intTypePromotion=1

Luận án Tiến sĩ Sử học: Chính sách của Mỹ đối với Việt Nam từ 1940 đến 1956

Chia sẻ: Phan Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:277

0
46
lượt xem
9
download

Luận án Tiến sĩ Sử học: Chính sách của Mỹ đối với Việt Nam từ 1940 đến 1956

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án trình bày về các nội dung: Việt Nam trong tầm ngắm của Mỹ (trước 1940), Việt Nam trong chính sách của Mỹ thời chiến tranh Châu Á - Thái Bình Dương (từ giữa năm 1940 đến giữa năm 1945), Việt Nam trong "chiến tranh ủy nhiệm" của Mỹ (1945 1954), miền Nam Việt Nam trong ý đồ bành trướng thế lực của Mỹ (từ giữa 1954 đến giữa 1956), chủ nghĩa bành trướng - sợi chỉ xuyên suốt chính sách của mỹ đối với việt nam từ 1940 đến 1956. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Sử học: Chính sách của Mỹ đối với Việt Nam từ 1940 đến 1956

1<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> PHAN VĂN HOÀNG<br /> <br /> CHÍNH SÁCH CỦA MỸ ĐỐI VỚI VIỆT<br /> NAM<br /> TỪ 1940 ĐẾN 1956<br /> <br /> Chuyên ngành Lịch sử Việt Nam<br /> Mã số: 5.03.15<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ SỬ HỌC<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học<br /> GIÁO SƯ TRẦN VĂN GIÀU<br /> PCS.TS NGUYỄN PHAN QUANG<br /> <br /> THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – 2002<br /> <br /> 2<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan:<br /> Đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi.<br /> Các số liệu, kết quả nêu trong luận án này là trung thực.<br /> Những kết luận của luận án chƣa từng đƣợc ai công bố trong bất kỳ cô<br /> trình nào khác.<br /> Tác giả luận án<br /> <br /> Phan Văn Hoàng<br /> <br /> 2<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> DẪN LUẬN ............................................................................................................................... 7<br /> 1. Lý do chọn đề tài – mục đích nghiên cứu .......................................................................... 8<br /> 2. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu.................................................................................... 10<br /> 3. Phƣơng pháp nghiên cứu .................................................................................................. 11<br /> 4. Các nguồn tƣ liệu ............................................................................................................. 13<br /> 5. Lịch sử nghiên cứu vấn đề ............................................................................................... 13<br /> 6. Những đóng góp của luận án ........................................................................................... 19<br /> 7. Cấu trúc của luận án ......................................................................................................... 23<br /> CHƢƠNG MỞ ĐẦU: VIỆT NAM TRONG TẦM NGẮM CỦA MỸ (TRƢỚC 1940) ........ 26<br /> 1. Chủ nghĩa bành trƣớng: bản chất của Mỹ ........................................................................ 27<br /> 2. Mỹ quan tâm đến Việt Nam (trƣớc 1940)........................................................................ 32<br /> CHƢƠNG I: VIỆT NAM TRONG CHÍNH SÁCH CỦA MỸ THỜI CHIẾN TRANH CHÂU<br /> Á - THÁI BÌNH DƢƠNG (TỪ GIỮA NĂM 1940 ĐẾN GIỮA NĂM 1945) ........................ 39<br /> 1. Việt Nam trong quan hệ Mỹ - Nhật ................................................................................. 41<br /> 1.1. Mỹ mƣợn tay Nhật loại Pháp khỏi Việt Nam ........................................................... 41<br /> 1.2. Mỹ muốn trung lập hóa Việt Nam ............................................................................ 45<br /> 1.3. Việt Nam là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến chiến tranh Mỹ - Nhật .. 47<br /> <br /> 3<br /> <br /> 2. Việt Nam trong quan hệ Mỹ - Pháp ................................................................................. 49<br /> 2.1. Mỹ tìm mọi cách loại Pháp khỏi Đông Dƣơng ......................................................... 50<br /> 2.2. Mỹ chủ trƣơng đặt Việt Nam dƣới sự ủy trị quốc tế................................................. 61<br /> CHƢƠNG II: VIỆT NAM TRONG "CHIẾN TRANH UỶ NHIỆM" CỦA MỸ (1945-1954)<br /> .................................................................................................................................................. 71<br /> Tiết 1: Mỹ giúp Pháp tái chiếm Việt Nam (1945 – 1950) ................................................... 78<br /> 1.1. Mỹ muốn loại bỏ cách mạng Việt Nam .................................................................... 79<br /> 1.2. Mỹ giúp Pháp tái chiếm Việt Nam ........................................................................... 83<br /> 1.3. Mỹ dùng "lá bài Bảo Đại". ........................................................................................ 88<br /> Tiết 2: Mỹ giúp Pháp đẩy mạnh chiến tranh chống Việt Nam (1950 – 1952)................... 101<br /> 2.1. Sau thắng lợi của Cách mạng Trung Quốc ............................................................. 102<br /> 2.2. Sau khi chiến tranh Triều Tiên bùng nổ.................................................................. 106<br /> Tiết 3: Mỹ giúp Pháp kéo dài chiến tranh chống Việt Nam (1953 - giữa 1954) ............... 112<br /> 3.1. Mỹ và "Kế hoạch Navarre". .................................................................................... 120<br /> 3.2. Mỹ với Chiến cuộc Điện Biên Phủ. ........................................................................ 125<br /> 3.3. Mỹ phá hoại Hội nghị Genève 1954 về Đông Dƣơng. ........................................... 139<br /> CHƢƠNG III: MIỀN NAM VIỆT NAM TRONG Ý ĐỒ BÀNH TRƢỚNG THẾ LỰC CỦA<br /> MỸ (TỪ GIỮA 1954 ĐẾN GIỮA 1956) .............................................................................. 149<br /> 1. Mỹ thay ảnh hƣởng của Pháp bằng thế lực của Mỹ....................................................... 150<br /> 1.1. Mỹ gạt Pháp ra khỏi Miền Nam Việt Nam. ............................................................ 150<br /> 1.1.1. Mỹ loại bỏ dần các "con cờ" của Pháp. ........................................................... 150<br /> 1.1.2. Mỹ loại Pháp ra khỏi Miền Nam Việt Nam. .................................................... 161<br /> <br /> 4<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản