intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận án Tiến sĩ kỹ thuật: Giải pháp nâng cao hiệu năng hệ thống truyền sóng milimet qua sợi quang cho mạng truy nhập vô tuyến băng rộng

Chia sẻ: Nguyễn Văn H | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:156

47
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của luận án được trình bày trong bốn chương, trong đó: Chương 1/ Tổng quan về vấn đề nghiên cứu, trình bày về cấu trúc của hệ thống MMW-RoF. Chương 2/ Khảo sát hiệu năng của hệ thống MMW-RoF, trình bày về các tham số của các phần tử trong hệ thống, kênh truyền dẫn sợi quang và kênh truyền dẫn vô tuyến. Chương 3/ Cải thiện hiệu năng của hệ thống MMW-RoF đơn hướng, trình bày giải pháp cải thiện hiệu năng sử dụng ghép kênh phân cực và ghép kênh không gian trong sợi quang kết hợp với phân tập không gian trong đường truyền MMW nhằm cải thiện dung lượng hệ thống MMW-RoF. Chương 4/ Đề xuất mô hình hệ thống MMW-RoF chuyển tiếp song hướng cho mạng truy nhập vô tuyến.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ kỹ thuật: Giải pháp nâng cao hiệu năng hệ thống truyền sóng milimet qua sợi quang cho mạng truy nhập vô tuyến băng rộng

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG<br /> HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG<br /> <br /> PHẠM ANH THƯ<br /> <br /> GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU NĂNG HỆ THỐNG<br /> TRUYỀN SÓNG MILIMET QUA SỢI QUANG CHO<br /> MẠNG TRUY NHẬP VÔ TUYẾN BĂNG RỘNG<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT<br /> <br /> Hà Nội - 2018<br /> <br /> BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG<br /> HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG<br /> <br /> PHẠM ANH THƯ<br /> <br /> GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU NĂNG HỆ THỐNG<br /> TRUYỀN SÓNG MILIMET QUA SỢI QUANG CHO<br /> MẠNG TRUY NHẬP VÔ TUYẾN BĂNG RỘNG<br /> Chuyên ngành: Kỹ thuật Viễn thông<br /> Mã số: 9.52.02.08<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC<br /> 1. TS. Vũ Tuấn Lâm<br /> 2. PGS.TS. Đặng Thế Ngọc<br /> <br /> Hà Nội - 2018<br /> <br /> i<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của chính mình. Các số liệu,<br /> kết quả trong luận án là trung thực và chưa từng được công bố trong bất cứ công<br /> trình nào khác. Các kết quả được viết chung với các tác giả khác đều được các tác<br /> giả đó đồng ý trước khi đưa vào luận án. Tất cả các kế thừa của các tác giả khác đã<br /> được trích dẫn.<br /> Nghiên cứu sinh<br /> <br /> Phạm Anh Thư<br /> <br /> ii<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Sau bốn năm tập trung nghiên cứu, nghiên cứu sinh đã đạt được những kết<br /> quả nhất định trong đề tài nghiên cứu của mình. Những kết quả đạt được đó không<br /> chỉ là sự cố gắng, nỗ lực của nghiên cứu sinh, mà còn có sự hỗ trợ và giúp đỡ của<br /> các thầy hướng dẫn, đồng nghiệp, Khoa Viễn thông 1, nhà trường và gia đình.<br /> Nghiên cứu sinh muốn bày tỏ tình cảm của mình đến với họ.<br /> Đầu tiên, em gửi lời biết ơn sâu sắc tới các Thầy hướng dẫn, TS. Vũ Tuấn<br /> Lâm và PGS.TS. Đặng Thế Ngọc, đã định hướng nghiên cứu và hướng dẫn nghiên<br /> cứu sinh thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu trong suốt quá trình thực hiện luận án<br /> này.<br /> Nghiên cứu sinh trân trọng cảm ơn các thầy cô trong Khoa Viễn thông 1,<br /> Khoa Quốc tế và Đào tạo sau đại học và Lãnh đạo Học viện Công nghệ Bưu chính<br /> Viễn thông đã động viên và tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong suốt thời gian làm<br /> luận án.<br /> Cuối cùng, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới gia đình đã luôn bên<br /> cạnh ủng hộ và động viên tôi trong suốt quá trình thực hiện nội dung luận án.<br /> Hà Nội, tháng 11 năm 2018.<br /> <br /> iii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN ................................................................................................................... i<br /> LỜI CẢM ƠN ........................................................................................................................ ii<br /> MỤC LỤC ............................................................................................................................iii<br /> BẢNG THUẬT NGỮ VIẾT TẮT ....................................................................................... vii<br /> BẢNG DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU ................................................................................xiii<br /> DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ ........................................................................................... xvii<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG .................................................................................................. xx<br /> PHẦN MỞ ĐẦU ................................................................................................................... 1<br /> 1.<br /> <br /> TÍNH CẤP THIẾT CỦA LUẬN ÁN ...................................................................... 1<br /> <br /> 2.<br /> <br /> MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .......................... 3<br /> <br /> 3.<br /> <br /> PHẠM VI NGHIÊN CỨU ...................................................................................... 3<br /> <br /> 4.<br /> <br /> CÁC ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN ÁN ....................................................................... 4<br /> <br /> 5.<br /> <br /> BỐ CỤC CỦA LUẬN ÁN ...................................................................................... 4<br /> <br /> CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ................................................. 7<br /> 1.1 HỆ THỐNG TRUYỀN TÍN HIỆU VÔ TUYẾN Ở BĂNG TẦN MILIMET QUA<br /> SỢI QUANG ..................................................................................................................... 7<br /> <br /> 1.1.1 Giới thiệu chung ........................................................................................7<br /> 1.1.2 Cấu trúc hệ thống MMW-RoF ................................................................11<br /> 1.1.2.1 Phân hệ trung tâm CO .....................................................................12<br /> 1.1.2.2 Phân hệ mạng truyền tải quang ODN..............................................13<br /> 1.1.2.3 Phân hệ BS .......................................................................................14<br /> 1.1.3 Các ứng dụng của hệ thống MMW-RoF .................................................15<br /> 1.2 CÁC THAM SỐ HIỆU NĂNG CỦA HỆ THỐNG .................................................. 17<br /> 1.3 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG LÊN HIỆU NĂNG CỦA HỆ THỐNG MMW-RoF<br /> ......................................................................................................................................... 18<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2