intTypePromotion=1

Hướng dẫn sử dụng PLC SIEMENS LOGO

Chia sẻ: Nd Khuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:55

1
1.007
lượt xem
225
download

Hướng dẫn sử dụng PLC SIEMENS LOGO

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cách nhận dạng LOGO: Trước khi sử dụng một LOGO, ta phải biết một số thông tin cơ bản về sản phẩm như cấp điện áp sử dụng, ngõ ra là relay hay transistor…. Các thông tin cơ bản đó có thể tìm thấy ngay ở góc dưới bên trái của sản phẩm. Ví dụ: LOGO! 230RC Sản phẩm có tích hợp các hàm thời gian thực Tên sản phẩm Điện áp cấp: 115…240 VAC/DC Ngõ ra là relay

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng PLC SIEMENS LOGO

 1. Höôùng daãn söû duïng LOGO! – Coâng ty TNHH TM&DVKT S.I.S I/ Giôùi thieäu chung: 1/ Caùch nhaän daïng LOGO: Tröôùc khi söû duïng moät LOGO, ta phaûi bieát moät soá thoâng tin cô baûn veà saûn phaåm nhö caáp ñieän aùp söû duïng, ngoõ ra laø relay hay transistor…. Caùc thoâng tin cô baûn ñoù coù theå tìm thaáy ngay ôû goùc döôùi beân traùi cuûa saûn phaåm. Ví duï: LOGO! 230RC Saûn phaåm coù tích hôïp Teân saûn phaåm caùc haøm thôøi gian thöïc Ñieän aùp caáp: 115…240 VAC/DC Ngoõ ra laø relay Moät soá kí hieäu duøng ñeå nhaän bieát caùc ñaëc tính cuûa saûn phaåm: • 12: nguoàn cung caáp laø 12 VDC • 24: nguoàn cung caáp laø 24 VDC • 230: nguoàn cung caáp trong khoaûng 115…240 VAC/DC • R: ngoõ ra laø relay. Neáu doøng thoâng tin khoâng chöùa kí töï naøy nghóa laø ngoõ ra cuûa saûn phaåm laø transistor • C: saûn phaåm coù tích hôïp caùc haøm thôøi gian thöïc. • o: saûn phaåm khoâng coù maøn hình hieån thò. • DM: Modul digital. • AM: modul analog. • CM: modul truyeàn thoâng. 2/ Toång quan veà caùc version cuûa hoï LOGO: Version coù maøn hình hieån thò, 8 ngoõ vaøo soá vaø 4 ngoõ ra soá Version khoâng coù maøn hình hieån thò, 8 ngoõ vaøo soá vaø 4 ngoõ ra soá Modul soá, 4 ngoõ vaøo vaø 4 ngoõ ra Modul soá, 8 ngoõ vaøo vaø 8 ngoõ ra Modul analog, 2 ngoõ vaøo analog vaø 2 ngoõ ra analog Modul truyeàn thoâng 1
 2. Höôùng daãn söû duïng LOGO! – Coâng ty TNHH TM&DVKT S.I.S 3/ Khaû naêng môû roäng cuûa LOGO!: 3.1/ Ñoái vôùi version LOGO! 12/24 RC/RCo vaø LOGO! 24/24o: Khaû naêng môû roäng: 4 modul digital vaø 3 modul analog: 3.2/ Ñoái vôùi version LOGO! 24 RC/RCo vaø LOGO! 230 RC/Rco: Khaû naêng môû roäng: 4 modul digital vaø 4 modul analog: 2
 3. Höôùng daãn söû duïng LOGO! – Coâng ty TNHH TM&DVKT S.I.S 4/ Caùch ñaáu daây cho caùc saûn phaåm hoï LOGO!: 4.1/ LOGO! 230… Vieäc ñi daây cho caùc ñaàu vaøo ñöôïc chia thaønh hai nhoùm, moãi nhoùm 4 ngoõ vaøo. Caùc ñaàu vaøo trong cuøng moät nhoùm chæ coù theå caáp cuøng moät pha ñieän aùp. Caùc ñaàu vaøo trong hai nhoùm coù theå caáp cuøng pha hoaëc khaùc pha ñieän aùp. 4.2/ LOGO! AM 2: 1: Noái ñaát baûo veä 2: Voû boïc giaùp cuûa daây caùp tín hieäu 3: thanh ray Doøng ño löôøng 0…20mA Aùp ño löôøng 0…10V Keát noái caûm bieán 2 daây vôùi modul LOGO! AM 2: Ta laøm theo caùc böôùc sau: • Keát noái ngoõ ra cuûa sensor vaøo coång U (0…10V) hoaëc ngoõ I (0…20mA) cuûa modul AM2. • Keát noái ñaàu döông cuûa sensor vaøo 24 V (L+) • Keát noái daây ground cuûa sensor (M) vaøo ñaàu M1 hoaëc M2 cuûa modul AM2. 3
 4. Höôùng daãn söû duïng LOGO! – Coâng ty TNHH TM&DVKT S.I.S 4.3/ LOGO! AM 2 PT100: Kyõ thuaät 2 daây Kyõ thuaät 3 daây Khi ñaáu noái nhieät ñieän trôû PT100 vaøo modul AM 2 PT 100, ta coù theå söû duïng kó thuaät 2 daây hoaëc 3 daây. Ñoái vôùi kyõ thuaät ñaáu 2 daây, ta noái taét 2 ñaàu M1+ vaø IC1 ( hoaëc M2+ vaø IC2). Khi duøng kyõ thuaät naøy thì ta seõ tieát kieäm ñöôïc 1 daây noái nhöng sai soá do ñieän trôû cuûa daây gaây ra seõ khoâng ñöôïc buø tröø. Trung bình ñieän trôû 1Ω daây daãn seõ töông öùng vôùi sai soá 2.50C. Vôùi kyõ thuaät ñaáu 3 daây, ta caàn theâm 1 daây noái töø caûm bieán PT100 veà ngoõ IC1 cuûa modul AM 2 PT 100. vôùi caùch ñaáu noái naøy thì sai soá do ñieän trôû daây daãn gaây ra seõ bò trieät tieâu. Chuù yù: Ñeå traùnh tình traïng giaù trò ñoïc veà bò dao ñoäng, ta neân thöïc hieän theo caùc qui taéc sau: • Chæ söû duïng daây daãn coù boïc giaùp. • Chieàu daøi daây khoâng vöôït quaù 10m. • Keïp giöõ daây treân moät maët phaúng. • Noái voû boïc giaùp cuûa daây daãn vaøo ngoõ PE cuûa modul. • Trong tröôøng hôïp modul khoâng ñöôïc noái ñaát baûo veä, ta coù theå noái voû boïc giaùp vaøo ñaàu aâm cuûa nguoàn cung caáp. 4.4/ Keát noái ngoõ ra: * Ñoái vôùi ngoõ ra daïng relay: Ta coù theå keát noái nhieàu daïng taûi khaùc nhau vaøo ngoõ ra. Ví duï: ñeøn, motor, contactor, relay… Taûi thuaàn trôû: toái ña 10A Taûi caûm: toái ña 3A. Sô ñoà keát noái nhö sau: 4
 5. Höôùng daãn söû duïng LOGO! – Coâng ty TNHH TM&DVKT S.I.S * Ñoái vôùi ngoõ ra daïng transistor: Taûi keát noái vaøo ngoõ ra cuûa LOGO phaûi thoaû ñieàu kieän sau: doøng ñieän khoâng vöôït quaù 0.3 A. Sô ñoà keát noái nhö sau: 5
 6. Höôùng daãn söû duïng LOGO! – Coâng ty TNHH TM&DVKT S.I.S 4.5/ Keát noái vôùi modul analog output LOGO! AM 2 AQ: 1: noái ñaát baûo veä 2: thanh ray V1, V2: 0-10 VDC R: nhoû nhaát 5KΩ II/ Laäp trình vôùi LOGO: 1/ Caùc haøm trong LOGO: Caùc haøm laäp trình trong LOGO ñöôïc chia thaønh 4 danh saùch sau ñaây: Co: danh saùch caùc ñieåm lieân keát (bit M, caùc ngoõ input, output…), caùc haèng soá. GF: danh saùch caùc haøm cô baûn nhö AND, OR… SF: danh saùch caùc haøm cô baûn. BN: danh saùch caùc block ñaõ ñöôïc söû duïng trong sô ñoà maïch. 1.1/ Danh saùch Co: * Ngoõ vaøo soá: Ngoõ vaøo soá ñöôïc xaùc ñònh bôûi kí töï baét ñaàu laø I. Soá thöù töï cuûa caùc ngoõ vaøo ( I1, I2, …) töông öùng vôùi ngoõ vaøo keát noái treân LOGO. * Ngoõ vaøo analog: Ñoái vôùi caùc version LOGO! 24, LOGO! 24o, LOGO! 12/24RC vaø LOGO! 12/24Rco, caùc ngoõ vaøo I7, I8 coù theå ñöôïc laäp trình ñeå söû duïng nhö hai keânh vaøo analog AI1, AI2. * Ngoõ ra soá: Ngoõ ra soá ñöôïc xaùc ñònh bôûi kí töï baét ñaàu laø Q (Q1, Q2, … Q16). * Ngoõ ra analog: Ngoõ ra analog ñöôïc baét ñaàu bôûi kyù töï AQ, LOGO chæ cho pheùp toái ña 2 ngoõ vaøo analog laø AQ1 vaø AQ2. 6
 7. Höôùng daãn söû duïng LOGO! – Coâng ty TNHH TM&DVKT S.I.S * Côø Start up: Trong LOGO, bit M8 töï ñoäng ñöôïc set leân 1 trong chu kyø queùt ñaàu tieân. Vì vaäy, ta coù theå söû duïng bit naøy nhö 1 côø Start up. Sau chu kyø queùt ñaàu tieân, bit M8 seõ ñöôïc reset veà 0. Ngoaøi ra, bit M8 cuõng coù theå ñöôïc söû duïng nhö moät bit nhôù thoâng thöôøng trong chöông trình. * Thanh ghi dòch bit: LOGO! cung caáp 8 thanh ghi dòch bit töø S1 ñeán S8. Ñaây laø caùc thanh ghi chæ ñoïc. Noäi dung cuûa thanh ghi dòch bit chæ coù theå ñöôïc ñònh nghóa laïi baèng haøm ñaëc bieät (SF) “shift register”. * Möùc haèng soá: Möùc tín hieäu ñöôïc thieát keá ôû 2 möùc: hi vaø lo vôùi: Hi = 1: möùc cao Lo = 0: möùc thaáp. * Hôû keát noái: Caùc keát noái khoâng söû duïng coù theå ñöôïc ñònh nghóa bôûi x 2/ Caùc haøm cô baûn (BF): LOGO! coù caùc haøm cô baûn sau: 7
 8. Höôùng daãn söû duïng LOGO! – Coâng ty TNHH TM&DVKT S.I.S 8
 9. Höôùng daãn söû duïng LOGO! – Coâng ty TNHH TM&DVKT S.I.S Coång AND: ngoõ ra cuûa haøm AND baèng 1 khi taát caû caùc ngoõ vaøo baèng 1. Baûng logic coång AND nhö sau: Coång AND laáy caïnh xung leân: Ngoõ ra baèng 1 trong 1 chu kyø queùt taïi thôøi ñieåm ñaàu tieân maø caû 4 ngoõ vaøo cuøng baèng 1. Ngoõ vaøo khoâng söû duïng ta coù theå söû duïng kyù hieäu x (x=1). Giaûn ñoà thôøi gian: Coång NAND: Ngoõ ra coång NAND chæ baèng 0 khi taát caû ngoõ vaøo cuøng baèng 1. Baûng logic coång NAND: 9
 10. Höôùng daãn söû duïng LOGO! – Coâng ty TNHH TM&DVKT S.I.S Coång NAND laáy caïnh xung leân: Ngoõ ra cuûa coång NAND laáy caïnh xung leân baèng 1 trong 1 chu kyø maùy taïi thôøi ñieåm ñaàu tieân maø moät trong caùc ngoõ vaøo baèng 0. Giaûn ñoà thôøi gian: Coång OR: Ngoõ ra baèng 1 neáu coù ít nhaát moät ngoõ vaøo baèng 1. Ngoõ vaøo khoâng söû duïng ta coù theå duøng kyù hieäu x (x=0). Baûng logic coång OR: 10
 11. Höôùng daãn söû duïng LOGO! – Coâng ty TNHH TM&DVKT S.I.S Coång NOR: Ngoõ ra coång NOR baèng 1 neáu taát caû ngoõ vaøo cuøng baèng 0. Ngoõ vaøo khoâng söû duïng ta coù theå duøng kyù hieäu x (x=0). Baûng logic coång NOR: Coång XOR: Ngoõ ra coång XOR baèng 1 khi möùc logic cuûa 2 ngoõ vaøo khaùc nhau. Ngoõ vaøo khoâng söû duïng ta coù theå duøng kyù hieäu x (x=0). Baûng logic coång XOR: 11
 12. Höôùng daãn söû duïng LOGO! – Coâng ty TNHH TM&DVKT S.I.S Coång NOT: Baûng logic coång NOT: 3/ Caùc haøm ñaëc bieät (SF: special functions): Caùc haøm ñaëc bieät coù trong LOGO ñöôïc lieät keâ trong baûng sau: 12
 13. Höôùng daãn söû duïng LOGO! – Coâng ty TNHH TM&DVKT S.I.S 13
 14. Höôùng daãn söû duïng LOGO! – Coâng ty TNHH TM&DVKT S.I.S Boä giaùm saùt tín hieäu analog Boä khueách ñaïi analog Ghi chuù: Rem: thoâng soá naøy duøng ñeå choïn ñaëc tính retentive (nhôù) on hay off On: retentive Off: non retentive Neáu ñaëc tính retentive ñöôïc choïn thì khi coù nguoàn laïi, traïng thaùi tín hieäu tröôùc khi maát nguoàn ñöôïc ñaët trôû laïi vaøo ngoõ ra. 14
 15. Höôùng daãn söû duïng LOGO! – Coâng ty TNHH TM&DVKT S.I.S 3.1/ On-delay: Kyù hieäu LOGO Keát noái Moâ taû Input Trg Ngoõ vaøo khôûi ñoäng thôøi gian delay on Parameter T Khoaûng thôøi gian delay Output Q Ngoõ ra seõ leân 1 sau thôøi gian T keå töø khi ngoõ Trg leân 1. Giaûn ñoà thôøi gian: Ta Moâ taû: Thôøi gian Ta ñöôïc khôûi ñoäng khi ngoõ vaøo Trg chuyeån töø 0 leân 1. (Ta: thôøi gian hieän haønh cuûa LOGO) Neáu traïng thaùi ngoõ vaøo Trg duy trì möùc 1 trong suoát khoaûng thôøi gian T thì ngoõ ra Q ñöôïc leân möùc 1 cho ñeán khi ngoõ vaøo chuyeån töø 1 xuoáng 0. Neáu trong khoaûng thôøi gian T maø ngoõ vaøo chuyeån töø 1 xuoáng 0 thì thì ngoõ ra cuõng xuoáng 0 vaø timer bò reset. Neáu tính naêng retentive khoâng ñöôc set thì khi maát nguoàn, ngoõ ra Q vaø thôøi gian Ta bò reset. 3.2/ Off-delay: Kyù hieäu LOGO Keát noái Moâ taû Input Trg Caïnh aâm ngoõ vaøo khôûi ñoäng thôøi gian delay off T Input R Caïnh leân ngoõ vaøo naøy seõ reset thôøi gian delay vaø ngoõ out Parameter T Thôøi gian delay off Output Q Ngoõ ra ñöôïc set khi Trg leân 1 vaø ñöôïc giöõ cho ñeán heát thôøi gian T. Giaûn ñoà thôøi gian: Moâ taû: 15
 16. Höôùng daãn söû duïng LOGO! – Coâng ty TNHH TM&DVKT S.I.S Ngoõ ra Q ñöôïc set ngay laäp töùc khi Trg thay ñoåi töø 0 leân 1. Thôøi gian hieän haønh Ta seõ ñöôïc khôûi ñoäng laïi khi Trg chuyeån töø 1 xuoáng 0, ngoõ ra Q vaãn coøn ñöôïc set. Ngoõ ra Q seõ ñöôïc reset veà 0 khi Ta ñaït tôùi thôøi gian T (Ta=T). Thôøi gian Ta bò reset khi coù moät caïnh leân ôû chaân Trg. Khi ngoõ vaøo R chuyeån töø leân 1 thì thôøi gian Ta vaø ngoõ ra seõ bò reset. Neáu tính naêng retentive khoâng ñöôc choïn thì khi maát nguoàn, ngoõ ra Q vaø thôøi gian Ta bò reset. 3.3/ On_off-delay: Kyù hieäu LOGO Keát noái Moâ taû Input Trg Caïnh döông (0 leân 1) cuûa ngoõ vaøo trg seõ khôûi ñoäng thôøi gian delay-on TH Caïnh döông (0 leân 1) cuûa ngoõ vaøo trg seõ khôûi ñoäng thôøi gian delay-on TL Parameter TH : thôøi gian delay-on TL: thôøi gian delay-off Output Q Ngoõ ra ñöôïc set khi ñuû thôøi gian TH sau khi ngoõ vaøo Trg leân vaø giöõ ôû möùc 1. Ngoõ ra ñöôïc reset khi ñuû thôøi gian TL sau khi ngoõ vaøo Trg xuoáng vaø giöõ ôû möùc 0. Giaûn ñoà thôøi gian: Moâ taû: Thôøi gian TH ñöôïc khôûi ñoäng khi ngoõ vaøo Trg chuyeån töø 0 leân 1. Neáu ngoõ Trg ñöôïc giöõ cho ñeán heát thôøi gian TH thì ngoõ ra Q seõ ñöôïc set leân 1. Thôøi gian TH seõ bò reset khi ngoõ vaøo Trg chuyeån xuoáng möùc 0 khi chöa heát thôøi gian TH. Söï chuyeån möùc töø 1 xuoáng 0 seõ khôûi ñoäng TL . Neáu ngoõ Trg ñöôïc giöõ cho ñeán heát thôøi gian TL thì ngoõ ra Q seõ ñöôïc reset veà 0. Thôøi gian TL seõ bò reset khi ngoõ vaøo Trg chuyeån leân möùc 1 khi chöa heát thôøi gian TL. Neáu tính naêng retentive khoâng ñöôc choïn thì khi maát nguoàn, ngoõ ra Q vaø thôøi gian TH, TL bò reset. 16
 17. Höôùng daãn söû duïng LOGO! – Coâng ty TNHH TM&DVKT S.I.S 3.4/ On-delay coù nhôù: Kyù hieäu LOGO Keát noái Moâ taû Input Trg Caïnh döông ngoõ vaøo khôûi ñoäng thôøi gian delay on T Input R Tín hieäu 1 ngoõ vaøo naøy seõ reset thôøi gian delay vaø ngoõ out Parameter T Thôøi gian delay on Output Q Ngoõ ra ñöôïc set khi heát thôøi gian T. Giaûn ñoà thôøi gian: Moâ taû: Thôøi gian Ta ñöôïc khôûi ñoäng khi ngoõ vaøo Trg chuyeån töø 0 leân 1. Ngoõ ra Q ñöôïc set khi Ta=T. Töø luùc naøy, söï thay ñoåi giaù trò ôû Trg khoâng aûnh höôûng ñeán giaù trò cuûa ngoõ ra. Ngoõ ra vaø thôøi gian Ta bò reset khi coù tín hieäu 1 ôû chaân R. Neáu tính naêng retentive khoâng ñöôc choïn thì khi maát nguoàn, ngoõ ra Q vaø thôøi gian Ta bò reset. 