intTypePromotion=1

Kỹ thuật vẽ sơn dầu cổ điển

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
401
lượt xem
117
download

Kỹ thuật vẽ sơn dầu cổ điển

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về hội họa - Kỹ thuật vẽ sơn dầu cổ điển.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật vẽ sơn dầu cổ điển

 1. Ph*n l:n các )èn dây tóc cho ánh sáng “5m” (nhi'u vàng và )B), trong kho;ng 2800 – 3300 K. "8 l-c ánh sáng vàng và )B, ng%(i ta th%(ng ph< lên bóng )èn m=t l:p neodymium. K.t qu; là, tuy các bóng có nhi3t )= màu kho;ng 2800 K, nh%ng nh( có l:p l-c bKng neodymium, ánh sáng tBa ra l6i g*n v:i bóng không có l:p l-c có nhi3t )= màu kho;ng 5000 K hoIc cao h$n. Nh% v,y )8 có ánh sáng tr/ng hi3u qu; g*n nh% ánh sáng ban ngày nên ch-n nguCn sáng (bóng )èn) có CRI tM 90 trQ lên và nhi3t )= màu trong kho;ng 5000 - 6000 K. Hãng Panasonic s;n xu5t )èn huHnh quang Pa-Look Premier L FCL gCm 3 lo6i: (a) phát ánh sáng tr/ng 5m (màu )èn dây tóc) (vB h=p bóng )èn có in màu da cam), (b) phát ánh sáng tr/ng t9 nhiên (natural light) (vB h=p )èn in màu lGc), (c) phát ánh tr/ng l6nh (cool) (vB h=p bóng )èn in màu tím). (a) tr/ng 5m " " " (b) tr/ng sáng t9 nhiên " " " (c) tr/ng l6nh Bóng có nhi'u hình d6ng và kích c4 khác nhau, tu7i th- 13000 gi(, và )= sáng sau 13000 gi( chJ gi;m )i 20%. Bóng hình vòng tròn (xem hình bên d%:i) có các c4 9 ()%(ng kính ngoài 12 cm), 15 (17 cm), 20 (20.5 cm), 30 (22.5 cm), 32 (29.9 cm), 40 (37.3 cm). Thông th%(ng )8 tránh ánh sáng b0 rung và ti.t ki3m di3n tích, có th8 dùng nguCn sáng gCm 2 bóng )èn hình tròn lCng vào nhau, ví dG c4 30 và 32. Các bóng cho ánh sáng t9 nhiên (tr/ng) lo6i này FCL30ENW/28HL (c4 30) và FCL32ENW/30HL (c4 32) có nhi3t )= màu 5200 K. IV) K! thu"t v# s$n d%u cC -i4n Tri1t lA h*i hPa t= th1 kQ 17 [Vicente Carducho (1576 – 1638)]: Ba giai )o6n phát tri8n c
 2. 1) K! thu"t Flemish (Flamand) “ Fi(u 7. T.t c& h*i viên b$t bu*c ph&i dùng màu ch.t l?@ng cao >: v', và không >?@c v' trên b.t c, th, gì khác ngoài ván gI sKi t+t >ã >?@c ph%i th"t khô, mIi màu >(u ph&i >?@c v' lót trên n(n hai l)p.” "i'u l3 n#m 1546 c ´s-Hertogenbosch (Hà Lan) - Th%(ng v2 lên gO, ph< gesso tr/ng, )áng gi5y ráp ).n nhVn bóng nh% kính; - Can hình ho6 lên dùng carton )Gc lO hoIc gi5y can ph< b=t than Q mIt trái, sau )ó hãm bKng tempera hoIc màu n%:c; - Ph< varnish (hoIc m=t l:p tempera trNng loãng và trong) lên toàn b= (imprimatura). Màu ci cho rõ. "8 khô. - Láng màu cGc b=, sau )ó lên màu bKng s$n d*u v:i các )= trong và )Gc khác nhau. Hubert và Jan van Eyck, “Ghent altarpiece” (1432) (trích )o6n) Có th8 th5y rõ l:p v2 lót trên 2 bNc giAa trong 4 bNc liên hoàn trích tM b= tranh bàn th( Q Ghent do anh em Van Eyck v2. 30
 3. V2 lót )$n s/c trong ti.ng P )%&c g-i là verdaccio (phát âm: ver-)A-chi-ô), b/t nguCn tM k+ thu,t v2 fresco (tranh bích ho6). Verdaccio th%(ng )%&c v2 v:i màu )en mars pha v:i vàng ochre, )%&c m=t hoà s/c ph$n ph:t màu lGc xám hoIc ng; vàng. (Verde ti.ng P là màu lGc). Có th8 th5y verdaccio trong nhi'u fresco Q P, ví dG ph*n n'n trong các bích ho6 t6i Sistine chapel do Michelangelo v2. Michelangelo, Vòm tr*n Sistine (trích )o6n) (1508 – 1512), Vatican V2 lót trong ti.ng Pháp còn )%&c g-i là grisaille (phát âm: gri-zay), chJ lo6i tranh v2 hoàn toàn bKng )$n s/c, có bóng màu xám (gris) hoIc nâu. Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780 – 1867) Trái: Odalisque v2 bKng grisaille (kho;ng 1824 ~ 1834), 83.2 x 109.2 cm; Ph;i: Odalisque l:n (1814), 91 x 162 cm, b;o tàng Louvre K? thu(t c9a Jan Vermeer Jan Vermeer sinh n#m 1632 t6i Delft – m=t thành ph> nhB nay thu=c Hà Lan, mà dân s> vào n#m 1600 là kho;ng 17,500 ng%(i. ME ông không bi.t chA, còn b> ông là m=t ng%(i buôn tranh. Khi Vermeer lên 3 tu7i thì Rembrandt )ã là m=t ho6 s? 29 tu7i danh ti.ng t6i Amsterdam. Khi Vermeer lên 6 tu7i, Frans Hals )ã b/t )*u v2 bKng k+ thu,t tr9c ti.p. Khi ông 12 tu7i (1644) và còn ch%a h-c v2 (3 n#m sau, và kéo dài 6 n#m), Diego Velasquez )ã là ho6 s? c
 4. b/t )*u s9 nghi3p c
 5. V2 impasto là )/p (hay trát) m=t l:p màu )Gc dày. Impasto th%(ng )%&c dùng )8 nh5n các chO quan tr-ng, n7i lên, vì l:p màu dày d! gây chú @ so v:i n'n mBng xung quanh, )Ic bi3t là các chO )%&c chi.u sáng m6nh. Trong bNc tranh “Cô gái >Pc th? bên cDa sR” Vermeer )ã v2 impasto r5t dày ph*n trán c
 6. Trong bNc tranh “Ng?Ei >àn bà rót sBa” Vermeer dùng ultramarine tr=n v:i tr/ng chì )8 v2 l:p lót tay áo. Sau khi l:p lót khô, ông láng bKng màu vàng trong (yellow lake). K.t qu; cho màu lGc r5t )Ep, không th8 nào )6t )%&c bKng pha màu trên palette. (iv) Dùng cán bút >: v' Trong bNc “Cô gái >*i m0 >O” Vermeer )ã dùng cán bút lông v6ch m5y nhát, làm l= n'n t>i phía d%:i, t6o ra bóng và các chO mBng, trong, trên c7 áo tr/ng cMng ten” (Trích )o6n) Camera obscura xách tay (1669 – 1670), 24.5 x 21 cm, Louvre n#m 1686 Camera obscura (ti.ng Latin: camera = c#n phòng, buCng; obscura = t>i) là m=t cái h=p (hay phòng) kín, mà m=t mIt (t%(ng) có )Gc m=t lO nhB, còn mIt (t%(ng) )>i di3n có màu tr/ng. Ánh sáng chui qua lO vào h=p (phòng), chi.u lên mIt (t%(ng) )>i di3n m=t bNc ;nh màu l=n ng%&c ()>i xNng g%$ng và quay xu>ng) ci da th0t 34
 7. trong nhAng bNc tranh cu>i )(i ông chN không ph;i tr%:c )ó (Xem “Ng?Ei ch%i guitar” bên d%:i). “Ng?Ei ch%i guitar” (1670), 53 x 46.3 cm, Kenwood (vii) Ti(n b+i c#a pointillism, l"p th:, tr=u t?@ng, dripping Trích )o6n “Ng?Ei >àn bà rót sBa” Vermeer dùng k+ thu,t ch5m )8 v2 t?nh v,t v:i bánh mì và giB trong bNc “Ng?Ei >àn bà rót sBa”. K+ thu,t )ó sau này )%&c các ho6 s? ân t%&ng và tân 5n t%&ng Pháp phát tri8n thành pointillism - k+ thu,t v2 bKng các ch5m màu )8 khi nhìn tM xa thì chúng hoà vào nhau theo quy lu,t hoà s/c quang h-c, tNc là: (ánh sáng )$n s/c) )B + lGc = vàng, lGc + chàm = lam, chàm + )B = tím, và t5t c; các ánh sáng )$n s/c tr=n v:i nhau thì cho màu tr/ng. Trích )o6n “Ng?Ei >àn bà vi1t th? Trích )o6n “Ng?Ei >àn bà bên >àn virginal” và ng?Ei h-u gái” Nét bút c
 8. khi tách riêng, trông gi>ng nh% m=t bNc tranh n1a l,p th8 gi;i tích, n1a trMu t%&ng. Trong bNc “Ng?Ei >àn bà bên >àn virginal” Vermeer chJ dùng vài vLy bút v:i màu xám và tr/ng )8 t; m6ch )á hoa, t9a nh% k+ thu,t dripping ci h$n (ng%&c v:i “láng”: màu trong và t>i lên n'n sáng). Cách này th8 hi3n da th0t khi.n da nh% có ph5n, và vi!n c,n không khí r5t hi3u qu;. Láng làm n'n l6nh màu phát sáng 5m, còn day làm n'n 5m trQ nên l6nh h$n; - K+ thu,t v2 “béo” trên “g*y”. Các l:p )'u )8 th,t khô rCi m:i v2 các l:p ti.p theo; V' cu>i )(i mình, do nh,n )%&c nhi'u )It hàng, Titian )ã bB cách v2 nói trên, và thay bKng cách sau: 36
 9. - V2 lót bKng màu )Gc )en, tr/ng và )B, dày c; chO t>i lSn chO sáng. BNc lót trông chi ti.t nh% bNc tranh )ã hoàn thành nh%ng )$n s/c và khá t%$i. BNc lót )%&c )8 th,t khô; - Láng màu. Tuy nhiên nhAng bNc tranh giai )o6n sau này ci. Toàn b= tranh có hoà s/c vàng, nên n.u d*u t6o màng có vàng )i m=t chút thì hoà s/c c
 10. “Béo” tNc là nhi'u d*u t6o màng (d*u lanh) còn “g*y” là ít d*u lanh. N.u v2 ng%&c, tNc l:p d%:i “béo” (dày, hoIc lâu khô) mà l:p trên l6i “g*y” (mBng, hoIc nhanh khô) thì s2 x;y ra hi3n t%&ng l:p trên khô tr%:c trong khi l:p d%:i vSn ti.p tGc khô. K.t qu; là l:p d%:i kéo l:p trên t6o ra các v3t nNt. Chú A: - "Mng bao gi( pha tr/ng hoIc )en vào bóng t>i: Bóng s2 )Gc, m5t trong, m5t vT l=ng lSy, còn toàn b= hòa s/c s2 nIng và xám. - "i8m sáng nh5t trên da th0t không bao gi( là màu tr/ng tuy3t )>i. - "i'u quan tr-ng )8 da th0t t%$i mát, trong sáng, 5m áp là ph;i )%&c v2 bKng láng nhi'u l:p màu, sau không s1a l6i nAa. Pha tr=n trên palette làm m5t s9 t%$i mát ci: nâu )B, )B yên chi (carmine lake), nâu t>i (umber) 2) Da mCn: L:p )*u: tr/ng chì, )B vermillion ()B son, )=c vì có chNa thi (umber), tr/ng, m=t ít nâu )B, và lGc )5t L:p sau: "B yên chi, nâu )B (s/c trong bóng t>i) M
 11. Hi/u qu& kính màu: Balsam Medium D*u lanh )Ic – 60 ml Vec-ni Dammar – 60 ml Balsam - 30 ml D*u o;i h%$ng - 1 gi-t/10ml (nhB vào tr%:c khi dùng) Trong mE: Velatura Medium: 4 ph*n Italian maroger 2 ph*n sáp ong 1 ph*n d*u thông tinh khi.t 2 ph*n d*u lanh )un 1 ph*n d*u o;i h%$ng. Italian maroger (do Jaques Maroger pha ch1 ra) tr/ng chì : d*u lanh s>ng = 1:10 vMa qu5y vMa )un tM tM t:i 430 )=. Khi d*u )6t nhi3t )= )ó, s2 chuy8n màu thành )en. Gi;m nhi3t )= xu>ng 380 )=, )un 1h20’. "8 ngu=i t:i 300 )=. Cho vào 1.5 ph*n sáp ong qu5y cho tan. "7 h&p ch5t vào l-, )8 ngu=i, rCi ),y chIt. NhBng >i:m sáng tán x2 (nh? c#a Vermeer): Venetian Glazing Medium: 9 ph*n vec-ni Dammar 9 ph*n d*u thông 4 ph*n d*u lanh )un 2 ph*n d*u o;i h%$ng 6 công th7c "ã mai mi:n” (The secret formulas and techniques of the old masters). Trong cu>n sách )ó Maroger )%a ra 6 công thNc mà ông cho là các b,c th*y có tên d%:i )ây )ã s1 dGng: 1) Atonella da Messina (1430- 1479): 1 (ph*n) vàng chì oxyde hoIc tr/ng trì n5u v:i 3 – 4 (ph*n) d*u lanh 2) Leonardo da Vinci: 1 tr/ng chì )un v:i 3 – 4 d*u lanh và 3 - 4 n%:c 3) Venitian (Giorgione, Titian): 1 – 2 tr/ng chì )un v:i 20 d*u thông hay d*u h6t óc chó (walnut oil) . 39
 12. 4) Peter Paul Rubens: 1 – 2 tr/ng chì n5u v:i 20 d*u lanh + m=t thìa d*u )en+ 1 thìa keo mastic. Thêm d*u thông và sáp ong. 5) Hà Lan: gi>ng (4) nh%ng không thêm sáp ong. 6) Velasquez: 1 rJ )Cng (verdigris) )un v:i 20 d*u lanh s>ng hoIc d*u h6t óc chó (walnut oil) . Chú A: NhAng công thNc này RUT "]C vì h*u h.t )'u chNa tr/ng chì b0 )un nóng!! K+ thu,t v2 cDng nhi'u nh% ho6 s+. Vì th. )Mng c> hoàn thi3n m=t lúc nhi'u k+ thu,t. B6n s2 không có )< th(i gi(. Hãy ch-n ph%$ng pháp t>t nh5t phù h&p v:i mình, và thành th6o nó. V) Tôi v# nh( th) nào ? (a) (b) (c) (a) kìm c#ng toile và máy r,p )inh; (b) và (c) toile và châssis (c4 F20) C#ng toile tM )i8m giAa các c6nh châssis rCi lan d*n ra 4 góc theo thN t9 nh% )ánh s> Q hình d%:i. Toile ph;i th,t khô ("Mng x0t n%:c hay làm Lm phiá sau toile, vì làm nh% th. s2 ;nh h%Qng không t>t ).n l:p lót toile, tuy rKng toile s2 có th8 c#ng h$n sau khi khô). (a) (b) (c) (d) (e) Cách thNc c#ng toile: (a): thN t9 )óng (r,p) )inh; (b): r,p )inh tM giAa; (c): toile v:i 4 góc còn ch%a )%&c c#ng h.t; (d): toile )ã )%&c c#ng xong; (e): g5p 4 góc phía sau cho )Ep 40
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2