intTypePromotion=1
ADSENSE

Hướng dẫn giám sát đóng mới tàu biển - Phần 6 Kiểm tra thử nghiệm tàu LPG trong đóng mới - Chương 2

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

77
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Hướng dẫn giám sát đóng mới tàu biển - Phần 6 Kiểm tra thử nghiệm tàu LPG trong đóng mới - Chương 2 Khái quá về tàu chở khí hóa lỏng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn giám sát đóng mới tàu biển - Phần 6 Kiểm tra thử nghiệm tàu LPG trong đóng mới - Chương 2

  1. NB-06 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn chõçng 2 khŸi quŸt vË t¡u chê khÏ hÜa lÞng (lpg) 2.1 HÎ thâng chöa h¡ng (kiÌu k¾t h¡ng) CŸc lo−i k¾t h¡ng gãm 5 kiÌu khŸc nhau : + KiÌu liËn vÞ : k¾t h¡ng l¡ mæt th¡nh ph·n cða thμn t¡u, chÙu tŸc ½æng cða cŸc lo−i t¨i tràng tŸc dòng lÅn thμn t¡u. K¾t cÜ kÆt c¶u tõçng tú kÆt c¶u cða t¡u d·u tháng thõéng. NÜi chung kiÌu k¾t n¡y ch× ch¶p nhºn cho cŸc lo−i h¡ng cÜ nhiÎt ½æ sái kháng dõèi - 10oC. €p su¶t hçi thiÆt kÆ cða k¾t thõéng kháng quŸ 0,025 MPa. + KiÌu m¡ng : k¾t m¡ng l¡ k¾t kháng tú châng ½ë, gãm mæt lèp mÞng (m¡ng) ½õìc ½ë bêi cŸc cç c¶u thμn t¡u lμn cºn tháng qua lèp cŸch nhiÎt. M¡ng ½õìc thiÆt kÆ sao cho sú co gi¬n do nhiÎt ho´c nguyÅn nhμn n¡o ½Ü sÁ ½õìc bï l−i ½Ì kháng gμy nÅn öng su¶t nguy hiÌm cho m¡ng. €p su¶t hçi thiÆt kÆ cða k¾t kiÌu m¡ng thõéng kháng quŸ 0,025 MPa. ChiËu d¡y m¡ng kháng quŸ 10mm. K¾t kiÌu m¡ng luán yÅu c·u ph¨i cÜ lèp ch°n thö c¶p to¡n bæ ½Ì ½Ë phÝng lèp ch°n chÏnh bÙ rÝ r×. M¡ng cÜ thÌ l¡ m¡ng kim lo−i (vÏ dò m¡ng invar - hìp kim th¾p 36% niken - d¡y 0,5mm; ho´c m¡ng b±ng th¾p kháng r× d¡y 1,2mm) ho´c m¡ng phi kim lo−i. (xem hÖnh vÁ). D±n nõèc VŸch ch°n sç c¶p VÞ phÏa trong Lèp cŸch nhiÎt VŸch ch°n thö c¶p K¾t kiÌu m¡ng + KiÌu nøa m¡ng : K¾t kiÌu nøa m¡ng l¡ k¾t kháng tú châng ½ë ê ½iËu kiÎn chöa h¡ng; k¾t bao gãm mæt lèp m¡ng, m¡ cŸc ph·n cða m¡ng ½õìc ½ë bêi cŸc cç c¶u thμn t¡u lμn cºn tháng qua lèp cŸch nhiÎt, cÝn ph·n gÜc lõìn trÝn cða m¡ng tiÆp sîc vèi cŸc cç c¶u thμn t¡u ½õìc thiÆt kÆ sao cho cÜ thÌ tÏch ½úçc lõìn trÝn vèi bŸn kÏnh gÜc lõìn lèn. Khi kháng chöa h¡ng k¾t l¡ tú ½ë. €p su¶t hçi thiÆt kÆ cða k¾t kiÌu nøa m¡ng thõéng kháng quŸ 0,025 MPa. (xem hÖnh vÁ) 13 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
  2. NB-06 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn CŸch nhiÎt K¾t h¡ng (vŸch ch°n ‡õéng âng thö c¶p) VÞ phÏa trong (vŸch ch°n sç c¶p) K¾t d±n K¾t nøa m¡ng + KiÌu ½æc lºp : K¾t kiÌu ½æc lºp l¡ k¾t tú ½ë, k¾t kháng ½Üng vai trÝ l¡ ph·n kÆt c¶u thμn t¡u v¡ kháng tham gia v¡o söc bËn chung thμn t¡u; kiÌu k¾t n¡y gãm 3 lo−i: Lo−i A : k¾t ½æc lºp lo−i A ½õìc thiÆt kÆ theo tiÅu chu¸n kÆt c¶u ½õìc cáng nhºn nhõ ½âi vèi k¾t sμu. NÆu k¾t cÜ d−ng cŸc vŸch ph²ng thÖ Ÿp su¶t hçi thiÆt kÆ kháng ½õìc quŸ 0,07 MPa. NÜi chung, öng su¶t ê lo−i k¾t n¡y kháng ½úçc xŸc ½Ùnh chÏnh xŸc nhõ ½âi vèi k¾t d−ng bÖnh chÙu Ÿp lúc. Lo−i k¾t n¡y yÅu c·u ph¨i cÜ lèp ch°n thö c¶p to¡n bæ. (xem hÖnh vÁ) D±n nõèc VŸch dàc VŸch ch°n sç c¶p Lèp sçn phð Khoang h¡ng CŸch nhiÎt VŸch ch°n thö c¶p K¾t ½æc lºp lo−i A (cða t¡u l¡m l−nh ho¡n to¡n) Lo−i B : K¾t ½æc lºp lo−i B ½õìc thiÆt kÆ sau khi ½¬ ½õìc thø má hÖnh, sø dòng quy trÖnh v¡ phõçng phŸp phμn tÏch chÏnh xŸc ½Ì xŸc ½Ùnh möc ½æ öng su¶t, tuäi thà mÞi, söc bËn nöt. NÆu k¾t cÜ d−ng cŸc vŸch ph²ng thÖ Ÿp su¶t hçi thiÆt kÆ kháng ½õìc quŸ 0,07 MPa. Lo−i k¾t n¡y yÅu c·u ph¨i cÜ lèp ch°n thö c¶p mæt ph·n. (xem hÖnh vÁ) 14 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
  3. NB-06 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn VÝm th¾p b¨o vÎ Lèp cŸch nhiÎt VŸch k¾t K¾t h¡ng CŸch nhiÎt D±n nõèc K¾t ½æc lºp lo−i B Lo−i C: K¾t ½æc lºp lo−i C ½õìc thiÆt kÆ v¡ chÆ t−o theo tiÅu chu¸n bÖnh chÙu Ÿp lúc. Trong nhiËu trõéng hìp khi thiÆt kÆ, k¾t lo−i n¡y ½õìc phμn tÏch öng su¶t chÏnh xŸc. TrÙ sâ öng su¶t thiÆt kÆ lo−i k¾t n¡y khŸ th¶p nÅn kháng yÅu c·u ph¨i cÜ lèp ch°n thö c¶p. (xem hÖnh vÁ) K¾t ½æc lºp lo−i C (cða t¡u ½iËu Ÿp ho¡n to¡n) BÖnh Ÿp lúc BÖnh Ÿp lúc Khoang h¡ng K¾t ½æc lºp lo−i C (cða t¡u nøa ½iËu Ÿp /l¡m l−nh to¡n bæ) BÖnh Ÿp lúc CŸch nhiÎt Khoang h¡ng D±n nõèc K¾t ½æc lºp lo−i C 15 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
  4. NB-06 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn K¾t cŸch nhiÎt phÏa trong : HÎ thâng k¾t cŸch nhiÎt phÏa trong sø dòng nhiÎt g°n v¡o tán vÞ trong cða thμn t¡u ho´c bË m´t chÙu t¨i ½æc lºp ½Ì chöa v¡ cŸch ly h¡ng. (xem hÖnh vÁ) K¾t d±n HÎ thâng cŸch nhiÎt VÞ bÅn trong K¾t d±n K¾t cŸch nhiÎt phÏa trong 2.2 Phμn lo−i t¡u chê khÏ hÜa lÞng Theo lo−i h¡ng chê cÜ cŸc lo−i t¡u sau : 1 T¡u lo−i 1G L¡ t¡u chê khÏ dïng ½Ì chê cŸc s¨n ph¸m nÅu t−i Chõçng 19, Ph·n 8D cða Qui ph−m, yÅu c·u ph¨i cÜ cŸc phõçng tiÎn b¨o vÎ tâi ½a ½Ì trŸnh h¡ng hÜa thoŸt ra. 2 T¡u lo−i 2G L¡ t¡u chê khÏ dïng ½Ì vºn chuyÌn cŸc s¨n ph¸m nÅu ê Chõçng 19, Ph·n 8D cða Qui ph−m yÅu c·u ph¨i cÜ cŸc phõçng tiÎn b¨o vÎ hiÎu qu¨ ½Ì trŸnh h¡ng hÜa thoŸt ra. 3 T¡u lo−i 2PG L¡ t¡u chê khÏ cÜ chiËu d¡i t÷ 150 m¾t trê xuâng dïng ½Ì vºn chuyÌn cŸc s¨n ph¸m nÅu ê Chõçng 19, Ph·n 8D cða Qui ph−m, yÅu c·u ph¨i cÜ cŸc phõçng tiÎn b¨o vÎ tâi ½a ½Ì trŸnh h¡ng hÜa thoŸt ra v¡ nÆu s¨n ph¸m ½õìc chuyÅn chê trong cŸc k¾t réi lo−i C cÜ MARVS ê Ÿp su¶t Ït nh¶t l¡ 0,7 MPa v¡ nhiÎt ½æ tÏnh toŸn cða hÎ thâng ng¯n h¡ng t÷ -55oC trê lÅn. Lõu û r±ng mæt t¡u theo quy ½Ùnh n¡y nhõng d¡i trÅn 150 m¾t ph¨i ½õìc coi l¡ t¡u lo−i 2G. 4 T¡u lo−i 3G L¡ t¡u chê khÏ dïng ½Ì vºn chuyÌn cŸc s¨n ph¸m nÅu t−i Chõçng 19, Ph·n 8D cða Qui ph−m, yÅu c·u ph¨i cÜ cŸc phõçng tiÎn b¨o vÎ v÷a ph¨i ½Ì trŸnh h¡ng hÜa thoŸt ra. Nhõ vºy, t¡u lo−i 1G l¡ t¡u chê khÏ dïng ½Ì vºn chuyÌn cŸc s¨n ph¸m ½õìc coi l¡ möc ½æ nguy hiÌm täng cæng lèn nh¶t v¡ cŸc lo−i t¡u 2G/2PG v¡ lo−i 3G dïng ½Ì vºn chuyÌn cŸc s¨n ph¸m cÜ möc ½æ nguy hiÌm th¶p d·n. VÖ vºy t¡u lo−i 1G ph¨i ½õìc thiÆt kÆ kháng bÙ chÖm theo tiÅu chu¸n thðng kh°c nghiÎt nh¶t v¡ cŸc k¾t h¡ng cða nÜ ph¨i ½õìc ½´t cŸch tán bao mæt kho¨ng cŸch quy ½Ùnh lèn nh¶t v¡o phÏa trong t¡u. Theo phõçng phŸp chê h¡ng cÜ 5 lo−i sau : .1 T¡u ½õìc ½iËu Ÿp ho¡n to¡n 16 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
  5. NB-06 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn .2 T¡u nøa l¡m l−nh/nøa ½iËu Ÿp .3 T¡u nøa ½iËu Ÿp/l¡m l−nh ho¡n to¡n .4 T¡u LPG l¡m l−nh ho¡n to¡n .5 T¡u LNG Lo−i .1, .2 v¡ .3 ½õìc dïng ½Ì chê lõìng nhÞ LPG v¡ khÏ hÜa ch¶t trÅn cŸc tuyÆn h¡nh trÖnh ng°n ven bé. Lo−i .4 dïng ½Ì chê lõìng lèn LPG v¡ amoniŸc trÅn tuyÆn viÍn dõçng. Lo−i .5 thõéng ho−t ½æng chuyÅn tuyÆn, chê lõìng LNG r¶t lèn t÷ vïng khai thŸc ½Æn nçi chÆ biÆn. (1) T¡u ½iËu Ÿp ho¡n to¡n ‡μy l¡ lo−i t¡u chê khÏ hÜa lÞng ½çn gi¨n nh¶t vË m´t hÎ thâng chöa h¡ng v¡ trang bÙ l¡m h¡ng. T¡u ½iËu Ÿp ho¡n to¡n dïng ½Ì chê h¡ng ê nhiÎt ½æ mái trõéng. T¡u kháng yÅu c·u ph¨i cÜ lèp bàc cŸch nhiÎt k¾t h¡ng v¡ thiÆt bÙ hÜa lÞng. H¡ng ½õìc chuyÅn chê t÷ t¡u lÅn bé tháng qua bçm ho´c mŸy n¾n. Do Ÿp su¶t thiÆt kÆ cða k¾t h¡ng r¶t lèn (1,8-2,0MPa), nÅn t¡u ½iËu Ÿp ho¡n to¡n thõéng nhÞ, dung tÏch tâi ½a cŸc k¾t h¡ng l¡ 4000 m3. T¡u chð yÆu dïng ½Ì chê LPG v¡ amoniŸc. T¡u sø dòng hÎ thâng chöa h¡ng lo−i C (k¾t ½æc lºp lo−i C), kháng yÅu c·u ph¨i cÜ lèp ch°n thö c¶p; khu vúc h·m h¡ng cÜ thÌ ½õìc tháng giÜ b±ng kháng khÏ. (2) T¡u nøa l¡m l−nh, nøa ½iËu Ÿp Lo−i t¡u n¡y tõçng tú nhõ t¡u ½iËu Ÿp ho¡n to¡n; k¾t chöa h¡ng cða t¡u l¡ k¾t lo−i C vèi Ÿp su¶t thiÆt kÆ trong kho¨ng 0,5 - 1,1 MPa. Cë t¡u lèn nh¶t cÜ dung tÏch cŸc k¾t h¡ng ½Æn 7000 m3 v¡ ½õìc dïng chð yÆu ½Ì chê LPG. So vèi t¡u ½õìc ½iËu Ÿp ho¡n to¡n, lo−i t¡u n¡y cÜ chiËu d¡y tán k¾t h¡ng nhÞ hçn do gi¨m Ÿp su¶t, tuy nhiÅn l−i yÅu c·u ph¨i cÜ thiÆt bÙ l¡m l−nh v¡ vºt liÎu bàc cŸch nhiÎt k¾t h¡ng. K¾t chÙu ½õìc nhiÎt ½æ tèi - 48oC. (3) T¡u nøa ½iËu Ÿp/l¡m l−nh ho¡n to¡n T¡u lo−i n¡y thõéng ½õìc thiÆt kÆ vèi dung tÏch cŸc k¾t h¡ng kho¨ng t÷ 1500 ½Æn 3000 m3. T¡u thõéng vºn chuyÌn ½õìc nhiËu lo−i h¡ng khŸc nhau t÷ LPG ½Æn propynen hay butadien. K¾t chöa h¡ng lo−i C ½õìc sø dòng cho lo−i t¡u n¡y vèi Ÿp su¶t hçi thiÆt kÆ t÷ 0,4 - 0,8 MPa. Tháng thõéng k¾t ½õìc thiÆt kÆ ½Ì chÙu ½õìc nhiÎt ½æ -48oC; nhõng ½ái khi cÜ thÌ tèi -104oC. HÎ thâng l¡m h¡ng cða t¡u ½õìc thiÆt kÆ sao cho cÜ thÌ x¨ h¡ng lÅn c¨ phõçng tiÎn tiÆp nhºn ½õìc l¡m l−nh v¡ phõçng tiÎn tiÆp nhºn ½õìc ½iËu Ÿp. (4) T¡u LPG l¡m l−nh ho¡n to¡n T¡u l¡m l−nh ho¡n to¡n chê h¡ng ê Ÿp su¶t x¶p x× Ÿp su¶t khÏ quyÌn. T¡u ½õìc thiÆt kÆ ½Ì chê mæt lõìng r¶t lèn LPG v¡ amoniŸc. Bân kiÌu k¾t h¡ng khŸc nhau ½õìc dïng trÅn t¡u l¡m l−nh ho¡n to¡n: k¾t kiÌu ½æc lºp trÅn t¡u hai vÞ v¡ k¾t kiÌu nøa m¡ng trÅn t¡u hai vÞ. K¾t chöa h¡ng ½õìc thiÆt kÆ ½Ì chÙu ½õìc nhiÎt ½æ -48oC. KÏch thõèc t¡u vèi dung tÏch cŸc k¾t h¡ng t÷ 10000 ½Æn 100000 m3. HÎ thâng s¶y h¡ng v¡ bçm t¯ng Ÿp luán ½õìc sø dòng ½Ì cho ph¾p x¨ h¡ng lÅn phõçng tiÎn tiÆp nhºn ½õìc ½iËu Ÿp. NÆu lo−i n¡y sø dòng k¾t kiÌu A thÖ ph¨i cÜ lèp ch°n thö c¶p to¡n bæ. Kháng gian h·m h¡ng ph¨i ½õìc l¡m chç khi chê h¡ng dÍ chŸy. (5) T¡u LNG T¡u LNG ½õìc thiÆt kÆ chÆ t−o chuyÅn dïng ½Ì chê cúc kü lèn LNG ê nhiÎt ½æ sái t−i Ÿp su¶t khÏ quyÌn l¡ -163oC. Lo−i t¡u n¡y thõéng cÜ dung tÏch cŸc k¾t h¡ng t÷ 120000 ½Æn 130000 m3. T¡u thõéng ½õìc ½Üng theo cŸc dú Ÿn khai thŸc khÏ tú nhiÅn, v¡ mæt ½éi t¡u ch× dïng cho mæt dú Ÿn (cÜ thÌ t÷ 20-25 n¯m). 17 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
  6. NB-06 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn T¶t c¨ t¡u LNG ½Ëu cÜ kÆt c¶u hai vÞ, thõéng dïng k¾t chöa h¡ng kiÌu m¡ng v¡ cÜ lèp ch°n thö c¶p to¡n bæ. Mæt ½´c ½iÌm khŸc biÎt cða lo−i t¡u n¡y l¡ sø dòng khÏ bay hçi l¡m nhiÅn liÎu ½¸y t¡u (ch× cho ph¾p khi chê metan - do metan nh hçn kháng khÏ). Kháng gian h·m h¡ng trÅn cŸc k¾t h¡ng luán ½õìc l¡m trç. NÆu k¾t h¡ng l¡ lo−i B hÖnh c·u thÖ kháng gian h·m h¡ng cÜ thÌ ½õìc ½iËn ½·y kháng khÏ khá, vèi ½iËu kiÎn cŸc kháng gian n¡y ph¨i ½õìc l¡m trç khi cÜ sú rÝ r× h¡ng. T¶t c¨ cŸc kháng gian h·m h¡ng yÅu c·u ph¨i ½õìc theo dßi khÏ liÅn tòc. 2.3 ‡õéng âng h¡ng v¡ thiÆt bÙ l¡m h¡ng HÎ thâng ½õéng âng h¡ng v¡ thiÆt bÙ l¡m h¡ng cða d−ng t¡u chê khÏ hÜa lÞng bao gãm: 1 ThiÆt bÙ chuyÌn h¡ng a. HÎ thâng chuyÌn h¡ng: l¡ hÎ thâng ½õéng âng bao gãm: ½õéng âng h¡ng lÞng, ½õéng âng hçi h¡ng, cŸc van, bçm h¡ng, mŸy n¾n h¡ng, mŸy làc v¡ cŸc phò kiÎn. b. CŸc van h¡ng: CŸc van cða hÎ thâng chuyÌn h¡ng ph¨i thÞa m¬n cŸc yÅu c·u cða IMO. 2 HÎ thâng kiÌm soŸt nhiÎt ½æ/Ÿp su¶t h¡ng T¡u chê khÏ hÜa lÞng l¡m l−nh ho¡n to¡n v¡ nøa l¡m l−nh yÅu c·u ph¨i cÜ hÎ thâng kiÌm soŸt nhiÎt ½æ/Ÿp su¶t ½Ì duy trÖ nhiÎt ½æ v¡ Ÿp su¶t h¡ng dõèi nhùng giçi h−n nh¶t ½Ùnh. 3 HÎ thâng tháng hçi k¾t h¡ng v¡ hÎ thâng b¨o vÎ quŸ Ÿp/chμn kháng K¾t h¡ng ph¨i ½õìc trang bÙ van an to¡n ½Ì ng¯n ch´n sú quŸ Ÿp. 4 CŸc thiÆt bÙ theo dßi, kiÌm soŸt v¡ bŸo ½æng TrÅn t¡u chê khÏ hÜa lÞng yÅu c·u ph¨i cÜ cŸc thiÆt bÙ theo dßi v¡ ½o: möc h¡ng, nhiÎt ½æ, Ÿp su¶t, t× tràng h¡ng vv... Ngo¡i ra cÝn ph¨i cÜ cŸc thiÆt bÙ theo dßi v¡ ½o lõu lõìng dÝng ch¨y, ½iÌm sõçng, h¡m lõìng á xy. 5 HÎ thâng khÏ trç Mái trõéng khÏ trong cŸc k¾t h¡ng, kháng gian cŸc h·m h¡ng, kháng gian giùa cŸc lèp ch°n cða t¡u chê khÏ hÜa lÞng dÍ chŸy ph¨i duy trÖ ê tr−ng thŸi trç. 6 HÎ thâng ½Üng kh¸n c¶p (ESDS) T−i mæt v¡i vÙ trÏ trÅn t¡u nhõ buãng lŸi, c·u boong, buãng mŸy n¾n, buãng ½iËu khiÌn h¡ng, tr−m ½iËu khiÌn sú câ v.v... cÜ cŸc van ½iËu khiÌn b±ng kháng khÏ n¾n ho´c cŸc nît b¶m ½iÎn. Khi cŸc van ho´c cŸc nît n¡y l¡m viÎc sÁ ½Üng cŸc van ½iËu khiÌn t÷ xa cða hÎ thâng h¡ng; ng÷ng cŸc bçm h¡ng/mŸy n¾n h¡ng v¡ l¡m ng÷ng to¡n bæ hÎ thâng h¡ng. HÎ thâng n¡y ½õìc gài l¡ hÎ thâng ½Üng kh¸n c¶p. 7 HÎ thâng chùa chŸy b±ng nõèc Tõçng tú ½âi vèi t¡u chê d·u tháng thõéng, Ÿp su¶t tâi thiÌu yÅu c·u t−i hàng l¶y l¡ 5 bar. 8 HÎ thâng phun sõçng HÎ thâng phun sõçng ½õìc trang bÙ vèi mòc ½Ïch ½Ì l¡m mŸt, châng chŸy v¡ b¨o vÎ thuyËn viÅn. 9 HÎ thâng dºp chŸy b±ng bæt hÜa ch¶t khá 18 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
  7. NB-06 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn TrÅn t¡u chê khÏ hÜa lÞng dÍ chŸy ph¨i ½õìc trang bÙ hÎ thâng dºp chŸy b±ng bæt hÜa ch¶t khá ½Ì dºp chŸy trÅn boong cða khu vúc chöa h¡ng. Bæt hÜa ch¶t khá thõéng l¡ hìp ch¶t cða hydrocacbonat Natri ho´c hydrocacbonat Kali. 10 HÎ thâng dºp chŸy câ ½Ùnh cho buãng bçm h¡ng v¡ buãng mŸy n¾n Buãng bçm h¡ng v¡ buãng mŸy n¾n cða b¶t kü t¡u chê khÏ hÜa lÞng n¡o cñng ph¨i ½õìc trang bÙ hÎ thâng dºp chŸy câ ½Ùnh b±ng CO2 thÞa m¬n cŸc yÅu c·u cða qui ½Ùnh II-2/5.1 v¡ 2 cða SOLAS 74 søa ½äi. 11 Trang bÙ cho ngõéi chùa chŸy Måi t¡u chê khÏ hÜa lÞng chê cŸc s¨n ph¸m dÍ chŸy ph¨i cÜ sâ lõìng trang bÙ cho ngõéi chùa chŸy nhõ sau : Dung tÏch k¾t h¡ng t÷ 5000 m3 trê xuâng : 4 bæ - Dung tÏch k¾t h¡ng trÅn 5000 m3 : 5 bæ - 12 Trang bÙ an to¡n TrÅn t¡u chê khÏ hÜa lÞng ph¨i trang bÙ tâi thiÌu 02 bæ trang bÙ an to¡n cŸ nhμn cho ph¾p ngõéi ½i v¡o l¡m viÎc ê khu vúc cÜ chöa ½·y khÏ. 19 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2