intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận án Tiến sĩ Văn hóa học: Nhã nhạc Huế: Môi trường, đặc điểm và giá trị văn hóa

Chia sẻ: Yumimi Yumimi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:192

110
lượt xem
34
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án hướng đến các mục tiêu nghiên cứu: nhận diện bản chất của Nhã nhạc Huế, những thay đổi của nó qua các thời kỳ, trong các môi trường văn hóa khác nhau hướng đến cái nhìn tổng quát về Nhã nhạc trong dòng chảy văn hóa Huế; đưa ra cách nhìn nhận, đánh giá về giá trị của Nhã nhạc Huế và vai trò của nó trong xã hội ngày nay nhằm có những ứng xử hợp lý hơn với Nhã nhạc Huế để di sản âm nhạc ấy được bảo tồn một cách bền vững cho các thế hệ mai sau. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Văn hóa học: Nhã nhạc Huế: Môi trường, đặc điểm và giá trị văn hóa

VIỆN HÀN LÂM<br /> KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM<br /> <br /> HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI<br /> <br /> PHAN THUẬN THẢO<br /> <br /> NHÃ NHẠC HUẾ:<br /> MÔI TRƢỜNG, ĐẶC ĐIỂM VÀ GIÁ TRỊ VĂN HÓA<br /> Chuyên ngành: Văn hóa dân gian<br /> Mã số: 62 22 01 30<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ VĂN HÓA HỌC<br /> <br /> NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> 1. PGS.TS. NGUYỄN THỊ PHƢƠNG CHÂM<br /> 2. PGS.TS.NGƢT. BÙI HUYỀN NGA<br /> <br /> HÀ NỘI - 2016<br /> <br /> i<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan bản luận án này do tôi thực hiện dƣới sự giúp đỡ của ngƣời<br /> hƣớng dẫn khoa học. Đề tài và hƣớng nghiên cứu không trùng lặp với đề tài nào trƣớc đây.<br /> Các sự kiện, trích dẫn, số liệu đƣợc sử dụng trong luận án là trung thực. Tôi xin chịu trách<br /> nhiệm với lời cam đoan của mình.<br /> Tác giả luận án<br /> <br /> Phan Thuận Thảo<br /> <br /> ii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN................................................................................<br /> MỤC LỤC LUẬN ÁN.........................................................................<br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT.................................................<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG...................................................................<br /> MỞ ĐẦU ..............................................................................................<br /> CHƢƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ NHÃ NHẠC HUẾ.........................<br /> 1.1. Vài nét về Huế và văn hóa Huế ..................................................<br /> 1.1.1. Vài nét về địa lý và lịch sử...................................................<br /> 1.1.2. Vài nét về văn hóa Huế........................................................<br /> 1.2. Nguồn gốc và khái niệm Nhã nhạc..............................................<br /> 1.2.1. Nguồn gốc Nhã nhạc Huế.....................................................<br /> 1.2.2. Khái niệm Nhã nhạc Huế.....................................................<br /> 1.3. Lịch sử Nhã nhạc Huế ..................................................................<br /> 1.3.1. Giai đoạn hình thành và phát triển.......................................<br /> 1.3.2. Giai đoạn suy thoái...............................................................<br /> 1.3.3. Các giai đoạn gián đoạn và phục hồi ...................................<br /> 1.4. Tổng quan tình hình nghiên cứu Nhã nhạc Huế và cơ sở lý<br /> luận........................................................................................................<br /> 1.4.1. Vấn đề khái niệm..................................................................<br /> 1.4.2. Vấn đề nguồn gốc và lịch sử Nhã nhạc Huế.........................<br /> 1.4.3. Nhã nhạc trong các môi trƣờng văn hóa khác nhau.............<br /> 1.4.4. Về sự giao thoa giữa âm nhạc cung đình và dân gian..........<br /> 1.4.5. Về đặc điểm của Nhã nhạc Huế...........................................<br /> 1.4.6. Đánh giá giá trị của Nhã nhạc Huế.......................................<br /> Tiểu kết chƣơng 1................................................................................<br /> CHƢƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM CỦA NHÃ NHẠC HUẾ TRONG MÔI<br /> TRƢỜNG NGHI LỄ CUNG ĐÌNH....................................................<br /> 2.1. Môi trƣờng nghi lễ cung đình......................................................<br /> 2.1.1. Bối cảnh văn hóa xã hội.......................................................<br /> 2.1.2. Mục đích, không gian, thời gian trình diễn..........................<br /> 2.1.3. Những ngƣời tham dự...........................................................<br /> 2.1.4. Nhã nhạc trong tiến trình nghi lễ cung đình..........................<br /> 2.2. Đặc điểm của Nhã nhạc Huế........................................................<br /> 2.2.1. Nhã nhạc Huế - những đặc điểm nhận diện..........................<br /> 2.2.2. Nhã nhạc Huế mang dấu ấn của tƣ tƣởng Khổng giáo.........<br /> 2.2.3. Tính hoành tráng, trang trọng, bác học và chuyên nghiệp...<br /> 2.2.4. Tính dân tộc trong Nhã nhạc Huế ........................................<br /> Tiểu kết chƣơng 2................................................................................<br /> <br /> Trang<br /> i<br /> ii<br /> iv<br /> v<br /> 1<br /> 8<br /> 8<br /> 8<br /> 10<br /> 12<br /> 12<br /> 17<br /> 23<br /> 24<br /> 27<br /> 28<br /> 31<br /> 33<br /> 36<br /> 38<br /> 39<br /> 41<br /> 42<br /> 44<br /> 45<br /> 46<br /> 46<br /> 47<br /> 49<br /> 53<br /> 58<br /> 58<br /> 65<br /> 75<br /> 78<br /> 83<br /> <br /> iii<br /> <br /> CHƢƠNG 3: SỰ BIẾN ĐỔI CỦA NHÃ NHẠC HUẾ TRONG MÔI<br /> TRƢỜNG NGHI LỄ DÂN GIAN VÀ MÔI TRƢỜNG SÂN KHẤU....<br /> 3.1. Sự biến đổi của Nhã nhạc trong môi trƣờng nghi lễ dân gian<br /> Huế................................................................................................<br /> 3.1.1. Môi trƣờng nghi lễ dân gian Huế...........................................<br /> 3.1.2. Sự giao thoa của Nhã nhạc với âm nhạc nghi lễ dân gian Huế.....<br /> 3.1.3. Sự biến đổi của Nhã nhạc trong môi trƣờng nghi lễ dân gian<br /> Huế ................................................................................................<br /> 3.2. Sự biến đổi của Nhã nhạc trong môi trƣờng sân khấu...............<br /> 3.2.1. Môi trƣờng trình diễn sân khấu ...........................................<br /> 3.2.2. Sự biến đổi của Nhã nhạc Huế trong môi trƣờng sân khấu..<br /> Tiểu kết chƣơng 3................................................................................<br /> CHƢƠNG 4: NHẬN ĐỊNH VỀ GIÁ TRỊ CỦA NHÃ NHẠC<br /> HUẾ VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ TRONG XÃ HỘI NGÀY NAY.......<br /> 4.1. Nhận định về giá trị của Nhã nhạc Huế.....................................<br /> 4.1.1. Giá trị văn hóa, lịch sử của Nhã nhạc Huế...........................<br /> 4.1.2. Một số vấn đề cần lƣu ý.......................................................<br /> 4.2. Vai trò của Nhã nhạc Huế trong xã hội ngày nay.....................<br /> 4.2.1. Những tác động của xã hội đối với Nhã nhạc Huế...............<br /> 4.2.2. Vai trò của Nhã nhạc Huế đối với xã hội.............................<br /> 4.2.3. Những vấn đề đặt ra.............................................................<br /> Tiểu kết chƣơng 4................................................................................<br /> KẾT LUẬN..........................................................................................<br /> DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ..................................<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO...................................................................<br /> PHỤ LỤC.............................................................................................<br /> <br /> 84<br /> 84<br /> 85<br /> 86<br /> 99<br /> 106<br /> 107<br /> 108<br /> 113<br /> 115<br /> 115<br /> 115<br /> 121<br /> 133<br /> 133<br /> 136<br /> 138<br /> 141<br /> 142<br /> 148<br /> 149<br /> 160<br /> <br /> iv<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> <br /> AL<br /> <br /> Âm lịch<br /> <br /> B.A.V.H.<br /> <br /> Buletin des Amix du Vieux Hue<br /> Tạp chí Những người bạn cố đô Huế<br /> <br /> Hội điển<br /> <br /> Khâm định Đại Nam Hội điển Sự lệ<br /> <br /> Hội điển Tục biên Khâm định Đại Nam Hội điển Sự lệ Tục biên<br /> KHXH<br /> <br /> Khoa học Xã hội<br /> <br /> Nxb<br /> <br /> Nhà xuất bản<br /> <br /> PGS<br /> <br /> Phó Giáo sƣ<br /> <br /> PL<br /> <br /> Phụ lục<br /> <br /> PTT<br /> <br /> Phan Thuận Thảo<br /> <br /> TCN<br /> <br /> trƣớc công nguyên<br /> <br /> Thực lục<br /> <br /> Đại Nam Thực lục<br /> <br /> TS<br /> <br /> Tiến sĩ<br /> <br /> tr.<br /> <br /> trang<br /> <br /> UNESCO<br /> <br /> United Nations Educational Scientific and Cultural<br /> Organization<br /> Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục của Liên hiệp<br /> quốc<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2