intTypePromotion=1

Học Ubuntu 7.10 phiên bản Desktop - Phần 4

Chia sẻ: Gray Swan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
60
lượt xem
11
download

Học Ubuntu 7.10 phiên bản Desktop - Phần 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sử dụng OpenOffice.Org Giới thiệu bộ công cụ văn phòng OpenOffice: OpenOffice.org là bộ công cụ văn phòng mặc định cho Ubuntu. Đây là một bộ chương trình miễn phí, mã nguồn mở, có tất cả các tính năng thường thấy đối với các ứng dụng văn phòng. Đây không phải là một tập hợp của các ứng dụng đơn lẻ, mà là một gói phần mềm hoàn chỉnh,trong đó tất cả các ứng dụng có sắc thái giao diện tương đối giống nhau và chia sẻ một số công cụ dùng chung....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Học Ubuntu 7.10 phiên bản Desktop - Phần 4

 1. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 104 / 407 Chương 5 S d ng OpenOffice.org Tr ng tâm bài h c Trong ph n này, b n s h c các n i dung: • Th c hi n các thao tác x lý văn b n v i OpenOffice.org Writer. • X lý b ng tính cơ b n v i OpenOffice.org Calc. • T o và trình di n nh chi u b ng OpenOffice.org Impress. • V v i OpenOffice.org Draw. • T o và ch nh s a công th c toán h c v i OpenOffice.org Math. Giáo viên nên đ c p đ n t t c các n i dung trong bài này. Tuy nhiên, n u còn quá ít th i gian, ta có th b qua m t s ch đ sau: • OpenOffice.org Draw • OpenOffice.org Math Có th m t s sinh viên đã quen v i các ng d ng văn phòng, và h mu n đào sâu vào các ng d ng này. Hãy đ m b o là vi c đ c p đ n các ch đ nâng cao không nh hư ng đ n ti n đ c a khoá h c. 5.1 Gi i thi u b công c văn phòng OpenOffice.org OpenOffice.org là b công c văn phòng m c đ nh cho Ubuntu. Đây là m t b chương trình mi n phí, mã ngu n m , có t t c các tính năng thư ng th y đ i v i các ng d ng văn phòng. Đây không ph i là m t t p h p c a các ng d ng đơn l , mà là m t gói ph n m m hoàn ch nh, trong đó t t c các ng d ng có s c thái giao di n tương đ i gi ng nhau và chia s m t s công c dùng chung. OpenOffice.org đã đư c d ch ra hơn 30 th ti ng, và ch y trên c Linux, Microsoft Windows, Solaris and Mac OS X. Nó hoàn toàn tương thích v i các b ng d ng văn phòng khác, k c Microsoft Office, giúp b n d dàng t o, m , lưu và trao đ i tài li u v i b n bè và đ ng nghi p dùng đ nh d ng tài li u c a Microsoft Office. M t tính năng n i b t khác c a b công c OpenOffice.org là t t c các ng d ng c a nó lưu các tài li u l i theo đ nh d ng Tài li u m (OpenDocument), đ nh d ng tài li u chu n qu c t đã đư c công nh n. Đ nh d ng OpenDocument d a trên ngôn ng XML (Extensible Markup Language) cho phép b n truy c p vào d li u c a mình t b t kỳ m t ng d ng tương thích v i đ nh d ng OpenDocument nào. B n có bi t? Xem thêm v l ch s phát tri n c a OpenOffice.org t i http://en.wikipedia.org/wiki/Openoffice.org. B ph n m m OpenOffice.org bao g m các ng d ng sau: • OpenOffice.org Writer • OpenOffice.org Calc
 2. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 105 / 407 • OpenOffice.org Impress • OpenOffice.org Base • OpenOffice.org Draw • OpenOffice.org Math Đ m b công c OpenOffice.org: • Ch n trình đơn Applications, tr t i Office và b m vào ng d ng OpenOffice.org b n mu n ch y. Hình 5.1: M các ng d ng OpenOffice.org 5.1.1 OpenOffice.org Writer Writer là công c x lý văn b n trong c a OpenOffice.org. Nó cung c p các ch c năng và công c h u d ng đ làm t t c m i thao tác x lý văn b n, t vi t thư đ n t o h n 1 cu n sách có ch a bi u đ , hình nh, b ng, ch m c... Các tác v xu t b n trên máy tính, như t o t rơi nhi u c t và sách hư ng d n m ng cũng đư c Writer h tr r t t t. 5.1.2 OpenOffice.org Calc Calc là chương trình x lý b ng tính m nh, có ch a t t c các công c c n thi t đ tính toán, phân tích, t ng h p và trình bày d li u d ng báo cáo ho c bi u đ . Nó có r t nhi u ch c năng nâng cao như nh p công th c ph c t p, nh p d li u bên ngoài vào và các phép tính th ng kê phân tích. 5.1.3 OpenOffice.org Impress Impress là chương trình đư c thi t k đ trình di n các báo cáo, nh chi u thuy t trình k t h p v i âm thanh và video. Nó có các công c t o trình di n 2D và 3D, nh đ ng, cũng như các hi u ng đ c bi t và chuy n đ ng đ các trình di n t o ra sinh đ ng nh t.
 3. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 106 / 407 5.1.4 OpenOffice.org Base Base là chương trình cơ s d li u dùng đ lưu tr thông tin v đ i tác và tài kho n, t o và s a b ng, m u, truy v n và báo cáo. B n có th thao tác v i d li u nhi u đ nh d ng khác nhau. Vì đây là m t ng d ng tương đ i ph c t p và yêu c u hi u bi t chuyên sâu v cơ s d li u, ta s không đ c p đ n nó trong ph m vi giáo trình này. N u b n mu n tìm hi u thêm, xin xem www.openoffice.org/product/base.html 5.1.5 OpenOffice.org Draw Draw là trình x lý nh vector, cung c p cho b n các công c đ v nh ng nh vector đơn gi n cho đ n hình chi u 3D và các hi u ng ph c t p khác. 5.1.6 OpenOffice.org Math B n có th dùng Math đ t o và s a các phương trình toán h c b ng giao di n đ ho , ho c gõ công th c dư i d ng LaTeX. Các công th c đư c Math t o ra có th đư c chèn vào t t c các chương trình khác trong OpenOffice.org, như Writer, Calc và Impress. Chú ý: Dùng h đi u hành m i và nh t là b công c văn phòng m i th c ra không quá khó như b n t ng nghĩ. V i OpenOffice, h u h t các thao tác đ u r t tương tác. Hãy coi vi c làm quen v i OpenOffice như là di chuy n sang nhà m i; t t c nh ng đ đ c b n có v n v y, nhưng b n ch ph i làm quen v i cách b trí c a căn nhà m i! 5.2 S d ng OpenOffice.org Writer 5.2.1 Các tính năng chính c a OpenOffice.org Writer B n s nhanh chóng quen v i các tính năng c a ng d ng này, vì th ch m t s tính năng chính s đư c li t kê đây. Giao di n đ ho thân thi n s hư ng d n cho b n t t c nh ng gì mình c n. So n th o OpenOffice.org Writer cung c p nhi u tính năng giúp cho vi c t o văn b n tr nên h t s c đơn gi n. Nó giúp b n t o các văn b n t đơn gi n đ n ph c t p, bao g m tài li u tham kh o, b ng tra c u và ch m c. M t s tính năng hay dùng: • Ki m tra chính t : B ki m tra chính t giúp b n tìm các l i chính t có trong văn b n b ng cách ki m tra l i toàn b tài li u, k c ph n đ u, ph n chân, các ch m c và cư c chú. Th m chí b n còn có th phát hi n ra các t vi t sai trong 1 vùng do b n ch n, và sau đó li t kê các t g i ý phù h p, v n có trong t đi n mà ngư i dùng s d ng. • T đi n đ ng nghĩa: T đi n đ ng nghĩa giúp b n c i thi n ch t lư ng bài vi t và tăng s c thuy t ph c hơn. Ti ng Vi t chưa h tr t đi n đ ng nghĩa. • T đ ng s a l i: T đ ng s a l i là tính năng cho phép ta gi m thi u công s c trong vi c gõ văn b n b ng cách s a các l i chính t và gõ sai cơ b n. Tính năng này cho phép ta vi t t t ho c chèn các ký t đ c bi t vào văn b n đư c d dàng hơn. • Tách t : B n có th dùng tính năng tách t đ chèn thêm ký hi u g ch ngang vào gi a các t quá dài đ cho phù h p hơn. Ch c năng này duy t toàn b tài li u và g i ý các ch nên chèn ký hi u tách t vào. V i ti ng Vi t, vi c này không m y quan tr ng • G p thư: Tính năng g p thư cho phép b n t o nhi u d ng thư cá nhân, nhãn, phong bì, fax và thư đi n t t m t m u có s n và s đ a ch lưu trong h th ng. Thi t k và t o c u trúc OpenOffice.org cho phép b n thi t k và c u trúc l i tài li u văn b n c aminhi uh b ng m t s tính năng s p x p, bao g m: • C a s Style and Formatting:C a s Style and Formatting là m t tính năng dùng chung c a b OpenOffice.org, cho phép b n t o, gán và s a ki u dáng đo n văn, danh sách, các ký t riêng r , khung hay trang gi y. • Navigator: Cung c p sư n c u trúc c a toàn b văn b n đ b n có th nhanh chóng duy t đ n v trí mình c n x lý. B n cũng có th dùng Navigator đ tìm ra đ i tư ng và thành ph n mà mình đã chèn vào tài li u.
 4. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 107 / 407 • Indexes and Tables:Cho phép b n chèn ch m c, m c l c ho c danh m c tài li u tham kh o trong toàn b tài li u. B n cũng có th tuỳ bi n các b ng và ch m c đư c chèn vào b ng cách ch đ nh c u trúc và hình th c b c c c a chúng. Xu t b n vi tính Các tính năng sau h tr cho b n trong vi c t o các tài li u chuyên nghi p, như sách hư ng d n, thư m i và t rơi qu ng cáo: • Text Frames: Khung ch a văn b n và nh mà b n có th đ t t i v trí b t kỳ trong tài li u. B n cũng có th dùng các khung này đ s p x p tài li u có nhi u c t, và t o ra b c c chuyên nghi p cho nó. • Graphics: Cho phép b n chèn hình nh vào trong tài li u văn b n t thư vi n nh, t p tin ho c các ng d ng OpenOffice.org khác. • Tables: OpenOffice.org Writer cũng cho phép b n t o ho c chèn b ng bi u vào trong tài li u văn b n. Drawing Các ch c năng v giúp b n t o nhi u hình v tr c ti p trong tài li u c a mình. B n có th dùng thanh công c Drawing đ v nhi u hình thù, đư ng, văn b n cho tài li u c a mình. Drag and Drop Tính năng kéo th là tính năng cho phép b n di chuy n m t đ i tư ng t v trí này sang v trí khác trong cùng tài li u, ho c sang tài li u khác, ho c t thư vi n hình nh sang tài li u OpenOffice c a mình. Tính năng tr giúp B n có th tham kh o cách dùng Writer t trình đơn Help. 5.2.2 Th c hi n các thao tác cơ b n trong x lý văn b n v i Writer B n có th th c hi n m t s thao tác x lý văn b n, như vi t, s a, đ nh d ng, xem l i và in tài li u b ng OpenOffice.org Writer. Ngoài ra, chương trình còn cho phép b n dùng r t nhi u m u tài li u có s n, áp d ng các ki u dáng khác nhau cho tài li u c a b n, ch nh s a l i b c c trang in ra và chèn, s a hay t o các hình nh trong tài li u văn b n. Hư ng d n đ th c hi n các thao tác x lý văn b n cơ b n s đư c đ c p chi ti t trong nh ng ph n sau. Nh p và đ nh d ng văn b n OpenOffice.org Writer thư ng đư c dùng trong vi c gõ và đ nh d ng văn b n. B n có th nh p văn b n b ng bàn phím và áp d ng r t nhi u đ nh d ng cho chúng, tuỳ theo yêu c u c a tài li u. B n có th th c hi n các bư c sau đ nh p và đ nh d ng văn b n trong OpenOffice.org Writer: 1. M trình đơn Applications, ch đ n Office và ch n Openoffice.org Word Processor. M t tài li u tr ng xu t hi n.
