intTypePromotion=1

Hướng dẫn sử dụng bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của Asean University Network (aun)

Chia sẻ: Codon_01 Codon_01 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:89

0
101
lượt xem
15
download

Hướng dẫn sử dụng bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của Asean University Network (aun)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ tiêu chuẩn của AUN - QA có 15 tiêu chuẩn với 68 tiêu chí (được sửa đổi vào tháng 06/2011; trước đây là 18 tiêu chuẩn với 72 tiêu chí). Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mơi các bạn tham khảo tài liệu "Hướng dẫn sử dụng bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của Asean University Network (aun)".

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của Asean University Network (aun)

 1. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA ASEAN UNIVERSITY NETWORK (AUN) PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Anh TS. Lê Văn Hảo
 2. GIỚI THIỆU CHUNG  Bộ tiêu chuẩn của AUN-QA có 15 tiêu chuẩn với 68 tiêu chí (được sửa đổi vào tháng 06/2011; trước đây là 18 tiêu chuẩn với 72 tiêu chí).  Mỗi tiêu chí được đánh giá theo 7 mức.
 3. GIỚI THIỆU CHUNG Tiêu chuẩn Số tiêu Tiêu chuẩn Số tiêu chí chí 1. Chuẩn đầu ra 4 9. Hoạt động tư vấn và hỗ trợ người học 4 2. Bản mô tả chương trình đào tạo 3 10. Trang thiết bị và cơ sở hạ tầng 5 3. Cấu trúc và nội dung chương trình 7 11. Đảm bảo chất lượng quá trình dạy và 7 đào tạo học 4. Chiến lược dạy và học 4 12. Hoạt động phát triển đội ngũ 2 5. Đánh giá người học 7 13. Ý kiến phản hồi của các bên liên 3 quan 6. Chất lượng đội ngũ giảng viên 10 14. Kết quả đầu ra 4 7. Chất lượng đội ngũ phục vụ 4 15. Sự hài lòng của các bên liên quan 1 8. Chất lượng người học 3 TỔNG CỘNG: 68
 4. Thang đánh giá STT TIÊU CHUẨN/TIÊU CHÍ 1 2 3 4 5 6 7 1 Chuẩn đầu ra 1.1 Chuẩn đầu ra được xây dựng và được đề cập rõ ràng trong chương trình đào tạo 1.2 Chương trình đào tạo khuyến khích học tập suốt đời 1.3 Chuẩn đầu ra bao gồm kiến thức chung và nghề nghiệp, kỹ năng chung và nghề nghiệp 1.4 Chuẩn đầu ra phản ánh rõ yêu cầu của các bên có liên quan Đánh giá chung
 5. Thang đánh giá Thang điểm chung: 1 = Chưa có gì (văn bản, kế hoạch, minh chứng) 2 = Mới chỉ đưa vào kế hoạch 3 = Có tài liệu/văn bản nhưng không có minh chứng triển khai rõ ràng 4 = Có tài liệu/văn bản và có minh chứng triển khai rõ ràng 5 = Đang triển khai có hiệu quả với đầy đủ minh chứng 6 = Mẫu mực 7 = xuất sắc (tầm quốc tế)
 6. Thang đánh giá Thang điểm đánh giá chất lượng dạy và học: 1 = Hoàn toàn không đạt, cần phải cải tiến ngay 2 = Không đạt, cần cải tiến 3 = Chưa đạt, cần có cải tiến nhỏ để đạt 4 = Đạt đúng như yêu cầu của tiêu chí 5 = Đạt cao hơn yêu cầu của tiêu chí 6 = Mẫu mực 7 = xuất sắc (tầm quốc tế)
 7. Tiêu chuẩn 1: Chuẩn đầu ra  Tiêu chí 1.1:Chuẩn đầu ra được xây dựng và được đề cập rõ ràng trong chương trình đào tạo  CĐR đã được tổ chức xây dựng như thế nào?  Cách thể hiện CĐR trong CTĐT?
