intTypePromotion=1
ADSENSE

Module bồi dưỡng thường xuyên Tiểu học - Module 40: Thực hành giáo dục kĩ năng sống trong một số môn học ở tiểu học

Chia sẻ: 10 10 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:40

1.042
lượt xem
52
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Module Tiểu học 40: Thực hành giáo dục kĩ năng sống trong một số môn học ở tiểu học trình bày cấu trúc kế hoạch bài học theo định hướng tăng cường giáo dục kĩ năng sống; thực hành phân tích đánh giá kế hoạch bài học theo hướng tăng cường giáo dục kĩ năng sống; thực hành thiết kế kế hoạch bài học theo hướng tăng cường giáo dục kĩ năng sống.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Module bồi dưỡng thường xuyên Tiểu học - Module 40: Thực hành giáo dục kĩ năng sống trong một số môn học ở tiểu học

 1. L!U THU TH&Y Module TH 40 THùC HµNH GI¸O DôC KÜ N¡NG SèNG TRONG MéT Sè M¤N HäC ë TIÓU HäC THỰC HÀNH GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG TRONG MỘT SỐ MÔN HỌC Ở TIỂU HỌC | 57
 2. A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN Ch"#ng trình hành +,ng Dakar v1 giáo d6c cho m9i ng":i (Senegal— 2000) +ã +Dt ra trách nhiEm cho mFi quIc gia phKi +Km bKo cho ng":i h9c +"Mc tiNp cOn vPi ch"#ng trình giáo d6c KNS (KNS) phù hMp và KNS cTn +"Mc coi nh" m,t n,i dung cUa chVt l"Mng giáo d6c. Nhi1u n"Pc trên thN giPi +ã +"a n,i dung giáo d6c KNS vào dYy cho HS trong các tr":ng ph\ thông, d"Pi nhi1u hình th_c khác nhau. ` ViEt Nam, +b nâng cao chVt l"Mng giáo d6c toàn diEn thN hE trd, +áp _ng nguen nhân lfc ph6c v6 sf nghiEp CNH, HhH +Vt n"Pc, +áp _ng yêu cTu h,i nhOp quIc tN và nhu cTu phát tribn cUa ng":i h9c, giáo d6c ph\ thông cing +ã và +ang +"Mc +\i mPi mYnh mj theo bIn tr6 c,t cUa giáo d6c thN kk XXI, mà thfc chVt là cách tiNp cOn KNS, +ó là: h9c +b biNt, h9c +b làm, h9c +b tf khpng +qnh mình và h9c +b cùng chung sIng. Rèn luyEn KNS cho HS cing +ã +"Mc xác +qnh là m,t trong nhung n,i dung c# bKn cUa phong trào thi +ua “Xây dfng tr":ng h9c thân thiEn, HS tích cfc” trong các tr":ng ph\ thông giai +oYn 2008 — 2013. hDc biEt, theo chk +Yo cUa lãnh +Yo B, Giáo d6c và hào tYo, t} n~m h9c 2011 — 2012 viEc giáo d6c KNS cho h9c sinh qua các môn h9c và hoYt +,ng giáo d6c +ang b"Pc +Tu +"Mc tribn khai trong các nhà tr":ng ph\ thông nói chung và tr":ng tibu h9c nói riêng. GV tibu h9c là ng":i trfc tiNp thfc hiEn viEc giáo d6c KNS cho HS tibu h9c qua các môn h9c. hb có thb hoàn thành +"Mc nhiEm v6 này, ngoài viEc nm kiNn th_c, ng":i GV còn cTn +"Mc thfc hành +b rèn luyEn, phát tribn k n~ng giáo d6c KNS. hó cing chính là m6c +ích cUa Module bei d"ƒng này. Gi"i thi&u Module: Module tf h9c này +"Mc thfc hiEn trong 15 tiNt thfc hành. Module gem ba n,i dung chính, +ó là: TT Tên n1i dung S4 ti5t 1 CVu trúc kN hoYch bài h9c theo +qnh h"Png t~ng 5 c":ng giáo d6c KNS. 2 Thfc hành phân tích +ánh giá kN hoYch bài h9c theo 3 h"Png t~ng c":ng giáo d6c KNS. 3 Thfc hành thiNt kN kN hoYch bài h9c theo h"Png t~ng 7 c":ng giáo d6c KNS. 58 | MODULE TH 40
