intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sĩ Nông nghiệp: Nghiên cứu ảnh hưởng một số biện pháp hoá học và cơ giới đến sự ra hoa, hình thành quả của giống vải chín sớm Bình Khê tại tỉnh Bắc Giang

Chia sẻ: Nguyen Hong Quan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:114

121
lượt xem
18
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn Thạc sĩ Nông nghiệp: Nghiên cứu ảnh hưởng một số biện pháp hoá học và cơ giới đến sự ra hoa, hình thành quả của giống vải chín sớm Bình Khê tại tỉnh Bắc Giang nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật cơ giới và hóa học đến khả năng ra hoa và hình thành quả của giống vải chín sớm Bình Khê để đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao khả năng ra hoa đậu quả bổ sung vào quy trình ghép cải tạo giống vải chín sớm Bình Khê trên giống vải thiều tại tỉnh Bắc Giang.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Nông nghiệp: Nghiên cứu ảnh hưởng một số biện pháp hoá học và cơ giới đến sự ra hoa, hình thành quả của giống vải chín sớm Bình Khê tại tỉnh Bắc Giang

B<br /> <br /> GIÁO D C VÀ ðÀO T O<br /> <br /> TRƯ NG ð I H C NÔNG NGHI P HÀ N I<br /> ------------------<br /> <br /> ð NG VĂN T NG<br /> <br /> NGHIÊN C U NH HƯ NG M T S<br /> HOÁ H C VÀ CƠ GI I ð N S<br /> <br /> BI N PHÁP<br /> <br /> RA HOA, HÌNH THÀNH QU<br /> <br /> C A GI NG V I CHÍN S M BÌNH KHÊ<br /> T I T NH B C GIANG<br /> <br /> LU N VĂN TH C SĨ NÔNG NGHI P<br /> <br /> Chuyên ngành: TR NG TR T<br /> Mã s : 60.62.01<br /> Ngư i hư ng d n khoa h c: GS.TS. HOÀNG MINH T N<br /> <br /> HÀ N I - 2011<br /> <br /> L I CAM ðOAN<br /> Tôi xin cam ñoan r ng s li u và các k t qu nghiên c u trong lu n văn<br /> này là trung th c và chưa h s d ng ñ b o v m t h c v nào.<br /> Trong quá trình th c hi n ñ tài và hoàn thi n lu n văn m i s giúp ñ<br /> ñ u ñã ñư c cám ơn và các trích d n trong lu n văn ñ u ñư c ch rõ ngu n<br /> g c<br /> Tác gi<br /> <br /> ð ng Văn T ng<br /> <br /> Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i - Lu n văn th c sĩ khoa h c nông nghi p ...............................<br /> <br /> i<br /> <br /> L I C M ƠN<br /> Tôi xin bày t lòng bi t ơn sâu s c ñ n GS.TS. Hoàng Minh T n ngư i ñã<br /> t n tình hư ng d n và giúp ñ tôi trong su t th i gian th c hi n ñ tài và hoàn<br /> thành lu n văn t t nghi p<br /> Tôi xin chân thành c m ơn các th y cô giáo trong b môn Sinh lý th c<br /> v t - Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i ñã nhi t tình giúp ñ và t o m i<br /> ñi u ki n thu n l i cho tôi trong su t th i gian th c t p.<br /> Nhân d p này tôi xin bày t lòng bi t ơn ñ n ban lãnh ñ o, t p th cán<br /> b S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t nh B c Giang, Trung tâm Gi ng<br /> cây ăn qu , cây lâm nghi p B c Giang ñã góp ý, ñ ng viên và t o ñi u ki n<br /> giúp ñ tôi trong su t quá trình h c t p và nghiên c u.<br /> Qua ñây tôi cũng xin bày t lòng bi t ơn sâu s c t i gia ñình ngư i<br /> thân, anh em, b n bè, ñ ng nghi p nh ng ngư i luôn ng h , ñ ng viên và t o<br /> ñi u ki n cho tôi trong quá trình h c t p, công tác và th c hi n lu n văn.<br /> Tác gi<br /> <br /> ð ng Văn T ng<br /> <br /> Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i - Lu n văn th c sĩ khoa h c nông nghi p ...............................<br /> <br /> ii<br /> <br /> M CL C<br /> L i cam ñoan<br /> <br /> i<br /> <br /> L i c m ơn<br /> <br /> ii<br /> <br /> M cl c<br /> <br /> iii<br /> <br /> Danh m c các ch vi t t t<br /> <br /> vi<br /> <br /> Danh m c b ng<br /> <br /> vii<br /> <br /> Danh m c hình<br /> <br /> ix<br /> <br /> 1<br /> <br /> M ð U<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1.1<br /> <br /> Tính c p thi t c a ñ tài<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1.2<br /> <br /> M c ñích, yêu c u<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1.3<br /> <br /> Ý nghĩa khoa h c và th c ti n<br /> <br /> 3<br /> <br /> 2<br /> <br /> T NG QUAN TÀI LI U<br /> <br /> 4<br /> <br /> 2.1<br /> <br /> Gi i thi u chung v cây v i thi u<br /> <br /> 4<br /> <br /> 2.2<br /> <br /> Yêu c u ngo i c nh c a cây v i<br /> <br /> 9<br /> <br /> 2.3<br /> <br /> Tình hình s n xu t và tiêu th v i thi u trên th gi i và Vi t Nam<br /> <br /> 15<br /> <br /> 2.4<br /> <br /> Cơ s sinh lý c a vi c hình thành hoa và qu<br /> <br /> 19<br /> <br /> 2.5<br /> <br /> Etylen và ng d ng cho cây ăn qu<br /> <br /> 22<br /> <br /> 3<br /> <br /> V T LI U, N I DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U<br /> <br /> 25<br /> <br /> 3.1<br /> <br /> ð a ñi m, v t li u và th i gian nghiên c u<br /> <br /> 25<br /> <br /> 3.2<br /> <br /> N i dung nghiên c u:<br /> <br /> 26<br /> <br /> 3.3<br /> <br /> Phương pháp nghiên c u<br /> <br /> 26<br /> <br /> 4<br /> <br /> K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N<br /> <br /> 31<br /> <br /> 4.1<br /> <br /> Th c tr ng s n xu t v i<br /> <br /> B c Giang<br /> <br /> 31<br /> <br /> 4.1.1<br /> <br /> Di n tích, năng su t và s n lư ng v i c a B c Giang qua các năm<br /> <br /> 31<br /> <br /> 4.1.2<br /> <br /> Tình hình phát tri n v i chín s m<br /> <br /> 34<br /> <br /> v i thi u<br /> <br /> B c Giang<br /> <br /> Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i - Lu n văn th c sĩ khoa h c nông nghi p ...............................<br /> <br /> iii<br /> <br /> 4.1.3<br /> <br /> Nh ng t n t i trong s n xu t v i<br /> <br /> B c Giang và phương hư ng<br /> <br /> kh c ph c<br /> 4.2<br /> <br /> 36<br /> <br /> nh hư ng c a c t t a ñ n kh năng ra hoa và hình thành qu v i<br /> chín s m Bình Khê.<br /> <br /> 4.2.1<br /> <br /> nh hư ng c a c t t a ñ n kh năng ra l c thu c a gi ng.<br /> <br /> 4.2.2<br /> <br /> 38<br /> <br /> nh hư ng c a c t t a t i th i gian ra hoa, ñ u qu c a gi ng v i<br /> Bình Khê.<br /> <br /> 38<br /> 40<br /> <br /> 4.2.3<br /> <br /> nh hư ng c a c t t a ñ n s lư ng và thành ph n các lo i hoa.<br /> <br /> 42<br /> <br /> 4.2.4<br /> <br /> nh hư ng c a c t t a ñ n kh năng ñ u qu v i<br /> <br /> 44<br /> <br /> 4.2.5<br /> <br /> nh c a c t t a ñ n năng su t và các y u t c u thành năng su t<br /> <br /> 46<br /> <br /> 4.2.6<br /> <br /> nh hư ng c a c t t a t i thành ph n cơ gi i qu<br /> <br /> 48<br /> <br /> 4.3<br /> <br /> nh hư ng c a bi n pháp khoanh v ñ n ra hoa hình thành qu<br /> v i<br /> <br /> 49<br /> <br /> 4.3.1<br /> <br /> nh hư ng c a khoanh v ñ n kh năng ra hoa v i<br /> <br /> 50<br /> <br /> 4.3.2<br /> <br /> nh hư ng c a khoanh v ñ n s lư ng và thành ph n hoa v i<br /> <br /> 52<br /> <br /> 4.3.3<br /> <br /> nh hư ng c a khoanh v ñ n ñ ng thái ñ u qu<br /> <br /> 54<br /> <br /> 4.3.4<br /> <br /> nh hư ng c a khoanh v ñ n năng su t và các y u t c u thành<br /> năng su t<br /> <br /> 56<br /> <br /> 4.3.5<br /> <br /> nh hư ng c a khoanh v ñ n thành ph n cơ gi i qu<br /> <br /> 58<br /> <br /> 4.3.6<br /> <br /> nh hư ng c a khoanh v ñ n các ch tiêu ph m ch t qu<br /> <br /> 59<br /> <br /> 4.4<br /> <br /> nh hư ng c a phun ethrel ñ n ra hoa và hình thành qu<br /> <br /> 60<br /> <br /> 4.4.1<br /> <br /> nh hư ng c a phun ethrel ñ n kh năng ra hoa v i<br /> <br /> 61<br /> <br /> 4.4.2<br /> <br /> nh hư ng c a phun ethrel ñ n s lư ng và thành ph n hoa v i<br /> <br /> 62<br /> <br /> 4.4.3<br /> <br /> nh hư ng c a phun ethrel ñ n ñ ng thái ñ u qu<br /> <br /> 64<br /> <br /> 4.4.4<br /> <br /> nh hư ng c a phun ethrel ñ n năng su t và các y u t c u thành<br /> năng su t<br /> <br /> 4.4.5<br /> <br /> 66<br /> <br /> nh hư ng c a phun ethrel ñ n thành ph n cơ gi i qu<br /> <br /> 68<br /> <br /> Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i - Lu n văn th c sĩ khoa h c nông nghi p ...............................<br /> <br /> iv<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2