intTypePromotion=1

Luận án tiến sĩ kinh tế: Một số giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức sử dụng phần mềm kế toán doanh nghiệp Việt Nam

Chia sẻ: Thuong Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:239

0
146
lượt xem
53
download

Luận án tiến sĩ kinh tế: Một số giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức sử dụng phần mềm kế toán doanh nghiệp Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu luận án là nghiên cứu về hệ thống thông tin kế toán trong điều kiện tin học hóa công tác kế toán nhằm đưa ra giải pháp tổ chức sử dụng phần mềm kế toán doanh nghiệp ở Việt Nam. Đồng thời để đồng bộ hóa với giải pháp tổ chức sử dụng luận án đề xuất giải pháp tổ chức thiết kế phần mềm kế toán.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án tiến sĩ kinh tế: Một số giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức sử dụng phần mềm kế toán doanh nghiệp Việt Nam

51<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO<br /> <br /> TRAÀN PHÖÔÙC<br /> <br /> MOÄT SOÁ GIAÛI PHAÙP NAÂNG CAO CHAÁT LÖÔÏNG TOÅ CHÖÙC SÖÛ DUÏNG PHAÀN MEÀM KEÁ TOAÙN DOANH NGHIEÄP VIEÄT NAM<br /> Chuyeân ngaønh: Keá toaùn – taøi vuï vaø phaân tích hoaït ñoäng kinh teá<br /> Maõ soá: 5.02.11<br /> <br /> LUAÄN AÙN TIEÁN SÓ KINH TEÁ<br /> Người hướng dẫn khoa học<br /> 1. PGS.TS. PHAÏM VAÊN DÖÔÏC 2. TS. BUØI QUOÁC ÑÒNH<br /> <br /> TP.HOÀ CHÍ MINH - NAÊM 2007<br /> <br /> 52<br /> <br /> MUÏC LUÏC<br /> Trang Trang phuï bìa Lôøi cam ñoan Muïc luïc Danh muïc caùc kyù hieäu, caùc chöõ vieát taét Danh muïc caùc baûng Danh muïc caùc sô ñoà, hình MÔÛ ÑAÀU ........................................................................................................... 1 Chöông 1 - TOÅNG QUAN VEÀ KEÁ TOAÙN, HEÄ THOÁNG THOÂNG TIN KEÁ TOAÙN 1.1 Toång quan veà keá toaùn .............................................................................. 4 1.1.1 Baûn chaát cuûa keá toaùn .................................................................... 4 1.1.2 Ñoái töôïng cuûa keá toaùn ................................................................... 6 1.1.3 Vai troø, yeâu caàu nguyeân taéc cuûa keá toaùn .................................. 10 1.2 Heä thoáng keá toaùn doanh nghieäp ............................................................ 18 1.2.1 Chöùng töø keá toaùn ........................................................................ 18 1.2.2 Taøi khoaûn keá toaùn ....................................................................... 20 1.2.3 Soå keá toaùn ................................................................................... 20 1.2.4 Baùo caùo taøi chính vaø baùo caùo keá toaùn quaûn trò ........................... 21 1.3 Heä thoáng thoâng tin keá toaùn .................................................................... 23 1.3.1 Khaùi nieäm veà heä thoáng thoâng tin keá toaùn ................................... 23 1.3.2 Caáu truùc heä thoáng thoâng tin keá toaùn ........................................... 27 1.3.3 Phaàn meàm keá toaùn ...................................................................... 34 1.3.4 Toå chöùc heä thoáng thoâng tin keá toaùn trong doanh nghieäp ............ 39 1.4 Caùc yeáu toá chi phoái ñeán heä thoáng thoâng tin keá toaùn ............................. 46 1.4.1 Moâi tröôøng phaùp lyù .................................................................... 46<br /> <br /> 53<br /> <br /> 1.4.2 Moâi tröôøng kinh doanh ................................................................ 48<br /> <br /> Chöông 2 - THÖÏC TRAÏNG TÌNH HÌNH TOÅ CHÖÙC SÖÛ DUÏNG PHAÀN MEÀM KEÁ TOAÙN ÔÛ CAÙC DOANH NGHIEÄP VIEÄT NAM 2.1 Löôïc söû söï hình thaønh vaø phaùt trieån cuûa heä thoáng thoâng tin keá toaùn ôû Vieät Nam ............................................................................................ 51 2.2 Caùc quy ñònh cuûa phaùp luaät veà vieäc öùng duïng coâng ngheä thoâng tin vaøo coâng taùc keá toaùn .............................................................................. 57 2.3 Thöïc traïng öùng duïng coâng ngheä thoâng tin vaøo coâng taùc keá toaùn ôû caùc doanh nghieäp ................................................................................... 64 2.3.1 Thöïc traïng öùng duïng saûn phaåm coâng ngheä phaàn cöùng ............... 64 2.3.2 Thöïc traïng veà öùng duïng saûn phaåm coâng ngheä phaàn meàm ......... 