intTypePromotion=1
ADSENSE

MÔN THI LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM PHẦN TRẮC NGHIỆM.

Chia sẻ: Hanh My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

95
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Câu 1: Thực dân Pháp xâm chiếm nước ta nhằm mục đích: a. Cướp đoạt tài nguyên thiên nhiên. b. Bóc lột nhân công rẻ mạt, cho vay nặng lãi. c. Mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hoá của chính quốc. d. a, b và c. Đáp án: d Câu 2: Mâu thuẫn cơ bản chủ yếu ở Việt Nam đầu thế kỷ XX là mâu thuẫn nào? a. Mâu thuẫn giữa giai cấp nông dân với địa chủ phong kiến. b. Mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân với giai cấp tư sản. c. Mâu thuẫn giữa...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MÔN THI LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM PHẦN TRẮC NGHIỆM.

  1. MÔN THI LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM PHẦN TRẮC NGHIỆM. Câu 1: Thực dân Pháp xâm chiếm nước ta nhằm mục đích: a. Cướp đoạt tài nguyên thiên nhiên. b. Bóc lột nhân công rẻ mạt, cho vay nặng lãi. c. Mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hoá của chính quốc. d. a, b và c. Đáp án: d Câu 2: Mâu thuẫn cơ bản chủ yếu ở Việt Nam đầu thế kỷ XX là mâu thuẫn nào? Mâu thuẫn giữa giai cấp nông dân với địa a. chủ phong kiến. Mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân với giai b. cấp tư sản. Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với đế c. quốc xâm lược và tay sai. Mâu thuẫn giữa công nhân và nông dân với d. đế quốc và phong kiến.
  2. Đáp án: c Câu 3: Đặc điểm ra đời của giai cấp công nhân Việt Nam là: Ra đời trước giai cấp tư sản, trong cuộc khai a. thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp. Phần lớn xuất thân từ nông dân. b. Chịu sự áp bức, bóc lột của đế quốc, phong c. kiến và tư sản. d. a, b và c. Đáp án: d Câu 4: Những giai cấp bị trị ở Việt Nam dưới chế độ thuộc địa của đế quốc Pháp là: a. Công nhân và nông dân. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản dân b. tộc, địa chủ vừa và nhỏ. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản và tư sản c. dân tộc. Công nhân, nông dân và tiểu tư sản. d. Đáp án: b Câu 5: Phong trào công nhân Việt Nam hoàn toàn trở thành phong trào tự giác vào năm nào? a. Năm 1920 (tổ chức Công hội ở Sài Gòn được thành lập). Năm 1925 (cuộc bãi công Ba son). b.
  3. Năm 1929 (sự ra đời của ba tổ chức cộng c. sản). Năm 1930 (Đảng Cộng sản Việt Nam ra d. đời). Đáp án: d Câu 6: Nguyễn Ái Quốc đã gửi đến Hội nghị "Hoà bình" Véc-xay bản "Yêu sách của nhân dân An Nam" vào năm nào? Năm 1917. a. Năm 1919. b. Năm 1920. c. Năm 1921. d. Đáp án: b Câu 7: Các yếu tố đã góp phần để lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tiếp thu chủ nghĩa Mác-Lênin là: Yếu tố dân tộc. a. Yếu tố thời đại. b. Yếu tố bản thân. c. d. a, b và c. Đáp án: d Câu 8: Trong quá trình đi tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc lần đầu tiên đọc bản "Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa" của Lênin vào tháng, năm nào?
  4. a. Tháng 5/1920. b. Tháng 7/1920. c. Tháng 10/1920. d. Tháng 12/1920. Đáp án: b Câu 9: Nguyễn Ái Quốc lựa chọn con đường giải phóng dân tộc theo khuynh hướng chính trị vô sản vào thời gian nào sau đây? Năm 1917 a. Năm 1918 b. Năm 1919 c. Năm 1920 d. Đáp án: d Câu 10: Hội liên hiệp thuộc địa được thành lập vào năm nào? Năm 1920 a. Năm 1921 b. Năm 1923 c. Năm 1924 d. Đáp án: b Câu 11: Bác Hồ thành lập tổ chức "Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên" vào năm nào, tại đâu? Năm 1925, Paris. a. Năm 1925, Quảng Châu. b.
  5. Năm 1929, Hương Cảng. c. Năm 1929, Ma Cao. d. Đáp án: b Câu 12: Trong tác phẩm "Đường kách mệnh", Nguyễn Ái Quốc xác định lực lượng cách mạng bao gồm các giai cấp nào sau đây? a. Sỹ, nông, công, thương. b. Công nhân và nông dân. Công nhân, học trò, nhà buôn nhỏ. c. d. Công nhân, nông dân, học trò, điền chủ nhỏ. Đáp án: a Câu 13: Trong các tác phẩm sau đây, tác phẩm nào vạch trần bản chất phản động của đế quốc Pháp đối với các dân tộc thuộc địa? Bản “Yêu sách 8 điểm” của Nguyễn Ái a. Quốc (1919). “Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về b. vấn đề dân tộc và thuộc địa” của Lênin (1920). “Bản án chế độ thực dân Pháp” của Nguyễn c. Ái Quốc (1925). “Đường cách mệnh” của Nguyễn Ái Quốc d. (1927). Đáp án: c
  6. Câu 14: Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên thực hiện chủ trương “vô sản hóa” vào thời gian nào? Cuối năm 1926 đầu năm 1927. a. Cuối năm 1927 đầu năm 1928. b. Cuối năm 1928 đầu năm 1929. c. Cuối năm 1929 đầu năm 1930. d. Đáp án: c Câu 15: Chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam khi thành lập có mấy đảng viên? Ai làm bí thư chi bộ? 5 đảng viên- Bí thư Trịnh Đình Cửu. a. 6 đảng viên- Bí thư Ngô Gia Tự. b. 7 đảng viên- Bí thư Trịnh Đình Cửu. c. 7 đảng viên- Bí thư Trần Văn Cung. d. Đáp án: d
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2