 3. B. MỤC TIÊU I. MỤC TIÊU CHUNG Module này nh+m b.i d01ng cho GV ti7u h8c k: n;ng thing t;ng c0?ng giáo dAc KNS cho HS ti7u h8c. II. MỤC TIÊU CỤ THỂ H8c xong module này, HV có khJ n;ng: 1. Về kiến thức — Trình bày P0Qc các giai Po=n d=y mSt bài h8c t;ng c0?ng giáo dAc KNS. — Phân tích P0Qc cWu trúc k< ho=ch bài h8c theo PYnh h0>ng t;ng c0?ng giáo dAc KNS. 2. Về kĩ năng — Phân tích, Pánh giá P0Qc mSt s[ k< ho=ch bài h8c giáo dAc KNS Pã thi
 4. C. NỘI DUNG Nội dung 1 CẤU TRÚC KẾ HOẠCH BÀI HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG 1. THÔNG TIN NGUỒN CHO NỘI DUNG 1 — M#c VI.5. Các b,-c th0c hi2n m5t bài giáo d#c KNS trong ph?n th@ nhAt — M!t s% v'n )* chung v* k0 n1ng s%ng và giáo d7c k0 n1ng s%ng cho h8c sinh trong nhà tr:;ng ph= thông, Tài li2u Giáo d#c KNS trong các môn hGc H tiIu hGc, l-p 1/ l-p 2/ l-p 3/ l-p 4/ l-p 5, NXB Giáo d#c Vi2t Nam, 2010. — KT hoUch bài hGc theo h,-ng tWng c,Xng giáo d#c KNS trong môn YUo Z@c. 2. CẤU TRÚC KẾ HOẠCH BÀI HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG Tìm hiIu cAu trúc kT hoUch bài hGc theo Z^nh h,-ng tWng c,Xng giáo d#c k_ nWng sang qua bài 8, môn YUo Z@c l-p 5. Bài 8. HỢP TÁC VỚI NHỮNG NGƯỜI XUNG QUANH I. M$C TIÊU HGc xong bài này, HS có khh nWng: — Nêu Z,kc thT nào là hkp tác v-i nhmng ng,Xi xung quanh. — Trình bày Z,kc lki ích coa vi2c hkp tác v-i mGi ng,Xi trong công vi2c chung. — Có k_ nWng hkp tác v-i bUn bè trong các hoUt Z5ng coa l-p, coa tr,Xng phù hkp v-i khh nWng coa bhn thân. — Có thái Z5 mong muan, ssn sàng hkp tác v-i bUn bè, th?y cô và mGi ng,Xi trong các công vi2c coa l-p, coa tr,Xng, coa gia Zình, coa c5ng Ztng. II. CÁC K+ N-NG S0NG 123C GIÁO D$C — K_ nWng hkp tác v-i bUn bè và mGi ng,Xi xung quanh trong công vi2c chung. — K_ nWng t, duy phê phán. — K_ nWng ra quyTt Z^nh và gihi quyTt vAn Zu. — K_ nWng Zvt m#c tiêu. 60 | MODULE TH 40
 5. III. CÁC PH'(NG PHÁP/K- THU0T D2Y H4C TÍCH C6C — Ph#$ng pháp: + Th-o lu1n nhóm. + D6 án. — K8 thu1t d;y h=c: + ?@ng não. + KhBn tr-i bàn. + Phòng tranh. IV. PH'(NG TI8N D2Y H4C — Ca dao, tKc ngL, truyMn vO hPp tác trong công viMc chung. — GiSy A0, bút d;. — MXu kZ ho;ch ho;t [@ng. V. TI9N TRÌNH D2Y H4C Ti=t 1 A. Khám phá — GV nêu câu h_i, yêu c`u HS c- lcp cùng suy ngh8 và tr- lfi: + Các em &ã t)ng h-p tác v0i b3n bè ho6c v0i ai &ó &9 cùng làm m=t vi>c gì bao gi@ chAa? Có là vi>c gì? + Các em &ã h-p tác v0i nhau nhA thF nào? KFt quI công vi>c ra sao? — HS suy ngh8 và tr- lfi. — GV gici thiMu: Trong cu@c sgng, nhiOu khi chúng ta ph-i cùng vci m=i ng#fi th6c hiMn nhLng nhiMm vK, công viMc chung. ?h hoàn thành tgt nhLng nhiMm vK, công viMc chung [ó, [òi h_i m=i ng#fi ph-i biZt hPp tác vci nhau. V1y thZ nào là hPp tác? C`n hPp tác nh# thZ nào?... Bài ngày hôm nay chúng ta sk cùng nhau tìm hihu. B. K=t nGi Ho"t %&ng 1: Tìm hi0u — Th2 nào là h5p tác? MOc tiêu: HS biZt [#Pc thZ nào là hPp tác. Cách tiFn hành: — GV nêu câu h_i: Theo các em thZ nào là hPp tác? THỰC HÀNH GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG TRONG MỘT SỐ MÔN HỌC Ở TIỂU HỌC | 61