66 2.3.3 Thöïc traïng veà toå chöùc keá toaùn trong ñieàu kieän öùng duïng coâng ngheä thoâng tin ............................................................................. 68 2.3.4 Ñaùnh giaù thöïc traïng öùng duïng coâng ngheä thoâng tin .................. 72 2.4 Ñaùnh giaù veà phaàn meàm keá toaùn vaø toå chöùc söû duïng phaàn meàm keá toaùn ôû caùc doanh nghieäp taïi VN ............................................................ 76 2.4.1 Ñaùnh giaù caùc phaàn meàm keá toaùn ................................................ 76 2.4.2 Ñaùnh giaù toå chöùc söû duïng phaàn meàm keá toaùn .......................... 102 Chöông 3 - MOÄT SOÁ GIAÛI PHAÙP NAÂNG CAO CHAÁT LÖÔÏNG TOÅ CHÖÙC SÖÛ DUÏNG PHAÀN MEÀM KEÁ TOAÙN CHO CAÙC DOANH NGHIEÄP TẠI VIEÄT NAM 3.1 Caùc quan ñieåm laøm caên cöù cho caùc giaûi phaùp ñöôïc ñeà xuaát ............... 117 3.1.1 Quan ñieåm veà toå chöùc heä thoáng thoâng tin keá toaùn ................... 117 3.1.2 Quan ñieåm veà cung öùng vaø toå chöùc söû duïng phaàn meàm keá toaùn ............................................................................................. 118 3.2 Caùc giaûi phaùp toå chöùc söû duïng hieäu quaû phaàn meàm keá toaùn .............. 121<br /> <br /> 54<br /> <br /> 3.2.1<br /> <br /> Giaûi phaùp veà toå chöùc khaûo saùt ñeå xaây döïng heä thoáng thoâng tin keá toaùn trong doanh nghieäp ............................................... 121<br /> <br /> 3.2.2 3.2.3 3.2.4<br /> <br /> Giaûi phaùp veà quy trình löïa choïn phaàn meàm keá toaùn .............. 132 Giaûi phaùp thieát keá boä maõ hoùa thoâng tin keá toaùn ..................... 138 Giaûi phaùp toå chöùc heä thoáng kieåm soaùt noäi boä trong moâi tröôøng tin hoïc .......................................................................... 146<br /> <br /> 3.3 Caùc giaûi phaùp veà toå chöùc thieát keá phaàn meàm keá toaùn ........................ 148 3.3.1 Giaûi phaùp veà toå chöùc thieát keá phaàn meàm keá toaùn daønh cho caùc doanh nghieäp nhoû vaø vöøa ................................................ 148 3.3.2 Giaûi phaùp veà toå chöùc thieát keá phaàn meàm keá toaùn daønh cho caùc doanh nghieäp coù quy moâ lôùn ............................................ 166 3.4 Caùc kieán nghò hoã trôï ñeå naâng cao chaát löôïng söû duïng phaàn meàm keá toaùn ................................................................................................. 183 3.4.1 3.4.2 3.4.3 Ñoái vôùi Nhaø nöôùc .................................................................... 183 Ñoái vôùi doanh nghieäp .............................................................. 189 Ñoái vôùi coâng taùc ñaøo taïo ......................................................... 191<br /> <br /> KEÁT LUAÄN ..................................................................................................... 194 DANH MUÏC COÂNG TRÌNH CUÛA TAÙC GIAÛ ................................................. 196 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO ............................................................................... 197 PHUÏ LUÏC<br /> <br /> 55<br /> <br /> DANH MUÏC CAÙC BAÛNG<br /> Trang Baûng 2.1 Caùc boä phaän trong doanh nghieäp öùng duïng coâng ngheä thoâng tin ..... 69 Baûng 2.2 Khaû naêng taäp hôïp chi phí vaø tính giaù thaønh saûn phaåm cuûa phaàn meàm keá toaùn .............................................................................................. 80 Baûng 2.3 Phöông phaùp keát chuyeån döõ lieäu ...................................................... 83 Baûng 2.4 Daáu veát kieåm soaùt trong caùc phaàn meàm ........................................... 85 Baûng 2.5 Baûo maät döõ lieäu keá toaùn ................................................................... 87 Baûng 2.6 Kieåm soaùt xöû lyù döõ lieäu keá toaùn ........................................................ 91 Baûng 2.7 Caùc baùo caùo veà doanh thu baùn haøng ................................................. 94 Baûng 2.8 Caùc baùo caùo veà mua haøng ................................................................. 95 Baûng 2.9 Caùc baùo caùo veà haøng toàn kho ............................................................ 97 Baûng 2.10 Phaàn meàm keá toaùn ñang söû duïng ................................................... 105 Baûng 2.11 Baûng 2.12 Möùc ñoä thoûa maõn toå chöùc söû duïng cuûa phaàn meàm keá toaùn ...... 108 Möùc ñoä thoûa maõn yeâu caàu coâng vieäc cuûa phaàn meàm ................. 112<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2