intTypePromotion=1
ADSENSE

Kỹ thuật vẽ sơn dầu cổ điển

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

418
lượt xem
117
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về hội họa - Kỹ thuật vẽ sơn dầu cổ điển.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật vẽ sơn dầu cổ điển

 1. Ph*n l:n các )èn dây tóc cho ánh sáng “5m” (nhi'u vàng và )B), trong kho;ng 2800 – 3300 K. "8 l-c ánh sáng vàng và )B, ng%(i ta th%(ng ph< lên bóng )èn m=t l:p neodymium. K.t qu; là, tuy các bóng có nhi3t )= màu kho;ng 2800 K, nh%ng nh( có l:p l-c bKng neodymium, ánh sáng tBa ra l6i g*n v:i bóng không có l:p l-c có nhi3t )= màu kho;ng 5000 K hoIc cao h$n. Nh% v,y )8 có ánh sáng tr/ng hi3u qu; g*n nh% ánh sáng ban ngày nên ch-n nguCn sáng (bóng )èn) có CRI tM 90 trQ lên và nhi3t )= màu trong kho;ng 5000 - 6000 K. Hãng Panasonic s;n xu5t )èn huHnh quang Pa-Look Premier L FCL gCm 3 lo6i: (a) phát ánh sáng tr/ng 5m (màu )èn dây tóc) (vB h=p bóng )èn có in màu da cam), (b) phát ánh sáng tr/ng t9 nhiên (natural light) (vB h=p )èn in màu lGc), (c) phát ánh tr/ng l6nh (cool) (vB h=p bóng )èn in màu tím). (a) tr/ng 5m " " " (b) tr/ng sáng t9 nhiên " " " (c) tr/ng l6nh Bóng có nhi'u hình d6ng và kích c4 khác nhau, tu7i th- 13000 gi(, và )= sáng sau 13000 gi( chJ gi;m )i 20%. Bóng hình vòng tròn (xem hình bên d%:i) có các c4 9 ()%(ng kính ngoài 12 cm), 15 (17 cm), 20 (20.5 cm), 30 (22.5 cm), 32 (29.9 cm), 40 (37.3 cm). Thông th%(ng )8 tránh ánh sáng b0 rung và ti.t ki3m di3n tích, có th8 dùng nguCn sáng gCm 2 bóng )èn hình tròn lCng vào nhau, ví dG c4 30 và 32. Các bóng cho ánh sáng t9 nhiên (tr/ng) lo6i này FCL30ENW/28HL (c4 30) và FCL32ENW/30HL (c4 32) có nhi3t )= màu 5200 K. IV) K! thu"t v# s$n d%u cC -i4n Tri1t lA h*i hPa t= th1 kQ 17 [Vicente Carducho (1576 – 1638)]: Ba giai )o6n phát tri8n c
 2. 1) K! thu"t Flemish (Flamand) “ Fi(u 7. T.t c& h*i viên b$t bu*c ph&i dùng màu ch.t l?@ng cao >: v', và không >?@c v' trên b.t c, th, gì khác ngoài ván gI sKi t+t >ã >?@c ph%i th"t khô, mIi màu >(u ph&i >?@c v' lót trên n(n hai l)p.” "i'u l3 n#m 1546 c ´s-Hertogenbosch (Hà Lan) - Th%(ng v2 lên gO, ph< gesso tr/ng, )áng gi5y ráp ).n nhVn bóng nh% kính; - Can hình ho6 lên dùng carton )Gc lO hoIc gi5y can ph< b=t than Q mIt trái, sau )ó hãm bKng tempera hoIc màu n%:c; - Ph< varnish (hoIc m=t l:p tempera trNng loãng và trong) lên toàn b= (imprimatura). Màu ci cho rõ. "8 khô. - Láng màu cGc b=, sau )ó lên màu bKng s$n d*u v:i các )= trong và )Gc khác nhau. Hubert và Jan van Eyck, “Ghent altarpiece” (1432) (trích )o6n) Có th8 th5y rõ l:p v2 lót trên 2 bNc giAa trong 4 bNc liên hoàn trích tM b= tranh bàn th( Q Ghent do anh em Van Eyck v2. 30
 3. V2 lót )$n s/c trong ti.ng P )%&c g-i là verdaccio (phát âm: ver-)A-chi-ô), b/t nguCn tM k+ thu,t v2 fresco (tranh bích ho6). Verdaccio th%(ng )%&c v2 v:i màu )en mars pha v:i vàng ochre, )%&c m=t hoà s/c ph$n ph:t màu lGc xám hoIc ng; vàng. (Verde ti.ng P là màu lGc). Có th8 th5y verdaccio trong nhi'u fresco Q P, ví dG ph*n n'n trong các bích ho6 t6i Sistine chapel do Michelangelo v2. Michelangelo, Vòm tr*n Sistine (trích )o6n) (1508 – 1512), Vatican V2 lót trong ti.ng Pháp còn )%&c g-i là grisaille (phát âm: gri-zay), chJ lo6i tranh v2 hoàn toàn bKng )$n s/c, có bóng màu xám (gris) hoIc nâu. Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780 – 1867) Trái: Odalisque v2 bKng grisaille (kho;ng 1824 ~ 1834), 83.2 x 109.2 cm; Ph;i: Odalisque l:n (1814), 91 x 162 cm, b;o tàng Louvre K? thu(t c9a Jan Vermeer Jan Vermeer sinh n#m 1632 t6i Delft – m=t thành ph> nhB nay thu=c Hà Lan, mà dân s> vào n#m 1600 là kho;ng 17,500 ng%(i. ME ông không bi.t chA, còn b> ông là m=t ng%(i buôn tranh. Khi Vermeer lên 3 tu7i thì Rembrandt )ã là m=t ho6 s? 29 tu7i danh ti.ng t6i Amsterdam. Khi Vermeer lên 6 tu7i, Frans Hals )ã b/t )*u v2 bKng k+ thu,t tr9c ti.p. Khi ông 12 tu7i (1644) và còn ch%a h-c v2 (3 n#m sau, và kéo dài 6 n#m), Diego Velasquez )ã là ho6 s? c
 4. b/t )*u s9 nghi3p c
 5. V2 impasto là )/p (hay trát) m=t l:p màu )Gc dày. Impasto th%(ng )%&c dùng )8 nh5n các chO quan tr-ng, n7i lên, vì l:p màu dày d! gây chú @ so v:i n'n mBng xung quanh, )Ic bi3t là các chO )%&c chi.u sáng m6nh. Trong bNc tranh “Cô gái >Pc th? bên cDa sR” Vermeer )ã v2 impasto r5t dày ph*n trán c
 6. Trong bNc tranh “Ng?Ei >àn bà rót sBa” Vermeer dùng ultramarine tr=n v:i tr/ng chì )8 v2 l:p lót tay áo. Sau khi l:p lót khô, ông láng bKng màu vàng trong (yellow lake). K.t qu; cho màu lGc r5t )Ep, không th8 nào )6t )%&c bKng pha màu trên palette. (iv) Dùng cán bút >: v' Trong bNc “Cô gái >*i m0 >O” Vermeer )ã dùng cán bút lông v6ch m5y nhát, làm l= n'n t>i phía d%:i, t6o ra bóng và các chO mBng, trong, trên c7 áo tr/ng cMng ten” (Trích )o6n) Camera obscura xách tay (1669 – 1670), 24.5 x 21 cm, Louvre n#m 1686 Camera obscura (ti.ng Latin: camera = c#n phòng, buCng; obscura = t>i) là m=t cái h=p (hay phòng) kín, mà m=t mIt (t%(ng) có )Gc m=t lO nhB, còn mIt (t%(ng) )>i di3n có màu tr/ng. Ánh sáng chui qua lO vào h=p (phòng), chi.u lên mIt (t%(ng) )>i di3n m=t bNc ;nh màu l=n ng%&c ()>i xNng g%$ng và quay xu>ng) ci da th0t 34