 8. Tiêu chuẩn 1: Chuẩn đầu ra  Tiêu chí 1.2: Chương trình đào tạo khuyến khích học tập suốt đời  Yêu cầu: CTĐT được xây dựng nhằm thúc đẩy hoạt động học tập, việc học phương pháp học và tạo cho SV ý thức học tập suốt đời (ví dụ: thói quen tìm hiểu, kỹ năng học tập và xử lý thông tin, sẵn sàng thử nghiệm và vận dụng các ý tưởng mới).  Các học phần và hoạt động cụ thể nhằm hỗ trợ khả năng học tập suốt đời của SV?
 9. Tiêu chuẩn 1: Chuẩn đầu ra  Tiêu chí 1.3: Chuẩn đầu ra bao gồm kiến thức chung và nghề nghiệp, kỹ năng chung và nghề nghiệp  Yêu cầu: CTĐT giúp SV có khả năng nghiên cứu chuyên sâu, phát triển nhân cách, giúp họ có quan điểm học thuật và có đủ năng lực trong lĩnh vực chuyên môn. SV tốt nghiệp cần có các kỹ năng có thể chuyển đổi (transferable skills), kỹ năng lãnh đạo, đáp ứng thị trường việc làm và có năng lực phát triển nghề nghiệp. (Transferable skills are the kind of skills that you can take with you to a completely different job. Transferable skills include communication, team work, problem solving and intellectual skills)  Mô tả CĐR của CTĐT và giải thích tính đáp ứng đối với tiêu chí.
 10. Tiêu chuẩn 1: Chuẩn đầu ra  Tiêu chí 1.4: Chuẩn đầu ra phản ánh rõ yêu cầu của các bên có liên quan  Yêu cầu của các bên liên quan (SV, phụ huynh, nhà tuyển dụng, nhà nước, …) về chuẩn đầu ra được ghi nhận như thế nào?  CĐR đã được tổ chức xây dựng như thế nào để có thể phản ánh yêu cầu của các bên liên quan?
 11. Nguồn minh chứng cho Tiêu chuẩn 1:  Các văn bản qui định về xây dựng/cập nhật CĐR  Chương trình đào tạo  Tờ bướm, tờ quảng cáo, giới thiệu CTĐT  Ma trận kỹ năng (skills matrix)  Ý kiến đóng góp của các bên liên quan  Trang web trường, khoa  Phương tiện và kế hoạch làm việc với các bên liên quan  Biên bản, văn bản họp đánh giá CTĐT  Báo cáo kiểm định, đối sánh
 12. Tiêu chuẩn 2:Bản mô tả CTĐT  Tiêu chí 2.1: Nhà trường có sử dụng bản mô tả chương trình đào tạo  Yêu cầu: Đối với mỗi CTĐT, nhà trường cần xây dựng một bản mô tả chi tiết trong đó xác định rõ các mốc thời gian học tập, và: • Những kiến thức mà SV sẽ có được sau khi kết thúc chương trình • Các kỹ năng then chốt: giao tiếp, tính toán, sử dụng công nghệ thông tin, kỹ năng học tập • Các kỹ năng nhận thức, ví dụ sự hiểu biết về phương pháp luận hoặc khả năng phân tích phản biện • Các kỹ năng cụ thể, chẳng hạn kỹ năng làm việc trong phòng thí nghiệm, kỹ năng lâm sàng…
 13. Tiêu chuẩn 2:Bản mô tả CTĐT  Tiêu chí 2.2: Bản mô tả chương trình đào tạo cho biết các Chuẩn đầu ra và làm thế nào để đạt được các Chuẩn đầu ra này  Yêu cầu: Bản mô tả chương trình cần cho biết đầy đủ CĐR cùng những phương cách giúp SV đạt được CĐR và chứng minh được những kết quả này.  Tổ chức dạy, học và kiểm tra đánh giá nhằm giúp SV đạt được CĐR?
 14. Tiêu chuẩn 2:Bản mô tả CTĐT  Tiêu chí 2.3: Bản mô tả chương trình đào tạo có đầy đủ thông tin cần thiết và được phổ biến đến các bên có liên quan  Yêu cầu: Bản mô tả chương trình cần nêu rõ CĐR trên các lĩnh vực kiến thức, kỹ năng, thái độ; giúp SV hiểu được phương pháp giảng dạy và học tập cần thiết để đạt được CĐR; phương pháp kiểm tra đánh giá giúp chỉ ra kết quả học tập; mối quan hệ giữa CTĐT và các yếu tố học tập đối với quy định về bằng cấp của mỗi quốc gia; cũng như mối quan hệ giữa CTĐT với các bằng cấp chuyên môn hoặc con đường sự nghiệp sau này của SV.  Bản mô tả CTĐT được phổ biến như thế nào?
 15. Nguồn minh chứng cho Tiêu chuẩn 2:  Các văn bản qui định về xây dựng/cập nhật CTĐT, chương trình/đề cương học phần  Các chương trình/đề cương học phần  Tờ bướm, tờ quảng cáo, giới thiệu học phần  Ma trận kỹ năng (skills matrix)  Ý kiến đóng góp của các bên liên quan  Trang web trường, khoa  Phương tiện và kế hoạch làm việc với các bên liên quan  Biên bản, văn bản họp đánh giá CTĐT  Báo cáo kiểm định, đối sánh
 16. Tiêu chuẩn 3:Cấu trúc và nội dung CTĐT  Tiêu chí 3.1: Nội dung chương trình đào tạo thể hiện sự cân đối giữa các kiến thức, kỹ năng chung và nghề nghiệp  Yêu cầu: CTĐT có sự cân đối giữa nội dung chuyên môn, kiến thức tổng quát và các kỹ năng cần thiết; được thiết kế nhằm đáp ứng yêu cầu của các bên liên quan.  Qui định của nhà trường/Bộ về tỷ lệ giữa các khối kiến thức trong CTĐT và đối chiếu với CTĐT đang có?
 17. Tiêu chuẩn 3:Cấu trúc và nội dung CTĐT  Tiêu chí 3.2: Chương trình đào tạo phản ánh tầm nhìn và sứ mạng của nhà trường  Yêu cầu: CTĐT phản ánh được tầm nhìn, sứ mạng, mục đích và mục tiêu của nhà trường. Tầm nhìn, sứ mạng, mục đích và mục tiêu của nhà trường được công khai và được GV, SV biết rõ.  Tầm nhìn, sứ mạng, mục đích và mục tiêu của nhà trường là gì? Những điều này được phản ánh trong CTĐT như thế nào?
 18. Tiêu chuẩn 3:Cấu trúc và nội dung CTĐT  Tiêu chí 3.3: Đóng góp của từng môn học cho việc đạt được Chuẩn đầu ra được thể hiện rõ  Yêu cầu: CTĐT cho biết năng lực của SV tốt nghiệp. Mỗi học phần phải chỉ ra được kết quả học tập mong đợi. Để thực hiện điều này, cần xây dựng sơ đồ chương trình học (curriculum map).  Đóng góp của từng học phần cho việc đạt được CĐR được xây dựng và triển khai như thế nào trong hoạt động dạy và học, kiểm tra đánh giá?
 19. Tiêu chuẩn 3:Cấu trúc và nội dung CTĐT  Tiêu chí 3.4: Chương trình đào tạo được thiết kế mạch lạc, các môn học có sự liên kết với nhau  Yêu cầu: CTĐT được thiết kế sao cho nội dung các học phần có sự tích hợp và củng cố lẫn nhau  CTĐT được xây dựng như thế nào để đáp ứng sự mạch lạc, tính liên kết giữa các học phần?
 20. Tiêu chuẩn 3:Cấu trúc và nội dung CTĐT  Tiêu chí 3.5: Chương trình đào tạo thể hiện cả bề rộng lẫn chiều sâu  Yêu cầu: CTĐT được xây dựng nhằm thể hiện được về chiều rộng, chiều sâu, tính chặt chẽ và hợp lý của các học phần.  Bề rộng và chiều sâu của CTĐT được thể hiện qua các khối kiến thức, các học phần như thế nào?
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2