3.5/ Relay xung coù trì hoaõn: Kyù hieäu LOGO Keát noái Moâ taû Input Trg Caïnh döông (0 leân 1) cuûa ngoõ vaøo trg seõ khôûi ñoäng thôøi gian delay T Parameter T T: thôøi gian delay Output Q Ngoõ ra ñöôïc set ngay khi Trg leân 1. Ngoõ ra ñöôïc reset khi ñuû thôøi gian T vaø ngoõ Trg vaãn coøn ôû möùc 1. Giaûn ñoà thôøi gian: Moâ taû: 17
 18. Höôùng daãn söû duïng LOGO! – Coâng ty TNHH TM&DVKT S.I.S Ngoõ vaøo Trg chuyeån töø 0 leân 1 seõ set ngoõ ra Q vaø khôûi ñoäng thôøi gian Ta. Ngoõ ra Q bò reset khi Ta=T hoaëc ngoõ vaøo Trg chuyeån xuoáng 0 maø chöa heát thôøi gian T. Neáu tính naêng retentive khoâng ñöôc choïn thì khi maát nguoàn, ngoõ ra Q vaø thôøi gian Ta bò reset. 3.6/ Relay thôøi gian laáy caïnh xung leân: Kyù hieäu LOGO Keát noái Moâ taû Input Trg Caïnh leân ngoõ vaøo Trg khôûi ñoäng chu trình ( khôûi ñoäng TL). Input R Tín hieäu 1 ngoõ vaøo naøy seõ reset thôøi gian Ta vaø ngoõ out Parameter TH: thôøi gian ngoõ ra ôû möùc 1. TL: thôøi gian ngoõ ra ôû möùc 0. N: soá xung vôùi chu kyø TH/TL Output Q Ngoõ ra ñöôïc reset trong thôøi gian TL vaø set trong thôøi gian TH Giaûn ñoà thôøi gian: Söï chuyeån möùc töø 0 leân 1 cuûa ngoõ vaøo Trg seõ khôûi ñoäng thôøi gian TL . Heát thôøi gian TL, ngoõ ra ñöôïc set vaø khôûi ñoäng thôøi gian TH . Heát thôøi gian TH, ngoõ ra bò reset vaø chu kyø TL/TH ñöôïc khôûi ñoäng laïi neáu soá xung ñaët N>1. Neáu chöa heát chu trình maø ngoõ Trg ñöôïc kích trôû laïi thì thôøi gian Ta bò reset vaø chu trình ñöôïc khôûi ñoäng laïi. Neáu tính naêng retentive khoâng ñöôc choïn thì khi maát nguoàn, ngoõ ra Q vaø thôøi gian Ta bò reset. 3.7/ Boä phaùt xung khoâng ñoàng boä: Kyù hieäu LOGO Keát noái Moâ taû Input En Cho pheùp chöùc naêng cuûa haøm Input INV Tín hieäu 1 ngoõ vaøo naøy seõ chuyeån ñoåi traïng thaùi xung phaùt ôû ngoõ ra 18
 19. Höôùng daãn söû duïng LOGO! – Coâng ty TNHH TM&DVKT S.I.S Parameter TH, TL: chu kyø phaùt xung Output Q Ngoõ ra ñöôïc set/reset vôùi chu kyø TH/TL (INV=0) Ngoõ ra ñöôïc reset/set vôùi chu kyø TH/TL (INV=1) Giaûn ñoà thôøi gian: Moâ taû: Khi ngoõ En =1 thì ngoõ ra Q seõ phaùt xung vôùi chu kyø TH/TL. Ngoõ INV coù theå ñöôïc söû duïng ñeå chuyeån ñoåi traïng thaùi cuûa xung ñöôïc phaùt ra. Neáu tính naêng retentive khoâng ñöôc choïn thì khi maát nguoàn, ngoõ ra Q vaø thôøi gian Ta bò reset. 3.8/ Boä phaùt xung ngaàu nhieân: Kyù hieäu LOGO Keát noái Moâ taû Input En Caïnh döông (0 leân 1) cuûa ngoõ vaøo En seõ khôûi ñoäng thôøi gian delay on cuûa boä phaùt xung ngaãu nhieân. Caïnh aâm (1 xuoáng 0) cuûa ngoõ vaøo En seõ khôûi ñoäng thôøi gian delay off cuûa boä phaùt xung ngaãu nhieân. Parameter T Thôøi gian delay on ñöôïc set ngaãu nhieân giöõa 0s vaø TH Thôøi gian delay off ñöôïc set ngaãu nhieân giöõa 0s vaø TL Output Q Ngoõ ra ñöôïc set ngaãu nhieân giöõa 0s vaø TH vaø ñöôïc reset ngaãu nhieân giöõa 0s vaø TL Giaûn ñoà thôøi gian: Moâ taû: 19
 20. Höôùng daãn söû duïng LOGO! – Coâng ty TNHH TM&DVKT S.I.S Khi ngoõ vaøo En chuyeån töø 0 leân 1, thôøi gian delay on ñöôïc set ngaãu nhieân giöõa 0s vaø TH. Heát thôøi gian delay on, ngoõ ra seõ ñöôïc set. Khi ngoõ vaøo En chuyeån töø 1 xuoáng 0, thôøi gian delay off ñöôïc set ngaãu nhieân giöõa 0s vaø TL. Heát thôøi gian delay off, ngoõ ra seõ ñöôïc reset. Thôøi gian ñöôïc reset neáu tín hieäu ngoõ En chuyeån leân 1 trôû laïi khi chöa heát thôøi gian delay off. Thôøi gian ñöôïc reset khi maát nguoàn. 3.9/ Coâng taéc duøng cho ñeøn caàu thang: Kyù hieäu LOGO Keát noái Moâ taû Input Trg Caïnh xuoáng (1 xuoáng 0) cuûa ngoõ vaøo trg seõ khôûi ñoäng thôøi gian delay off cho coâng taéc ñeøn caàu thang. Parameter T: thôøi gian delay off T!: thôøi gian kích caûnh baùo T!L: xaùc ñònh ñoä daøi cuûa tín hieäu caûnh baùo Output Q Ngoõ ra ñöôïc reset khi heát thôøi gian delay off T. tröôùc khi heát thôøi gian T seõ coù 1 tín hieäu caûnh baùo ngoõ ra chuyeån töø 1 xuoáng 0. Giaûn ñoà thôøi gian: Moâ taû: Ngoõ ra ñöôïc set ngay khi ngoõ Trg leân 1. Khi ngoõ vaøo Trg chuyeån xuoáng 0 thì thôøi gian delay off T ñöôïc khôûi ñoäng. Heát thôøi gian delay off, ngoõ ra seõ ñöôïc reset. Ta coù theå taïo moät tín hieäu caûnh baùo tröôùc khi heát thôøi gian delay off baèng caùch ñònh giaù trò cho thoâng soá T! vaø T!L. Khi ñoù, tröôùc khi heát thôøi gian delay off, ngoõ ra seõ xuoáng 0 trong khoaûng thôøi gian ( T-T! ; T-T!+T!L). Chöa heát thôøi gian T maø ngoõ Trg ñöôïc kích trôû laïi thì thôøi gian delay off seõ ñöôïc khôûi ñoäng laïi. Neáu tính naêng retentive khoâng ñöôc choïn thì khi maát nguoàn, ngoõ ra Q vaø thôøi gian Ta bò reset. 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2