intTypePromotion=1

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Quản lý nhà nước về vốn đầu tư trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đô thị Hà Nội

Chia sẻ: Lê Công Vinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
102
lượt xem
31
download

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Quản lý nhà nước về vốn đầu tư trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đô thị Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án "Quản lý nhà nước về vốn đầu tư trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đô thị Hà Nội" đề xuất quan điểm, giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về vốn đầu tư trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đô thị Hà Nội trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng quản lý nhà nước về vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đô thị Hà Nội thời gian qua. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Quản lý nhà nước về vốn đầu tư trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đô thị Hà Nội

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> HỒ THỊ HƯƠNG MAI<br /> <br /> QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VỐN ĐẦU TƯ TRONG PHÁT TRIỂN<br /> KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÔ THỊ HÀ NỘI<br /> <br /> HÀ NỘI - 2015<br /> <br /> HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> HỒ THỊ HƯƠNG MAI<br /> <br /> QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VỐN ĐẦU TƯ TRONG PHÁT TRIỂN<br /> KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÔ THỊ HÀ NỘI<br /> Chuyên ngành<br /> <br /> :Quản lý kinh tế<br /> <br /> Mã số<br /> <br /> : 62 34 01 01<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: TS. Đặng Ngọc Lợi<br /> PGS.TS. Bùi Văn Huyền<br /> <br /> HÀ NỘI – 2015<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của<br /> riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận án là trung<br /> thực, có nguồn gốc rõ ràng và được trích dẫn đầy đủ theo<br /> quy định.<br /> Tác giả<br /> <br /> Hồ Thị Hương Mai<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> 1 CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN<br /> QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VỐN ĐẦU TƯ TRONG PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ<br /> TẦNG GIAO THÔNG ĐÔ THỊ HÀ NỘI ................................................................................ 7<br /> 1.1. MỘT SỐ NỘI DUNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VỐN ĐẦU TƯ TRONG PHÁT<br /> TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÔ THỊ ĐÃ ĐƯỢC ĐỀ CẬP TRONG<br /> CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN ................................. 7<br /> 1.2. NHỮNG VẤN ĐỀ CHƯA ĐƯỢC NGHIÊN CỨU TRONG CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ<br /> CÔNG BỐ VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI ........................................................... 24<br /> 2 CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ<br /> VỐN ĐẦU TƯ TRONG PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÔ<br /> THỊ ............................................................................................................................................. 26<br /> 2.1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN ĐẦU TƯ TRONG PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ<br /> TẦNG GIAO THÔNG ĐÔ THỊ ................................................................................................. 26<br /> 2.2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VỐN ĐẦU TƯ<br /> TRONG PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÔ THỊ ................................. 33<br /> 2.3. MỘT SỐ KINH NGHIỆM VÀ BÀI HỌC VẬN DỤNG ĐỐI VỚI QUẢN LÝ NHÀ<br /> NƯỚC VỀ VỐN ĐẦU TƯ TRONG PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG<br /> ĐÔ THỊ ....................................................................................................................................... 55<br /> 3 CHƯƠNG 3 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VỐN ĐẦU TƯ<br /> TRONG PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÔ THỊ HÀ NỘI ........... 66<br /> 3.1. THỰC TRẠNG VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG<br /> ĐÔ THỊ CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI....................................................................................... 66<br /> 3.2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VỐN ĐẦU TƯ TRONG PHÁT TRIỂN<br /> KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÔ THỊ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2008 - 2013 ............... 72<br /> 3.3. ĐÁNH GIÁ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VỐN ĐẦU TƯ TRONG PHÁT TRIỂN<br /> KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÔ THỊ HÀ NỘI ......................................................... 89<br /> 4 CHƯƠNG 4 QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ<br /> NƯỚC VỀ VỐN ĐẦU TƯ TRONG PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO<br /> THÔNG ĐÔ THỊ HÀ NỘI..................................................................................................... 110<br /> 4.1. DỰ BÁO VỀ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ NHU CẦU VỐN CHO KẾT CẤU HẠ<br /> TẦNG GIAO THÔNG ĐÔ THỊ HÀ NỘI ................................................................................ 110<br /> 4.2. QUAN ĐIỂM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VỐN ĐẦU TƯ TRONG PHÁT TRIỂN<br /> KẾT CẦU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ HÀ NỘI ............................... 117<br /> <br /> 4.3. GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VỐN ĐẦU TƯ<br /> TRONG PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÔ THỊ HÀ NỘI GIAI<br /> ĐOẠN 2015 - 2020 .................................................................................................................. 122<br /> 4.4. ĐIỀU KIỆN ĐỂ TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP..................................................................... 141<br /> 4.5. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ....................................................................................................... 144<br /> 5<br /> <br /> KẾT LUẬN........................................................................................................................ 146<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ<br /> CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN ........................................................................................ 151<br /> 7<br /> <br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................ 152<br /> <br /> 8<br /> <br /> PHỤ LỤC .......................................................................................................................... 163<br /> <br /> PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN ................................................................................................ 163<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2