 6. — M#t s& HS trình bày ý ki3n. — GV ghi tóm t:t các ý lên trên b?ng. — H@Ang dCn HS th?o luFn vH tIng ý. — GV k3t luFn: + H!p tác là cùng chung s/c làm vi3c, giúp 67, h8 tr! l:n nhau trong m=t công vi3c, m=t l?nh v@c nào 6ó vì mCc 6ích chung. + NgHIi biKt h!p tác là ngHIi biKt chia sL trách nhi3m, biKt cam kKt và cùng làm vi3c có hi3u quO vPi nhQng thành viên khác trong nhóm. Ho"t %&ng 2: Th-o lu0n v2 l3i ích c7a s: h3p tác. MCc tiêu: HS bi3t L@Mc lMi ích cOa viQc hMp tác. Cách tiKn hành: — GV chia HS thành các nhóm 4 ng@Ti, yêu cVu các nhóm sW dXng kY thuFt KhXn trOi bàn th?o luFn vH lMi ích cOa sZ hMp tác. — Các nhóm trình bày k3t qu?. — Trao L^i, nhFn xét giaa các nhóm. — GV k3t luFn: + Mbi ng@Ti LHu có nhang Licm mdnh và hdn ch3 riêng. SZ hMp tác trong công viQc giúp mgi ng@Ti hb trM, b^ sung cho nhau, tdo nên shc mdnh trí tuQ, tinh thVn và thc chit, v@Mt qua khó khjn, Lem ldi chit l@Mng và hiQu qu? cao hln cho công viQc chung. + Mmt khác, trong xã h#i hiQn Ldi, lMi ích cOa mbi cá nhân, mbi c#ng Lpng LHu phX thu#c vào nhau, ràng bu#c lCn nhau; mbi ng@Ti nh@ m#t chi ti3t cOa m#t cb máy lAn, ph?i vFn hành Lpng b#, nhrp nhàng, không thc hành L#ng Lln ls. + KY njng hMp tác còn giúp cá nhân s&ng hài hoà và tránh xung L#t trong quan hQ vAi ng@Ti khác. Vì vFy, bi3t hMp tác trong công viQc chung là m#t phvm chit quan trgng cOa ng@Ti lao L#ng mAi, là yêu cVu L&i vAi ng@Ti công dân trong m#t xã h#i hiQn Ldi. Ho"t %&ng 3: Tìm hiAu v2 các yêu cDu trong h3p tác. MCc tiêu: HS bi3t L@Mc các yêu cVu trong hMp tác. 62 | MODULE TH 40
 7. Cách ti'n hành: — GV yêu c'u HS d+a trên kinh nghi4m c6a b8n thân v; th8o lu>n các nhóm, li4t kê nhBng vi4c c'n làm DE hFp tác có hi4u qu8. — Các nhóm th8o lu>n và ghi kLt qu8 th8o lu>n ra giMy A0. Sau Dó trOng bày kLt qu8 lên tOPng xung quanh lRp hSc. — C8 lRp cùng Di xem và ghi ý kiLn bình lu>n hoXc bY sung (K] thu>t Phòng tranh). — GV kLt lu>n: `E hFp tác có hi4u qu8, c'n: + Có mbc Dích và mbc tiêu hodt Deng chung c6a nhóm. + Có s+ tôn trSng và hiEu biLt lgn nhau trong nhóm. + Các ý kiLn, ý tOhng c6a tMt c8 thành viên D;u c'n DOFc Dem ra th8o lu>n. + NhBng quyLt Djnh quan trSng c6a nhóm D;u c'n DOFc s+ cam kLt c6a tMt c8 thành viên. + KhuyLn khích và cho phép tMt c8 thành viên tham gia vào hodt Deng chung. Huy Deng DOFc nlng l+c và sh trOPng c6a mSi thành viên trong nhóm. + MSi ngOPi D;u có trách nhi4m trORc s+ thành công hay thMt bdi c6a nhBng s8n phnm do nhóm tdo ra. Ti"t 2 C. Th)c hành Ho/t 01ng 4: Th)c hành h5p tác theo nhóm. M2c tiêu: HS biLt cách l>p kL hodch hFp tác trong nhóm. Cách ti'n hành: — GV DOa ra met ch6 D; (B6o v9 môi tr
 8. ho"c c%a c'ng *+ng. Ví d0: trang trí l5p h7c; t9ng v; sinh tr>?ng h7c; t9 ch@c m't bu9i lD h'i nhE c%a l5p; tuyên truyHn, c9 *'ng trong c'ng *+ng vH bJo v; môi tr>?ng;... VI. T% LI'U • Ca dao: M!t cây làm ch+ng nên non Ba cây ch2m l3i nên hòn núi cao. • M'u k* ho,ch ho,t /0ng chung: Nhóm thNc hi;n:....................................................................................... Tên công vi;c:............................................................................................ M0c *ích công vi;c: .................................................................................. SJn phRm cSn *Tt:..................................................................................... Các thiWt bX và vZt d0ng cSn thiWt:............................................................ Th?i gian thNc hi;n: T[................................... *Wn..................................... KW hoTch c0 th]: STT N+i dung Th6i gian S;n Ng?6i Ng?6i ho3t 5+ng th8c hi:n ph=m ph@ trách phCi hDp 1 ..................... 2 ..................... 3 .................... • Truy6n: Màu cGa cHu vJng M't ngày n7 n9 ra cu'c vãi vã giba các màu scc. Màu Xanh Lá cây l5n tiWng tr>5c tiên: "Tôi chính là màu quan tr7ng nhit. Các bTn thiy *iy, Chúa Tr?i *ã quy *Xnh cây cE *Hu màu xanh. Lá cây clng xanh. Cánh *+ng lúa, ru'ng ngô, các loTi rau, cây mn quJ... tit cJ *Hu xanh. Màu xanh chính là màu n9i bZt nhit trên Trái nit này." 64 | MODULE TH 40
 9. Còn màu Xanh Da tr-i thì ph1n 23i: "Không ph1i v:y, b>n sai r@i. TC mCi là màu quan trFng nhGt. B>n thI nhìn lên bKu tr-i xem: 2ó là màu xanh cPa tC. Hãy nhìn các 2>i dUVng 2i: cWng là màu cPa tC. TGt c1 nhXng gì xung quanh chúng ta, bGt cZ nVi nào b>n nhìn, 2\u là xanh da tr-i c1". Màu Vàng xen vào ngay l:p tZc: "C1 hai c:u 2\u sai. Tôi 2ây mCi là quan trFng nhGt. Các c:u hãy nhìn M`t Tr-i, M`t Trang, nhXng ngôi sao mà xem, tGt c1 nhXng gì có thb chicu sáng 2\u màu vàng c1. Không có ánh sáng thì các c:u sd cheng thGy gì hct...". Màu Da cam ngft l-i: "C1 ba c:u 2\u cheng có ai 2úng. Màu Da cam cPa tC mCi là s3 1. TGt c1 nhXng gì màu cam 2\u có lhi cho sZc khoj, này nhé: cà r3t, bí ngô, trái cam... Ncu không có nhXng thZ 2ó thì cheng ai giX 2Uhc sZc khoj lâu dài c1". Lúc này màu Tím cWng lao vào cuoc tranh lu:n: "Nghe này, tC mCi là màu quan trFng b:c nhGt. TGt c1 các hoàng gia 2\u m`c màu cPa tC. Vua và hoàng h:u 2\u m`c màu Lam Tím 2b chZng tp quy\n lqc." Brng nhiên c1 nhóm nghe thGy mot ticng sGm r\n vang. R@i mUa ào ào tCi. Mot giFng nói lCn và trKm vang tCi tai các màu: "Hãy ngtng cãi vã, nfm tay nhau l>i và 2cn 2ây mau!". Và kìa, b>n nhìn thGy lGp lánh trên bKu tr-i là mot d1i màu sfc vô cùng diwm lx mà vj 2yp huy hoàng cPa nó vUht xa bGt cZ mot màu nào ncu 2Zng riêng lj mot mình. Bzi vì các màu sfc khác nhau 2ó cùng kct l>i trong mot sq hoà hhp tuyxt v-i, chúng trz thành mot thZ kì dixu hVn chính b1n thân chúng — chúng 2ã trz thành CKu V@ng! Ngu@n: “Tài li%u H(c *+ cùng chung s1ng, UNESCO Hàn Qu1c” ● Truy$n: Con ki&n và con b+ câu Ki#n %ang ki#m m*i ven sông, nó khát n45c quá bèn cúi xu=ng sông. Không may, tr4At chân, ki#n bC rDi xu=ng sông và dòng n45c cu=n nó ngày mHt xa bI. May sao lúc %ó có mHt chú b* câu %ang %Mu trên cành cây nhìn xu=ng, liPn ném mHt chi#c lá xu=ng n45c. Ki#n leo lên lá, men theo cu=ng, bò vào bI, thoát nRn. Ki#n rSt bi#t Dn b* câu. MHt hôm, ki#n %ang ki#m m*i trong rTng thì thSy ng4Ii %i sUn %ang d4Dng cung lên %Cnh bVn chim b* câu. B* câu vô tình không hay, vXn ung dung %Mu trên cành cây rYa lông, rYa cánh. Ki#n liPn bò nhanh lRi %=t vào chân ng4Ii %i sUn mHt cái rõ %au. Ng4Ii Sy quUng cung xu=ng. Nghe ti#ng %Hng, b* câu liPn bay %i thoát ch#t. THỰC HÀNH GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG TRONG MỘT SỐ MÔN HỌC Ở TIỂU HỌC | 65
 10. 3. CÁC HOẠT ĐỘNG Hoạt động 1: Tìm hiểu cấu trúc một kế hoạch bài học tăng cường giáo dục kĩ năng sống. — Nghiên c)u c+u trúc v0 mô c3a k6 ho8ch bài h;c môn n?ng sAng cho h9c sinh trong nhà tr./ng phL thông, mUc VI.5. Các bR?c thpc hibn mDt bài giáo dUc KNS. — So sánh v?i mUc IV. TiQn trình dSy h9c c3a k6 ho8ch bài h;c môn
 11. 4. PHẢN HỒI CHO CÁC HOẠT ĐỘNG a. Phản hồi cho hoạt động 1 1) K# ho'ch bài h,c -./c thi#t k# bao g4m các m7c l9n sau: I. M7c tiêu bài h,c: NhCm xác -Enh các yêu cGu mà HS cGn phKi -'t -./c sau khi h,c xong bài. II. Các KNS -./c giáo d7c: NhCm xác -Enh các KNS c7 thN -./c giáo d7c cho HS qua bài h,c. III. Các ph.Png pháp và kR thuSt d'y h,c tích cUc: NhCm xác -Enh các ph.Png pháp và kR thuSt d'y h,c có thN sW d7ng -N giáo d7c các KNS nêu trên cho HS. IV. Tài li[u và ph.Png ti[n: NhCm xác -Enh các tài li[u và ph.Png ti[n d'y h,c cGn thi#t mà GV và HS cGn phKi chu]n bE -N sW d7ng cho vi[c d'y và h,c bài c7 thN này. V. Ti#n trình d'y h,c: NhCm xác -Enh các giai -o'n, các ho't -`ng d'y h,c c7 thN trong quá trình d'y h,c bài h,c. VI. T. li[u: NhCm cung cap cho GV: n`i dung Phi#u h,c tSp cá nhân, Phi#u giao vi[c cho các nhóm, thông tin, truy[n, tình hueng, tr.fng h/p -iNn hình, ca dao, t7c ngg, bài thP, bài hát, tranh Knh... có liên quan -#n n`i dung bài h,c -N GV tham khKo, lUa ch,n và sW d7ng m`t cách linh ho't trong quá trình d'y h,c. 2) So sánh giga k# ho'ch bài h,c theo h.9ng tjng c.fng KNS và k# ho'ch bài h,c truykn theng: — miNm gieng nhau: mku có các m7c l9n nh.: m7c tiêu bài h,c, tài li[u và ph.Png ti[n, ti#n trình d'y h,c và t. li[u. — miNm khác nhau: K# ho'ch bài h,c theo h.9ng tjng c.fng KNS có thêm 2 m7c m9i, -ó là: các KNS -./c giáo d7c; ph.Png pháp và kR thuSt d'y h,c tích cUc. b. Phản hồi cho hoạt động 2 — M7c tiêu bài h,c bao g4m nhgng m7c tiêu c7 thN vk ki#n thoc, vk kR njng, hành vi và vk thái -`. — Các m7c tiêu không chung chung mà -./c dipn -'t bCng nhgng -`ng tq c7 thN, phù h/p v9i trình -` và -sc -iNm cta HS tiNu h,c, có thN -Enh l./ng, -o, -#m -./c. Ví d7 nh.: nêu -./c..., trình bày -./c, kN -./c, li[t kê -./c..., so sánh -./c..., -ánh giá -./c..., làm -./c..., thUc hi[n -./c..., vSn d7ng -./c..., có kR njng..., tU tin trong vi[c..., có trách nhi[m -ei v9i... THỰC HÀNH GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG TRONG MỘT SỐ MÔN HỌC Ở TIỂU HỌC | 67
 12. c. Phản hồi cho hoạt động 3 * Ti$n trình d+y h-c c/a k$ ho+ch bài h-c theo h67ng t9ng c6:ng KNS >6?c chia thành 4 giai >o+n/4 b67c l7n, >ó là: — Khám phá — K$t nJi — ThKc hành/LuyNn tOp — VOn dQng * MQc >ích và cách thKc hiNn c/a mUi giai >o+n nh6 sau: Các b%&c M(c )ích Cách th-c hi/n 1. Khám phá Kích thích h-c sinh tK GV (cùng v7i HS) thKc hiNn tìm hiWu xem các em >ã ho+t >bng (có tính chgt trhi bi$t gì, có kinh nghiNm, nghiNm). ki$n thZc, k[ n9ng gì v\ GV >it các câu hki nhlm g?i bài s]p >6?c h-c. l+i nhmng hiWu bi$t, kinh nghiNm Giúp GV tìm hiWu /xác >ã có c/a HS liên quan >$n bài >anh thKc tr+ng ki$n thZc, h-c m7i. kinh nghiNm, k[ n9ng, thái GV giúp HS xp lí/phân tích >b... >ã có c/a HS v\ nbi các hiWu bi$t hoic trhi nghiNm dung bài h-c tr67c khi gi7i c/a h-c sinh, tq chZc và phân lo+i thiNu bài m7i. chúng. 2. K7t n8i Gi7i thiNu thông tin, ki$n GV gi7i thiNu mQc tiêu bài h-c thZc và k[ n9ng m7i và k$t nJi chúng v7i các vgn >\ >ã thông qua viNc t+o “ctu chia sx y giai >o+n 1. nJi” liên k$t gima cái HS GV h67ng d{n HS thKc hiNn “>ã bi$t” và cái HS “ch6a các ho+t >bng >W khám phá các bi$t”. Ctu nJi này sw k$t ki$n thZc và k[ n9ng m7i. nJi kinh nghiNm hiNn có KiWm tra xem ki$n thZc và k[ c/a h-c sinh v7i nbi dung n9ng m7i >ã >6?c cung cgp toàn bài h-c m7i. diNn và chính xác ch6a. Nêu ví dQ khi ctn thi$t. 3. Th-c hành/ T+o c| hbi cho h-c GV thi$t k$/chu~n ba ho+t Luy/n t@p sinh thKc hành vOn dQng >bng mà theo >ó yêu ctu HS phhi ki$n thZc và k[ n9ng m7i sp dQng ki$n thZc và k[ n9ng m7i. vào mbt bJi chnh/ hoàn HS làm viNc theo nhóm, cip chnh/ >i\u kiNn có ý hoic cá nhân >W hoàn thành 68 | MODULE TH 40
 13. Các b%&c M(c )ích Cách th-c hi/n ngh#a, t()ng t* nh( b,i nhiIm vJ. c/nh/hoàn c/nh m4u. GV giám sát tMt c/ m
 14. khám phá, HS ph&i h(i t*+ng, ph&i suy ngh1 và chia s6 ho8c ph&i cùng tham gia các hong mang tính ch@t tr&i nghiBm. a. KEt nFi: K't n*i t*Hng =*Hng vIi phJn phát tri-n bài m0i cKa các b*Ic lên lIp truyOn thFng nh*ng cách thPc hiBn ph&i trên cH s+ liên kEt giRa nhRng kiEn thSc, k1 nTng, kinh nghiBm HS =ã có vIi cái HS ch*a biEt và cJn biEt. b. ThPc hành/luyBn tYp: Th2c hành/luy8n t9p t*Hng =*Hng vIi phJn C;ng c* cKa các b*Ic lên lIp truyOn thFng nh*ng không ph&i là HS ch[ cJn tr& l\i các câu h^i do GV =*a ra mà trong giai =oi dung: V9n d?ng là tk chSc cho HS thPc hiBn các hong =b vYn dcng kiEn thSc, k1 nTng =ã hec trong nhRng tình huFng/bFi c&nh mIi ho8c tình huFng thPc tiln. Còn hoAt BCng ti'p n*i có thb nh* vYy ho8c có thb ch[ =Hn thuJn yêu cJu HS hec bài, làm bài tYp trong SGK... 5. ĐÁNH GIÁ NỘI DUNG 1 Hãy so sánh giRa c@u trúc m>t kE ho
 15. Nội dung 2 PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ KẾ HOẠCH BÀI HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC KNS ĐÃ THIẾT KẾ 1. THÔNG TIN NGUỒN CHO NỘI DUNG 2 M!t s% k' ho*ch bài h/c các môn h/c theo h56ng t8ng c59ng giáo d;c KNS cho HS: 1.1. Môn Tiếng Việt (Lớp 5) Tập đọc: NHỮNG CON SẾU B ẰNG GIẤ Y (1 tiết ) I. M$C TIÊU BÀI H,C H!c xong bài này, HS có kh1 n2ng: 1. #$c trôi ch+y, l/u loát toàn bài: — #$c 8úng tên ng/
 16. IV. PH&'NG TI+N D-Y H/C 1. Tranh minh ho+ bài ./c trong SGK. Tranh, 7nh v9 th7m ho+ chi:n tranh h+t nhân, v9 v< n= bom nguyên tA (GV và HS sFu tGm). 2. MKt l/ hoa tFMi .Nt lên bàn — tFPng trFng cho .ài tFQng niRm nhSng n+n nhân bT bom nguyên tA sát h+i (dùng khi HS tr7 lYi câu hZi 4). 3. B7ng ph< vi:t .o+n v_n cGn hF`ng dan HS luyRn ./c dibn c7m. V. TI1N TRÌNH D-Y H/C 1. Ki7m tra bài c? 2. Bài mBi a. Khám phá — GV gi`i thiRu tranh minh ho+ chc .idm Cánh chim hoà bình, nKi dung các bài h/c trong chc .idm (b7o vR hoà bình, vun .fp tình hSu nghT giSa các dân tKc). HF`ng dan HS quan sát tranh, 7nh minh ho+ bài ./c Nh.ng con s1u b3ng gi4y (hình 7nh Xa-xa-cô .ang glp s:u, tFPng .ài tFQng nh` nhSng n+n nhân bT bom nguyên tA sát h+i Q Hi-rô-si-ma). — GV gi`i thiRu: Bài ./c Nh.ng con s1u b3ng gi4y kd v9 mKt b+n nhZ ngFYi Nhot là n+n nhân .áng thFMng cca chi:n tranh và bom nguyên tA. Bài ./c sp giúp các em hidu th7m ho+ cca chi:n tranh h+t nhân, giúp các em h/c cách chia ss, c7m thông v`i nti blt h+nh cca các n+n nhân bT bom nguyên tA sát h+i. — HS gi`i thiRu nhSng tranh, 7nh các em .ã sFu tGm .FPc (theo yêu cGu trF`c .ó cca GV) v9 v< n= bom nguyên tA, v9 th7m ho+ chi:n tranh h+t nhân, nói .i9u các em bi:t v9 th7m ho+ cca chi:n tranh h+t nhân. b. K)t n,i * Luy8n 9:c — GV vi:t b7ng và hF`ng dan HS ./c .úng sw liRu 100.000 ngFYi (mKt tr_m ngàn ngFYi); tên ngFYi, tên .Ta lí nF`c ngoài (Xa-xa-cô Xa-xa-ki, Hi-rô-si-ma, Na-ga-xa-ki). — MKt HS giZi (hoNc 2 HS ti:p nwi nhau) ./c toàn bài trF`c l`p. — T{ng twp 4 HS ti:p nwi nhau ./c trF`c l`p t{ng .o+n cca bài (./c 2, 3 lFPt). Có thd chia bài thành 4 .o+n: 72 | MODULE TH 40
 17. o"n 1: M( ném bom nguyên t1 xu3ng Nh6t B8n. o"n 2: H6u qu8 mà 2 qu8 bom >ã gây ra. o"n 3: Khát vGng s3ng cJa Xa-xa-cô Xa-xa-ki. o"n 4: QRc vGng hoà bình cJa HS thành ph3 Hi-rô-si-ma. Khi HS >Gc, GV kYt hZp s1a l\i cho các em (v_ phát âm, cách ng`t ngha giGng...). Sau lcZt >Gc vd, GV giúp HS hifu nhgng th ngg >cZc chú gi8i trong SGK (bom nguyên t*, phóng x0 nguyên t*, truy2n thuy3t). — Thng ckp HS luyln >Gc. — GV >Gc dinn c8m bài von vRi giGng trpm, buqn; nhsn giGng nhgng th ngg miêu t8 h6u qu8 nkng n_ cJa chiYn tranh h"t nhân, khát vGng s3ng cJa cô bé Xa-xa-cô, mt cRc hoà bình cJa thiYu nhi. * Tìm hi8u bài GV tu chvc cho HS c8 lRp tr8 lwi các câu hxi trong SGK dcRi sy hcRng dzn cJa GV hokc chia lRp thành các nhóm >f HS tìm hifu n|i dung, ý ngh(a cJa bài >Gc. Sau >ó, >"i diln các nhóm thi tr8 lwi các câu hxi trcRc lRp. Cng có thf mwi m|t HS nêu câu hxi cho các b"n tiYp n3i nhau tr8 lwi. VRi câu hxi 4, cpn chGn m|t hình thvc tu chvc d"y hGc gây sn tcZng. DcRi >ây là gZi ý nhgng câu tr8 lwi: Câu hã gsp nhgng con sYu bƒng gisy g1i tRi Xa-xa-cô). 3b) Các b0n nh< Vã làm gì V8 bày t< nguyYn vJng hoà bình? (Khi Xa-xa-cô chYt, các b"n >ã quyên góp ti_n xây tcZng >ài tc†ng nhR nhgng n"n nhân b bom nguyên t1 sát h"i. Chân tcZng >ài kh`c THỰC HÀNH GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG TRONG MỘT SỐ MÔN HỌC Ở TIỂU HỌC | 73
 18. nh"ng dòng ch" th) hi+n mong mu/n c0a các b4n: th6 gi7i này mãi mãi hoà bình). c. Th%c hành * Th$ hi&n s) c+m thông: — GV nêu câu hCi 4: N2u 456c 47ng tr59c t56ng 4ài, em s= nói gì v9i Xa-xa-cô? — GV có th) tF chGc cho HS thJc hành nói lLi cMm thông, chia sQ v7i Xa-xa-cô nhV sau: — GV lVu ý HS: Các em cZn tV[ng tV\ng mình ]ang ]Gng trV7c tV\ng ]ài tV[ng nh7 nh"ng n4n nhân b_ bom nguyên t` sát h4i, các em mu/n nói ]iau gì ]ó v7i Xa-xa-cô? Bi6t nói lLi cMm thông, chia sQ, làm d_u ndi ]au c0a ngVLi khác là mft trong nh"ng kg nhng giao ti6p rjt cZn thi6t v7i con ngVLi. LLi cMm thông, chia sQ cZn ]V\c nói v7i thái ]f chân thành, gilng trZm lmng, nghiêm trang. — HS suy nghg va nh"ng ]iau mình mu/n nói. — GV ]nt lên bàn ll hoa tVoi (tV\ng trVng cho ]ài tV[ng ni+m); mLi 1, 2 HS nói (làm mtu) trV7c l7p. GV nhun xét va lLi nói, tV th6, thái ]f bi)u hi+n niam thVong ti6c ]/i v7i Xa-xa-cô, sJ chm ghét chi6n tranh... — HS ti6p n/i nhau nói lLi cMm thông, chia sQ v7i Xa-xa-cô (Ví dx: Xa-xa-cô oi, tôi rjt ti6c thVong b4n và chm ghét chi6n tranh ]ã làm b4n phMi ch6t./ Cái ch6t c0a b4n làm chúng tôi hi)u sJ tàn b4o c0a chi6n tranh./ TV\ng ]ài này nhmc nh[ chúng tôi phMi ]oàn k6t ch/ng l4i nh"ng kQ thích chi6n tranh./ Cái ch6t c0a b4n nhmc nh[ chúng tôi phMi bi6t yêu hoà bình, bMo v+ hoà bình trên trái ]jt...). — HS nói va ý nghga c0a câu chuy+n (Câu chuy+n nói va cái ch6t ]áng thVong c0a mft n4n nhân chi6n tranh, th) hi+n mong mu/n hoà bình c0a trQ em trên toàn th6 gi7i./ Câu chuy+n t/ cáo tfi ác hu| di+t c0a chi6n tranh h4t nhân, nói lên khát vlng s/ng, khát vlng hoà bình c0a trQ em toàn th6 gi7i...). * Luy&n 4Hc diJn c+m: GV hV7ng dtn cM l7p luy+n ]lc di}n cMm mft ]o4n c0a bài vhn theo quy trình ]ã hV7ng dtn. Có th) chln ]o4n 3. Chú ý: — Nhjn gilng các t ng": tKng ngày còn lNi, ngây thP, mQt nghìn con s2u, khTi b&nh, lVng l=, t9i tWp gYi, ch2t, 644 con. 74 | MODULE TH 40
 19. — Ngh% h&i: Cô bé ngây th' tin vào m3t truy7n thuy8t nói r:ng/ n8u g? m)t nghìn con s.u b:ng giHOc qua giV hUc (Ví d[: Bài hUc giúp em bi8t m3t câu chuy_n r3ng v7 m3t nan nhân c?a bom nguyên tc./ Bài hUc giúp em hidu heu qu` lâu dài c?a chi8n tranh hat nhân./ Bài hUc giúp em bi8t v7 m3t truy7n thuy8t la c?a Nhet B`n./ Bài hUc rèn cho em có kh ning bày tj sk chia sl, c`m thông vNi nhRng con ngHVi bUc bài vin; vi8t m3t >oan thH ngrn cho cô bé Xa-xa-cô, bày tj ni7m thH&ng ti8c Xa-xa-cô. 1.2. Môn Đạo đức (Lớp 5) Bài 11: EM YÊU TỔ QUỐC VIỆT NAM I. M$C TIÊU BÀI H,C H!c xong bài này HS có kh0 n1ng: — Bi5t T8 qu;c c
 20. IV. PH&'NG TI+N D-Y H/C — Tranh 'nh, b*ng cát-xét, 23a hình, bài vi8t, bài th9, bài hát v: T; qu>c Vi@t Nam và tình yêu T; qu>c Vi@t Nam. V. TI1N TRÌNH D-Y H/C Ti5t 1 1. Khám phá Ho"t %&ng 1: HS nghe b/ng bài hát “Vi5t Nam — T: qu=c tôi” — GV bGt b*ng cho HS cùng nghe b*ng bài hát Vi#t Nam — T* qu-c tôi. — HMi: Bài hát nói v: 2i:u gì? — K8t luGn: Bài hát nói v: tình yêu T; qu>c Vi@t Nam. Ho"t %&ng 2: Tìm hiCu — HiCu biEt cFa HS vH T: qu=c Vi5t Nam. — GV vi8t 2 tU Vi@t Nam lên trên b'ng và nêu câu hMi 2Wng não: Các em 2ã bi8t nhZng gì v: T; qu>c Vi@t Nam c[a chúng ta? (G^i ý: Có các danh lam thang c'nh nào? Có các di s'n nào 2c^c th8 gidi công nhGn? Có các vf anh hùng dân tWc nào? Có các thành tgu phát triin v: chính trf, kinh t8, v*n hoá, giáo dlc, khoa hmc — k3 thuGt, ngoni giao, tôn giáo... nào n;i bGt? Ncdc ta còn gpp nhZng khó kh*n nào? — HS suy ngh3 và phát biiu nhanh, GV kq b'ng và ghi tóm tat ý ki8n c[a HS theo tUng clm nWi dung. 2. K5t n?i Ho"t %&ng 3: ThKo luMn lNp. M2c tiêu: — HS bi8t 2c^c mWt s> nét 2pc trcng v: T; qu>c Vi@t Nam. — HS 2c^c rèn kuy@n k3 n*ng xác 2fnh giá trf, k3 n*ng xs lí thông tin, k3 n*ng trình bày suy ngh3, ý tctng. Cách ti8n hành: — GV yêu cuu HS tg 2mc các thông tin t trang 34, SGK xno 2yc 5. — GV gidi thi@u thêm mWt s> tranh 'nh, b*ng hình v: 2{t ncdc và con ngc|i Vi@t Nam. — Th'o luGn ldp: + Qua các thông tin trên, em có c'm ngh3 nhc th8 nào v: 2{t ncdc và con ngc|i Vi@t Nam. 76 | MODULE TH 40
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2