intTypePromotion=3

Module Mầm non 36: Sáng kiến kinh nghiệm trong giáo dục mầm non - Đinh Văn Vang

Chia sẻ: Nguyễn Thị Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:73

0
829
lượt xem
121
download

Module Mầm non 36: Sáng kiến kinh nghiệm trong giáo dục mầm non - Đinh Văn Vang

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Module Mầm non 36: Sáng kiến kinh nghiệm trong giáo dục mầm non giúp người học thấy được vai trò/sự cần thiết của sáng kiến kinh nghiệm, việc tích lũy kinh nghiệm, viết, phổ biến và vận dụng sáng kiến kinh nghiệm trong công tác chăm sóc - giáo dục trẻ em; trang bị cho người học những kiến thức và kĩ năng tích lũy kinh nghiệm,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Module Mầm non 36: Sáng kiến kinh nghiệm trong giáo dục mầm non - Đinh Văn Vang

 1. 59 | NON MÇM CôD O¸IG GNORT MÖIHGN HNIK NÕIK GN¸S 63 nm ELUDOM GNAV NĂV HNI Đ
 2. 63 NM ELUDOM | 69 .non m m c d oáig cát gnôc gnort m ihgn hnik n ik gnás a c òrt iav àv non m m c d oáig gnort m ihgn hnik n ik gnás i ol các c m N + c ht n iK — ểht ụ c u êit cụM .2 .non m m i ut a l me rt c d oáig — cós m hc n it c ht oàv m ihgn hnik n ik gnás gn d n v ,n ib hp àv t iv ,m ihgn hnik y l hcít gn n k àv c ht n ik gn hn c h i gn ohc b gnart ;me rt c d oáig — cós m hc cát gnôc gnort m ihgn hnik n ik gnás gn d n v àv n ib hp ,t iv ,m ihgn hnik y l hcít c iv ,m ihgn hnik n ik gnás a c t iht n c s/òrt iav c y ht c h i gn ohc púig yàn u il iàT gn uh c u êit cụM .1 UÊI T CỤM .B .me rt c d oáig — cós m hc cát gnôc gnort m ihgn hnik n ik gnás gn d n v ihk ý u l gn hn non m m nêiv oáig ohc gn h hn gn c i ht gn .non m m c d oáig gnort m ihgn hnik n ik gnás gn d n v àv n ib hp ,m ihgn hnik n ik gnás t iv gn n k àv c ht n ik gn hn ;non m m c d oáig gnort m ihgn hnik n ik gnás a c òrt iav c m n nêiv oáig ohc púig s yàn u il iàT .gnút gnúl u ihn p g nêiv oáig tí gnôhk ìht p ihgn gn i t ón n ib hp àv ó c h iàb iahk n irt c iv v ,ó gn t oh c hc t c iv v m ihgn hnik n ik gnás t m t iv gn hN .c màl nêiv oáig u ihn oac uq u ih óc c h iàb t m iahk n irt ,n d p h gn t oh t m c hc T .non m m nêiv oáig i m i v i t iht p c i h iò t m àl me rt c d oáig — cós m hc cát gnôc gnort m ihgn hnik n ik gnás gn d n v àv n ib hp ,m ihgn hnik n ik gnás t iv y v oD .c rt i i gn gn hn ,p ihgn gn a c m ihgn hnik t c l t hc c oh nâht n b a c m ihgn hnik t túr cú c y o t gnás S .c d oáig àhn a c o t gnás s óc n c u c d oáig gn t oh i m ,c h iàb i M .”…o t gnás hgn gn hn gnort t hn o t gnás ,ýuq oac hgn gn hn gnort t hn ýuq oac hgn àl c h y d hgN“ :hn gn hk ã gn n V m hP gn t hT i ht hniS NA UQ GNỔ T UỆIH T IỚ IG .A
 3. 79 | NON MẦM CỤD OÁIG GNORT MỆIHGN HNIK NẾIK GNÁS .non m m c d oáig cát gnôc gnort nâht n b a c m ihn hcárt àl a v , v m ihn àl a v p ihgn gn a c m ihgn hnik n ik gnás i h c h àv m ihgn hnik n ik gnás n ib hp ,m ihgn hnik n ik gnás t iv ,m ihgn hnik y l hcít c iv ioC + .m ihgn hnik n ik gnás t iv àv t k gn t u il t óc nâht n b a c c d oáig n it c ht àv oáb hcás ,u il iàt c auq m ihgn hnik y l hcít c ht ý óC + .non m m c d oáig gn l t hc oac gnân gn gn gnôhk m hn p ihgn gn a c m ihgn hnik i h c h ,i m gn t ý gn hn iòt mìt c ht ý óC + iáhT — .t r õr uq u ih i l gnam àv hnìrt yuq gnú oeht non m m c d oáig n it c ht oàv m ihgn hnik n ik gnás gn d n v àv n ib hp t iB + .c h aohk gnohp n v àv í l p h cúrt u c i v m i hgn hni k n ik gnás n b c t iv m ihgn hnik n ik gnás t iv àv t k gn t hnìrt yuq c gn d n V + .m ihgn hnik n ik gnás n nauq nêil nauq hc ,nauq hcáhk n ik u i gn hn ;non m m c d oáig n it c ht àv n ul íl c ht irt y l hcít p h ùhp c ht hnìh các n hc a l t iB + gn n K — .non m m c d oáig gnort m ihgn hnik n ik gnás gn d n v àv n ib hp hnìrt n it ;non m m c d oáig n it c ht oàv m ihgn hnik n ik gnás gn d gn àv n ib hp c ht hnìh các c m N + .m ihgn hnik n ik gnás t m t iv ihk u c uêy gn hn ;m ihgn hnik n ik gnás n b t m a c cúrt u c ;m ihgn hnik n ik gnás t iv àv t k gn t hnìrt yuq c m N + .non m m c d oáig gnort m ihgn hnik y l hcít hnìrt yuq àv gnud i n ;m ihgn hnik n ik gnás t iv àv t k gn t gnort m ihgn hnik y l hcít a c gn rt nauq m t c u iH +
 4. 63 NM ELUDOM | 89 n hp póg ,gn ht gnôht páhp n ib gn hn a c hc n h ,n hk óhk gn hn c c hp c hk ã i m páhp n ib gn hn gn b ,gn t oh gnort c y l hcít t iv i gn àm gn n k ,c ht irt gn hn àl m ihgn hnik n ik gnáS .non m m c d oáig ,cós m hc cát gnôc n it c ht t túr cú c me rt c d oáig c ht irt gn hn àl non m m c d oáig gnort m ihgn hniK . hgn ý gnort nòc yah hn d c iv gn hn àl i hp gnôhk hc , t c ht gnort m ihgn m ik c ã , uq t k óc ã ,màl ã ,y ht ã ,ehgn ã c iv gn hn i t ión àl m ihgn hnik i t ión ,y v hN .i gn i m ohc n it c ht c h iàb hnàht rt , t c ht màl c iv t ,ehgn iat y ht t m u i gn hn t t k cú c c ht irt gn hn àl ó .óc àm m ihgn i rt od , t c ht i v cúx p it od t ib u ih gn hn àl m ihgn hniK . uq u i h óc àv i l n uht h các t m ar n id me rt c d oáig ,cós m hc c h c t c iv ohc màl ) non m m gn rt rt ohc …,p t c h gn t oh ,i hc iuv gn t oh( non m m rt ohc c d oái g gn t oh các c hc t àv cós m hc c iv v i m gn t ý/i m n ik ý gn hn àl non m m c d oáig cát gnôc gnort n ik gn áS .n h uq u ih i l gnam àv i l n uht hnàh n it gn t oh ohc màl gn t oh gnort i m gn t ý/i m n ik ý àl n ik g náS ?ìg àl m ihgn hnik n ik gnáS n ugn nit gnôhT .2.1 .non m m c d oáig gnort m ihgn hnik n ik gnás a c òrt iav àv non m m c d oáig m ihgn hnik n ik gnás i ol các ;m ihgn hnik n ik gnás m in iáhk c u ih c h i gn púiG gn t oh uê it c M .1.1 )t it 1( non m m c d oáig gnort m ihgn hnik n ik gnás a c òrt iav u ih mìT .1 gn t oH NON M M C D OÁIG GNORT M IHGN HNIK Y L HCÍT ÀV M IHGN HNIK N IK GNÁS A C ÒRT IA V 1 g nud i ộN GN UD I Ộ N .C
 5. 99 | NON MẦM CỤD OÁIG GNORT MỆIHGN HNIK NẾIK GNÁS :àl ht C .me rt c d oáig ,cós m hc cát gnôc uq u ih oac gnân c iv gnort ýuq c h iàb àl ón y v oD .non m m c d oáig íl n uq b nác t c oh non m m nêiv oáig t ar t iv c ,non m m c d oáig c v hn l gnort o t gnás gn oal n it c ht t túr cú c c ht irt gn hn àl non m m c d oáig m ihgn hnik n ik gnás ,t ib ã at gnúhc hN non m m c d oáig gnort m ihgn hnik n ik gnás a c òrt iaV .)m ihgn hnik n ik gnás iàt ( c h aohk t m hn non m m c d oáig n it c ht gnort iahk n irt c yàn m ihgn hnik n ik gnás i M … — .)…i hc ,gnùd màl ,m t u s v ;yàgn gn h t oh hnis hc n ih c ht c iv v ;p t c h gn t oh ;i hc iuv gn t oh ;t v i v gn t oh c hc t v ;n nóm n ib hc v( non m m i ut a l me rt c d oáig ,cós m hc gn t oh các c hc t v m ihgn hnik n ik gnáS — .)…,c d oáig gn l c l các p h i hp ;non m m c d oáig ohc c l n ugn các gn yuh( c d oáig aóh i h ãx cát gnôc v m ihgn hnik n ik gnáS — .non m m gn rt a c t hc t v s c gn d s ,íl n uq ,m s aum c iv v m ihgn hnik n ik gnáS — .)…,c d oáiG gnòhP b nác ,gn rt u ih a c( non m m gn rt a c gn t oh các iahk n irt ,o hc ,íl n uq cát gnôc v m ihgn hnik n ik gnáS — .non m m c d oáig íl n uq b nác àv non m m nêiv oáig gn i gn l t hc oac gnân v m ihgn hnik n ik gnáS — :uas hn ht C ...non m m c d oáig ,cós m hc gnud i n i m i c iv gnort ;non m m c d oáig aóh i h ãx cát gnôc gnort m ihgn hnik n ik gnás ;non m m c d oáig íl n uq b nác àv non m m nêiv oáig gn i gn l t hc oac gnân gn d i b ;non m m c d oáig íl n uq gn t oh i m i c iv gnort m ihgn hnik n ik gnás àl ó .gn d a àv úhp gnohp gnùc ôv non m m c d oáig gnort m ihgn hnik n ik gnáS non m m c d oáig c v hn l gnort p g gn ht m ihgn hnik n ik gnás i ol s t M .non m m c d oáig uq u ih t r õr oac gnân n hp póg ,gn ht gnôht páhp n ib gn hn a c hc n h ,n hk óhk gn hn c c hp c hk ã i m páhp n ib gn hn gn b ,me rt c d oáig ,cós m hc cát gnôc gnort c y l hcít )non m m c d oáig íl n uq b nác ,non m m nêiv oáig( t iv i gn àm gn n k ,c ht irt gn hn àl non m m c d oáig gnort m ihgn hnik n ik gnáS .gn t oh gnort t r õr uq u ih oac gnân
 6. 63 NM ELUDOM | 00 1 gnort t m s t m yah t m c hc t c iv auq t k cú c gn n k ,c ht irt gn hn àl gn ht m ihgn hnik n ik gnás ,gn r ý u l i hp n c gn C .)c t ã uq hnàht gn hn i v gnòl gn b gnôhk ,gn t oh c hc t páhp n ib ,páhp gn hp n it i c c ht ý óc nôul ;m ihgn hnik túr cú c u ;gn l k hcác t m náot hní t c u c d oáig gn t oh i m( c h aohk hcác t m me rt c d oáig ,cós m hc gn t oh các c hc t neuq ióht non m m nêiv oáig i gn hnàht hnìh nòc nêyux gn ht m ihgn hnik n ik gnás t iv àv t k gn t ,y l hcít i ht gn .)m ihgn hnik n ik gnás a c ht hc( nêiv oáig hníhc a c àl t h c rt ,cát gnôc uq u ih oac gnân àm y v od ,n irt táhp c v p ihgn ,nôm nêyuhc hnìrt ,oac gnân c nêiv oáig a c c h aohk u c nêihgn gn n k àm y v oD .c c hcít ,gn hc hcác t m m i hgn hni k n ik gnás t iv àv t k gn t ,m ihgn hnik y l hcít ,m ihgn hnik n ik gnás iahk n irt àv gn d yâx ,m ihgn hnik n ik gnás iàt hn cáx i hp nêiv oáig i gn m ihgn hnik n ik gnás c t iv .nêiv oái g i gn a c v m i hn t m àl m ihgn hnik n ik gnás t i V — .me rt c d oáig ,cós m hc c iv gnort t m u i hn n it c ht àv n ul íl v hcí b ,úhp gnohp ni t gnôht u ihn p c gnuc s ón nên ,n it nêit c d oáig v n các a c n id nàot i gn t m ihgn hnik n ik gnás gn hn àl t ib c ,t m u ihn ,gn hnis c ht irt gn hn àl gn ht m i hgn hnik n ik gnáS — .c d oáig uq u ih oac gnân c c d oáig c ht hcác ,páhp n ib gn hn a c hc n h gn hn c c hp c hk non m m c d oáig íl n uq b nác ,non m m nêiv oáig púig ,n it c ht rt áig u ihn óc s m ihgn hnik n ik gnás ,y v oD .c d oáig uq u ih c oac gnân ã nên gn ht gnôht c ht hcác ,páhp n ib gn hn n h t iv u i m gn t oh hnìrt yuq àv c ht hcác ,páhp n ib gn d s c iv t túr cú c gn n k ,c ht irt gn hn àl m ihgn hnik n ik gnáS — .)hnìm v n a c( hnìm p l a c n it c ht oàv m ihgn hnik n ik gnás o t gnás hcác t m gn d n v c ht hcác m ik mìt ó s c nêrt ,hnìm a c nauq hc àv nauq hcáhk n ik u i i v u ihc i àv )m ihgn hnik n ik gnás óc i gn( p ihgn gn a c m ihgn hnik n ik gnás n ih c ht hnìrt yuq ,páhp n ib ,páhp gn hp ,gnud i n u c nêihgn )non m m c d oáig s c c oh( non m m nêiv oáig ,m ihgn hnik n ik gnás n b oàv a D .hnìm v n non m m c d oáig ,cós m hc uq u ih oac gnân m hn ) ht óc n ik u i gnort( gn d n v ,p t c h ,o hk maht non m m c d oáig s c các u il iàt t m àl óN —
 7. 101 | NON MẦM CỤD OÁIG GNORT MỆIHGN HNIK NẾIK GNÁS …;non m m c d oáig ,cós m hc gnud i n i m i c iv gnort ;non m m c d oáig aóh i h ãx cát gnôc gnort m ihgn hnik n ik gnás ;non m m c d oáig íl n uq b nác àv non m m nêiv oáig gn i gn l t hc oac gnân gn d i b ;non m m c d oáig íl n uq gn t oh i m i c iv gnort m ihgn hnik n ik gnás àl ó :gn d a àv úhp gnohp gnùc ôv non m m c d oáig gnort m ihgn hnik n ik gnáS .non m m c d oáig uq u ih t r õr oac gnân n hp póg ,gn ht gnôht páhp n ib gn hn a c hc n h ,n hk óhk gn hn c c hp c hk ã i m páhp n ib gn hn gn b me rt c d oáig ,cós m hc cát gnôc gnort c y l hcít )non m m c d oáig íl n uq b nác ,non m m nêiv oáig( t iv i gn àm gn n k ,c ht irt gn hn àl non m m c d oáig gnort m ihgn hnik n ik gnáS i h n hp nit gnôhT .4.1 .hnìm v n oàv cáhk gn hp a a c ,cáhk i gn a c m ihgn hnik n ik gnás gn d n v ihk ý u l m i gn hN ;non m m c d oáig cát gnôc gnort m ihgn hnik n ik gnás a c òrt iav uêN )3 .hnìm a c cát gnôc n it c ht gnort gn d n v c c oh c c ;ehgn c ã ) hc( hna àm non m m c d oáig gnort m ihgn hnik n ik gnás i ol s t m nêt k yãH )2 ?m ihgn hnik n ik gnás ;m ihgn hnik ;n ik gnás àl oàn ht u ih hc hnA )1 :uas u c uêy gn hn n ih c ht ,nâht n b a c t ib u ih gn hn i v p h t k ,nauq nêil óc o hk maht u il iàt các ,n ugn nit gnôht c gn t oh hnìrt n iT .3.1 .n um gnom hn gnôhk uq t k i l gnam s ,náot hnít gnôhk ,cóm yám hcác t m gn d n v hnárt ;gnôhk hná n hp ã m ihgn hnik n ik gnás àm …,hnìrt yuq ,páhp n ib ,páhp gn hp gn d s c iv a c u c uêy gn hn c gn pá óc hnìm v n a c )…, rt a c ,nêiv oáig a c gn n hk( nauq hc àv )…;gn hp a aóh n v ;c h y d b t iht gnart ,t hc t v s c( nauq hcáhk n ik u i gn l k u c nêihgn n c ,m ihgn hnik n ik gnás gn d n v ,y v oD .gn hp a n it c ht i v p h ùhp o t gnás ,t oh hnil hcác t m iahk n irt c ón ihk uq u ih i l gnam hc cáhk gn hp a a c ,cáhk i gn a c m ihgn hnik n ik gnás gn d n v ,gn r yah ohc n it c hT .u ihn áhk nauq hc hnít gnam àv gn hp a hnít óc ón nên ohC . ht c c d oáig s c t m móhn t m ,nâhn ác t m a c c d oáig cát gnôc
 8. 63 NM ELUDOM | 20 1 u ih ht óc at ,y v hN .)…,gn s n v y l hcít ,c ht n ik y l hcít ,i c a c y l hcít hn( nêl úhp gnohp ,nêl u ihn gnàc yàgn n d póg n d àl ,)5002 ,gn N à BXN( c h gn nôgN n i V a c t i V gn it n i T oeht ,y l hcíT ?m ihgn hnik y l hcít àl oàn hT n ugn nit gnôhT .2.2 .hnìm a c )i m gn t ý( n ik gnás oeht c d oáig gn t oh iahk n irt hnìrt áuq gnort m ihgn hnik y l hcít t iht n c gn n k gn hn àv m ihgn hnik y l hcít gnud i n ,c ht hnìh các ;m ihgn hnik n ik gnás t iv àv t k gn t c iv gnort m ihgn hnik y l hcít a c òrt iav u ih c h i gn púiG gn t oh uê it c M .1.2 )t it 2( no n m m c d oáig gnort m ihgn hnik y l hcíT .2 gn t oH .n um gnom hn gnôhk uq t k i l gnam s ,náot hnít gnôhk ,cóm yám hcác t m gn d n v hnárt ;gnôhk hná n hp ã m ihgn hnik n ik gnás àm …,hnìrt yuq ,páhp n ib ,páhp gn hp gn d s c iv a c u c uêy gn hn c gn pá óc hnìm v n a c nauq hc àv nauq hcáhk n ik u i gn l k u c nêihgn n c ,m ihgn hnik n ik gnás gn d n v ,y v oD .u ihn áhk nauq hc hnít gnam àv gn hp a hnít óc gn ht m ihgn hnik n ik gnás ,gn r ý u l i hp n c gn C .nêiv oáig hníhc a c àl t h c rt cát gnôc uq u ih oac gnân y v od àv n irt táhp c v p ihgn ,nôm nêyuhc hnìrt ,oac gnân c nêiv oáig a c c h aohk u c nêihgn gn n k àm m ihgn hnik n ik gnás t iv auQ .nêiv oáig i gn a c v m ihn t m àl m ihgn hnik n ik gnás t i V — .me rt c d oáig cós m hc c iv gnort t m u ihn n it c ht àv n ul íl v hcí b ,úhp gnohp nit gnôht u ihn p c gnuc s ón nên t m u ihn ,gn hnis c ht irt gn hn àl gn ht m ihgn hnik n ik gnáS — .c d oáig uq u ih oac gnân c c d oáig c ht hcác ,páhp n ib gn hn a c hc n h gn hn c c hp c hk non m m c d oáig íl n uq b nác ,non m m nêiv oáig púig ,n it c ht rt áig u ihn óc m ihgn hnik n ik gnáS — .hnìm v n non m m c d oáig ,cós m hc uq u ih oac gnân m hn gn d n v ,p t c h ,o hk maht non m m c d oáig s c các u il iàt t m àl óN — :àl ht C .non m m c d oáig gnort gn rt nauq òrt iav óc m ihgn hnik n ik gnáS
 9. 301 | NON MẦM CỤD OÁIG GNORT MỆIHGN HNIK NẾIK GNÁS ,óc ã n ul íl u il iàt các hcít nâhp ,c ihK …tenretnI gn m auq ; b gnôc ã c h aohk hnìrt gnôc gn hn auq ;)non m m c d oáiG( hnàgn nêyuhc c h aohk íhc p t ,oáb hcás auq y l hcít c ht óc n ul íl c ht irt gn hN …?y v hn hnàh n it i l oas i T ?oàn ht ón hnàh n it hcác àv gnud i N ?ìg àl ó páhp n ib các a c a hgn ý hcí c M ?ó páhp n ib gn hn àl i l oas i T ?p t c h i hc òrt àl i l oas i T ?cáhk gn t oh n hc gnôhk àm i hc iuv gn t oh n hc i l at oas i t c i ig íl i hp at gnúhc ìht m ihgn hnik n ik gnás iàt màl ”p t c h i hc òrt auq oáig u m rt ohc c ht n hn úht gn h yâg páhp n ib s t M“ :n hc at ihk , d í V …;?oas ar gnúhc hnàh n it hcác àv gnud i n ;n hc a l ã páhp n ib các a c a hgn ý ,hcí c m ;non m m c d oáig uq u ih oac gnân cáhk páhp n ib gn hn n hc gnôhk àm yàn páhp n ib gn hn n hc at oas i t c i ig íl m ihgn hnik n ik gnás t iv i gn ohc púig s yàn n ul íl c ht irt gn hN .m ihgn hnik n ik gnás iàt gnort )i m gn t ý( i m páhp n ib các n nauq nêil óc n ul íl c ht irt y l hcíT — :uas t iht n c nit gnôht gn hn c y l hcít n c m ihgn hnik n ik gnás t iv i gn ,m ihgn hnik n ik gnás n b a c yàn u c uêy gn hn c n ih c ht …; hgn n ik àv c h aohk n ul t k gn hn óc i hp ;non m m c d oáig cát gnôc gnort )i m gn t ý( i m páhp n ib các iahk n irt c iv auq gnôht c uht n it c ht u c nêihgn uq t k óc i hp ;)i m gn t ý( i m páhp n ib ,páhp gn hp các gn d yâx c iv v n ul íl s c óc i hp :c h aohk oác oáb n b t m a c )t hn iõl t c( t hn n b c n v gn hn óc i hp n c gn c m ihgn hnik n ik gnás n b ,y v oD .)…,n h gn r iv m hp ,n h gn ht h ,n h n b iàb ,n h uâs hcác t m u c nêihgn iahk n irt u c nêihgn i gn( m ihgn hnik n ik gnás t n irt táhp c c h aohk u c nêihgn iàt u ihN .u nab c m c h aohk u c nêihgn c ht hnìh t m àl c d oáig m ihgn hnik n ik gnás t iv ,gn r ión ht óC ?m ihgn hnik n ik gnás t iv àv t k gn t y l hcít n c oàn gnud i n gn hN .oac c hp t yuht hnít óc àv c h aohk hnít gnam m ihgn hnik n ik gnás n b ohc màl ,m ihgn hnik n ik gnás t iv àv t k gn t gn rt nauq u il t àl yàn gn n k ,c ht irt gn hN .t r õr c d oáig uq u ih i l gnam ã i m páhp n ib ,páhp gn hp gn hn gn d s c iv auq gnôht ,me rt c d oáig ,cós m hc cát gnôc gnort gn n k ,c ht irt gn hn n d póg hcít s àl m ihgn hnik n ik gnás t iv àv t k gn t m ihgn hnik y l hcíT .me rt c d oáig ,cós m hc cát gnôc gnort gn n k ,c ht irt gn hn n d póg hcít s àl non m m c d oáig m ihgn hnik y l hcít
 10. 63 NM ELUDOM | 40 1 nit gnôht péhc ihg ,tás nauq n c ,y v oD .gnàv i v àl at a c n ik gnás uq u ih v n ul t k rt a c ó ”hcít hnàht“ gn hn oàv a d at u N .nên yâg gn cát )at a c i m páhp n ib gn hn od àl n h gnôhk( cáhk nauq hcáhk t u y gn hn od àl c oh ,i l p l gnôhk ,nêihn u gn àl hc rt a c ”hcít hnàht“ ihk u ihN . rt nêrt n ih u ib gn hn àl t hn ,nêihn u gn iác àl uâ ,t hc n b u ih u d àl uâ õr hn cáx i hp n c ,nit gnôht y l hcít ,péhc ihg ,tás nauq ihk ,gn r mêht ión i hp n c gn C .gnúhc a c uq u ih oac gnân m hn hnìm a c i m páhp n ib gn hn gnort íl p h t b n v gn hn i ht p k hn hc u i m ihgn hnik n ik gnás iahk n irt i gn ó s c nêrT .i m páhp n ib gn hn a c c m gn v , hc n h gn hn c y l hcít ,p ht uht n c àm )t t uq t k gn hn( u ihc n uht nit gnôht gn hn y l hcít ,p ht uht hc gnôhk at gnúhC .n it c ht gnort m ihgn hnik n ik gnás iahk n irt hnìrt áuq gnort àv c rt gn ht h óc , m t hcác t m hnàh n it c n c n it c ht gn n k ,c ht irt y l hcít c i V + .m ihgn hnik n ik gnás a c uq u ih gn hc hnim gn rt nauq u il t àl yàn nit gnôht gn hN ?oàn ht hn ) rt a c gn t oh m hp n s auq ; rt nêrt n ih ht c ( i m páhp n ib gn hn a c uq u ih ;hnìm a c )i m gn t ý( i m páhp n ib các gn d s c ht hcác )n ik u i óc u n( aremac yauq ,mâ ihg ,hn p hc ,péhc ihg ,tás nauQ + .)i m gn t ý( i m páhp n ib gn hn a c uq u ih hn gn hk s c óc at gnúhc ó s c nêrT .i m àv )gnùd gn ht( c páhp n ib gn hn a c uq u ih hnás i u il t àl ón t m t m ,i m páhp n ib ar c iv a c n it c ht s c àl t m t m ,yàn gn hnis gn rt c ht nit gnôht gn hN ?oàn ht hn ) rt a c gn t oh m hp n s auq , rt nêrt n ih ht c ( ó páhp n ib gn hn a c uq u ih ,gnùd gn ht nêiv oáig páhp n ib các gn d s c ht hcác )n ik u i óc u n( aremac yauq ,mâ ihg ,hn p hc ,péhc ihg ,tás nauQ + :àl ht C .t iht n c naig i ht t m gnort )nêrt yàb hnìrt ã ( y l hcít c ht hnìh các aóh gn d a n c m ihgn hnik n ik gnás iahk n irt i gn ,úhp gnohp ,gn hnis n it c ht nit gnôht óc .non m m c d oáig n it c ht oàv )i m gn t ý( i m páhp n ib các iahk n irt hnìrt áuq gnort p ht uht c ,n it c ht gn n k ,c ht irt y l hcíT — .yàn uas m ihgn hnik n ik gnás t iv c iv ohc n it n uht )?oàn m N ?uâ b gnôC ?uêihn oab gnarT ?oàn u il iàt ?oàn ig cát a c hcírT( hcírt n ugn õr ihg àv cáx hníhc péhc ihg c n c hcírt n o ,gnud i n gn hN .hnìm a c m ihgn hnik n ik gnás iàt n nauq nêil íl p h gnud i n gn hn a ht k ,c l t hc m ihgn hnik n ik gnás t iv i gn
 11. 501 | NON MẦM CỤD OÁIG GNORT MỆIHGN HNIK NẾIK GNÁS .)gnùd gn ht páhp n ib gn hn i v m ihgn hnik n ik gnás a c uq u ih hnás os s c màl( ó c rt gn d s gn ht páhp n ib các i v rt àv ôc a c gn t oh gn hn ;)hnìm a c i m gn t ý ,n ik gnás oeht( i m páhp n ib các iahk n irt c iv gnort rt àv ôc a c gn t oh gn hn aremac yauq ,hn p hc ,mâ ihG — .n h n it n uht yàn uas m ihgn hnik n ik gnás t iv àv t k gn t c iv hnít yám oàv nit gnôht p hn n c i ht gn .c m l uht nit gnôht gn hn c h aohk , m t hcác t m péhc ihg s óc i hp n c m ihgn hnik n ik gnás iahk n irt i gn ,yàn y l hcít c ht hnìh .p ihgn gn àv hnìm a c non m m c d oáig n i t c ht gn t oh auq ,p h i h auq ,u il iàt u c nêihgn auq c n hn uht gn n k ,c ht irt gn hn gn ht h óc hcác t m péhc ihG — :uas n b c c ht hnìh gn hn óc non m m c d oáig m ihgn hnik y l hcít ,y n ht hnit oehT .)non m m c d oáig m ihgn hnik n ik gnás t iv àv t k gn t c iv ohc v c hp m ihgn hnik y l hcít c iv n p c hc iôt gnúhc ,yàn u il iàt hk nôuhk gnorT ( m ihgn hnik n ik gnás t iv àv t k gn t u i l t óc )non m m c d oáig íl n uq b nác c oh( non m m nêiv oáig ohc púig ,hn hc óc m ihgn hnik y l hcít c ht hnìh àl non m m c d oáig gnort )i m gn t ý( n ik gnás iahk n irt hnìrt áuq gnort m ihgn hnik y l hcíT ?gnôhk yah m ihgn hnik y l hcít c iv n mât ,c ht ý óc at àl u i óc ,hn t hn m ihgn hnik gn hn at ohc i l u gn t oh i M m ihgn hnik y l hcít c ht hnìh cáC .n it c ht oàv m ihgn hnik n ik gnás gn d pá c iv a c u c uêy gn hn gn pá c iv gnort gn hp a i h ãx ht nào c hc t các àv n yuq hníhc ,non m m c d oáig íl n uq b nác ,nêiv oáig i v i hgn n ik ,t ux s c àl àv m ihgn hnik n ik gnás iahk n irt hnìrt n it i hp ihc yàn n ik u i gn hn c t T ?oàn ht …,hnyuh hp i v ,p ihgn gn i v p h i hp s ,gn hp a a c ,gn rt a c n ik u i o t c i V ?oàn ht uáhc các a c …,t n hnít ,t ib u ih S ;?oàn ht ôc a c mât t ihn s , v p ihgn ,nôm nêyuhc hnìrT ;?oas ar )…,n v nâs ,c h gnòhp ,i hc ,gnùd ( t hc t v s c n ik u i i h iò ,yàn i m páhp n ib các gn d s :àl ht C .m ihgn hnik n ik gnás iahk n irt c iv a c nauq hc àv nauq hcáhk n ik u i n nauq nêil nit gnôht gn hn y l hcíT — .nit gnôht y l hcít c iv gnort u c nêihgn i gn a c gn rt nauq màl c iv àl i m páhp n ib gn hn a c c d oáig uq u ih n iàogn nêb gn cát gn hn rt i ol àv hn t hn naig i ht t m gnort t c ht
 12. 63 NM ELUDOM | 60 1 .)…, ht c uq t k ,hnàh n it c b các ,páhp n ib( n it c ht gnort n ih c ht nit gnôht gn hn y l hcít ,péhc ihG — .iàt i v p h ù hp nit gnôht gn hn c l t hc ,iàt n nauq nêi l u il iàt c — m ihgn hnik y l hcít hnàh n iT .u c nêihgn u il s íl x ,p ht uht hcác k t ihT + .)2 gnud i N a c 1 gn t oH ht c yàb hnìrt s( t iv s n ik d m ihgn hnik n ik gnás n b cúrt u c hn cáX + :n c t it ihc gn c gn d yâx ihK .uêihn y b m ihgn hnik n ik gnás t iv ,t k gn t àv m ihgn hnik y l hcít c iv ohc i l n uht gnàc uêihn oab t it ihc gnàc gn c b n uhc c i V .oàn ht hn màl àv màl i hp n c c iv gnôc gn hn u c nêihgn i gn ohc gn h hn óN .m ihgn hnik n ik gnás t iv àv t k gn t c iv ohc v c hp m ihgn hnik y l hcít c iv gnort gn rt nauq t r màl c iv àl yâ .u c nêihgn gn c gn d yâx àl u c nêihgn i gn a c oeht p it màl c iv ,u c nêihgn iàt c hn cáx ihk uaS — .ón t yuq i ig ,u c nêihgn i u oeht mât t yuq àv úht gn h óc i hp t iv i gn i h iò , ht hc hnít óc gn ht iàt .me rt c d oáig uq u ih oac gnân m hn t gnás màl ,t yuq i ig hcác mìt rt n rt ,mât nauq gna at gnúhc àm non m m c d oáig n it c ht gnort hnis y n n uht uâm t m , n v t m àl gn ht m ihgn hnik n ik gnás iàt . c l ,nal nàrt s c hnárt ,t yuq i ig n c n v oàv gnurt p t t ib ig cát ohc púig ; ig cát a c n v t yuq i ig hnìrt n it ohc gn h hn gn d cát óc cáx hníhc iàt ohc nêt t àv iàt hn cáx c i V .gn rt nauq t r a hgn ý óc ón ohc nêt t ,iàt n hc c iv ,gnêir ión m ihgn hnik n ik gnás iahk n irt hnìrt áuq gnort ,gnuhc ión c h aohk u c nêihgn gnorT .p h ùhp iàt t m n hc a l hgn yus n c at gnúhc nêit c rt ,y v oD .c h aohk u c nêihgn c ht hnìh t m àl m ihgn hnik n ik gnás ,yàb hnìrt ã hN — b n uhc n o iaiG m ihgn hnik y l hcít hnìrt n iT .) rt a c gn t oh m hp n s n ih ht( c t uq t k àv m ihgn hnik n ik gnás iahk n irt hnìrt n it ohc gn hc hnim gn rt nauq u il t àl yàn gn gn s m hp n s gn hN .)…,t hn c rt gn oal m hp n s ,i hc m hp n s ,hnìh o t m hp n s( rt a c àv )…,gn t oh c hc t n it gn hp ,gn t oh ná oáig( ôc a c gn t oh m hp n s n uq o b ,nìg iG —
 13. 701 | NON MẦM CỤD OÁIG GNORT MỆIHGN HNIK NẾIK GNÁS b nác c oh( non m m nêiv oáig ohc púig ,hn hc óc m ihgn hnik y l hcít c ht hnìh àl non m m c d oáig gnort gnort m ihgn hnik y l hcíT .me rt c d oáig ,cós m hc cát gnôc gnort gn n k ,c ht irt gn hn n d póg hcít s àl non m m c d oáig m ihgn hnik y l hcít u ih ht óc at y v hN .)…,gn s n v y l hcí t ,c ht n ik y l hc ít ,i c a c y l hcít hn( nêl úhp gnohp ,nêl u ihn gnàc yàgn n d póg n d àl y l hcíT ,)5002 ,gn N à BXN( c h gn nôgN n i V a c t i V gn it n i T oehT i h n hp nit gnôhT .4.2 .)…i hc ,gnùd màl t rt n d gn h páhp n ib s t M /c h aohk áhp máhk rt ohc úht gn h o t páhp n ib s t M /p t c h i hc òrt auq éb oáig u m rt ohc c ht n hn úht gn h yâg páhp n ib s t M /n l oáig u m rt ohc c l hc m gn nôgn n irt táhp páhp n ib s t M : d í V . ht c iàt t m oeht nit gnôht gn hn yàb hnìrT( non m m c d oáig cát gnôc gnort c y l hcít ) hc( hna àm nit gnôht gn hn yàb hnìrt yãH )4 ?oàn ht hn màl àv ìg màl i hp n c at ó gnud i n gn hn c y l hcít .non m m c d oáig m ihgn hnik n ik gnás t iv àv t k gn t gnort m ihgn hnik y l hcít n c gnud i n gn hn uêN )3 .n ih c ht ã ) hc( hna àm m ihgn hnik y l hcít c ht hcác uên yãH ?non m m i ut a l me rt c d oáig cát gnôc gnort oàn m ihgn hnik y l hcít c ht hnìh gn d s gn ht ) hc( hnA .non m m c d oáig gnort m ihgn hnik y l hcít c ht hnìh các nêt k yãH )2 .a h hnim nâht n b a c c d oáig m ihgn hnik y l hcít c iv n it c ht y L ?non m m c d oáig m ihgn hnik n ik gnás t iv àv t k gn t gnort m ihgn hnik y l hcít a c òrt iaV ?ìg àl m ihgn hnik y l hcít u ih ) hc( hnA )1 :uas u c uêy gn hn n ih c ht ,nâht n b a c t ib u ih gn hn i v p h t k ,nauq nêil óc o hk maht u il iàt các ,n ugn nit gnôht c gn t oh hnìrt n iT .3.2 .ar t ã v m ihn các i v p h ùhp cigol t m oeht i l ón gn ht h ,p x p s i hp u c nêihgn i gn ,m ihgn hnik n ik gnás t iv àv t k gn t c iv ohc u il t óc y v oD .gn ht h a hc gn ht n it c ht àv n ul íl u c nêihgn hnìrt áuq gnort c y l hcít nit gnôht cáC c y l hcít nit gnôht aóh gn ht H .n it c ht hnìh hnìt i v p h ùhp ohc t it ihc gn c a s hn hc téx mex c t p it n c ,n it c ht àv n ul íl nit gnôht y l hcít hnìrt áuq gnorT —
 14. 63 NM ELUDOM | 80 1 .c d oáig m ihgn hnik y l hcít hnìrt áuq gnort óc n c gn n k gn hn uên àv m ihgn hnik y l hcít hnìrt n it yàb hnìrt yãh ) hc( hnA )4 .non m m c d oáig m ihgn hnik y l hcít c ht hnìh ,gnud i n ,hcí c m õr màl yãh ) hc( hnA )3 .yàn m ihgn hnik n ik gnás n b auq m ihgn hnik n ik gnás y l hcít hcác àv i m gn t ý hnis y n m ihgn hnik v ar túr c h iàb uêN — .hnìm gn hp a oàv yàn n ik gnás gn d n v gn h gn hp uên àv non m m c d oáig gnort ón a c gn d cát ,a hgn ý téx n hN — :yãh ,)1 gnud i N a c gnus b u il iàT/c l hP .E n hp gnort( mârT c gN hT gnàoH a c ”c h aohk áhp máhk rt ohc úht gn h o t páhp n iB“ v m ihgn hnik n ik gnás n b c ) hc( hnA )2 .a h hnim non m m c d oáig n it c ht y L .non m m c d oáig gnort m ihgn hnik n ik gnás a c gn d cát a hgn ý hcít nâhp yãh ) hc( hnA )1 1 GN UD IỘN Á I G H NÁĐ .m ihgn hnik n ik gnás iahk n irt c iv a c nauq hc àv nauq hcáhk n ik u i n nauq nêil nit gnôht gn hn y l hcíT — .non m m c d oáig n it c ht oàv )i m gn t ý( i m páhp n ib các iahk n irt hnìrt áuq gnort p ht uht c n it c ht gn n k ,c ht irt y l hcíT — .m ihgn hnik n ik gnás iàt gnort )i m gn t ý( i m páhp n ib các n nauq nêil óc n ul íl c ht irt y l hcíT — :uas t iht n c nit gnôht gn hn c y l hcít n c m ihgn hnik n ik gnás t iv i gn ,m ihgn hnik n ik gnás n b a c yàn u c uêy gn hn c n ih c ht . rt a c àv ôc a c gn t oh m hp n s n uq o b ,nìg iG — .m ihgn hnik n ik gnás iàt iahk n irt c iv gnort rt àv ôc a c gn t oh gn hn aremac yauq ,hn p hc ,mâ ihG — .p ihgn gn àv hnìm a c non m m c d oáig n it c ht gn t oh auq ,p h i h auq ,u il iàt u c nêihgn auq c n hn uht gn n k ,c ht irt gn hn gn ht h óc hcác t m péhc ihG — :uas n b c c ht hnìh gn hn óc non m m c d oáig m ihgn hnik y l hcíT .m ihgn hnik n ik gnás t iv àv t k gn t u il t óc )non m m c d oáig íl n uq
 15. 901 | NON MẦM CỤD OÁIG GNORT MỆIHGN HNIK NẾIK GNÁS ht óc p ihgn gn ;c ht t iht uq u ih i l gnam ã iahk n irt c non m m c d oáig gnort )i m gn t ý t m( n ik gnás t m v ) ht p t/móhn c oh( nâhn ác a c m ihgn hnik gn hn gn ht h óc ,gnàr õr hcác t m n b n v gn b yàb hnìrt àl non m m c d oáig m ihgn hnik n ik gnás t i V ?ìg àl m ihgn hnik n ik gnás t iV .non m m c d oáig uq u ih oac gnân m hn hnárt n c u i gn hn àv yuh táhp n c t t màl ã c iv gn hn c ar túr s u c nêihgn i gn ,y l hcít ã u il t aóh gn ht h ,hcít nâhp ,téx mex ihK .m ihgn hnik n ik gnás iàt iahk n irt hnìrt n it b nàot gnort c y l hcít u il t nêrt a d hnàh n it c non n m c d oáig m ihgn hnik t k gn T .non m m c d oáig uq u ih oac gnân m hn t iht n c m ihgn hnik c h iàb ar túr ,áig hná s c óc ,non m m c d oáig m ihgn hnik n ik gnás iàt iahk n irt c iv cúht t k ihk ,màl ã c iv b nàot i l nìhn àl non m m c d oáig gnort )i m gn t ý t m( n ik gnás t m v m ihgn hnik t k gn t ,y v hN .)…m n i uc t k gn t oác oáb ;m ihgn hnik t k gn t ;c h m n t k gn t : hn( gnuhc n ul t k gn hn ar túr ,áig hná s óc ,m n i m uas c oh cúht t k ã ihk ,màl ã c iv b nàot i l nìhn àl t k gn t ,)5002 ,gn N à BXN( c h gn nôgN n i V a c t i V gn it n i T oehT ?ìg àl m ihgn hnik t k gn T n ugn nit gnôhT .2.1 .non m m c d oáig m ihgn hnik n ik gnás t iv àv t k gn t c iv gnort n b c gn n k gn hn c h i gn hnàht hnìH — .non m m c d oáig m ihgn hnik n ik gnás t iv àv t k gn t c ht hcác àv gnud i n v t iht n c t ib u ih gn hn óc c h i gn púiG — gn t oh uê it c M .1.1 )t it 5( non m m c d oáig gnort m ihgn hnik n ik gnás t iv àv t k gn t gn n k àv c ht irt u c nêihgN .1 gn t oH NON M M C D OÁIG GNORT M IHGN HNIK N IK GNÁS T I V ÀV T K GN T 2 g nud i ộN
 16. 63 NM ELUDOM | 01 1 .cát gnôc hnìm i n non m m c d oáig cát gnôc n it c ht gnort ar n id ã n ik s gn hn c yàb hnìrt i hp t iv i gN + n it c ht hníT — .)…,c h aohk u c nêihgn aig maht ,p ihgn gn i v m ihgn hnik i oart ,nâht n b a c cát gnôc v p ihgn oac gnân( ?ìg hcí c m m hn m ihgn hnik n ik gnás t iv i gN + ?non m m i ut a l me rt c d oáig ,cós m hc cát gnôc gnort ìg p c t b ,n uht uâm gn hn t yuq i ig ã m ihgn hnik n ik gnás iàt + hcí c m hníT — :àl ht C .oàn ht hn ó m ihgn hnik n ik gnás n irt táhp — gn r m ,gn d pá gn n hk àv c h aohk o t gnás hnít ,n it c ht hnít ,hcí c m hnít õr màl n c ,non m m c d oáig m ihgn hnik n ik gnás t m t iv ihK non m m c d oáig m ihgn hnik n ik gnás n b t m a c n b c u c uêy gn hN .) ht óc u n( m ihgn hnik n irt táhp — gn r m àv m ihgn hnik n ik gnás uq u ih óc gn d pá c iv ohc n d gn h táuq iáhk n ul t k gn hn c ar a n c t iv i gn ,m ihgn hnik n ik gnás hcít nâhp s c nêrt ;m ihgn hnik n ik gnás iàt iahk n irt c iv a c nauq hc àv nauq hcáhk n ik u i gn hn i v ,gn t i m i c i v páhp n ib các a ig h nauq i m c uên ;hnàh n it ã páhp n ib các a c gn d cát ,a hgn ý i ig íl ,hnàh n it ã páhp n ib các t ôm n c t iv i gn ,m ihgn hnik n ik gnás hcít nâhp ihk i ht gn .) ht óc u n( m ihgn hnik n ik gnás iàt a c n irt táhp — gn r m gn h ;m ihgn hnik n ik gnás a c hc n h t m gn hn àv m i u gn hn áig hná ,téx n hn n c m ihgn hnik n ik gnás t iv i gn ,m ihgn hnik t uht gn t c iv iàogn ,m ihgn hnik hcít nâhP .)cigôl t hnìrt t m oeht hnàh n it ã c iv gnôc i l t ôm m ihgn hnik n ik gnás t iv i gn c ( s c non m m c d oáig cát gnôc gnort uq t k i l gnam ã màl hcác gn hn ,màl ã c iv gn hn , hgn yus gn hn i l k àl m ihgn hnik t uht gn T .m ihgn hnik hcít nâhp àv m ihgn hnik t uht gn t : c m iah óc n ik gnáS .hnìm a c m ihgn hnik n ik gnás n b n v hnàht t iv u c nêihgn i gn ,m ihgn hnik t k gn t uq t k oàv a d ,cáhk hcác ióN .m ihgn hnik n ik gnás iàt iahk n irt c iv cúht t k ihk uas m ihgn hnik t k gn t ã u il t nêrt a d t iv c m ihgn hnik n ik gnáS .hnìm a c cát gnôc uq u ih oac gnân m hn n it c ht oàv gn d pá àv p t c h ,o hk maht
 17. 111 | NON MẦM CỤD OÁIG GNORT MỆIHGN HNIK NẾIK GNÁS . n v a c cigôl hnít o b m àv gnud i n i v p h ùhp c m các nêt t ,c l n hc ,c hn nâc t ib ;iàt t m a c cúrt u c gn v m n i hP — . n v t yuq i ig páhp n ib iòt mìt c iv ohc s c màl t iht n c n ul íl n v u ih ma s óc i hP — .)t yuq i ig páhp n ib m ik mìt n um gnom àv non m m c d oáig cát gnôc gnort p c t b ,n uht uâm gn hn p g ã ( t c ht óc i hP — :n c m ihgn hni k n ik gnás t iv i gn ,nêrt u c uêy gn hn c o b m .)?oàn ht hn iàt n irt táhp — gn r m ht óC ?oàn iv m hp gnort gn d n v ht óc iàt ( yàb hnìrt ã m ihgn hnik n ik gnás n irt táhp — gn r m ,gn d n v c iv gnort gn v n irt y ht ohc hcít nâhp i hp i ht gn .m ihgn hnik n ik gnás uq u ih óc gn d pá m ihgn hnik c h iàb gn hn ,n b n c n ik u i gn hn c ar hc i hp t iv i gN + .) c màl hcác i v os i m màl hcác a c uq u ih hnás os u il s , uq t k các gn hc n d óC( m ihgn hnik n ik gnás gn d pá ihk uq u ih õr màl ,yàb hnìrt i hp t iv i gN + m ihgn hnik n ik gnás n irt táhp — gn r m àv gn d pá gn n hK — .yàn m i iah c ý úhc n c t iv i gn ,m ihgn hnik n ik gnás t iv ihk nên ohc ,iàt yàb hnìrt c ht hnìh n l gnud i n gnort c n ih ht c m ihgn hnik n ik gnás iàt t m a c c h aohk hníT .iahk n irt ã m ihgn hnik n ik gnás a c uq u ih ,gn d cát t b i n màl ,cáx hníhc i hp uq t k àv u il s ,u il t các gn hc n D + . mi m hn ít o b m i hp m ihgn hni k n ik gnás i àt hnàh n it c b cáC + .hnàh n it c b c ác gn àr õr h các t m yàb hnì rt i hp m i hgn hni k n ik gnás n B + .iàt gnort ar uên ã n v t yuq i ig c iv ohc a d hc màl n it c ht s c ,n ul íl s c c yàb hnìrt i hp m ihgn hnik n ik gnás n B + c h aohk o t gnás hníT — .c n hn p hc y c nit i v non m m c d oáig t c ht m ihgn m ik s c nêrt áig hná ,tás o hk c i hp m ihgn hnik n ik gnáS + .ó c iv gnôc gn hn a c n it c ht uq u ih t ,hnàh n it ã ht c c iv gnôc gn hn t táuq iáhk s àl i hp m ihgn hnik n ik gnás iàt gnort ar túr c n ul t k gn hN +
 18. 63 NM ELUDOM | 21 1 ?yàn p c t b ,n uht uâm gn hn a c nâhn nêyugn àv non m m c d oáig n it c ht gnort ìg p c t b ,n uht uâm gn hn c ar hC + u c nêihgn uq t k gnort i m m i — .non m m c d oáig ohc n it c ht t m v ,n ul íl t m v i m ìg póg gnó óC )…,c h aohk u c nêihgn aig maht ,p ihgn gn i v m ihgn hnik i oart ,nâht n b a c cát gnôc v p ihgn oac gnâN( ?ìg hcí c m m hn m ihgn hnik n ik gnás t iv ig cáT ?non m m c d oáig àv íl n uq cát gnôc gnort cúx c b t hc hnít óc ìg p c t b ,n uht uâm gn hn c t yuq i ig iàt :iàt a c hcí c M — .)non m m c d oáig gnort ó oàn ht c n v t m yah c v hn l t m ,n hp b t m ohc t yuq i ig gnurt p t n c iàt ( u c nêihgn gn t i àv c v hn l n h i ig ;iàt a c gn d pá iv m hp hn cáX :iàt a c gn t i àv iv m hP — .non m m c d oáig n it c ht gnort ar t p c t b ,n uht uâm gn hn t yuq i ig u i t páhp n ib các m ik mìt m hn iàt hnàh n it i hp t iht n c s yàb hnìrT + .)ó p c t b ,n uht uâm gn hn t yuq i ig m hn i m páhp n ib m ik mìt u c uhn óc ig cát cúht iôht n it c ht gnort p c t b ,n uht uâm n v gn hn ,naig i ht ,naig gnôhk v táuq iáhk yàb hnìrt( iàt a c hn c i b yàb hnìrT + iàt n hc od íL — :uas n v gn hn n p c gn ht ) n v t ( u m n hP * . hgn n ik àv n ul t K ,) n v t yuq i iG( gnud i N ,) n v t ( u M :n hp ab óc gn ht m ihgn hnik n ik gnás t M non m m c d oáig gnort m ihgn hnik n ik gnás n b t m a c c c B .gn hc n d ,hnim gn hc n um ig cát àm n v t b i n màl gn d cát óc ,p h hcíht i hp êk gn ht gn b gn hn gnort yàb hnìrt àv c l n hc c u il s cáC .yàb hnìrt m ihgn hnik n nauq nêil u il s ,u il t y p ht uht i hP — ? uq u ih óc ó páhp gn hp hnàh n it ht c páhp n ib gn hN ?ìg àl ó páhp gn hp auq c uht n c nit gnôht gnud i N ?oàn gn t i i v gn d pá c páhp gn hP ?páhp gn hp n ih c ht c iv a c uêit c M :n b c t u y các c hn cáx i hp m ihgn hnik n ik gnás t iv i gn ,iàt u c nêihgn c iv gnort gn d s c ó oàn páhp gn hp t m hn cáx ihK .c h aohk u c nêihgn páhp gn hp các gn v m n i hP —
 19. 311 | NON MẦM CỤD OÁIG GNORT MỆIHGN HNIK NẾIK GNÁS . uq u ih óc m ih gn h ni k n i k gn ás gn d gn ,i ahk n i rt )i àt gn t oeht yùt …gn rt o hnãl i v ,o t oà àv c d oáiG gnòhP ,o t oà àv c d oái G S ,o t oà àv c d oái G B i v( t ux , hgn n i k gn hN — . ) ht óc u n( yàn m ihgn hni k n ik gnás iàt a c n i rt táhp — gn r m gn h ,)cáhk v n các àv h nìm v n ohc( non m m c d oáig n i t c ht gnort m ihgn hn ik n ik gnás a c uq t k iahk n irt ,gn d gn gn n hK — .m ihgn hnik n ik gnás gn d pá iahk n irt hnìrt áuq t ar túr m ihgn hnik c h iàb gn hN — .non m m c d oáig ,íl n uq c iv i v i m ihgn hnik n ik gnás a c a hgn Ý — :uas n v gn hn yàb hnìrt gn ht hgn n ik àv n ul t k n hP * .m ihgn hnik n ik gnás gn d pá ihk ar túr m ihgn hnik gn hn ,c t ht c uq t k gn hN ?oàn ht c gn t i ohc m ihgn hnik n ik gnás gn d pá iahk n irt ã :m ihgn hnik n ik gnás a c uq u iH — …,o ht i h ,m ihgn ht ,tás o hk art u i ,nit gnôht p ht uht hn m ihgn hnik n ik gnás n ih c ht páhp gn hp gnàr õr uêN .ó c b gn t c oh páhp n ib gn t a c uq u ih ,gn d cát ,òrt iav v téx n hn óc ó gnort , n v t yuq i ig hnàh n it ã ht c c b các ,gn d pá ã páhp n ib gn hn hnim gn t hcác t m yàb hnìrT : n v t yuq i ig m hn hnàh n it ã páhp n ib cáC — .c d oáig uq u ih oac gnân m hn gn rt n ih o t i c ,c hp c hk páhp n ib iòt mìt u c nêihgn i gn cúht iôht ,c d oáig n it c ht gnort i hp p g p c t b ,n uht uâm gn hn ,n ik s gn hn ht c ,gnàr õr hcác t m yàb hnìrT : n v a c gn rt c hT — .)u m n hP( n v t n hp gnort yàb hn ìrt ã p c t b ,n uht uâm gn hn c hp c hk m hn páhp n ib ,páhp i ig gn hn iòt mìt u c nêihgn c iv ohc gn h hn s c màl ,m ihgn hnik n ik gnás t iv n hc c n v v n b c n ul í l c ht n i k gn hn ,m i n iáhk gn hn m g oab ,t k gn t c ã nauq nêil óc n ul íl n v gn hn gn ht h óc àv cigôl ,n g n gn hcác t m yàb hnìrT :iàt a c n ul íl s C — :uas n v gn hn yàb hnìrt gn ht ) n v t yuq i iG( gnud i n n hP * ?non m m c d oáig uq u ih oac gnân m hn n it c ht gnort p c t b ,n uht uâm t yuq i ig oàn páhp n ib gn hn c mìT +
 20. 63 NM ELUDOM | 41 1 c lc M )óc u n( c l hP o hk maht u il iàT .t ux , hgn n ik gn hN — .) ht óc u n( m ihgn hnik n ik gnás iàt a c n irt táhp — gn r m ,gn d gn gn n hK — .m ihgn hnik n ik gnás a c a hgn Ý — .m ihgn hnik c h iàb gn hN — hgn n ik àv n ul t k n hP )iõd oeht n it c i gn púig ,t ib nâhp d uahn cáhk hc c , hc u ik các óc n c c m i ol i m àv …c ;…b ;…a àl a n n h hn ;… ;…2.1 ;…1.1 : d ív ,c m u it các óc ht óc yàn hn c m i m àv …;3 ;2 ;1 : hn c m các m g ht óc yàn c m i m gnorT( m ihgn hnik n ik gnás a c uq u iH . VI n v t yuq i ig hnàh n it ã páhp n ib cáC .III n v a c gn rt c hT .II n v a c n ul íl s C .I gnud i n n hP u c nêihgn uq t k gnort i m m i . VI u c nêihgn hcí c M .III u c nêihgn gn t i àv iv m hP .II iàt n hc od íL .I u m n hP )óc u n( t t t iv hc c m hnaD hp aìB hníhc aìB :yâ uas u c t k t m oeht yàb hnìrt gn ht m ihgn hnik n ik gnás n b t M m ihgn hnik n ik gnás n b t m a c c ht hnìH

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản