intTypePromotion=1
ADSENSE

Hướng dẫn giám sát đóng mới tàu biển - Phần 5 Máy và điện - Chương 5

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

98
lượt xem
17
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Hướng dẫn giám sát đóng mới tàu biển - Phần 5 Máy và điện - Chương 5 Kiểm tra hệ thống tự động và thiết bị

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn giám sát đóng mới tàu biển - Phần 5 Máy và điện - Chương 5

  1. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn Chõçng 5 KiÌm tra hÎ thâng tú ½æng v¡ khÏ cò 501 KiÌm tra viÎc cung c¶p cŸc hÎ thâng tú ½æng v¡ thiÆt bÙ CŸc yÅu c·u vË kiÌm tra cða cŸc t¡u kháng tú ½æng khŸc vèi cŸc t¡u tú ½æng (MC, M0) v¡ cŸc t¡u cÜ chμn vÙt ½õìc d¹n ½æng b±ng ½iÎn. Ph¨i chî û ½Æn cŸc h−ng mòc sau: (a) CŸc t¡u kháng tú ½æng 1) CŸc thiÆt bÙ v¡ cç c¶u chÏnh: CŸc thiÆt bÙ ½iËu khiÌn mŸy chÏnh lo−i ½õìc ½iËu khiÌn b±ng ½iÎn nhõ bæ ½iËu tâc ½iÎn, thiÆt bÙ bái trçn xi lanh ½iÎn tø ph¨i ½õìc thø v¡o théi ½iÌm n¡y. 2) Thø nghiÎm ViÎc thø ½iËu kiÎn mái trõéng (environmental test) v¡ kiÌm tra ½ãng bæ cða hÎ thâng tú ½æng nÅu trong Ph·n 3, Chõçng 18 ph¨i ½õìc thúc hiÎn ½âi vèi cŸc thiÆt bÙ nÅu trÅn • Ph¨i tiÆn h¡nh thø ½iËu kiÎn mái trõéng ½âi vèi mài chi tiÆt cða thiÆt bÙ nÜi chung. ViÎc thø n¡y cÜ thÌ ½õìc miÍn nÆu sø dòng thiÆt bÙ cÜ gi¶y chöng nhºn "Trang thiÆt bÙ tú ½æng ½õìc duyÎt" . • Ph¨i tiÆn h¡nh kiÌm tra ½ãng bæ v¡o giai ½o−n cuâi cïng cða s¨n ph¸m m¡ cŸc thiÆt bÙ ½õìc Ÿp dòng thø ½iËu kiÎn mái trõéng trÅn ½¬ ½õìc l°p rŸp v¡o b¡n ½iËu khiÌn. ViÎc kiÌm tra n¡y cÜ thÌ ½õìc thúc hiÎn v¡o b¶t cö théi ½iÌm thÏch hìp n¡o trõèc khi thø chöc n¯ng trÅn t¡u nÆu mæt ph·n cða hÎ thâng ½õìc l°p rŸp bÅn ngo¡i xõêng chÆ t−o. (Cñng Ÿp dòng cho cŸc t¡u tú ½æng). 3) Næi dung kiÌm tra • NÆu mŸy chÏnh kháng ½õìc trang bÙ thiÆt bÙ ½iËu khiÌn ½iÎn tø: Kháng yÅu c·u kiÌm tra cung c¶p. • NÆu mŸy chÏnh ½õìc trang bÙ thiÆt bÙ ½iËu khiÌn ½iÎn tø: Gi¶y chöng nhºn ½õìc ch¶p nhºn sø dòng ho´c biÅn b¨n thø ½iËu kiÎn mái trõéng cða thiÆt bÙ ½õìc ½iËu khiÌn (kÌ c¨ mŸy tÏnh v¡ thiÆt bÙ trÖnh tú (sequencer) Gi¶y chöng nhºn ½õìc ch¶p nhºn sø dòng ho´c biÅn b¨n thø ½iËu kiÎn mái trõéng cða c¨m biÆn (nhiÎt ½æ, Ÿp su¶t, vÝng quay ...), thiÆt bÙ ch× bŸo, mŸy bŸo hiÎu ½õìc sø dòng trong thiÆt bÙ. Gi¶y chöng nhºn kiÌm tra ½ãng bæ cða thiÆt bÙ ½iËu khiÌn mŸy chÏnh (kháng c·n thiÆt nÆu thø ½ãng bæ thiÆt bÙ ½iËu khiÌn ½õìc thúc hiÎn trong nh¡ mŸy ½Üng t¡u ½Ü). (b) T¡u tú ½æng (t¡u Ÿp dòng Qui ph−m hÎ thâng ½iËu khiÌn tú ½æng v¡ t÷ xa) Trang thiÆt bÙ chÏnh nhõ sau: ThiÆt bÙ bŸo ½æng v¡ kiÌm soŸt cða mŸy chÏnh, thiÆt bÙ ½iËu khiÌn t÷ xa mŸy chÏnh, thiÆt bÙ ½iËu khiÌn nãi hçi, thiÆt bÙ ½iËu khiÌn mŸy phŸt ‡·u c¨m biÆn (nhiÎt ½æ, Ÿp su¶t, vÝng quay, sõçng d·u ...) ThiÆt bÙ ch× bŸo (ch× ½âi vèi lo−i ½iÎn) MŸy bŸo hiÎu ThiÆt bÙ ½Ì ½iËu khiÌn MŸy tÏnh ThiÆt bÙ trÖnh tú ThiÆt bÙ c¶p ½iÎn (thiÆt bÙ cÜ hÎ thâng chuyÌn ½äi ½iÎn tø) 108 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
  2. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn Ph¨i yÅu c·u thø ½iËu kiÎn mái trõéng v¡ thø ½ãng bæ qui ½Ùnh trong Qui ph−m hÎ thâng ½iËu khiÌn tú ½æng v¡ t÷ xa. CŸc h−ng mòc kiÌm tra: Gi¶y chöng nhºn duyÎt sø dòng ho´c biÅn b¨n thø ½iËu kiÎn mái trõéng cða thiÆt bÙ tú ½æng Gi¶y chöng nhºn kiÌm tra ½ãng bæ cða thiÆt bÙ tú ½æng (kháng c·n thiÆt nÆu viÎc thø ½ãng bæ thiÆt bÙ tú ½æng ½õìc thúc hiÎn trong nh¡ mŸy ½Üng t¡u ½Ü) Khi thúc hiÎn viÎc kiÌm tra ½ãng bæ thiÆt bÙ, ph¨i kiÌm tra chöng nhºn sø dòng cða t÷ng thiÆt bÙ l°p v¡o ½Ü v¡ ph¨i yÅu c·u thø ½iËu kiÎn mái trõéng ½âi vèi nhùng thiÆt bÙ m¡ kháng cÜ chöng nhºn sø dòng. NÆu viÎc thø ½iËu kiÎn mái trõéng do Tä chöc ½¯ng kiÌm khŸc thúc hiÎn thÖ ph¨i yÅu c·u cÜ chöng nhºn sø dòng cða ‡¯ng kiÌm. 502 Sú ng¯n cŸch v¡ tÏnh ½æc lºp cða cŸc hÎ thâng bŸo ½æng, ½iËu khiÌn v¡ an to¡n HÎ thâng ½Ì thúc hiÎn viÎc ½iËu khiÌn tú ½æng v¡ t÷ xa thiÆt bÙ, nÜi chung, bao gãm hÎ thâng ½iËu khiÌn, hÎ thâng bŸo ½æng v¡ hÎ thâng an to¡n. CŸc hÎ thâng n¡y ph¨i ½õìc thiÆt kÆ sao cho hõ hÞng cða mæt hÎ thâng kháng gμy hõ hÞng ½Æn hÎ thâng khŸc. YÅu c·u n¡y ½õìc thÞa m¬n vÖ tháng thõéng m−ch n¡y ng¯n cŸch vèi bæ phºn c¶p nguãn qua cŸc c·u chÖ, thiÆt bÙ ng°t .vv.. Do phòc vò ½âi tõìng quan tràng, hÎ thâng an to¡n ph¨i ½æc lºp vèi hÎ thâng ½iËu khiÌn v¡ hÎ thâng bŸo ½æng. ‡´c biÎt, ½âi vèi mŸy chÏnh, tÏnh ½æc lºp cða hÎ thâng ph¨i ½õìc xŸc minh b±ng kiÌm tra ½Ì ½¨m b¨o chöc n¯ng cða hÎ thâng an to¡n b±ng cŸch sø dòng nît ¶n d÷ng kh¸n c¶p ... ngay c¨ khi nguãn c¶p cho hÎ thâng bÙ ng°t bêi c·u chÖ, thiÆt bÙ ng°t, ½âi vèi hÎ thâng ½iËu khiÌn v¡ hÎ thâng bŸo ½æng trong hÎ thâng ½iËu ½æng. 503 ThiÆt bÙ ch× bŸo möc v¡ thiÆt bÙ bŸo ½æng möc cao cða t¡u d·u 1. Lo−i ThiÆt bÙ ch× bŸo möc b±ng ½iÎn v¡ thiÆt bÙ bŸo ½æng möc cao bao gãm lo−i phao näi, lo−i ½iÎn dung, lo−i Ÿp lúc, lo−i t¸y khÏ (air purge), lo−i siÅu μm, lo−i ra ½a vv... 2. KiÌm tra cung c¶p YÅu c·u ph¨i cÜ gi¶y chöng nhºn sø dòng ½âi vèi cŸc thiÆt bÙ ½o möc v¡ cŸc thiÆt bÙ bŸo möc cao. Do ½Ü, ph¨i kiÌm tra gi¶y chöng nhºn duyÎt sø dòng v¡ gi¶y chöng nhºn kiÌm tra b¡n giao trong viÎc cung c¶p thiÆt bÙ. CŸc thiÆt bÙ ph¨i l¡ lo−i an to¡n vË b¨n ch¶t. Lo−i an to¡n vË b¨n ch¶t cñng ph¨i ½õìc kiÌm tra khi kiÌm tra gi¶y chöng nhºn sø dòng. 3. Sú tŸch biÎt v¡ ½æc lºp cða cŸc thiÆt bÙ ½o möc v¡ thiÆt bÙ bŸo möc cao CŸc thiÆt bÙ ½o möc v¡ thiÆt bÙ bŸo möc cao ph¨i t°ch biÎt v¡ ½æc lºp ho¡n to¡n t÷ c¨m biÆn cho ½Æn cŸc thiÆt bÙ ch× bŸo (hiÌn thÙ). TÏnh ½æc lºp ph¨i ½õìc xŸc minh b±ng cŸch kiÌm tra xem thiÆt bÙ ½o möc v¹n ho−t ½æng bÖnh thõéng ngay c¨ khi c°t nguãn ½iÎn cung c¶p cho thiÆt bÙ bŸo möc cao. 4. CŸc biÎn phŸp ½âi vèi tØnh ½iÎn 109 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
  3. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn a) Trong trõéng hìp thiÆt bÙ ½o möc ho´c thiÆt bÙ bŸo ½æng möc cao cÜ c¨m biÆn l°p trong k¾t h¡ng, viÎc n−p tØnh ½iÎn cÜ thÌ tÏch tò trong ph·n d¹n ½iÎn b±ng kim lo−i cða k¾t. Ph¨i kiÌm tra viÎc nâi ½¶t vèi thμn t¡u ½Ì xem viÎc nâi cÜ ½¨m b¨o liÅn kÆt kháng (dμy nâi giùa bÏch phÏa thμn t¡u ½Ì l°p c¨m biÆn v¡ bÏch cða vÞ c¨m biÆn), v.v.... ViÎc nâi bÏch c¨m biÆn b±ng chÏnh cŸc bu láng kim lo−i kháng ½ð ½¨m b¨o viÎc nâi ½¶t, do ½æ d¹n ½iÎn cÜ thÌ bÙ gi¨m ½i do ¯n mÝn bêi nõèc biÌn v¡ do sçn làt v¡o giùa cŸc vÙ trÏ tiÆp xîc. b) ThiÆt bÙ b¶t kü chÖa xuâng phÏa dõèi t÷ ½×nh cða k¾t h¡ng, vÏ dò c¨m biÆn cða thiÆt bÙ bŸo ½æng möc cao, l¡ mæt ½iÎn cúc chÖa ra nâi ½¶t v¡ viÎc x¨ tØnh ½iÎn cÜ thÌ phŸt sinh giùa möc ch¶t lÞng v¡ c¨m biÆn khi h¡ng ½õìc n−p ê ½iÎn Ÿp cao ½õìc ½õa ½Æn g·n ½Ü. CÜ thÌ Ÿp dòng biÎn phŸp ½Ì ng¯n ng÷a viÎc x¨ tØnh ½iÎn b±ng cŸch c¯ng dμy giùa c¨m biÆn v¡ ½Ÿy cða k¾t h¡ng, viÎc n−p cða h¡ng trong vïng lμn cºn cða c¨m biÆn sÁ ½õìc gi¨m bèt ½i ho´c ph¨i l°p thiÆt bÙ ½iËu khiÌn viÎc x¨ chŸy sø dòng ½Øa Teflon trÅn ph·n chÜp cða c¨m biÆn. Ph¨i kiÌm tra ½Ì ½¨m b¨o cŸc biÎn phŸp n¡y ½õìc thúc hiÎn mæt cŸch tât nh¶t. 110 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=98

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2