 5. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 108 / 407 Hình 5.2: Ch y Writer 2. Tuỳ thu c vào tài li u b n c n so n, b n có th t o thư, ghi nh , chú thích ho c c m t cu n ti u thuy t t đ u, ho c b n có th s d ng các m u văn b n đ t s n mà OpenOffice cung c p. Đ m các m u văn b n có s n, trong trình đơn File, ch n m c New và nh n vào Templates and Documents. B n cũng có th dùng t h p phím SHIFT+CTRL+N đ th c hi n thao tác này. H p tho i Templates and Documents xu t hi n.
 6. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 109 / 407 Hình 5.3: M c a s Templates and Documents 3. T i đây, b n s th y có r t nhi u m u tài li u d ng s n trong c t gi a c a h p tho i Templates and Documents. N u b n mu n dùng m t m u có s n đ t o tài li u m i, hãy b m đúp vào h ng m c đ xem các m u tài li u có trong h ng m c đó và ch n m u tài li u thích h p v i tính ch t tài li u c n t o. Tuy nhiên, n u b n mu n b t đ u t tài li u tr ng, hãy thoát kh i h p tho i Templates and Documents b ng cách b m nút Close trong góc trên bên ph i c a h p tho i.
 7. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 110 / 407 Hình 5.4: M các m u tài li u 4. Sau khi đã t o tài li u, b n có th dùng r t nhi u tính năng đ nh d ng mà Writer cung c p đ trình bày t ng vùng văn b n riêng bi t trong tài li u c a mình. B n có th dùng các tuỳ ch n có trên thanh công c Formatting đ th c hi n các thao tác đ nh d ng văn b n. Hình 5.5: Thanh công c Formatting 5. B n có th dùng c a s Style and Formatting đ th c hi n vi c ch nh s a l i đ nh d ng văn b n trong toàn b tài li u. Đ m c a s Style and Formatting, ch n trình đơn Format, b m chu t vào l nh Style and Formatting. C a s Style and Formatting xu t hi n.
 8. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 111 / 407 Hình 5.6: B t c a s Style and Formatting 6. B n có th dùng c a s này đ ch n ho c thay đ i ki u dáng đang có ho c t o m t ki u dáng m i trong tài li u văn b n. B m chu t lên 1 bi u tư ng bên dư i thanh tiêu đ c a Style and Formatting đ hi n th danh sách các ki u dáng trong m t m c c th , như danh sách ho c đo n văn. Hình 5.7: Các bi u tư ng trong c a s Style and Formatting 7. Theo m c đ nh, khi b n m c a s Style and Formatting, bi u tư ng Paragraph Style s đư c ch n. T t c các ki u dáng li t kê trong
 9. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 112 / 407 h ng m c này s đư c hi n th trong c a s Style and Formatting. B n có th ch nh l i ki u dáng c a t ng thành ph n riêng bi t trong tài li u b ng cách ch n ph n c n ch nh s a và áp d ng m t ki u dáng đang có lên vùng đó b ng cách b m đúp lên ki u dáng tương ng. Hình 5.8: Áp d ng ki u dáng cho vùng ch n 8. N u b n mu n s a m t ki u dáng đã có, hãy b m ph i vào ki u dáng c n s a và ch n Modify. M t c a s m i s hi n ra. B n có th ch đ nh t t c các thu c tính c a ki u dáng đã ch n thông qua các tuỳ ch n trong c a s này. Hãy s a l i các thi t l p cho ki u dáng và nh n OK đ các thay đ i có hi u l c.
