Hệ thống nâng hạ kiếng

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
326
lượt xem
73
download

Hệ thống nâng hạ kiếng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Hệ thống nâng hạ kiếng

  1. HỆ THỐNG NÂNG HẠ KIẾNG TRÊN Ô TÔ HIỆN ĐẠI TÀI LIỆU SƯU TẦM TỪ KHOA ĐỘNG LỰC THUỘC BẢN QUYỀN TOYOTA Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n- §iÖn 1 HÖ thèng cöa sæ ®iÖn Kh¸i qu¸t Kh¸i qu¸t 1. M« t¶ · HÖ thèng ®iÒu khiÓn cöa sæ ®iÖn lµ mét hÖ thèng ®Ó më vµ ®ãng c¸c cöa sæ b»ng c«ng t¾c. · M« t¬ cöa sæ ®iÖn quay khi vËn hµnh c«ng t¾c ®iÖn cöa sæ ®iÖn. ChuyÓn ®éng quay cña m« t¬ ®iÖn cöa sæ ®iÖn nµy sau ®ã ®­îc chuyÓn thµnh chuyÓn ®éng lªn xuèng nhê bé n©ng h¹ cöa sæ ®Ó më hoÆc ®ãng cöa sæ. 2. HÖ thèng cöa sæ ®iÖn cã c¸c chøc n¨ng sau ®©y : · Chøc n¨ng ®ãng/më b»ng tay · Chøc n¨ng tù ®éng ®ãng/më cöa sæ b»ng mét lÇn Ên · Chøc n¨ng kho¸ cöa sæ · Chøc n¨ng chèng kÑt · Chøc n¨ng ®iÒu khiÓn cöa sæ khi t¾t kho¸ ®iÖn Tham kh¶o: Mét sè xe cã chøc n¨ng vËn hµnh cöa sæ liªn kÕt víi æ kho¸ cöa ng­êi l¸i. (1/1) Kh¸i qu¸t Chøc n¨ng 1. Chøc n¨ng ®ãng/ më b»ng tay Khi c«ng t¾c cöa sæ ®iÖn bÞ kÐo lªn hoÆc ®Èy xuèng gi÷a chõng, th× cöa sæ sÏ më hoÆc ®ãng cho ®Õn khi th¶ c«ng t¾c ra. 2. Chøc n¨ng tù ®éng ®ãng/më cöa sæ b»ng mét lÇn Ên Khi c«ng t¾c ®iÒu khiÓn cöa sæ ®iÖn bÞ kÐo lªn hoÆc ®Èy xuèng hoµn toµn, th× cöa sæ sÏ ®ãng vµ më hoµn toµn. Gîi ý: Mét sè xe chØ cã chøc n¨ng më tù ®éng vµ mét sè xe chØ cã chøc n¨ng ®ãng/më tù ®éng cho cöa sæ phÝa ng­êi l¸i 3. Chøc n¨ng kho¸ cöa sæ Khi bËt c«ng t¾c kho¸ cöa sæ, th× kh«ng thÓ më hoÆc ®ãng tÊt c¶ c¸c cöa kÝnh trõ cöa sæ phÝa ng­êi l¸i. (1/2) 4. Chøc n¨ng chèng kÑt cöa sæ Trong qu¸ tr×nh ®ãng cöa sæ tù ®éng nÕu cã vËt thÓ l¹ kÑt vµo cöa kÝnh th× chøc n¨ng nµy sÏ tù ®éng dõng cöa kÝnh vµ dÞch chuyÓn nã xuèng kho¶ng 50mm. 5. Chøc n¨ng ®iÒu khiÓn cöa sæ khi t¾t kho¸ ®iÖn Chøc n¨ng nµy cho phÐp ®iÒu khiÓn hÖ thèng cöa sæ ®iÖn trong kho¶ng thêi gian 45 gi©y sau khi t¾t kho¸ ®iÖn vÒ vÞ trÝ ACC hoÆc LOCK, nÕu cöa xe phÝa ng­êi l¸i kh«ng më. THAM KH¶o: Chøc n¨ng vËn hµnh cöa sæ liªn kÕt víi æ kho¸ cöa xe phÝa ng­êi l¸i Chøc n¨ng nµy cho phÐp ®ãng më cöa sæ theo sù ®iÒu khiÓn æ kho¸ cöa xe phÝa ng­êi l¸i vµ kho¸ cöa tõ xa. (2/2) -1-
  2. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n- §iÖn 1 HÖ thèng cöa sæ ®iÖn C¸c bé phËn VÞ trÝ HÖ thèng cöa sæ ®iÖn gåm cã c¸c bé phËn sau ®©y: 1. Bé n©ng h¹ cöa sæ 2. C¸c m«t¬ ®iÒu khiÓn cöa sæ ®iÖn 3. C«ng t¾c chÝnh cöa sæ ®iÖn (gåm cã c¸c c«ng t¾c cöa sæ ®iÖn vµ c«ng t¾c kho¸ cöa sæ). 4. C¸c c«ng t¾c cöa sæ ®iÖn 5. Kho¸ ®iÖn 6. C«ng t¾c cöa (phÝa ng­êi l¸i) (1/1) C¸c bé phËn CÊu t¹o 1. Bé n©ng h¹ cöa sæ (1) Chøc n¨ng ChuyÓn ®éng quay cña m« t¬ ®iÒu khiÓn cöa sæ ®­îc chuyÓn thµnh chuyÓn ®éng lªn xuèng ®Ó ®ãng më cöa sæ. (2) CÊu t¹o Cöa kÝnh ®­îc ®ì b»ng ®ßn n©ng cña bé n©ng h¹ cöa sæ. §ßn nµy ®­îc ®ì b»ng c¬ cÊu ®ßn ch÷ X nèi víi ®ßn ®iÒu chØnh cña bé n©ng h¹ cöa sæ . Cöa sæ ®­îc ®ãng vµ më nhê sù thay ®æi chiÒu cao cña c¬ cÊu ®ßn ch÷ X. Gîi ý: C¸c lo¹i bé n©ng h¹ cöa sæ kh¸c víi lo¹i c¬ cÊu tay ®ßn ch÷ X lµ lo¹i ®iÒu khiÓn b»ng d©y vµ lo¹i mét tay ®ßn. 2. M« t¬ ®iÒu khiÓn cöa sæ ®iÖn (1) Chøc n¨ng M« t¬ ®iÒu khiÓn cöa sæ ®iÖn quay theo hai chiÒu ®Ó dÉn ®éng bé n©ng h¹ cöa sæ. (2) CÊu t¹o M« t¬ ®iÒu khiÓn cöa sæ ®iÖn gåm cã ba bé phËn: M« t¬, bé truyÒn b¸nh r¨ng vµ c¶m biÕn. M« t¬ thay ®æi chiÒu quay nhê c«ng t¾c. Bé truyÒn b¸nh r¨ng truyÒn chuyÓn ®éng quay cña m« t¬ tíi bé n©ng h¹ cöa sæ. C¶m biÕn gåm cã c«ng t¾c h¹n chÕ vµ c¶m biÕn tèc ®é ®Ó ®iÒu khiÓn chèng kÑt cöa sæ. (1/2) 3. C«ng t¾c chÝnh cöa sæ ®iÖn · C«ng t¾c chÝnh cöa sæ ®iÖn ®iÒu khiÓn toµn bé hÖ thèng cöa sæ ®iÖn. · C«ng t¾c chÝnh cöa sæ ®iÖn dÉn ®éng tÊt c¶c¸c m« t¬ ®iÒu khiÓn cöa sæ ®iÖn. · C«ng t¾c kho¸ cöa sæ ng¨n kh«ng cho ®ãng vµ më cöa sæ trõ cöa sæ phÝa ng­êi l¸i. · ViÖc x¸c ®Þnh kÑt cöa sæ ®­îc x¸c ®Þnh dùa trªn c¸c tÝn hiÖu cña c¶m biÕn tèc ®é vµ c«ng t¾c h¹n chÕ tõ m« t¬ ®iÒu khiÓn cöa sæ phÝa ng­êi l¸i (c¸c lo¹i xe cã chøc n¨ng chèng kÑt cöa sæ) 4. C¸c c«ng t¾c cöa sæ ®iÖn C«ng t¾c cöa sæ ®iÖn ®iÒu khiÓn dÉn ®éng m« t¬ ®iÒu khiÓn cöa sè ®iÖn cña cöa sæ phÝa hµnh kh¸ch phÝa tr­íc vµ phÝa sau. Mçi cöa cã mét c«ng t¾c ®iÖn ®iÒu khiÓn. 5. Kho¸ ®iÖn Kho¸ ®iÖn truyÒn c¸c tÝn hiÖu vÞ trÝ ON, ACC hoÆc LOCK tíi c«ng t¾c chÝnh cöa sæ ®iÖn ®Ó ®iÒu khiÓn chøc n¨ng cöa sæ khi t¾t kho¸ ®iÖn. 6. C«ng t¾c cöa xe C«ng t¾c cöa xe truyÒn c¸c tÝn hiÖu ®ãng hoÆc më cöa xe cña ng­êi l¸i (më cöa: ON, ®ãng cöa OFF) tíi c«ng t¾c chÝnh cöa sæ ®iÖn ®Ó ®iÒu khiÓn chøc n¨ng cöa sæ khi t¾t kho¸ ®iÖn. -2-
  3. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n- §iÖn 1 HÖ thèng cöa sæ ®iÖn C¸c bé phËn Bé phËn cung cÊp ®iÖn cho cöa tr­ît (tham kh¶o) 1. C«ng t¾c ®Çu nèi ®ùc vµ c¸i C¸c c«ng t¾c nèi ®ùc vµ c¸i ®­îc ®Æt ë cöa tr­ît vµ th©n xe. §iÖn chØ ®­îc cung cÊp khi cöa tr­ît ®ãng. ViÖc më cöa tr­ît sÏ lµm t¾t ®iÖn. (1/1) 2. Bé phËn cung cÊp ®iÖn liªn tôc cho cöa tr­ît Bé phËn cung cÊp ®iÖn liªn tôc cho cöa tr­ît liªn tôc nèi nguån ®iÖn vµ c«ng t¾c chÝnh cöa sæ ®iÖn cña th©n xe vµ c¸c bé phËn cöa sæ ®iÖn cña cöa tr­ît kh«ng phô thuéc cöa tr­ît ®ãng hay më. C¸c xe cã trang bÞ bé phËn nµy kh«ng cã c«ng t¾c nèi ®ùc vµ c¸i. Th­êng ®­îc sö dông ë c¸c xe cã cöa tr­ît c¸c bé phËn ®iÖn nh­ cöa kÝnh cña cöa tr­ît cã thÓ ®­îc kÝch ho¹t ngay c¶ khi cöa xe më. (1/1) Ho¹t ®éng Chøc n¨ng ®ãng/më b»ng tay 1. M« t¶ Khi kho¸ ®iÖn ë vÞ trÝ ON vµ c«ng t¾c cöa sæ ®iÖn phÝa ng­êi l¸i ®­îc kÐo lªn nöa chõng, th× tÝn hiÖu UP b»ng tay sÏ ®­îc truyÒn tíi IC vµ xÈy ra sù thay ®æi sau ®©y: Tranzisto Tr : ON (më) R¬le UP: ON (bËt) R¬le DOWN: TiÕp m¸t KÕt qu¶ lµ m« t¬ ®iÒu khiÓn cöa sæ ®iÖn phÝa ng­êi l¸i quay theo h­íng UP (lªn). Khi nh¶ c«ng t¾c ra, r¬ le UP t¾t vµ m« t¬ dõng l¹i. Khi Ên c«ng t¾c ®iÒu khiÓn cöa sæ ®iÖn phÝa ng­êi l¸i xuèng nöa chõng, tÝn hiÖu DOWN b»ng tay ®­îc truyÒn tíi IC vµ xÈy ra sù thay ®æi sau ®©y: Tranzisto Tr :ON (më) R¬le UP: tiÕp m¸t R¬le DOWN: ON (bËt) KÕt qu¶ lµ m« t¬ ®iÒu khiÓn cöa sæ phÝa ng­êi l¸i quay theo h­íng DOWN Gîi ý: Mét sè xe cã trang bÞ ®iÖn trë nhiÖt PTC hoÆc bé ng¾t m¹ch ®Ó ng¨n kh«ng cho dßng ®iÖn qu¸ lín ®i vµo m« t¬. (1/1) -3-
  4. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n- §iÖn 1 HÖ thèng cöa sæ ®iÖn Ho¹t ®éng Chøc n¨ng ®ãng/ më cöa sæ tù ®éng b»ng mét lÇn Ên 1. M« t¶ Khi kho¸ ®iÖn ë vÞ trÝ ON vµ c«ng t¾c cöa sæ ®iÖn phÝa ng­êi l¸i ®­îc kÐo lªn hoµn toµn, tÝn hiÖu UP tù ®éng ®­îc truyÒn tíi IC. V× IC cã m¹ch ®Þnh thêi vµ m¹ch nµy sÏ duy tr× tr¹ng th¸i ON lín nhÊt kho¶ng 10 gi©y khi tÝn hiÖu UP tù ®éng ®­îc ®­a vµo, nªn m«t¬ ®iÒu khiÓn cöa sæ ®iÖn phÝa ng­êi l¸i tiÕp tôc quay ngay c¶ khi c«ng t¾c ®­îc nh¶ ra. M« t¬ ®iÒu khiÓn cöa sæ ®iÖn dõng l¹i khi cöa sæ phÝa ng­êi l¸i ®ãng hoµn toµn vµ IC x¸c ®Þnh ®­îc tÝn hiÖu kho¸ m« t¬ tõ c¶m biÕn tèc ®é vµ c«ng t¾c h¹n chÕ cña m« t¬ ®iÒu khiÓn cöa sæ ®iÖn hoÆc khi m¹ch ®Þnh thêi t¾t. Cã thÓ dõng thao t¸c ®ãng më tù ®éng b»ng c¸ch nhÊn vµo c«ng t¾c cöa sæ ®iÖn phÝa ng­êi l¸i. (1/1) Ho¹t ®éng Chøc n¨ng chèng kÑt cöa sæ 1. M« t¶ Cöa sæ bÞ kÑt ®­îc x¸c ®inh bëi hai bé phËn. C«ng t¾c h¹n chÕ vµ c¶m biÕn tèc ®é trong m« t¬ ®iÒu khiÓn cöa sæ ®iÖn. C¶m biÕn tèc ®é chuyÓn tèc ®é m« t¬ thµnh tÝn hiÖu xung. Sù kÑt cöa sæ ®­îc x¸c ®Þnh dùa vµo sù thay ®æi chiÒu dµi cña sãng xung. Khi ®ai cña vµnh r¨ng bÞ ®øng im, c«ng t¾c h¹n chÕ sÏ ph©n biÖt sù thay ®æi chiÒu dµi sãng cña tÝn hiÖu xung trong tr­êng hîp cöa bÞ kÑt víi chiÒu dµi sãng xung trong tr­êng hîp cöa sæ ®ãng hoµn toµn. 2. Nguyªn lý ho¹t ®éng Khi c«ng t¾c chÝnh cöa sæ ®iÖn nhËn ®­îc tÝn hiÖu lµ cã mét cöa sæ bÞ kÑt tõ m« t¬ ®iÒu khiÓn cöa kÝnh, nã t¾t r¬le UP, bËt r¬le DOWN kho¶ng mét gi©y vµ më cöa kÝnh kho¶ng 50 mm ®Ó ng¨n kh«ng cho cöa sæ tiÕp tôc ®ãng Chó ý: · Cã thÓ kiÓm tra chøc n¨ng chèng kÑt cöa sæ b»ng c¸ch nhÐt mét vËt vµo gi÷a kÝnh vµ khung. Khi cöa kÝnh gÇn ®ãng, chøc n¨ng chèng kÑt cöa sæ kh«ng kÝch ho¹t. Do ®ã, viÖc kiÓm tra chøc n¨ng nµy b»ng tay cã thÓ dÉn ®Õn bÞ th­¬ng. · Mét sè kiÓu xe cò kh«ng cã chøc n¨ng chèng kÑt cöa sæ ®iÖn. (1/2) -4-
  5. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n- §iÖn 1 HÖ thèng cöa sæ ®iÖn Ho¹t ®éng Chøc n¨ng chèng kÑt cöa sæ 3. ThiÕt lËp l¹i chøc n¨ng chèng kÑt cöa sæ M« t¬ ®iÒu khiÓn cöa sæ ®iÖn cÇn ®­îc thiÕt lËp l¹i (vÒ vÞ trÝ xuÊt ph¸t cña c«ng t¾c h¹n chÕ) trong c¸c tr­êng hîp sau ®©y: · Bé n©ng h¹ cöa sæ vµ m« t¬ ®iÒu khiÓn cöa sæ ®iÖn bÞ th¸o ra. · Bé n©ng h¹ cöa sæ ®· kÝch ho¹t khi kh«ng l¾p kÝnh. · BÊt kú mét thao t¸c nµo còng lµm kÝnh ®ãng hoµn toµn, vÝ dô tr­êng hîp thay kÝnh. (1) C¸ch thiÕt lËp l¹i cho xe Corolla (NZE 12#) · Nèi m« t¬ ®iÒu khiÓn cöa sæ ®iÖn vµ c«ng t¾c chÝnh cöa sæ ®iÖn víi d©y ®iÖn phÝa xe. · BËt kho¸ ®iÖn lªn vÞ trÝ ON vµ ®iÒu khiÓn c«ng t¾c chÝnh cöa sæ ®iÖn ®Ó m« t¬ ®iÒu khiÓn cöa sæ ch¹y kh«ng t¶i theo h­íng UP kho¶ng 4 gi©y hoÆc h¬n (kho¶ng tõ 6 ®Õn 10 vßng quay) Gîi ý: Tham kh¶o S¸ch h­íng dÉn söa ch÷a ®Ó biÕt qui tr×nh thiÕt lËp l¹i chøc n¨ng nµy, v× qui tr×nh nµy kh¸c nhau tuú theo tõng lo¹i xe. (2/2) Ho¹t ®éng Chøc n¨ng ®iÒu khiÓn cöa sæ khi t¾t kho¸ ®iÖn 1. M« t¶ Chøc n¨ng ®iÒu khiÓn cöa sæ khi t¾t kho¸ ®iÖn ®iÒu khiÓn sù ho¹t ®éng cña r¬le chÝnh cöa sæ ®iÖn dùa trªn hÖ thèng ®iÒu khiÓn kho¸ cöa. Khi t¾t kho¸ ®iÖn tõ vÞ trÝ ON vÒ vÞ trÝ ACC hoÆc LOCK, th× r¬ le tæ hîp x¸c ®Þnh sù thay ®æi nµy sÏ kÝch ho¹t m¹ch ®Þnh thêi vµ gi÷ r¬le chÝnh ®iÒu khiÓn cöa sæ ®iÖn ë tr¹ng th¸i bËt kho¶ng 45 gi©y. Khi r¬ le tæ hîp x¸c ®Þnh viÖc më cöa dùa trªn tÝn hiÖu truyÒn tõ c«ng t¾c cöa, th× r¬le nµy sÏ ng¾t r¬le chÝnh ®iÒu khiÓn cöa sæ ®iÖn. Gîi ý: Mét sè kiÓu xe cã m¹ch ®Þnh thêi trong c«ng t¾c chÝnh cöa sæ ®iÖn ®Ó ®iÒu khiÓn chøc n¨ng ®iÒu khiÓn cöa sæ khi t¾t kho¸ ®iÖn. (1/1) -5-
  6. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n- §iÖn 1 HÖ thèng cöa sæ ®iÖn Bài tập Hãy sử dụng các bài tập này để kiểm tra mức hiểu biết của bạn về các tài liệu trong chương này. Sau khi trả lời mỗi bài tập, bạn có thể dùng nút tham khảo để kiểm tra các trang liên quan đến câu hỏi về câu hỏi đó. Khi các bạn có câu trả lời đúng, hãy trở về văn bản để duyệt lại tài liệu và tìm câu trả lời đúng. Khi đã trả lời đúng mọi câu hỏi, bạn có thể chuyển sang chương tiếp theo. -6-
  7. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n- §iÖn 1 HÖ thèng cöa sæ ®iÖn Câu hỏi- 1 Mỗi chức năng của hệ thống cửa sổ điện sau đây (từ 1 tới 4), hãy chọn câu trả lời đúng (từ a tới d). 1. Chức năng đóng/ mở tự động 2. Chức năng khoá cửa sổ 3. Chức năng chống kẹt 4. Chức năng điều khiển cửa sổ điện khi tắt khoá điện a) Nếu có vật nào bị kẹt giữa kính và khung cửa thì chức năng này sẽ tự động hạ thấp cửa sổ xuống. b) Chức năng này ngăn không cho đóng mở tất cả các cửa kính trừ cửa sổ phía người lái. c) Chức này đóng mở hoàn toàn các cửa sổ một cách tự động. d) Nhờ có chức năng này có thể đóng hoặc mở các cửa sổ ngay cả khi tắt khoá điện về vị trí “ACC” hoặc “LOCK”. Trả lời: 1. 2. 3. 4. Câu hỏi- 2 Mỗi bộ phận của hệ thống cửa sổ điện sau đây (từ 1 đến 4), hãy chọn câu trả lời đúng (từ a tới d). 1. Bộ nâng hạ cửa sổ 2. Công tắc chính cửa sổ điện 3. Công tắc cửa sổ điện 4. Công tắc cửa a) Bộ phận này điều khiển toàn bộ hệ thống cửa sổ điện. b) Bộ phận này được sử dụng để điều khiển cửa sổ khi đã tắt khoá điện. c) Bộ phận này thay đổi chuyển động quay của mô tơ điều khiển cửa sổ điện thành chuyển động lên xuống để mở hoặc đóng cửa sổ. d) Mỗi cửa xe đều có bộ phận này và nó được dùng để vận hành mô tơ điều khiển cửa sổ điện tương ứng với nó. Trả lời: 1. 2. 3. 4. Câu hỏi- 3 Ở các xe có chức năng chống kẹt kính cửa sổ, khi thực hiện một trong các thao tác sau đây thì việc thiết lập lại chức năng này của mô tơ điều khiển cửa sổ điện là không cần thiết. Hãy chọn câu trả lời Đúng. 1. Khi ngắt giắc nối của công tắc chính cửa sổ điện. 2. Khi bộ nâng hạ cửa sổ và mô tơ điều khiển cửa sổ bị tháo ra. 3. Khi bộ nâng hạ cửa sổ đã được vận hành mà chưa lắp kính cửa sổ vào. 4. Sau khi sửa chữa để thay đổi vị trí cửa sổ đóng hoàn toàn nhưng kính cửa sổ bị trượt khi thay. -7-
Đồng bộ tài khoản