intTypePromotion=3

Luận án Tiến sĩ Y học: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng của trầm cảm và các yếu tố liên quan trên bệnh nhân động kinh điều trị nội trú

Chia sẻ: Quangdaithuan Quangdaithuan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:163

0
38
lượt xem
7
download

Luận án Tiến sĩ Y học: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng của trầm cảm và các yếu tố liên quan trên bệnh nhân động kinh điều trị nội trú

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án thực hiện nghiên cứu với các mục tiêu: mô tả đặc điểm lâm sàng động kinh, tỉ lệ trầm cảm và các biểu hiện lâm sàng của trầm cảm ở bệnh nhân động kinh đến khám và điều trị nội trú tại Khoa Thần kinh Bệnh viện Nhân dân 115 và Bệnh viện Chợ Rẫy từ 11-2008 đến 8-2010; khảo sát mối liên quan của một số yếu tố dân số - xã hội, lâm sàng và cận lâm sàng với trầm cảm trên bệnh nhân động kinh. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Y học: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng của trầm cảm và các yếu tố liên quan trên bệnh nhân động kinh điều trị nội trú

BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO<br /> BOÄ Y TEÁ<br /> ÑAÏI HOÏC Y DÖÔÏC THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH<br /> <br /> BAÛO HUØNG<br /> <br /> NGHIEÂN CÖÙU ÑAËC ÑIEÅM LAÂM SAØNG CUÛA<br /> TRAÀM CAÛM VAØ CAÙC YEÁU TOÁ LIEÂN QUAN<br /> TREÂN BEÄNH NHAÂN ÑOÄNG KINH ÑIEÀU TRÒ<br /> NOÄI TRUÙ<br /> <br /> LUAÄN AÙN TIEÁN SÓ Y HOÏC<br /> <br /> THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH – 2O15<br /> <br /> BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO<br /> BOÄ Y TEÁ<br /> ÑAÏI HOÏC Y DÖÔÏC THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH<br /> <br /> BAÛO HUØNG<br /> <br /> NGHIEÂN CÖÙU ÑAËC ÑIEÅM LAÂM SAØNG CUÛA<br /> TRAÀM CAÛM VAØ CAÙC YEÁU TOÁ LIEÂN QUAN<br /> TREÂN BEÄNH NHAÂN ÑOÄNG KINH ÑIEÀU TRÒ<br /> NOÄI TRUÙ<br /> Chuyeân ngaønh : THAÀN KINH<br /> Maõ soá<br /> : 62720147<br /> <br /> LUAÄN AÙN TIEÁN SÓ Y HOÏC<br /> Ngöôøi höôùng daãn khoa hoïc:<br /> 1. PGS TS NGUYEÃN HÖÕU COÂNG<br /> 2. TS NGOÂ TÍCH LINH<br /> THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH – 2O15<br /> <br /> LÔØI CAM ÑOAN<br /> Toâi xin cam ñoan đaây laø coâng trình nghieân cöùu cuûa rieâng toâi. Caùc soá<br /> lieäu, keát quaû trình baøy trong luaän aùn naøy laø trung thöïc vaø chöa töøng coâng<br /> boá trong baát kyø coâng trình naøo khaùc.<br /> Nghieân cöùu sinh<br /> <br /> Baûo Huøng<br /> <br /> MUÏC LUÏC<br /> <br /> Trang phuï bìa<br /> Lôøi cam ñoan<br /> Muïc luïc<br /> Danh muïc caùc chöõ vieát taét<br /> Danh muïc caùc baûng vaø sô ñoà<br /> ÑAËT VAÁN ÑEÀ ................................................................................................ 1<br /> Chöông 1: TOÅNG QUAN TAØI LIEÄU ............................................................ 4<br /> 1.1. Sô löôïc veà ñoäng kinh ................................................................................ 4<br /> 1.2. Nhöõng vaán ñeà cô baûn veà traàm caûm .......................................................... 8<br /> 1.3. Traàm caûm treân beänh nhaân ñoäng kinh....................................................... 15<br /> Chöông 2: ÑOÁI TÖÔÏNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU................. 43<br /> 2.1. Thieát keá nghieân cöùu ................................................................................. 43<br /> 2.2. Ñoái töôïng nghieân cöùu ............................................................................... 43<br /> 2.3. Phöông phaùp nghieân cöùu .......................................................................... 45<br /> Chöông 3: KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU ......................................................... 61<br /> 3.1. Ñaëc ñieåm chung cuûa maãu nghieân cöùu...................................................... 61<br /> 3.1.1. Ñaëc ñieåm veà daân soá – xaõ hoäi cuûa ñoái töôïng nghieân cöùu ...................... 61<br /> 3.1.2. Ñaëc ñieåm laâm saøng vaø can laâm saøng cuûa ñoái töôïng nghieân cöùu .......... 65<br /> <br /> 3.2. Tæ leä traàm caûm treân beänh nhaân ñoäng kinh .............................................. 70<br /> 3.3. Nhöõng bieåu hieän laâm saøng cuûa traàm caûm treân beänh nhaân ñoäng kinh ..... 71<br /> 3.4. Moái lieân quan giöõa caùc bieán soá vaø traàm caûm treân ñoäng kinh .................. 74<br /> Chöông 4: BAØN LUAÄN .................................................................................. 85<br /> 4.1. Ñaëc ñieåm chung cuûa ñoái töôïng nghieân cöùu. ............................................ 85<br /> 4.2. Tæ leä traàm caûm trong nhoùm nghieân cöùu ................................................... 92<br /> 4.3. Nhöõng bieåu hieän laâm saøng cuûa traàm caûm treân beänh nhaân ñoäng kinh ..... 94<br /> 4.4. Moái lieân quan giöõa moät soá yeáu toá vôùi traàm caûm treân beänh nhaân ñoäng<br /> kinh .................................................................................................................. 99<br /> <br /> KEÁT LUAÄN .................................................................................................... 118<br /> KIEÁN NGHÒ ................................................................................................... 120<br /> DANH MUÏC CAÙC COÂNG TRÌNH NGHIEÂN CÖÙU CUÛA TAÙC GIAÛ<br /> TAØI LIEÄU THAM KHAÛO<br /> PHUÏ LUÏC<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản