intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Giáo trình tổng đài điện tử số

Chia sẻ: Son Cung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:249

2.216
lượt xem
1.096
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo sách 'giáo trình tổng đài điện tử số', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình tổng đài điện tử số

 1. sa GrAo DlJC vA BAo T~O HA N6r KS. NGUytN THI THU THUY " , GIAOTRINH ~ • - ? ~ TONG OAI OlEN Til SO • (Dllng trong cac tiuimg THeN) NHA XUAT BAN HA N6I - 2005
 2. Uti gi6'i thi~u UDe ta dang buO'c vao thai ky cong nghi¢p h6a, hi¢n N dt;li hoa nham dua Vi¢l Nam fro thiinh nutYc cong nghi¢p win minh, hifn dr;i. Trong 51! nghi¢p cach mt;mg to lim do, cong tac dew t(1o nhdn life luan giiivai fro quan [r(mg. Bao cao Chinh tTf eua Ban Chap himh Trung uong Dang Cqng san Vi?' Nam tr;i Dqli h¢i Ddng loan quae Mn [hit IX dil chi ro: "Phat tri~n giao dl!c va daD t
 3. thdng va c~p nhrJt nhfing kien thue thlfc tien phil htJP vo'i dt/j turng hec sinh THCN Ha N(Ji. B¢ giao trlnh nay ta tiii li¢u gidng dfly va h9C trJp trong cae trurrng THCN if Ha N(Ji, dong thm fa tai Ii¢u tham khdo hftu fcll clw cae truong co dao tflo cac ngdnh ky thu~t - nghi¢p VI! va dong dao bfln d9c quan tam d{n va'n de huang nghi¢p, dq.y nght'. Vi¢c 16' chuc bien soq.n b¢ chuang trinh, giao trinh nay Iii m(Jt trong nhie'u hOflt d9ng thie! thlfc cua nganh giao dl!c va ddo {flO Thu do dl ky ni¢m "50 nam gidi ph6ng Thu db ", "50 nam thanh I~p ngdnh" va huang tai ky ni¢m "]000 nam Thang Long - Hd N9i". S6Giao d~e va Dao tflo Hii N9i chan thdnh cam an Thimh fiy, VBND, cac so, ban, nganh cua Thanh pha, VI! Giao d¥-e ehuyen nghi¢p B9 Gido dlfC va Dao /(;1.0, cac nha khoa h9c, cac chuyen gia dOll ngdnh, cac gidng vien, cae nha qudn Iy, cac nha doanh nghi¢p dil tflo dii/u ki¢n giup dO, drjng gop y kiefz, tham gia H9i dong phdn bi¢n, H9i dong tha'm dinh va H()i dong nghi¢m thu cae chuang trinh, giao trinh. Day ld 16n dou tien Sa Giao d¥-e vii Dao t(lO Hd N9i t6' chIrc bien SOfln chuang trinh, giao trlnh. Du dil he! suc cr)' gang nhung chac chan khong trlmh khoi thie'u sot, bd't e~p. Chung toi mong nh4n duqc nhilng y kien dong gop cua bq.n d9c dl tung bUGC hodn thi4n b() giao tri'nh trong cae 16n tai ban sau, GIAM D6c so GIAo Dl)C vA DAo TAO
 4. Lui n6i dffu Trong nhung nam gd'n ddy, nln cong ngh¢ vien thong tren the' gi6i co nhung huae pluit tritn dang kl NluJ do, chung fa co the' trao ddi thong lin a mqi hie, mQi lwi bang cac lu'nh thuc kluic nhau. Me,mg vien thong dii (ra thallI! m¢t {rong nlu(ng thiinh phdn cO bdn cua he; tang cd sa, gop phon thue da'y ne'n kinh Ie' pilat trii'n va liang eao dOt s6'ng van hOG ella toan xii h(Ji. HOG nhip wii cong CllQC dd'i mai etla ddt nUGe, m(;lIlg vietl thong Vi¢t Nam dii nhanh chong hi¢ll dqi hoo v('fi nhilu thief hi lien tiefl, cae loe}i 16ng dili hi¢1l dqi dUQ'c nh(ip eua cae luing nSi tie'flg tren the' giui. De' giup nhang ky thugt vibl, Cnll b(J ky tlauJt ngimh di¢n ttl - vien thong co 1I"ung kie'n t/U(C tong quan ve' Cdll Inle pluln d(ng, ecru tnk phdn mern, qua trlnh vgn hanh va bda duang m¢t sf tiJ'ng ddi; qua d(l co klld nang tie'p cqn SQU hUll, r(}ng hUll viri cac cluing I IOr;Ii tdng dai di¢ll til' so' klu1c, SlJ Gifw d1.lc va Dao tgo Ha N¢i dil cha phep bien sOr;In giaa tril/It ring ddi di¢n tu s6' d~/a thea de' cUo'ng man hQc To'ng ddi di¢n ttl s6' dung clIo nganh ky thuqt vien vien thong dJ duqc So' duy¢t. Giao trlnh nay ciing co the'la tiii li¢u tham khao clw cae d¢c gid muo'n di sou vao nghien ci(u cac to'ng ddi di¢1l ttl so: N(Ji dung chinh du~c de' cqp J cac chuang sau: Chuang 1: T6ng diii Aleare! 1000E10. Chuang 2: T6ng diii NEAX-61E Chuang 3: T 6ng diii SFAREX-V K. ChulYTlg 4: T6ng doi Siemens EWSD. V iri chuang trinlz dcw tl}o trung cap, giao trinh se trang bi cho cac ky thuqt vien vien thong flhUng kien thuc co' bdn, can thiet ve' cau truc phan cu.ng, Cli'U truc pluln mern Clia mQt s6' chung IOl}i tdng dai difn tu so' thong dlfng tren mgng vien thong Vi¢t Nam, de cac ky thuqt vien co the'tiip cqn viri thl/c te'trong cdc ky thl/c ttjp ciing nhu sau khi tot nghi¢p. 5
 5. Nhan dip nay tbi x;n chan {hanh cam an TS. Tran Qu6c Thinh ~ tr/.lOng khoa Di¢n-Di~n tIl truemg Dt;li hQc Giao thong vgn tai Hil N¢i, Th.S va Phuang Lan - gidng vien truang HQc vi¢n Buu chinh vien thong I cung cac nha klwa h9C khdc do nhi¢t tinh giup do to; trong qua trinh bien soq.n glao {rinh nay. Mt;ic du do Ttl't c{{ gang trong qua lrinll bien soq.n, song giao trinll kho tranh khoi sa; sol. Rd't mong n/ujn du(!c y kien dong gop cua cac bq.n d6ng nghi¢p, ale d{k gid de giao ITlnll hoan thi¢n hon trong fd'n tai bdn sau. TAc GIA 6
 6. Chuang 1 nSNG DAI ALCATEL 1000E10 Ke'thua nhfrng thimh tl!U quy gia eua cae Hnh vgc: toan hQc, tin hQc, truyen dan, di~n tir ... n~n cOng nghi¢p thOng tin dang tmng giai do~n phat trien rvc roo Ttit d. cae san pham, ca.c khai ni¢m eua nen cong nghi¢p tri tu¢ nay de.u co m\lc dich chung Iii. cung c3:p d.c phuong ti~n dich V\l nham dem l~ cho khach hang S\! tin c~y, ti~n lqi, chat luqng cao va giam bar thai gian ehb dqi, Cling vdi da phat trien chung cua cae hang vi~n thOng tren the gim cOng nhu sue qnh tranh v~ djch v~, ky thu~t... hang ALCATEL CIT (Philp) la mOt hang co sue thu hut va c6 uy tin Ian d6i v6i kha.ch hang. Dieu nay duqc minh chung bang s61ugng d.c nuClc dii sir dl:mg san pharo, eua hang ngay dmg nhieu han (tren 80 nuac hi~n dang sir d~ng t6ng dili nay). TOng dili di~n tir s6 AleatellOOOElO duqc dua vao sir d~ng tren m~ng vien thOng Vi~t Nam tlr nam 1990 vOi ten gQi la ElOB (DCB-181). Day la t6ng dai hoan toim s6 da rrng d~ng, duqc cung clip boi ALCATEL CIT. Trang h~ th6ng t6ng did nay, no dii co duqc nhfrng au di~m can phii co eua mOt tOng dai di¢n tho~i hi¢n d~i va no phu hqp v6i nhu e~u thOng tin ngay eang hing eua khaeh hang tr~n th€ gi6'i hi¢n nay eo.ng nhu trong tuang laL I. CAU TRUC T6NG QUAN 1. n,c diim VOi tfnh nang da rrng d~ng Ale.tel lOOOEIO c6 the duqc sir d~ng cho chuyen m~ch c6 dung luqng khlic nhau baa g6m: - Chuyen m~ch n¢i h~t (Local). - Chuyen m~ch n¢i h~t/chuyen m~ch chuyen tie"p (Local-Tandem). - Chuyen m~ch chuyen tie"p (Toll). - Cira ng6 qu6c te"o 7
 7. H~ thong co the dong vai tro trung chuy~n m¢t cach mem dec qua cac rn~ng th6ng rninh (IN), rn~ng 56 t6 hqp da dich vu (ISDN), rn~ng di dqng cCOg c¢ng (PLMN) ... Co nghia Ia AlOOOElO co the cung cap tat cii cac dich v~ clla cac m~ng trf tu~ ... T6ng dlli duqc thiet ke thich ung vrn m9i lo~i hlnh dan cu, khi h~u, dia hlnh do do no thich hgp vii dong thai duqc t~iet k€ dt!a thea tieu chufin quoc a teo Vi v~y, AlOOOElO dIT duqc sir d~ng tren 80 quac gia. H~ thong khai tM.c vii bao duang rat linh ho~t, co th~ Iii n¢i b¢ ho*c t~p trung cho m¢t viti tcing diii ho~c vua Iii n¢i b¢ vua III t~p trung t~i cung m¢t thai diem. Dieu nay dam bao tinh linh ho~t cao, co the toy tung dieu ki~n rna ap d~ng cac phuong phap khai thac va bao duong de phat huy toi da hi~u qua Slr dl,lng cua thiet bi· A1000E10 c6 th~ xit 19 Hit eli cOC h? th6ng bio hi?u phil hqp voi cae tieu chuan quoc te tu R2 den CCS7 ... He thong A1000E10 1iI h? th6ng rna: Ph~n c!lng va philn rnern dqc l~p, cOc chuc nang khac bi¢t boi cac giao tiep chuan, do do cac b¢ ph~n clla h¢ thong Iii "rna" cho s,! nang cao ve ky thu~t cling nhu st! rna r¢ng cho cac chuc nang. Dieu nay co nghia Hi h¢ thong duqc bao v~ kha t6t chong l~i s,! loi thai. AlOOOElO Iii h~ thong dang tin c~y: cac b¢ ph~ duqc tach rieng re ve m~t v~t ly vii phan mem amuc cao, chung duqc sap x€p thea module, duqc ki~m tra thir ngan ngua Ian truyen 16i. Sir d~ng nguyen ly du thua t~i cac muc quan trQng, cac thu t~c cau hinh l~i tt! d¢ng. dam bao cho dc dich v~ d~t chat luqng cao nhat. 2, C1Iu true ehU'e nang cau truc chuc nang cua AIOOOEIO duqc chia thanh 3 khoi chuc nang rieng bi~t: - Phftn h~ thue bao: Tht!c hi~n dau noi vai thue bao lUang tt! va thue bao s6. - Phan h~ dau n6i va dieu khi~n: Tht!c hi~n chuc nang dau n6i va xu Iy cu¢c g9i. - Phftn h~ v~n hanh va bao duang: Th,!c hi~n tilt d. cAc chuc nang cho phep nguai v~n hanh (khai thac) va bio duang thiet bi theo '* tu lam vi?c hqp 19, Phan h~ dau noi va dieu khien phoi hqp vrn phan h~ v~n hanh va bao duang t~o thanh trung t~rn dieu khien OCB,283 (phien ban B ki~u 2 h? vi xU 19 A8300,32 bit), 8
 8. ( MANGBAO HI$.U SO 7 (CCITI) ~ -------- ------ ( MANGTHOAI PHANH/;; pHANHEDAU "- ( NT TRUYNHA!' NOIVA MANG DO'U/;;U TIfUEBAO DIEuKHrEN "- MANG OIA TR.l • "- OIA TANG ,----------- , , , , , - , , , , , , , PABX , PHANHE VAN , , , HA.NH-VA" , MANG VAN HA.NH , , , , , '" ~ BAoDUJNG oeB - 283 L __________________________ , , , , ~ VA. BAa' DUJNG Hinh 1.1. Ccfu true ehUe nang eua A1000E10 NT: Ket cuoi so. PABX: Tdng dai tu nhan. 3. Cau true ph an eCi'hg Dl!a tren nguyen Hie sau nguoi ta xay dlfIlg cau tnk pha.n clIng: - Ciu tnle pha.n tan. - Ciu truc rna. - Philn mem d¢e I~p vm phAn ·eUng. Gie tnjm eua OCB-283 duqe dJ!3!ren eilu tnie ehuAn eua cae tr'!JIl da xu Ii' (SM). Cac tr~m SM khac nhau th,!c hi¢n cac ch-uc nllng khac nhau. Tr~m dieu khi~n chfnh (SMC): Th,!c hi~n cac ch-uc nling dieu khien. Tr~m kEt eu6i tuyen PCM (SMT): Th,!e hi~n cae ehue nang truy nMp cae duong truyen PCM. Tr~m dieu khien cae thiEt bi ph~ trq (SMA): Th,!e hi~n cae ehUe nang quan Ii' dieh v~. 9
 9. Tr~ di~u hanh va bao ducrng (SMM): TIwc hi~n cac chuc nang v~n hanh va blw duong. Tr~rn g6c thai gian va dOng bQ (SfS): Dieu khien thai gian h¢ tMng. Tqm dieu khien chuyen rn~ch (SMX): Dieu khi~n rna tr~n chuyen m~ch trung tam. Ok tr~m dieu khien li~n l~c v6i nhau' thong qua kh6i ghep k~nh li~n tr
 10. 4. Thong so ky Ihu~1 Mue thl;lc hi¢n eua bflt ky h¢ thong chuy6n m~ch nao cling deu phlJ thu¢c vao tr~ng thai eua n6 (g6m ngii' canh cUQc gQi. dil~u ki¢n ho~t d¢ng). Cae dung luqng duqc de c~p amue yen c~u ella vi~c ket n6i. Dqa tren mOi twang tham khao trung blnh, Alcatel CIT dua fa cae tham so' dung luqng sau: - Dung luqng t6i da xir Iy cua M th6ng la: 280 CALLS (cu¢c thir/gifiy) theo Khuyen nghi Q543 cua CClrr hay 1.000.000 BHCA (cu¢c goi/gia b~n). - Dung lugng dau n6i hay dung luqng thi€r l~p tuyen cua rna tr~n chuy6n ffiech chinh co th~ d~t 2048 duang PCM, do v~y cho phep: + Xit Iy d€n 25.000 Erlang. + Co the d~u noi c~c dei 200.000 thue bao. + T6i da 60.000 trung ke dugc Mu noi. S. Nguyen Iy d~1 len 5.1. Nguyen If t6ng quat O1'u true chuAn g6m 5 ky til, ky til thu 6 dung dV phong eha phat tri€n. 5.2. Quy uac 2 3 4 , 6 ,,-,- ... i - T r r - - - - - - 0., phong ' ' -_ _ _ _ _ _ _ _ Chue nang Ki~u v~t 15' eua phan Ur Ky hi¢u hQ ph:!n tit • Kji t'i thi! nMt: Hq pMn tit. A: Treffi di~u khi
 11. C: Bang m~ch in. E: Nguon nuai. F: Phfa sau gia may. G: C6ng d:lu noi. P: B¢ keo dai, phat tritn. R: Til may. S: Chan cam, 6 cam. II. PRAN HI); TRUY NH~P THUE BAO ." 1. Tong quan PMn h~ truy nh~p thue bao eua AIOOOElO I. cae t6ng d.i v~ tinh (CSN). n6 c6 chilc nang da'u n6i cac thue bao. CSN c6 kha nang ph1,lc v1,l dong thai ca thue bao tuang tv va thue bao s6. I \.O~'-'='-----"I \.-,...::00 8 C~--:--) _ M~GDOLleu ALCATEL 1000E 10 r7\ o \::.J \!J~M~"='~'""""=-~ OIA TANG '-t~tlGV~HAtlH vA BAo Dt1lNO Htnh 1.3. Giao tie'p ngo{li vi AIOOOElOe6 cae giao tic!p ben ngoai nhu sau: 1. Thue bao ehe'd¢ 2. 3 ho~e 4 day. 2. Xilm nMp ISDN co sa t6e d¢ 144 Kb/s (2B+D). 3. Xilm nMp ISDN so cap t6e d¢ 2,048 Mb/s (30B+D). 4+5. Lu6ng PCM tieu ehutln (2,048 Mb/s, 32 kenh, CCITT G732). 6+7. Lien ket s6li~u lUang tu ho~e s6 t6e d¢ 64Kb/s ho~e PCM tieu ehUiln. 8. DuOng 56 lieu 64Kb/s (giao thUe X.25, giao tiep Q3) ho~e duang day tuang tg voi t6e d¢ nhi> han 19200 Kb/s (giao thue V.24). 12
 12. 2. Cae d~e tinh ella thue bao 2.1. Cae d~c Hnh ella thue bao tuang tt! - Cae duang chi gQi vao ho~c chi gQi fa. - DuOng n6ng. - Duong kh6ng tinh cuoc. - Duong t~o tuycn tue thai. - Xung tfnh cvoc duang tu nhtln 12 ho~c 16 KHz. - Duong chuyen xung dao clfc ngu6n. - Cae duong nhern g6m: + Duong gQi fa, g9i vao, 2 chieu, 1TU tien. + Duong quay s6 vao tflfe tiep DDI. + DuOng rieng tu nharr lrong m¢t nh6rn. - Duong 1IU tien VIP. - Duong l~p ho~c dan chi tiet. - Dich v1;l b~t giU. - Dich vlJ cha gQi. - Quay l~i con s6 thue bao t\.f d¢ng. - Dich vlJ tho~i 3 hUdng. - Ngat cu¢c gQi. - Quay s6 tilt. - Chuyen tiep gQi. - G9i l'.li tlf d"ng neu b*n. - Dich vI! v~ng m~t. - Dich vI!. danh thue. - T~ caJn gQi fa . .2.2. Cae d~e tillh eua thue bao s6: Cae thue bao s6 co the si'r dlJng mQi dich VIJ nhu d6i vm thue bao luang tl!. Ngoai fa, no con co mOt 'so d~c tinh khac sau: - D~ch VIJ. m~ng: + Chuyen m~ch kenh 64Kq.ts gWa cae thue bao s6. + Chuyen m~ch kenh trong dai tin 300-3400 Hz. - Dich V1;l tit xa: 13
 13. + Facsimile (Fax) nhom 2 va 3. + Facsimile (Fax) nhom 4 (64Kb/s). + Video text. + Teletex vm Madem kenh B (64Kb/s) ho~c X.25 M ph6i h
