Lai gi&i thi~u 2 2. Bai 1: Nguy en tic an toan di~n 4 3. Bai 2: Do va xac dinh di~u ki~n dong di~n qua m~ch 9 4. Bai 3: Do U, I, R trong m~ch n6i ti~p 12 5. Bai 4: Do U, I, R trong m~ch song song 14 6. Bai 5: Do U, I, R trong m~ch h6n hqp 16 7. Bai 6: Ki~m tra do luong cac d~i luQTig di~n 18 8. Bai 7: Khao sat d('mg ca di~n m9t pha 21 9. Bai 8: D~u n6i v~n hanh d9ng ca di~n di~n m9t pha 25 10. Bai 9: Khao sat d9ng ca KDB 3 pha 28 11. Bai 10: D~u n6i v~n hanh d9ng ca 3 pha theo each d~u sao (Y) 35 12. Bai 11: D~u n6i v~n hanh d9ng ca 3 pha theo each d~u tam giac (~) 37 10. Tai li~u tharn khao 39
 4. 4 BAI 1: NGUYEN TAC AN TOAN DI:¢N Gi&i thi~u: Bai nhftm cung d.p cho h9c sinh nhfrng ki€n thuc v~ an toan di~n trong ngh~ Bao tri h~ th6ng thi€t bi ca khf Mvc tieu: - Thvc hi¢n au:(YC eek nguyen tdc an toan ai¢n Nc)i dung chinh: 1. Phan tich cac nguyen nhan gay tai n~n di~n a. Do nguai twc ti€p ch?m vao cac b
 5. 5 50 + 80 H~ ho hftp bi te li~t, tim d~p N6ng du d9i, cac biip thit mi~n tr& cua ngll'cri: M6i nguai c6 di~n tr& khac nhau, do lap sung da quy~t dinh. Thuang di~n tr& nguai c6 gia tri tu I 0000 + I 000000. Bi~n tr& nguai khong c6 dinh ma thay d6i theo cac y~u t6 sau: + Tinh trc;tng 16p sung da : da bi u6t hay m6 ho thi di~n nguai giam. + Di~n tich ti~p xuc cang 16n di~n tr& cang tang. + Thai gian ti~p xuc: tai gian ti~p xuc cang lau di~n tr& cang giam. + Trc;tng thai tam li cua nguai: khi nguai c6 thcin kinh khong 6n dinh ( b~nh hay say ruqu) thi di~n tr& nguai giam. + Thuang d€ dam bao an toan, trong qua trinh tinh toan nguai ta 1§.y gia tri di~n tr& nguai Rng = I 0000. d. I>ITcrng di cua dong di~n qua ngIToi: Buang di cua dong di~n qua nguai nguy hi€m nh§.t la qua tim gay te li~t tucin hoan c6 th€ d§.n d~n ch~t nguai. Dong di~n qua tim theo cac con duang sau: - Tu chan qua chan - Tu tay qua tay. - Tu tay trai qua chan. e. Tfin s6 dong di~n Tin s6 dong di~n cang cao cang it nguy hi€m. Theo nghien ci.'.m, tin s6 dong di~n 50Hz-:- 60Hz la nguy hi€m cao han.
 6. 6 f. Moi tnrcmg xung quanh Nhi~t de\ d9 ~m gay anh hu6ng d€n di~n tr& nguai va v~t each di~n nen dong di~n cung thay d6i. 3. Cac bi?n phap bao v? an toan di?n - N6i dftt thi€t bi - N6i day trung tfnh bao v~ - N6i dilng th€ - Dung cac phuang phap bao v~: + Khong cht s6 nguyen tic va quy djnh sau - Tuy~t dBi khong dtrQ'C chii quan khi thao tac v&i cac thiSt bi di~n, trong b~t ki tinh hu6ng nao. Khong dua gion, nghich ngQ'l11 cac thiSt bi di~n trong luc thao tac. - H~n chS lam vi~c trong di~u ki~n Am um (tay chan um, d6 m6 h6i, dinh nu&c) vi nu&c binh thuong dfin di~n t6t (trong khi nu&c dt l~i each di~n). Khong u6ng nu&c a khu V\]'C lam vi~c. - Trong qua trinh thao tac, luon phai c6 sa d6 m~ch di~n, c6 d~t cong tile a chS d('> TAT. Chi b~t cong tile khi dam bao m~ch di~n da duqc Hip d~t dung sa d6. Nen c6 nguai 16n kS ben trong 1§.n dong cong titc d§.u tien. Khi sfra chfi'a cac thi~t bi di~n, phai ng~t di~n trir&c va d~t biJn bao "Sfra di~n" r&i m&i ti~n hanh sfra chfra. - Cac m6i n6i phai duqc b9c kin b.lng bang keo each di~n. Ki€m tra kI day n6i, khong SU' dvng day qua cu, bung tr6c VO ho~c bi ha. Khong d~t day len cac c~nh site nh9n, dS gay dm day. - Su dvng ngu6n di~n 6n dinh, t6t nhM la nen c6 6n ap. NSu lam vi~c v&i di~n nha (220 V), phai dn th~n t6i da. C§.n su dvng c§.u chi d€ dam bao an toan. Trang bi cac thiSt bi an toan di~n nhu day ch6ng finh di~n, ung each di~n, gang tay ... - Tim hi€u ky v~ cac thiSt bi trn&c khi SU' dvng d€ c6 S\]' Iva ch9n hqp ly, tranh qua tai. - Khi k6t thuc bu6i lam vi~c, nSu chua xong, phai che phu d6 dung c~n th~n. C6 bi€n canh bao an toan di~n.
 7. 7 - NSu gi:tp S\f c6, dm binh tinh XU ly: g9i nguai 16n, SU d1_1ng cac v~t d1_1ng each di~n (gang tay cao SU, cay g6) d§ tach day di~n ra, tuy~t d6i kh6ng ch~m trµc tiSp vao nguai bi gi~t di~n, nSu c6 chay n6 thi kh6ng dung nu&c d§ d~p. - Chu y n6i d&t cin th~ trn&c khi bilt d§.u. * Cac bi~n phap an toan khi sir d1_1ng di~n. a) Cac guy tic chung d~ dam bao an toan di~n. Thu W kh6ng dung trong khi d6ng/ngilt m~ch di~n la nguyen nhan cua sµ c6 nghiem tr9ng va tai n~n nghiem tr9ng cho nguai v~n hanh. Vi v~y dn v~n hanh cac thiSt bi di~n theo dung guy trinh v&i sa d6 n6i day di~n cua cac duang day bao g6m tinh tr~ng thµc tS cua cac thiSt bi di~n va nhfrng di§m c6 n6i d&t. Cac thao tac phai dugc tiSn hanh theo m~nh l~nh, trir cac trnang hgp xay ra tai n~n m&i c6 guy~n tv d(mg thao tac r6i bao cao sau. D§ dam bao an toan di~n dn phai thµc hi~n dung cac guy dinh: - Nhan vien phvc vv di~n phai hi§u biSt v~ ky thu~t di~n, hi§u ro cac thiSt bi, sa d6 va cac 69 ph~n c6 th§ gay ra nguy hi§m, biSt va c6 kha nang ung d1_1ng cac guy ph~m v~ ky thu~t an toan di~n, biSt c&p cuu nguai bi di~n gi~t. - Khi tiSp xuc v&i m~ng di~n, dn treo cao, trong phong kin it nh&t phai c6 2 nguai, m9t nguai thvc hi~n c6ng vi~c con m9t nguai theo doi va ki§m tra va la nguai lanh d~o chi huy toan 69 c6ng vi~c. - Phai che chiln cac thiSt bi va 69 ph~n cua m~ng di~n d§ tranh nguy hi§m khi tiSp xuc b&t nga vao v~t d~n di~n. - Phai ch9n dung di~n ap su d1_1ng va thvc hi~n n6i d&t hoi:tc n6i day trung tinh cac thiSt bi di~n cung nlm thilp sang theo dung guy chuin. - Nghiem chinh SU d1_1ng cac thiSt bi, d1_1ng C\l an toan va bao v~ khi lam vi~c. - TcS chuc ki§m tra v~n hanh theo dung cac guy tile an toan. - Phai thuang xuyen ki§m tra dµ phong each di~n cua cac thiSt bi cung nhu cua h~ th6ng di~n. b) Cac bi~n phap ky thu~t an toan di~n. - Trn&c khi su d1_1ng cac thi~t bi di~n dn ki§m tra: + each di~n gifra cac pha v&i nhau, gifra pha va VO. + Tri s6 di~n tra each di~n cho phep: ph1_1 thu9c vao di~n ap cua m~ng di~n: D6i v&i m~ng di~n du6·i IO00[V] di~n tra each di~n phai 16n han lO00[OmN],tuc la
 8. 8 l[kiloomN] D6i v6'i cac thi@t bi di~n co di~n ap t6'i 500[V]: Quy ph~m an toan di~n quy dinh di~n tr& each di~n la 0,5 [Mega 6mN6m] d~ dam bao an toan. - 0 nhfrng nui co di~n nguy hi~m, db db phong nguai v6 tinh ti@p xuc, dn su dvng tin hi~u, khoa lien d9ng va phai co hang rao bing lu6'i, co bi~n bao nguy hi~m. - Su dvng di~n ap th§.p, may bi@n ap each ly. - Su dvng may dt di~n an toan. - Hanh lang bao v~ duang day di~n cao ap tren kh6ng: gi6'i h~n b&i hai mi)t dung song song vai duang day, co khoang each d@n day ngoai cung, khi kh6ng co gio: Bang 1. Hanh lang bao v~ duang day di~n cao ap tren kh6ng. d@n 20[KV] 35 - 66 110 220/230 500 Di~n ap, [KV] Day b9c Day tran [KV] [KV] [KV] [KV] Khoang each, [m] 0,6 1 2 3 4 7 Bang 2. Khoang each thilng dung t6i thi~u t~i m9i vi tri t6'i day cu6i cung. Di~n ap, [KV] 1 - 20 35 - 66, 110 220/230 500 Khoang each t6i thi~u, [m] 3 4 5 8 - Trong tat ca cac thiet bi dong ma di~n nhu cau ' dao, c6ng tac, bien tra cua cac may c6ng cv phai che kin nhung b9 ph~n diin di~n. Cac bang phan ph6i di~n va du dao di~n phai di;lt trong cac h9p tu kin, bing kim lo~i, co day ti@p d§.t va phai co khoa hoi;lc then cai chic chin. Phai ghi ro di~n ap su dvng a cac cua tu chua phan ph6i di~n. - Khi dong ma ciu dao & bang phan ph6i di~n phai di ung each di~n. Cac dn g~t ciu dao phai lam bing v~t li~u each di~n va kh6 rao. Tay -at hoi;lc co nhi~u m6 h6i dm kh6ng du9·c dong ma c~u dao bang phan ph6i di~n. Ch6 dung cua c6ng nhan thao tac c6ng ClJ phai co bvc g6 thoang va chic chin. - Db phong di~n ro ra cac b9 ph~n khac va db tan dong di~n vao trong d§.t va giu mfrc di~n th@ th§.p tren cac v~t ta n6i kh6ng bao v~, n6i d§.t an toan va can bing th@. N6i d§.t nhim bao v~ cho nguai khi ch~m phai v6 cac thi@t bi di~n trong truang hgp each di~n cua thi@t bi bi hu. 4. Cau hoi ki~m tra - Li~t ke nhung nguyen tiic an toan di~n?
 9. 9 BAI 2: DOVA xAc DJNH DIEU KI~N DONG DitN QUA M~CH Gi&i thi~u: Bai nhim cung c£p cho h9c sinh nhfrng ki~n thuc ve do va xac dinh dieu ki~n dong di~n qua m~ch trong nghe Bao tri h~ th6ng thi~t bi ca khi Mvc tieu: - £Jo va xac atnh GU(YC aiJu kifn dong aifn qua nu;tch N9i dung chinh: 1. Khai ni~m m~ch di~n - M~ch di~n la t~p hqp cac thi~t bi di~n n6i v6i nhau bing cac day d~n t?o thanh nhfrng m?ch kin trong d6 dong di~n c6 th~ ch?Y qua. - M?ch di~n thm'mg g6m cac ph§.n tu sau: Ngu6n di~n, ph1;1 tai (tai), day d~n. 2. Khai ni~m dong di~n, di~n ap, di~n tr& a. Dong di~n - Dong di~n i ve tri s6 bing t6c d(> bi~n thien cua ltrQTig di~n tich qua ti~t di~n ngang m(>t v~t d~n: i = dq/dt (1.1) - Chieu dong di~n quy uac la chieu chuy~n d(>ng cua cac di~n tich duang (ion duang), nguqc v6i chieu chuy~n d(>ng cua cac ion am ho~c electron (di~n tu). Tren m(>t nhanh chieu duang quy UO'C cua dong di~n duqc ch9n tuy y va ky hi~u bing mui ten nhu hinh 1-2. - Dan vi do cua dong di~n la ampe. Ky hi~u la A b. Bi~n ap - T~i m6i di~m trong m?ch di~n c6 m(>t di~n th~. Hi~u di~n th~ (hi~u th~) gifra hai di~m g9i la di~n ap. Nhu v~y di~n ap gifra hai di~m a va b c6 di~n th~ cpa, cpb la: uab = cpa - cpb = ua - ub - Chieu di~n ap quy uac la chieu tu di~m c6 di~n th~ cao d~n di~m c6 di~n th~ th£p. - Di~n ap gifra hai ClJC cua ngu6n di~n khi ha ill?Ch ngoai ( dong di~n I = 0) duqc g9i la sue di~n d(>ng E. - Dan vi do cua di~n ap, sue di~n d(>ng la von. Ky hi~u la V
 10. 10 a I R b llab Hinh 1-2. Chi~u dong di~n va di~n ap c. Di?n tr& - D~c trung cho hi~n tuQTig tieu tan nang luQTig bi~n di~n nang thanh nhi~t nang. -Khi cho dong di~n i(t) ch~y qua di~n tr& R (hinh 1-8) n6 gay ra svt ap uR tren di~n tr&. Theo dinh lu~t Om quan h~ gifra dong di~n va di~n ap la: uR = R.1·('1) 11ay R = i(~) u (~ -Dan vi di~n tr& la Q (om) -Ky hi~u: R -Cong su~t tieu tan tuc thai: p(1) = u.i(1) = R.i 2 (1) (rv) -Nang lu9ng tieu tan: r A- .nrp(t }it Nguai ta con dung l
 11. 11 - Do dong di~n - D~ do dong di~n qua m~ch c6 th~ su dl;lng Ampe k~, trong m~ch di~n Ampe k~ mile n6i ti~p v&i ph\l tai di~n. 4. Cau hoi ki~m tra - Trinh bay phuong phap do va xac dinh di€u ki~n dong di~n qua m~ch?
 12. 12 BAI 3: DOU, I, R TRONG M~CH NOi TIEP Gi6'i thi~u: Bai nh~m cung c~p cho h9c sinh nhfrng ki~n thuc ve do U, I, R trong mc;tch n6i ti~p trong nghb Bao tri h~ th6ng thi~t bi ca khi Ml}c tieu: - Do au(YC u, I, R trong mqch n6i tdp N(>i dung chinh: 1. SO' d6 m~ch di~n nfii ti~p -0-----0- R; R ... -CJ-~ R 2 11 A 2. SO' d6 m~ch do dong di?n, di?n ap, di?n tr& a. Do dong di?n. • Do dong di?n DC • Bo dong di~n xoay chibu. Hinh 2.4 b. do di?n ap m(>t chi~u Rm --c~AAA-r-~-~---, i V _V____~ 11 ., v Hinh 2.9
 13. 13 c. l>o di~n ap xoay chi~u R \l .,;. ,\ ,\ 1'i .;. r'. ;', ,', -•----'\/\/\,-- > t - -.....:.-----l \/\/\ i.---.,,-,_____--1 ,,, ,_. '/ I) i/ I) \! Hinh 2.12 d. l>o di~n tr& E Hinh3.la Hinh 3. I b 3. Xac djnh m6i quan h~ U, I, R - Cac di~n tra miic n6i ti~p c6 gia tri tuong duong bing t6ng cac di~n tra thanh ph§.n c(mg 1"1i Rtd = RI + R2 + R3 - Dong di~n ch"1Y qua cac di~n tra miic n6i ti~p c6 gia tri bing nhau va bing I I = ( UI / RI) = ( U2 / R2) = ( U3 / R3 ) - Tu cong thuc tren ta th~y ring, svt ap tren cac di~n tra miic n6i ti~p ty 1~ thu~n v6i gia tri di~nt tra - Cach tinh gia tri di~n tra nay ngugc so v6i tv di~n 4. Cau hoi ki~m tra - Trinh bay phuong phap do U, I, R trong m"1ch n6i ti~p?
 14. 14 BA.I 4: BOU, I, R TRONG M4CH SONG SONG Gim thi?u: Bai nhttm cung d.p cho h9c sinh nhfrng ki€n thuc v~ do U, I, R trong m~ch song song trong ngh~ Bao tri h~ th6ng thi€t bi ca khi Muc tieu: - Do du:(Jc U, I, R trong mqch nc5i tdp N
 15. 15 3. Xac djnh m6i quan h~ U, I, R Cac di¢n tr& mic song song c6 gia tri tuang duang Rtd dugc tinh bai cong thuc (l /Rtd)=(I /RI)+(l /R2)+(1 /R3) N~u m~ch chi c6 2 di¢n tr& song song thi Rtd = Rl.R2 I ( RI + R2) Dong di¢n ch~y qua cac di¢n tr& mic song song ty 1¢ nghjch v6i gia tri di¢n tr& . 11 = ( U / RI) , 12 = ( U / R2) , 13 =( U / R3 ) 8i¢n ap tren cac di¢n tr& mic song song lu6n bing nhau 3. Cau hoi ki~m tra - Trinh bay phuang phap do U, I, R trong m~ch n6i ti~p?
 16. 16 BAI 5: DOU, I, R TRONG M~CH HON HQP Gi6i thi~u: Bai nhim cung c§.p cho h9c sinh nhfmg ki~n thuc v~ do U, I, R trong m~ch h6n hgp trong ngh~ Bao tri h~ th6ng thi~t bi ca khi Muc tieu: - Do au()'c U, L R trong mgch h6n h(JJJ N(H dung chinh: 1. Djnh lu~t Kirchhoff dong di~n - T6ng d~i s6 cac dong di~n t~i m9t nut bing khong. Ij la dong di~n cac nhanh g~p nut j. V&i qui u&c: - Dong di~n di vao nut mang d§.u duang - Dong di~n di ra nut mang d§.u am 11 +(-12)+(-l3)=0 2. Djnh lu~t Kirchhoff di~n ap Bi theo vong kin b§.t ky, t6ng d~i s6 cac di~n ap r6i tren cac ph~n tu b~ng t6ng d~i s6 cac sue di~n d9ng trong vong IU=IE, Qui u&c: Sue di~n d
 17. 17 3. Bo U, I, R trong m~ch h6n h.. =IR;: U:.::, = JR_-:: = 1:R: = J_c;R_1 [.-~,.3 = L~,.c - [/:,3 = IR,B 4. Cau hoi ki~m tra - Trinh bay phuong phap do U, I, R trong mi;tch h6n hqp?
 18. 18 BAI 6: KIEM TRA DO LUONG cAc DAI . DIEN . LUONG . Gi&i thi?u: Bai nhim cung c~p cho h9c sinh nhung ki~n thuc v~ ki6m tra do luong cac d?i luQTig di~n trong ngh~ Bao tri h~ th5ng thi~t bi ca khi M9c tieu: - Kim tra ao lu:img au:9'C cac ac;ti lu:(lng ai¢n N(H dung chinh: 1. Ch9n d6ng h6 do • C6 2 lo?i d6ng h6: + 06ng h6 V?n nang kim chi thi + 06ng h6 V?n nang hi€n thj s6 2. L~p m~ch di?n theo yeu ciu Lilp theo ban ve nguyen ly 3. Do cac d~i hrgng di?n theo yeu ciu * BO DIJ;N AP M()T CHIEU A.DC: a. Do di?n ap: - 06 d6ng h6 6 thang V- d€ do di~n ap m(>t chi~u. - Que den cilm c6ng chung COM, que do cilm vao c6ng V/.Q. - Quy tile do tuang tv qui tile do cua d6ng h6 v?n nang kim chi thj. K€t qua do d9c tnJc ti~p tren man hinh LCD. b. Cach tlu~c hifn - Cilm que do mau den vao d~u COM, que do mau do vao d~u (+) - 0~t chuy€n m?ch 6 thang do DC.V !an han nhimg gcin nhdt vai gia trj ccin ao d€ k~t qua do la chinh xac nh~t. Vi dv: do di~n ap 220V thi c6 2 thang 16n han la 250V va I OOOV, nhung thang 250V se cho k€t qua chfnh xac han. - 0~t 2 que do vao 2 di€m c~n do (0o song song). Que den vao di€m c6 di~n th€ thftp, que do vao di€m c6 di~n th€ cao. * DO Dll;N AP XOAY CHIEU: a. Do di~n ap: - 0€ d6ng h6 6 thang do V~ d€ do di~n ap xoay chi~u. - Que den cilm c6ng chung COM, que do cilm vao c6ng V/.Q. - Quy tile do tuang tv qui tile do cua d6ng h6 V?n nang kim chi thi. K€t qua do d9c tn,rc ti€p tren man hinh LCD.
 19. 19 b. Cach thlfc hif,n: - Ciim que do mau den vao dfiu COM, que do mau do vao dfiu (+) - D~t chuy~n m~ch a thang do AC.V 16n hon nhung gfin nh§.t v6i gia tri dn do d~ k€t qua do la chinh xac nh§.t. - D~t 2 que do vao 2 di~m cfin do (Do song song). Khong cfin quan tam d€n eve tinh cua d6ng h6 - D9c k€t qua tren man hinh. BOB1¢NTRO a. Chu y: - Khong bao gia dugc do di~n tr& trong m~ch dang dugc c§.p di~n.Tru6'c khi do di~n tr& trong m~ch hay tilt ngu6n tru6c. - Khong d~ d6ng h6 a thang do di~n tr& ma do di~n ap va dong di~n - d6ng h6 se hong ngay l~p tuc (Bang 1.2). - Khi do di~n tr& nho ( ca l 0kQ), tay khong dugc ti€p xuc d6ng thai vao ca 2 que do, vi n€u ti€p xuc nhu v~y di~n tr& cua nguai se mite song song v6i di~n tr& cfin do lam giam k€t qua do. b.Do dien tr&: - D~ d6ng h6 a thang do di~n tr& Q - Que den ciim c6ng chung COM, que do ciim vao c6ng V/n.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2