 10. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 113 / 407 Hình 5.9: S a m t ki u dáng 9. B m đúp chu t lên ki u dáng đã s a đ th y các thay đ i nào đã áp d ng lên vùng văn b n đư c ch n. Hình 5.10: Áp d ng ki u dáng m i 10. B n có th ti p t c b ng cách tuỳ ch nh t t c các ph n còn l i c a tài li u b ng thao tác tương t . Chèn b ng Đ chèn b ng vào trong tài li u văn b n, đ t con chu t t i nơi mu n chèn b ng vào và th c hi n các bư c sau: 1. M trình đơn Table, ch n m c Insert r i nh n chu t vào Table. H p tho i Insert Table xu t hi n.
 11. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 114 / 407 Hình 5.11: Chèn b ng 2. B n có th thi t l p các tuỳ ch n có trong h p tho i đ c u hình các thu c tính c a b ng đư c chèn vào. Hình 5.12: Đ t các thu c tính cho b ng s chèn vào B n có bi t? Đ nhanh chóng chèn m t b ng vào tài li u, v i các thi t l p m c đ nh, hãy b m chu t vào bi u tư ng Table trên thanh công c Standard và ch n kích c b ng trong ô xu t hi n. Đ t o b ng, nh n chu t vào ô n m hàng cu i và c t cu i. 3. Ch n các thu c tính c a b ng và nh n OK. B ng đư c chèn vào v trí đ t con tr . Theo m c đ nh, Writer t o m t b ng tr i r ng t l trái sang l ph i, đ ng th i các hàng và các c t có cùng kích thư c. Đ thay đ i kích thư c c a hàng và c t ho c chi u r ng c a b ng, hãy b m chu t ph i vào b ng và ch n Table t trình đơn ng c nh hi n ra. H p tho i Table Format s hi n lên. Thông qua h p tho i này, b n có th ch đ nh vi c s p x p, chi u r ng c a c t, s p x p văn b n trong ô, đư ng vi n và màu n n. Sau khi hoàn t t vi c thi t l p thu c tính cho b ng, nh n OK đ thay đ i b c c và hình d ng c a b ng.
 12. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 115 / 407 Hình 5.13: Tuỳ bi n đ nh d ng cho b ng 4. Các thi t l p đã đư c áp d ng cho b ng đã ch n. Trong trư ng h p d li u trong m t ô ph i s p x p theo d ng b ng, b n có th t o m t l p b ng khác bên trong b ng đang có. Các b ng này đư c g i là b ng l ng nhau. Writer không h n ch s lư ng l p b ng, vì v y b n có th t o bao nhiêu b ng trong b ng cũng đư c! Đ t o b ng l ng nhau, b m vào ô mà b n mu n b ng bên trong s xu t hi n, r i làm l i các bư c hư ng d n bên trên đ t o ra b ng m i. B ng m i s xu t hi n trong ph m vi ô c a b ng cũ.
 13. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 116 / 407 Hình 5.14: T o b ng trong b ng 5. Ti p đó, b n có th đ t các thu c tính cho b ng bên trong m i t o ra b ng h p tho i Table Format và nh p d li u vào trong b ng này. Hình 5.15: B ng bên trong Chèn hình nh OpenOffice.org cho phép b n nh p các hình nh nhi u đ nh d ng khác nhau, bao g m JPEG, PNG, BMP và GIF. B n có th chèn các nh t t p tin, t thư vi n hình nh OpenOffice.org Gallery, t máy quét, ho c m ng Internet, ho c m t chương trình đ ho nào khác. Đ chèn m t nh t t p tin bên ngoài vào trong tài li u văn b n: 1. Đ t con tr t i v trí mà b n mu n nh đư c chèn vào. Trên trình đơn Insert, ch n m c Picture và nh n vào From File. H p tho i Insert Picture xu t hi n. 2. Đ chèn t p tin vào, hãy di chuy n t i thư m c tương ng và ch n nó. B n có th ch n h p ki m Preview n m dư i h p tho i Insert Picture đ xem trư c nh đang ch n và đ m b o đó đúng là nh c n chèn. Nh n Open đ chèn nh vào trong tài li u c a b n.
 14. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 117 / 407 Hình 5.16: Chèn nh 3. nh đư c chèn vào trong v trí đã ch n. N u nh không v a v i kích c tài li u c a b n, b n nên đi u ch nh l i kích c c a nó. Đ đi u ch nh kích thư c c a t m nh, hãy ch n nó và nh n gi phím SHIFT. Khi b n ch n m t t m nh, trên rìa t m nh s xu t hi n các ch t hình vuông. N u b n b m chu t và di chuy n các ch t ra ch khác trong khi gi SHIFT, kích thư c c a t m nh s thay đ i.
 15. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 118 / 407 Hình 5.17: Thay đ i kích thư c c a nh chèn vào 4. Sau khi thay đ i kích thư c c a nh, b n ph i đ t l i v trí c a nó. B n có th s p x p ho c căn l t m nh b ng các công c có trong thanh công c Frame n m bên dư i thanh công c Standard. Ngoài ra, b n có th b m chu t ph i vào t m nh và ch n các tuỳ ch n có trong đó, như Arrange, Wrap ho c Anchor, trong trình đơn ng c nh hi n ra.
 16. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 119 / 407 Hình 5.18: Đ t l i v trí c a nh chèn vào 5. Sau khi đã ch n đư c v trí thích h p cho nh, b n s thu đư c k t qu tương t như hình dư i đây.
 17. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 120 / 407 Hình 5.19: nh chèn vào trong tài li u In tài li u Đ in tài li u: 1. M trình đơn File và ch n Print. H p tho i Print xu t hi n. B n có th dùng h p tho i này đ ch nh máy in c n dùng (trong trư ng h p b n có nhi u máy in), các trang nào s đư c in ra, và s b n in. B n cũng có th b m vào nút Properties trong h p tho i Print đ đ t các thu c tính c a máy in, như in ngang, d c, khay gi y s dùng và kích thư c gi y. Đ đ t các tuỳ ch nh cho máy in đ i v i tài li u hi n th i, nh n vào nút Options trong h p tho i Print.
 18. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 121 / 407 Hình 5.20: In tài li u 2. H p tho i Printer Options cho phép b n ch n các ph n đã đ t trong tài li u đ in ra. Ví d , đ ti t ki m m c, b n không mu n in n n ho c các nh có trong tài li u ra. B n có th đ t các tuỳ ch n này trong ph n Content b ng cách b d u ki m c a các h p ki m tương ng. Tương t , b n cũng có th đ t các tuỳ ch n in n trong ph n Pages và Notes. Sau khi ch n các tuỳ ch n, nh n OK đ lưu l i các thi t l p.
 19. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 122 / 407 Hình 5.21: Đ t các tuỳ ch n cho vi c in n 3. Gi b n có th b t đ u vi c in tài li u b ng cách nh n nút OK trong h p tho i Print. Chú ý: Các thay đ i trong h p tho i Printer Options s ch có hi u l c v i tài li u hi n hành và không ph i là thi t l p m c đ nh áp d ng cho các tài li u sau này c a b n. Lưu tài li u B n có th lưu tài li u Writer l i gi ng như lưu m t tài li u b t kỳ nào khác! Đ lưu tài li u m i: 1. M trình đơn File và ch n Save As. H p tho i Save hi n ra.
 20. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 123 / 407 Hình 5.22: Lưu tài li u 2. Di chuy n đ n thư m c c n lưu t p tin vào đó, nh p tên tài li u và nh n nút Save đ lưu tài li u vào thư m c đã ch n. OpenOffice.org cũng cho phép b n lưu tài li u dư i nhi u đ nh d ng khác nhau, bao g m Microsoft Word, Rich Text, Star Writer và HTML. Nh đó, b n có th chia s tài li u c a mình v i ngư i khác. N u b n mu n lưu tài li u d ng .doc c a Word, hãy ch n đ nh d ng tương ng trong trình đơn th xu ng ph n dư i h p tho i. Sau đó nh n Save đ lưu tài li u dư i d ng tài li u Word.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2