 7. trong nhAng bNc tranh cu>i )(i ông chN không ph;i tr%:c )ó (Xem “Ng?Ei ch%i guitar” bên d%:i). “Ng?Ei ch%i guitar” (1670), 53 x 46.3 cm, Kenwood (vii) Ti(n b+i c#a pointillism, l"p th:, tr=u t?@ng, dripping Trích )o6n “Ng?Ei >àn bà rót sBa” Vermeer dùng k+ thu,t ch5m )8 v2 t?nh v,t v:i bánh mì và giB trong bNc “Ng?Ei >àn bà rót sBa”. K+ thu,t )ó sau này )%&c các ho6 s? ân t%&ng và tân 5n t%&ng Pháp phát tri8n thành pointillism - k+ thu,t v2 bKng các ch5m màu )8 khi nhìn tM xa thì chúng hoà vào nhau theo quy lu,t hoà s/c quang h-c, tNc là: (ánh sáng )$n s/c) )B + lGc = vàng, lGc + chàm = lam, chàm + )B = tím, và t5t c; các ánh sáng )$n s/c tr=n v:i nhau thì cho màu tr/ng. Trích )o6n “Ng?Ei >àn bà vi1t th? Trích )o6n “Ng?Ei >àn bà bên >àn virginal” và ng?Ei h-u gái” Nét bút c
 8. khi tách riêng, trông gi>ng nh% m=t bNc tranh n1a l,p th8 gi;i tích, n1a trMu t%&ng. Trong bNc “Ng?Ei >àn bà bên >àn virginal” Vermeer chJ dùng vài vLy bút v:i màu xám và tr/ng )8 t; m6ch )á hoa, t9a nh% k+ thu,t dripping ci h$n (ng%&c v:i “láng”: màu trong và t>i lên n'n sáng). Cách này th8 hi3n da th0t khi.n da nh% có ph5n, và vi!n c,n không khí r5t hi3u qu;. Láng làm n'n l6nh màu phát sáng 5m, còn day làm n'n 5m trQ nên l6nh h$n; - K+ thu,t v2 “béo” trên “g*y”. Các l:p )'u )8 th,t khô rCi m:i v2 các l:p ti.p theo; V' cu>i )(i mình, do nh,n )%&c nhi'u )It hàng, Titian )ã bB cách v2 nói trên, và thay bKng cách sau: 36
 9. - V2 lót bKng màu )Gc )en, tr/ng và )B, dày c; chO t>i lSn chO sáng. BNc lót trông chi ti.t nh% bNc tranh )ã hoàn thành nh%ng )$n s/c và khá t%$i. BNc lót )%&c )8 th,t khô; - Láng màu. Tuy nhiên nhAng bNc tranh giai )o6n sau này ci. Toàn b= tranh có hoà s/c vàng, nên n.u d*u t6o màng có vàng )i m=t chút thì hoà s/c c
 10. “Béo” tNc là nhi'u d*u t6o màng (d*u lanh) còn “g*y” là ít d*u lanh. N.u v2 ng%&c, tNc l:p d%:i “béo” (dày, hoIc lâu khô) mà l:p trên l6i “g*y” (mBng, hoIc nhanh khô) thì s2 x;y ra hi3n t%&ng l:p trên khô tr%:c trong khi l:p d%:i vSn ti.p tGc khô. K.t qu; là l:p d%:i kéo l:p trên t6o ra các v3t nNt. Chú A: - "Mng bao gi( pha tr/ng hoIc )en vào bóng t>i: Bóng s2 )Gc, m5t trong, m5t vT l=ng lSy, còn toàn b= hòa s/c s2 nIng và xám. - "i8m sáng nh5t trên da th0t không bao gi( là màu tr/ng tuy3t )>i. - "i'u quan tr-ng )8 da th0t t%$i mát, trong sáng, 5m áp là ph;i )%&c v2 bKng láng nhi'u l:p màu, sau không s1a l6i nAa. Pha tr=n trên palette làm m5t s9 t%$i mát ci: nâu )B, )B yên chi (carmine lake), nâu t>i (umber) 2) Da mCn: L:p )*u: tr/ng chì, )B vermillion ()B son, )=c vì có chNa thi (umber), tr/ng, m=t ít nâu )B, và lGc )5t L:p sau: "B yên chi, nâu )B (s/c trong bóng t>i) M
 11. Hi/u qu& kính màu: Balsam Medium D*u lanh )Ic – 60 ml Vec-ni Dammar – 60 ml Balsam - 30 ml D*u o;i h%$ng - 1 gi-t/10ml (nhB vào tr%:c khi dùng) Trong mE: Velatura Medium: 4 ph*n Italian maroger 2 ph*n sáp ong 1 ph*n d*u thông tinh khi.t 2 ph*n d*u lanh )un 1 ph*n d*u o;i h%$ng. Italian maroger (do Jaques Maroger pha ch1 ra) tr/ng chì : d*u lanh s>ng = 1:10 vMa qu5y vMa )un tM tM t:i 430 )=. Khi d*u )6t nhi3t )= )ó, s2 chuy8n màu thành )en. Gi;m nhi3t )= xu>ng 380 )=, )un 1h20’. "8 ngu=i t:i 300 )=. Cho vào 1.5 ph*n sáp ong qu5y cho tan. "7 h&p ch5t vào l-, )8 ngu=i, rCi ),y chIt. NhBng >i:m sáng tán x2 (nh? c#a Vermeer): Venetian Glazing Medium: 9 ph*n vec-ni Dammar 9 ph*n d*u thông 4 ph*n d*u lanh )un 2 ph*n d*u o;i h%$ng 6 công th7c "ã mai mi:n” (The secret formulas and techniques of the old masters). Trong cu>n sách )ó Maroger )%a ra 6 công thNc mà ông cho là các b,c th*y có tên d%:i )ây )ã s1 dGng: 1) Atonella da Messina (1430- 1479): 1 (ph*n) vàng chì oxyde hoIc tr/ng trì n5u v:i 3 – 4 (ph*n) d*u lanh 2) Leonardo da Vinci: 1 tr/ng chì )un v:i 3 – 4 d*u lanh và 3 - 4 n%:c 3) Venitian (Giorgione, Titian): 1 – 2 tr/ng chì )un v:i 20 d*u thông hay d*u h6t óc chó (walnut oil) . 39
 12. 4) Peter Paul Rubens: 1 – 2 tr/ng chì n5u v:i 20 d*u lanh + m=t thìa d*u )en+ 1 thìa keo mastic. Thêm d*u thông và sáp ong. 5) Hà Lan: gi>ng (4) nh%ng không thêm sáp ong. 6) Velasquez: 1 rJ )Cng (verdigris) )un v:i 20 d*u lanh s>ng hoIc d*u h6t óc chó (walnut oil) . Chú A: NhAng công thNc này RUT "]C vì h*u h.t )'u chNa tr/ng chì b0 )un nóng!! K+ thu,t v2 cDng nhi'u nh% ho6 s+. Vì th. )Mng c> hoàn thi3n m=t lúc nhi'u k+ thu,t. B6n s2 không có )< th(i gi(. Hãy ch-n ph%$ng pháp t>t nh5t phù h&p v:i mình, và thành th6o nó. V) Tôi v# nh( th) nào ? (a) (b) (c) (a) kìm c#ng toile và máy r,p )inh; (b) và (c) toile và châssis (c4 F20) C#ng toile tM )i8m giAa các c6nh châssis rCi lan d*n ra 4 góc theo thN t9 nh% )ánh s> Q hình d%:i. Toile ph;i th,t khô ("Mng x0t n%:c hay làm Lm phiá sau toile, vì làm nh% th. s2 ;nh h%Qng không t>t ).n l:p lót toile, tuy rKng toile s2 có th8 c#ng h$n sau khi khô). (a) (b) (c) (d) (e) Cách thNc c#ng toile: (a): thN t9 )óng (r,p) )inh; (b): r,p )inh tM giAa; (c): toile v:i 4 góc còn ch%a )%&c c#ng h.t; (d): toile )ã )%&c c#ng xong; (e): g5p 4 góc phía sau cho )Ep 40
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2