 14. TIme bao s6 TIme bao s6 CSNL Hinh 1.4. Dtfu n6'· eSN viti mgng (2-4)lR CNL ueN CNE CSNL (2-4) lR CNL ueN ~ (2-4)PCM ~__C_N_B_._H - __/ ___ CSNO Hillh 1.5. ecru true ella eSN 4. Cau true eua CSN CSN duge phan thanh 2 pMn: - Dan vi dic!" !'hi
 15. voi hai kitu phan bo' nay, CSN rat m~m deo trong ap dl,mg voi cac dia du kMc nhau tir nhU'ng vung d6ng bang dOng duc dAn cu den nhlIIJ.g noi heo hinh xa xOi, thua thOt dAn cu. 5. Cau true va ehU'e nang eu. UCN 5.1. Chuc nang cu. UCN Don vj dieu khitin so' (UCN) co chac nang chinh nhu: - XiI ly cac cu¢c g9i di va g9i den. - Chuytn m~ch va thiet l~p cac cu¢c g9i n¢i h~t (vI CSN co tinh ho~t d¢ng d
 16. TIlUe ban -----{~"'~L:J_-___1 ueN TIlUe baa --{I::;"'~EJH~-I Thue baa ----{:::::
 17. S: Baa hi~u ho~c giam sat - Supervision of Subscriber Terminal. C: B t~p trung v¢ tinh (CNE) c6 the ph.t trien la 20 b(>. Neu sir dung co CNL va CNE thl so cuc d~i so la 20 CN. Mdi mi>t CNE c6 the ket noi til 1 til 4 duang PCM. M(>t ICNE cho phep ket noi cuc d~i 42 PCM. co toi da Iii 20 CNE dugc ket noi tm m~ng chuyen m~ch. 18 2(1) -188
 18. 0 r-l 1 Thue baa CNL " 3 r-l 2 -4 LRI ,--- ~C ; H,Q;C 42 LRI t7-- Bang k€t n6'i Thue baa - CNE i; TS16 rl , \ ,.., chuyen m~ch L-- 1 -4 PCM 1-4 LRI ICNE ,--- H,Q.;C H~ ; Thue baa - CNE i , 1 , L-- " 1 - 4 PCM r-1 RCX 1 - 4 LRI Hlnh 1.7. Kit nt/i cae h9 ph(m tcJp trung so' (eN) viii m;zng ddu n6'i 7. Ket no; cua cae deln vi tham nh~p thue bao so vii OCB-283 7.1. Ket noi nQi h~t Ok dan vi thAm nh~p thue bao s6 n¢i h~t (CSNL) dugc da'u n6i trlfc tiep vai m,!ng di(u noi eua EIO bang tlr 2 d€n 16 du1mg m,!ng (RL). Hai duang m,!ng dAu tien mang bao hi~u so 7 tren khe thOi gian 16 (TSI6). khe so 0 (TSO) khong dugc sir dl:Illg dl! mang tho;;ti, con cac TS16 khac khong mang bao hi~u so 7 thi se dugc sir d1,lng cho kenh tho;;ti. Bao hi~u PCMO : TSI6. PCM1 : TSI6. Kenh tho,!i PCMO : TS1 den TSI5. PCM1 : TS17 den TS31. PCM2-PCMI5: TS1 den TS31. 7.2. Ket noi v~ tinh cae dan vi tham nMp thue bao s6 v¢ tinh (CSND) dU'ie di(u noi va; m~ng diiu n6i qua dan vi dau n6i ghep kenh (SMT). Co tlr 2 den 16 PCM dU'ie sir d~ng M di(u n6i va; CSND. TSO khong dU'ie sir d~ng M mang tho~. TS16 neu khong mang thong tin bao hi~u C7 thl du'ic sir d~ng eho thong tin tho;;ti. 19
 19. CCtTT SS7 Thut bao eNL o RCX li'---1-'-=----I "CX 15 Thut bao --l CNE 2 - 16 LR mnh 1.B. Ktr nOj" CSNL Vlyi OCB-2B3 Bao hi~u PCMO: TS!6. PCM! : TS!6. Kenh tho
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2