intTypePromotion=1

Kế toán nguồn vốn

Chia sẻ: Mat Nai | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:8

0
52
lượt xem
6
download

Kế toán nguồn vốn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu "Kế toán nguồn vốn" giúp các bạn nắm được những kiến thức về: Kế toán nguồn vốn kinh doanhvà những biểu mẫu về nguồn vốn cho doanh nghiệp. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Kinh tế nhất là những bạn thuộc ngành Kế toán.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kế toán nguồn vốn

  1. 2.6 KÕ to¸n nguån vèn KÕ to¸n nguån vèn ®îc h×nh thµnh tõ nhiÒu nguån vèn kh¸c nhau nh nguån vèn nhµ níc. 1/ KÕ to¸n nguån vèn kinh doanh Nguån vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp ®îc h×nh thµnh tõ nhiÒu nguån vèn kh¸c nhau tuú theo lo¹i h×nh së h÷u ®èi víi c¸c doanh nghiÖp nhµ níc. Nguån vèn kinh doanh chñ yÕu do nhµ níc cÊp ph¸t ngoµi ra cßn bao gåm c¸c nguån vèn ®îc bæ sung tõ quü doanh nghiÖp vµ sè tiÒn do c¸ nh©n trong vµ ngoµi biÕu tÆng. - KÕ to¸n nguån vèn kinh doanh ph¶i t«n träng nh÷ng quy ®Þnh sau: + KÕ to¸n ph¶i më sæ chi tiÕt theo dâi riªng tõng lo¹i nguån vèn kinh doanh, tõng nguån vèn h×nh thµnh víi kinh doanh tõng ®¬n vÞ c¸ nh©n, ngêi gãp vèn. §èi víi doanh nghiÖp nhµ níc ph¶i theo dâi chi tiÕt nguån vèn cè ®Þnh, nguån vèn lu ®éng riªng, chi tiÕt tõng nguån vèn, vèn doanh nghiÖp, nguån vèn dë dang. + ChØ ®îc gi¶m, ghi gi¶m nguån vèn trong c¸c trêng hîp tr¶ vèn cho ng©n s¸ch nhµ níc, nép khÊu hao c¬ b¶n cho cÊp trªn hoÆc tr¶ l¹i vèn cho c¸c c¸n bé tham gia liªn doanh. §Ó ph¶n ¸nh sè hiÖn cã vµ t×nh h×nh t¨ng gi¶m nguån vèn kinh doanh, kÕ to¸n sö dông TK 411 TK 411 - Nguån vèn kinh doanh gi¶m trong kú - Nguån vèn kinh doanh t¨ng trong kú
  2. D: Nguån vèn kinh doanh hiÖn cã Th¸ng 6 n¨m 2011 nhµ níc cÊp vèn kinh doanh cho c«ng ty b»ng tiÒn göi ng©n hµng lµ 28.531.200. Theo quyÕt ®Þnh cña c«ng ty ph¶i bæ sung nguån vèn kinh doanh tõ quü ph¸t triÓn kinh doanh lµ 98.120.000, quü phóc lîi lµ 23.710.182 C«ng ty CP SPR ViÖt Nam Chøng tõ ghi sæ Sè 61 Ngµy 30 th¸ng 06 n¨m 2011 Chøng tõ TrÝch yÕu TK Sè tiÒn SH NT Nî Cã 01 10/6 Nhµ níc cÊp vèn 112 411 28.531.200 02 10/6 Bæ sung tõ quü Ph¸t triÓn KD 414 411 98.120.000 03 10/6 Bæ sung tõ quü phóc lîi 431 414 23.710.182 Céng 150.361.382 KÌm theo: 01 chøng tõ gèc Ngêi lËp biÓu KÕ to¸n trëng Gi¸m ®èc §· ký §· ký §· ký
  3. C«ng ty CP SPR ViÖt Nam Sæ c¸i TK 411: Nguån vèn kinh doanh Ngµy 10 th¸ng 06 n¨m 2011 Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè tiÒn SH NT Nî Cã D ®Çu kú 280.000.000 61 10/6 Nhµ níc cÊp vèn 112 28.531.200 61 10/6 Bæ sung tõ quü ph¸t triÓn KD 414 98.120.000 61 10/6 Bæ sung tõ quü phóc lîi 431 23.710.812 Céng ph¸t sinh 150.361.382 D cuèi kú 430.361.382 Ngêi lËp biÓu KÕ to¸n trëng Gi¸m ®èc §· ký §· ký §· ký 2/ KÕ to¸n nguån vèn x©y dùng c¬ b¶n Nguån vèn x©y dùng c¬ b¶n cña c«ng ty ®îc h×nh thµnh chñ yÕu tõ ng©n s¸ch nhµ níc, tõ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. §Ó ph¶n ¸nh sè hiÖn cã vµ t×nh h×nh t¨ng gi¶m nguån vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n kÕ to¸n sö dông TK 441, nguån vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n. TK 441 - Nguån vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n gi¶m - Nguån vèn x©y dùng c¬ b¶n trong kú trong kú - Nguån vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n hiÖn cã hoÆc cña nh÷ng c«ng tr×nh XDCB cha hoµn thµnh, cha quyÕt to¸n
  4. Doanh nghiÖp chuyÓn tõ quü ph¸t triÓn kinh doanh sang tham gia nguån vèn ®Çu t x©yd ùng c¬ b¶n Doanh nghiÖp nhËn TSC§ x©y dùng ®· hoµn thµnh ®a vµo sö dông ngay nguyªn gi¸ C«ng ty CP SPR ViÖt Nam Chøng tõ ghi sæ Sè 62 Quý II n¨m 2011 Chøng tõ TrÝch yÕu TK Sè tiÒn SH NT Nî Cã 01 3/4 C«ng ty chuyÓn tõ quü PTKD 414 441 4.257.300 sang tham gia ®Çu t XDCB 02 3/4 Doanh nghiÖp nhËn TSC§ x© 441 411 33.425.920 dùng hoµn thµnh ®a vµo sö dông Céng 37.638.200 KÌm theo: 01 chøng tõ gèc Ngêi lËp biÓu KÕ to¸n trëng Gi¸m ®èc §· ký §· ký §· ký
  5. C«ng ty CP SPR ViÖt Nam Sæ c¸i TK 441: Nguån vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n Ngµy 3 th¸ng 4 n¨m 2011 Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè tiÒn SH NT Nî Cã D ®Çu kú 99.850.000 62 3/4 Bæ sung tõ quü PTKD 414 4.257.300 62 3/4 Nhµ níc cÊp 112 25.000.000 62 3/4 §Çu t XDCB 411 33.425.920 Céng ph¸t sinh 33.425.920 29.257.300 Sè d cuèi kú 95.681.380 Ngêi lËp biÓu KÕ to¸n trëng Gi¸m ®èc §· ký §· ký §· ký - Quü khen thëng phóc lîi: Quü nµy ®îc h×nh thµnh chñ yÕu tõ viÖc trÝch l·i suÊt tõ s¶n xuÊt kinh doanh. Quü nµy ®îc sö dông khen thëng khuyÕn khÝch vËt chÊt vµ tinh thÇn cña c«ng nh©n viªn. Riªng ®èi víi quü phóc lîi xÝ nghiÖp cã thÓ sö dông bæ sung nguån vèn XDCB vµ ñng hé vïng thiªn tai, luc lôt cho c¸c tæ chø tõ thiÖn. Møc tÝnh tèi ®a vµo hai quü b»ng ba th¸ng l¬ng thùc hiÖn (nÕu tû suÊt lîi nhuËn/ vèn kinh doanh n¨m nay lín h¬n n¨m tríc) KÕ to¸n sö dông TK 431 TK 431.1: Quü khen thëng TK 431.2: Quü phóc lîi C«ng ty CP SPR ViÖt Nam
  6. Chøng tõ ghi sæ Sè 63 Ngµy 30 th¸ng 6 n¨m 2011 Chøng tõ TrÝch yÕu TK Sè tiÒn SH NT Nî Cã 01 30/6 Bæ sung tõ lîi nhuËn cha PP 421 416 5.746.653 Céng 5.746.653 KÌm theo: 01 chøng tõ gèc Ngêi lËp biÓu KÕ to¸n trëng Gi¸m ®èc §· ký §· ký §· ký
  7. C«ng ty CP SPR ViÖt Nam Sæ c¸i TK 416: Lîi nhuËn cha ph©n phèi Ngµy 30 th¸ng 06 n¨m 2011 Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè tiÒn SH NT Nî Cã D ®Çu kú 22.173 63 30/6 Bæ sung lîi nhuËn cha ph©n phèi 421 5.748.653 Céng ph¸t sinh 5.748.653 Sè d cuèi kú 227.480.156 Ngêi lËp biÓu KÕ to¸n trëng Gi¸m ®èc §· ký §· ký §· ký
  8. C«ng ty CP SPR ViÖt Nam Chøng tõ ghi sæ Sè 64 Ngµy 20 th¸ng 04 n¨m 2011 Chøng tõ TrÝch yÕu TK Sè tiÒn SH NT Nî Cã 01 20/4 Bæ sung quü tõ LN cha PP 421 415 5.742.653 Céng 5.742.653 KÌm theo: 01 chøng tõ gèc Ngêi lËp biÓu KÕ to¸n trëng Gi¸m ®èc §· ký §· ký §· ký C«ng ty CP SPR ViÖt Nam Sæ c¸i TK 421: Dù cÊp dù phßng mÊt viÖc Ngµy 20 th¸ng 04 n¨m 2011 Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè tiÒn SH NT Nî Cã D ®Çu kú 17.924.879 64 20/4 Bæ sung quü tõ LN cha PP 5.748.653 Céng ph¸t sinh 5.748.653 Sè d cuèi kú 23.676.532 Ngêi lËp biÓu KÕ to¸n trëng Gi¸m ®èc

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản