intTypePromotion=3

Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng nguyên lý trong quá trình công nghiệp hóa p4

Chia sẻ: Dasda Asdfa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
54
lượt xem
2
download

Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng nguyên lý trong quá trình công nghiệp hóa p4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích quy trình ứng dụng nguyên lý trong quá trình công nghiệp hóa p4', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng nguyên lý trong quá trình công nghiệp hóa p4

  1. thÓ; chø kh«ng thÓ ph¸t triÓn mét c¸ch nhá lÎ theo tõng quy m« gia ®×nh nhá. §Æc biÖt ph¶i chó träng lµm tèt c¸c quy ho¹ch vïng s¶n xuÊt hµng ho¸ tËp trung theo h­íng s¶n xuÊt lín. N goµi ra ph¶i cã mét chÝnh s¸ch tho¶ ®¸ng ®Ó quy ho¹ch c¬ s ë h¹ tÇng vµ ®« thÞ, quy ho¹ch bè trÝ l¹i d©n c­, x©y dùng lµng x· nh­ng ph¶i g¾n víi b¶o vÖ m«i tr­êng vµ gi÷ g×n b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc. NhiÖm vô cña c¸c cÊp chÝnh phñ ®­îc ®Æt ra hÕt s øc nÆng nÒ khi ph¶i lµm tèt quy ho¹ch, ®Þnh h­íng ph¸t triÓn, c huyÓn giao khoa häc c«ng nghÖ, ®µo t¹o nh©n lùc, ph¸t triÓn c ¸c dÞch vô c«ng céng ®¶m b¶o æn ®Þnh chÝnh trÞ, an ninh trËt tù x· héi, chØ cã nh­ thÕ míi thu hót ®­îc ®Çu t­ vµo c¸c vïng ë n«ng th«n. N ­íc ta lµ mét n­íc cã nÒn kinh tÕ nghÌo nµn l¹c hËu, kinh ph Ý kh«ng ®ñ ®Ó theo ®uæi c¸c dù ¸n nghiªn cøu khoa häc v× vËy ph¶i ®Èy m¹nh viÖc nghiªn cøu øng dông vµ chuyÓn giao khoa häc c«ng nghÖ vµ coi ®©y lµ kh©u ®ét ph¸ quan träng nhÊt ®Ó thóc ®Èy ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vµ kinh tÕ n«ng th«n trong qu¸ tr×nh c«ng ng hiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«n. §æi míi c¬ chÕ qu¶n lý khoa häc, nhÊt lµ c¬ chÕ qu¶n lý tµi chÝnh vµ nh©n sù ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ. Nhµ n­íc ph¶i cã chÝnh s¸ch ®Çu t­ tho¶ ®¸ng cho nghiªn cøu khoa häc n«ng nghiÖp ®Ó sím hiÖn ®¹i ho¸ hÖ thèng s¶n xuÊt ®¸p øng tèt yªu cÇu s¶n xuÊt hµng ho¸ lín chÊt l­îng cao, t¹o ®iÒu kiÖn h×nh thµnh c¸c trung t©m nghiªn cøu khoa häc øng dông m¹nh c ã ®ñ n¨ng lùc ®Ó ®­a ra nh÷ng ®ét ph¸ vÒ khoa häc c«ng nghÖ. 25
  2. C ã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch c¸c thµnh phÇn kinh tÕ tham gia ph¸t triÓn khoa häc c«ng nghÖ. Nhµ n­íc dµnh phÇn kinh phÝ tho¶ ®¸ng ®Ó nhËp khÈu c«ng nghÖ tiÕn bé cña n­íc ngoµi,, nhÊt lµ c¸c lo¹i gièng míi , m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô kÞp thêi s ¶n xuÊt. T hùc hiÖn mét sè chÝnh s¸ch liªn quan trùc tiÕp ®Õn p h¸t triÓn n«ng nghiÖp n«ng th«n c¸c chÝnh s¸ch vÒ ®Êt ®ai nh­ Nhµ n­íc t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó n«ng d©n thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c quyÒn vÒ ®Êt ®ai, sö dông ®Êt ®ai, chuyÓn nh­îng quyÒn sö dông ®Êt c¸c chÝnh s¸ch vÒ ®Çu t­ nh­ Nhµ n­íc ph¶i biÕt c©n ®èi c¸c nguån vèn ®Ó ­u tiªn ®Çu t­ thÝch ®¸ng ®Ó ph¸t triÓn n«ng l©m, ng­ nghiÖp vµ ®iÒu chØnh c¬ cÊu ®Çu t­ theo h­íng phôc vô cho chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ trong n«ng nghiÖp n«ng th«n. Ngoµi ra Nhµ n­íc ph¶i thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch vÒ tÝn dông, c¸c chÝnh s¸ch vÒ thuÕ, vÒ lao ®éng vµ viÖc lµm, vÒ th­¬ng m¹i vµ héi nhËp kinh tÕ. C «ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n kh«ng chØ lµ sù nghiÖp riªng c¸ nh©n ai kh¸c mµ lµ sù nghiÖp c ña toµn §¶ng toµn d©n, cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. §Ó thùc hiÖn thµnh c «ng sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«n ph¶i t¨ng c­êng sù l·nh ®¹o cña §¶ng vµ chØ ®¹o ®iÒu hµnh tæ chøc thùc hiÖn s©u s¸t cô thÓ quyÕt liÖt cña C hÝnh phñ vµ c¸c cÊp, c¸c ngµnh. Ph¶i ph¸t huy søc m¹nh tæng hîp cña c¶ n­íc ®Ó th ùc hiÖn th¾ng lîi sù nghiÖp c«ng nghiÖp 26
  3. ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp, n«ng th«n - nhiÖm vô quan träng hµng ®Çu trong tiÕn tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. 27
  4. I II. kÕt luËn N gay tõ nh÷ng ngµy ®Çu giµnh ®­îc ®éc lËp, §¶ng vµ N hµ n­íc ta ®· x¸c ® Þnh ®­îc môc tiªu chÝnh cña ®Êt n­íc lµ hoµn thµnh qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc trong ®ã c«ng nghiÖp ho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«n lµ mét m¾t x Ých v« cïng quan träng. Nã ®· xo¸ ®i ranh giíi kho¶ng c¸ch gi÷a thµnh thÞ, n«ng th«n, nèi liÒn k inh tÕ c¸c vïng víi nhau. T rong nhiÒu n¨m nÒn kinh tÕ ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu v« c ïng quan träng ®­a nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc tiÕn lªn tho¸t khái ®ãi nghÌo tõng b­íc x©y dùng ®­îc c¬ së vËt chÊt kü thuËt hiÖn ®¹i. Nh­ng bªn c¹nh ®ã còng xuÊt hiÖn nh÷ng khã k h¨n vÊt v¶, nh÷ng v­íng m¾c yÕu kÐm nhÊt ®Þnh. X¸c ®Þnh ®óng nh÷ng tån t¹i ®Ó kh¾c phôc tån t¹i ®ã dÇn dÇn hoµn thiÖn qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«n. C¸c chÝnh s¸ch ®­îc ChÝnh phñ ®­a ra cµng cñng cè h¬n quyÕt t©m x©y dùng mét n«ng th«n v÷ng m¹nh. Mét nÒn n«ng nghiÖp c¬ khÝ ho¸, ®iÖn khÝ ho¸, lµ ®iÓm tùa v÷ng ch¾c cho nÒn c«ng nghiÖp ho¸ toµn ®Êt n­íc ph¸t triÓn ®i lªn. DÇn dÇn ®­a ViÖt Nam trë thµnh mét n­íc ph¸t triÓn xøng tÇm víi c¸c n­íc trong khu vùc vµ trªn toµn thÕ giíi. §ã lµ mo ng muèn kh«ng chØ cña §¶ng, Nhµ n­íc m µ lµ cña toµn d©n téc. 28
  5. Môc lôc I . Lêi më ®Çu ................................ ................................ 1 I I. Néi dung ................................ ................................ .. 2 A. Mét sè vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ c«ng nghiÖp ho¸, h iÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n ................................ 2 1. ThÕ nµo lµ c«ng nghiÖp ho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«n ..... 2 2. T¹i sa o ph¶i tiÕn hµnh c«ng nghiÖp ho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«n ................................ ................................ ............... 5 3. Néi dung chñ yÕu cña c«ng nghiÖp ho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«n nø¬c ta ................................ ................................ ... 7 B . Thùc tr¹ng vµ ®Þnh h­íng gi¶i ph¸p ...................... 10 1. Thùc tr¹ng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ n«ng th«n n­íc ta hiÖn nay ................................ ................................ ... 10 2. §Þnh h­ín g vµ c¸c gi¶i ph¸p c¬ b¶n ®Ó tiÕn hµnh c«ng nghiÖp ho¸ n«ng th«n ................................ ........................... 15 a . §Þnh h­íng tiÕn hµnh c«ng nghiÖp ho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«n ................................ ................................ ............. 15 b. Gi¶i ph¸p c¬ b¶n ®Ó tiÕn hµnh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«n n­íc ta hiÖn nay ......................... 16 29
  6. K Õt luËn ................................ ................................ ...... 21 30
  7. §Ò tµi : C«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n ë n ­íc ta trong giai ®o¹n hiÖn nay - thùc tr¹ng vµ c¸c gi¶i p h¸p NhËn xÐt cña gi¸o viªn . ............................... ................................ ................................ . ............................... ................................ ................................ . ............................... ................................ ................................ . ............................... ................................ ................................ . ............................... ................................ ................................ . ............................... ................................ ................................ . ............................... ................................ ................................ . ............................... ................................ ................................ . ............................... ................................ ................................ 31
  8. . ............................... ................................ ................................ . ............................... ................................ ................................ . ............................... ................................ ................................ . ............................... ................................ ................................ . ............................... ................................ ................................ . ............................... ................................ ................................ . ............................... ................................ ................................ 32

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản