intTypePromotion=1
ADSENSE

Nâng cao ý thức giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của sinh viên các trường cao đẳng, đại học ở tỉnh Hải Dương hiện nay

Chia sẻ: ViEnzym2711 ViEnzym2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

36
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết đã trình bày những đặc trưng cơ bản của văn hóa truyền thống, đánh giá thực trạng ý thức giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của sinh viên. Từ đó đưa ra năm giải pháp nhằm nâng cao ý thức giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của sinh viên tỉnh Hải Dương trong bối cảnh hiện nay.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nâng cao ý thức giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của sinh viên các trường cao đẳng, đại học ở tỉnh Hải Dương hiện nay

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC<br /> <br /> <br /> NÂNG CAO Ý THỨC GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY CÁC GIÁ TRỊ<br /> VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG CỦA SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG<br /> CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC Ở TỈNH HẢI DƯƠNG HIỆN NAY<br /> IMPROVING PRESERVATION AND PROMOTION<br /> OF TRADITIONAL CULTURE VALUE OF STUDENTS OF<br /> COLLEGES AND UNIVERSITIES IN HAI DUONG PROVINCE<br /> Trần Thị Ngọc Yến<br /> Email: yenmailinh86@gmail.com<br /> Trường Đại học Sao Đỏ<br /> Ngày nhận bài: 26/4/2017<br /> Ngày nhận bài sửa sau phản biện: 20/9/2017<br /> Ngày chấp nhận đăng: 26/9/2017<br /> Tóm tắt<br /> <br /> Lịch sử dân tộc Việt Nam đã để lại nhiều giá trị văn hóa truyền thống vô cùng quý giá, nhờ các giá trị đó<br /> mà dân tộc Việt Nam đã luôn đứng vững và trường tồn trong suốt chiều dài lịch sử. Đối với thế hệ trẻ nói<br /> chung và sinh viên tỉnh Hải Dương nói riêng, các giá trị văn hóa truyền thống có vai trò quan trọng trong<br /> việc điều chỉnh nhận thức, hành vi và định hướng nhân cách. Bài báo đã trình bày những đặc trưng cơ<br /> bản của văn hóa truyền thống, đánh giá thực trạng ý thức giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền<br /> thống của sinh viên. Từ đó đưa ra năm giải pháp nhằm nâng cao ý thức giữ gìn và phát huy các giá trị<br /> văn hóa truyền thống của sinh viên tỉnh Hải Dương trong bối cảnh hiện nay.<br /> Từ khóa: Giá trị văn hóa; giá trị văn hóa truyền thống; ý thức giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa<br /> truyền thống của sinh viên.<br /> Abstract<br /> <br /> The history of the Vietnamese people has left a lot of valuable traditional cultural values, thanks to<br /> those values that the Vietnamese people have always stood and stayed in the course of history. For<br /> the younger generation in general and students in Hai Duong province in particular, traditional cultural<br /> values play an important role in regulating cognitive, behavioral and personality orientation. The<br /> article presents the basic characteristics of traditional culture, assessing the state of consciousness<br /> preservation and promotion of traditional cultural values of students. From there, there are 5 solutions<br /> to raise the awareness of preserving and promoting traditional cultural values of Hai Duong students in<br /> the present context.<br /> Keywords: Cultural values; traditional cultural values; consciousness to preserve and promote tradi-<br /> tional cultural values of students.<br /> <br /> <br /> 1. ĐẶT VẤN ĐỀ tập, không cam chịu đói nghèo, lạc hậu, quyết chí<br /> lập thân, lập nghiệp, thực sự là lớp người có xu<br /> Trong bối cảnh đất nước ta đang đẩy mạnh công<br /> hướng đổi mới, cách mạng; Trong điều kiện hiện<br /> nghiệp hóa - hiện đại hóa (CNH-HĐH) và hội nhập<br /> nay, sinh viên chủ yếu thực hiện nhiệm vụ chính<br /> quốc tế mạnh mẽ, vấn đề giữ gìn và phát huy các<br /> là học tập, chưa trải qua thực tiễn lao động sản<br /> giá trị văn hóa truyền thống cần được đặc biệt chú xuất, chiến đấu,… cho nên ở họ còn thể hiện rõ sự<br /> trọng trong các trường cao đẳng, đại học. Tỉnh thiếu vốn sống, sự trải nghiệm cuộc đời như bồng<br /> Hải Dương có 6 trường đại học và 8 trường cao bột, chủ quan, tiếp thu thông tin ít chọn lọc, hướng<br /> đẳng. Nhìn chung sinh viên tỉnh Hải Dương trong tới các giá trị mới hiện đại nhưng chóng quên quá<br /> sáng về đạo đức, có lý tưởng, hoài bão, giàu ý chí, khứ và truyền thống, non kém về tư tưởng chính<br /> nghị lực, có tinh thần vượt khó vươn lên trong học trị, một bộ phận sinh viên có tư tưởng sùng bái vật<br /> <br /> <br /> 120 Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190. Số 3(58).2017<br /> LIÊN NGÀNH TRIẾT HỌC - XÃ HỘI HỌC - CHÍNH TRỊ HỌC<br /> <br /> chất, tôn thờ chủ nghĩa cá nhân, vị kỷ, coi thường thói quen, lối sống và cách ứng xử của một cộng<br /> hoặc lãng quên các giá trị truyền thống của dân đồng người được hình thành trong lịch sử và đã<br /> tộc, không tình nghĩa, không có lý tưởng. trở nên ổn định, được truyền từ đời này sang đời<br /> Di sản văn hóa dân tộc không chỉ được coi là khác và được lưu giữ lâu dài… Khi nói đến truyền<br /> nguồn lực to lớn góp phần phát triển kinh tế - xã thống cần phân biệt những truyền thống lạc hậu,<br /> hội của đất nước mà còn là tài sản có giá trị giáo lỗi thời phải khắc phục, loại bỏ với những truyền<br /> dục truyền thống, giáo dục nhân cách cho thế hệ thống tốt đẹp, những truyền thống tạo nên các giá<br /> trẻ. Vì vậy chúng ta cần nâng cao ý thức giữ gìn trị và bản sắc riêng cần phải được duy trì, bảo tồn<br /> và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của và phát triển” [1]. Điều này có nghĩa chúng ta cần<br /> sinh viên ở tỉnh Hải Dương để họ nhận thức được phải phân biệt được truyền thống và giá trị truyền<br /> trách nhiệm của mình trong công cuộc xây dựng thống. Giá trị truyền thống là những truyền thống<br /> đất nước và hoàn thiện nhân cách để trở thành đã có sự đánh giá, thẩm định nghiêm ngặt của<br /> chủ nhân tương lai của đất nước. thời gian, đã có sự chọn lọc, phân định và khẳng<br /> định ý nghĩa tích cực của chúng đối với cộng đồng<br /> 2. GIÁ TRỊ VĂN HÓA VÀ GIÁ TRỊ VĂN HÓA<br /> trong những giai đoạn lịch sử nhất định. GS. Trần<br /> TRUYỀN THỐNG CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM<br /> Văn Giàu đã nghiên cứu và đưa ra những kiến giải<br /> 2.1. Giá trị văn hóa sâu sắc, có hệ thống về nguồn gốc cũng như nội<br /> Giá trị trước hết là một phạm trù triết học, chỉ sự dung các giá trị truyền thống đặc thù của dân tộc<br /> đánh giá những thành quả lao động sáng tạo Việt Nam là “yêu nước, cần cù, anh hùng, sáng<br /> vật chất và tinh thần của con người. GS.TS. Hồ tạo, lạc quan, thương người, vì nghĩa”; trong đó<br /> Sĩ Quý từ lăng kính triết học văn hóa cho rằng yêu nước là giá trị đầu tiên và quan trọng nhất, là<br /> “đời sống con người về thực chất là một thế giới thước đo chuẩn trong cuộc sống của con người<br /> của các giá trị - các giá trị vật chất và các giá trị [5]. GS.TS. Ngô Đức Thịnh đã lựa chọn ra năm<br /> tinh thần, các giá trị truyền thống và các giá trị giá trị hàng đầu và tiêu biểu của dân tộc Việt Nam<br /> phi truyền thống... Người ta thật khó hình dung có trong tổng số 19 giá trị văn hóa đã đưa ra để khảo<br /> hành vi nào hay sự biến nào xảy ra trong đời sống sát, đó là: chủ nghĩa yêu nước; tính cộng đồng<br /> xã hội mà lại không mang một đơn vị giá trị đối với (làng xóm, vùng miền, dân tộc); cần cù, chịu khó;<br /> con người. Bất cứ cái gì cũng có thể và cần phải hiếu học, khát vọng học; gắn bó huyết thống (gia<br /> được thẩm định về mặt giá trị…” [1]. Bản chất và ý đình) và làng bản [10]. Những giá trị văn hóa<br /> nghĩa bao quát của giá trị là tính nhân văn. Chức truyền thống cũng được đề cập đến trong một số<br /> năng cơ bản nhất của giá trị là định hướng, đánh văn kiện của Đảng, Nhà nước và trước tác của<br /> giá và điều chỉnh các hoạt động của cá nhân và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nghị quyết Hội nghị lần thứ<br /> cộng đồng. GS.TS. Ngô Đức Thịnh xác nhận “Giá<br /> năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII)<br /> trị là hệ thống những đánh giá mang tính chủ quan<br /> về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam<br /> của con người về bất cứ một hiện tượng tự nhiên,<br /> tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc đã khẳng định:<br /> xã hội và tư duy theo hướng những cái đó là cần,<br /> “Bản sắc dân tộc bao gồm những giá trị bền vững,<br /> là tốt, là hay, là đẹp… Một khi những nhận thức<br /> những tinh hoa của cộng đồng các dân tộc Việt<br /> giá trị ấy đã hình thành và định hình thì nó chi phối<br /> Nam được vun đắp nên qua lịch sử hàng ngàn<br /> cách suy nghĩ, niềm tin, hành vi, tình cảm của con<br /> năm đấu tranh dựng nước và giữ nước. Đó là lòng<br /> người” [9]. Có thể nói, giá trị văn hóa là cái tạo nên<br /> nét độc đáo, truyền thống, bản sắc dân tộc. Căn yêu nước nồng nàn, ý chí tự cường dân tộc, tinh<br /> cứ vào đó có thể so sánh, nhận định về nền văn thần đoàn kết, ý thức cộng đồng; lòng nhân ái,<br /> hóa của dân tộc này với dân tộc khác. Giá trị văn khoan dung, trọng nghĩa tình, đạo lý, đức tính cần<br /> hóa là cái có ý nghĩa được cá nhân và cộng đồng cù, sáng tạo trong lao động; sự tinh tế trong ứng<br /> công nhận, duy trì, bảo vệ và phát triển. xử, tính giản dị trong lối sống...” [4].<br /> <br /> 2.2. Giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Từ các quan điểm trên, có thể khẳng định giá trị<br /> Việt Nam văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam là:<br /> truyền thống yêu nước; lòng nhân ái, khoan dung;<br /> Theo nghĩa tổng quát nhất, truyền thống “là những truyền thống đoàn kết, ý thức cộng đồng; truyền<br /> yếu tố của di tồn văn hóa, xã hội thể hiện trong thống lao động cần cù, tiết kiệm; truyền thống hiếu<br /> chuẩn mực hành vi, tư tưởng, phong tục, tập quán, học - tôn sư trọng đạo; đức tính khiêm tốn, giản<br /> <br /> <br /> Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190. Số 3(58).2017 121<br /> NGHIÊN CỨU KHOA HỌC<br /> <br /> dị, trung thực, thủy chung, lạc quan... trong đó, Đảng, vào Đoàn ngày càng được củng cố, thái độ<br /> truyền thống yêu nước và các truyền thống về đạo phủ nhận quá khứ được khắc phục, tinh thần tự<br /> đức chiếm vị trí nổi bật, được khẳng định là giá trị hào dân tộc, ý chí phấn đấu được nâng cao. Đồng<br /> cốt lõi. thời, tình hình chính trị, tư tưởng của sinh viên<br /> từng bước ổn định và phát triển theo xu hướng<br /> 3. THỰC TRẠNG GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY CÁC tích cực. Nhìn chung sinh viên đã có những tri<br /> GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG CỦA SINH thức và sự hiểu biết nhất định về các giá trị văn<br /> VIÊN CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC Ở hóa truyền thống, ngoài những kiến thức đã có<br /> TỈNH HẢI DƯƠNG HIỆN NAY từ môn lịch sử ở chương trình phổ thông, sinh<br /> viên đã được tiếp cận các môn khoa học Mác -<br /> 3.1. Mặt tích cực trong việc giữ gìn và phát huy<br /> Lênin như môn Những nguyên lý cơ bản của chủ<br /> các giá trị văn hóa truyền thống của sinh viên<br /> nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường<br /> tỉnh Hải Dương<br /> lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam… là<br /> Thứ nhất, hầu hết sinh viên có nhận thức đúng những môn tích hợp một phần kiến thức về giá trị<br /> về vai trò, tầm quan trọng của các giá trị văn hóa văn hóa truyền thống.<br /> truyền thống. Thứ hai, hầu hết sinh viên có ý thức rèn luyện<br /> Khảo sát 400 phiếu tại bốn trường là Đại học Sao phẩm chất đạo đức, lối sống theo các giá trị văn<br /> Đỏ, Đại học Hải Dương, Đại học Kỹ thuật Y tế Hải hóa truyền thống.<br /> Dương, Cao đẳng Du lịch và Thương mại, 93% Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “Nhân dân ta<br /> trả lời quan tâm đến các giá trị văn hóa truyền từ lâu đã sống với nhau có tình có nghĩa như thế.<br /> thống và sự cần thiết phải giữ gìn và phát huy các Từ khi có Đảng ta lãnh đạo và giáo dục, tình nghĩa<br /> giá trị văn hóa truyền thống. ấy càng cao đẹp hơn…” [7]. Để hình thành nhân<br /> cách con người mới xã hội chủ nghĩa ở sinh viên<br /> Mức độ quan tâm không thể một sớm một chiều mà phải thông qua<br /> Rất quan tâm (1%)<br /> quá trình giáo dục toàn diện trong suốt thời gian<br /> 1%5% 1%<br /> Bình thường (5%)<br /> sinh viên ngồi trên ghế nhà trường và suốt cuộc<br /> Khô ng quan tâm (1%) đời. Mỗi môn khoa học được giảng dạy trong nhà<br /> 93%<br /> Qua n tâm (93%) trường đều có vai trò của mình trong việc giáo<br /> dục và phát triển nhân cách cho sinh viên; trong<br /> đó, giáo dục các giá trị văn hóa truyền thống đóng<br /> Hình 1. Mức độ quan tâm đến việc giữ gìn vai trò quan trọng. Qua khảo sát, có 95% sinh viên<br /> và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống nhận thức đúng và bày tỏ thái độ tôn trọng những<br /> giá trị văn hóa truyền thống, kính trọng, biết ơn<br /> Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội các thế hệ đi trước, nhớ đến cội nguồn dân tộc;<br /> sinh viên các trường đã quan tâm đến công tác hầu hết sinh viên đã thể hiện phẩm chất này bằng<br /> xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh như: hành động cụ thể như tham gia các phong trào<br /> xây dựng nhà trường xanh - sạch - đẹp, “Trường “Đền ơn đáp nghĩa”, “Thắp nến tri ân”… hay như<br /> học thân thiện, sinh viên tích cực”, ký túc xá văn tích cực tham gia chương trình “Giọt hồng nhân<br /> minh, giảng đường văn hóa. Ngoài ra, sinh viên ái”, đây là hoạt động thiện nguyện có ý nghĩa sâu<br /> còn tham gia nhiều phong trào khác như: phong sắc, phát huy tinh thần tương thân tương ái, chia<br /> trào văn nghệ thể thao, tham gia các câu lạc bộ... sẻ với người bệnh thông qua hoạt động hiến máu<br /> Nhờ tham gia vào những hoạt động lành mạnh đó thiết thực; thể hiện truyền thống “Thương người<br /> đã góp phần ngăn chặn được sự xâm nhập của như thể thương thân” của dân tộc Việt Nam và<br /> những tệ nạn xã hội, trau dồi đạo đức, phẩm chất tấm lòng nhân ái đối với cộng đồng của thế hệ trẻ.<br /> chính trị của sinh viên. 100% sinh viên ký cam kết Đây là một khuynh hướng phát triển tốt về phẩm<br /> nói không với ma túy. Bên cạnh đó, các cấp bộ chất đạo đức, lối sống sinh viên hôm nay.<br /> Đoàn và Hội cũng đẩy mạnh hoạt động giáo dục<br /> ý thức chấp hành pháp luật cho sinh viên thông Yêu nước, có hoài bão cống hiến, có lý tưởng<br /> qua các cuộc thi tìm hiểu Luật Giao thông đường cách mạng, kính thầy, yêu bạn, hiếu thảo với bố<br /> bộ, Luật Phòng chống ma túy; duy trì các buổi mẹ đều là những tiêu chí có tỉ lệ phiếu rất cao.<br /> phát thanh, hướng dẫn và giới thiệu các website Trung thực, thẳng thắn, tôn trọng lẽ phải là một<br /> phù hợp với việc học tập của sinh viên. Chính từ phẩm chất cần thiết của sinh viên, có 71% số sinh<br /> các hoạt động đó mà niềm tin của sinh viên vào viên được hỏi đồng ý với tiêu chí này. Và 84% sinh<br /> <br /> <br /> <br /> 122 Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190. Số 3(58).2017<br /> LIÊN NGÀNH TRIẾT HỌC - XÃ HỘI HỌC - CHÍNH TRỊ HỌC<br /> <br /> viên quan niệm cần phải giữ cho được chữ tín của tích cực tới toàn xã hội và thanh thiếu nhi trong<br /> mình trong quan hệ xã hội. việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ các<br /> địa danh lịch sử, các danh lam thắng cảnh của<br /> 100<br /> 90<br /> 80<br /> quê hương, đất nước. Sinh viên Hải Dương đã<br /> 70<br /> 60 tích cực hưởng ứng tham gia bằng những hành<br /> 50<br /> 40 động thiết thực như ủng hộ kinh phí, mua cờ Tổ<br /> 30<br /> 20<br /> 10<br /> quốc tặng Cột cờ Lũng Cú, cột cờ Đất mũi Cà<br /> 0 Mau, quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1, tặng<br /> Có Yêu Trung Kính Nghị Giữ<br /> hoài nước, thực, thầy, lực, chữ tín quà, quần áo, sách vở cho trẻ em nghèo tỉnh Hà<br /> bão, có lý thẳng yêu học tập và lời Giang, con em ngư dân tỉnh Cà Mau và các tỉnh<br /> mục tưởng thắn bạn, tốt hứa<br /> đích CM hiếu ven biển miền Trung...<br /> sống thảo<br /> Năm 2016, công tác giáo dục truyền thống cho<br /> thanh niên, sinh viên được triển khai sâu rộng:<br /> Hình 2. Những biểu hiện chủ yếu của sinh viên 100% các cơ sở Hội cấp huyện tổ chức ngày<br /> có nhân cách, phẩm chất tốt hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi” hoặc diễn đàn “Tôi yêu<br /> Như vậy, những giá trị đạo đức truyền thống, cốt Tổ quốc tôi” để hội viên thanh niên trao đổi, thảo<br /> lõi trong giá trị văn hóa truyền thống vẫn được luận, bày tỏ ý kiến, quan điểm, tình cảm của mình<br /> đa số sinh viên coi trọng, xây dựng và phát triển về những vấn đề của quê hương, đất nước, qua<br /> trong thời đại hiện nay. Điều này vừa khẳng định đó các cấp bộ Hội định hướng nhận thức và<br /> giá trị của truyền thống, vừa là sự kết hợp hài hòa hành động cho thanh niên, sinh viên. Ngày 19-<br /> định hướng xã hội chủ nghĩa trong việc hình thành 20/3/2016, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội Liên<br /> những phẩm chất đạo đức mới của sinh viên đáp hiệp thanh niên tỉnh đã tổ chức màn đồng diễn<br /> ứng yêu cầu thời đại. dân vũ với 850 đoàn viên thanh niên mặc áo cờ<br /> đỏ, sao vàng tham gia với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc<br /> Thứ ba, hầu hết sinh viên có thái độ, hành vi ứng<br /> tôi” xếp hình bản đồ Việt Nam. Cùng với đó là Hội<br /> xử trong các hoạt động chính trị - xã hội theo các<br /> trại thanh niên, giao lưu lửa trại với chủ đề “Tự<br /> giá trị văn hóa truyền thống.<br /> hào thanh niên Việt Nam” với sự tham gia của<br /> Dân tộc Việt Nam có lịch sử hơn hai nghìn năm 36 trại đến từ các huyện, thị, thành đoàn và đoàn<br /> văn hiến với truyền thống hào hùng đấu tranh trực thuộc, khối trường đại học, cao đẳng trực<br /> dựng nước và giữ nước. Các nhân vật lịch sử từ thuộc tỉnh đoàn; dựng 5 gian hàng với 15 doanh<br /> bà Trưng, bà Triệu, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia tư vấn, hướng<br /> Đạo, Nguyễn Trãi... cho đến Hồ Chí Minh, Võ nghiệp, tuyển dụng việc làm; tổ chức các trò chơi<br /> Nguyên Giáp như những huyền thoại lắng lại dân gian: kéo co, nhảy bao lấy bóng thu hút hơn<br /> trong tâm thức các em. Các em luôn ý thức được 1.000 đoàn viên, thanh niên tham gia. Từ ngày<br /> trách nhiệm của thế hệ trẻ sinh viên hôm nay là 22/10 - 31/10/2016, các cấp bộ Hội trong toàn tỉnh<br /> phải giữ gìn, phát huy các giá trị đó. đã tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng quà cho<br /> Tiếp nối truyền thống đó của dân tộc, Tỉnh đoàn người dân chịu ảnh hưởng thiên tai, lũ lụt các tỉnh<br /> Hải Dương đã xây dựng đề án “Tô thắm màu cờ Quảng Bình, Hà Tĩnh; cụ thể: 2.333 suất trị giá<br /> Tổ quốc” được triển khai trong giai đoạn 2013- 750 triệu đồng; 2,625 tấn gạo; 570 thùng mì tôm<br /> 2017 nhằm tăng cường giáo dục cho thế hệ trẻ và 400 bộ quần áo. 12/12 huyện, thị, thành phố đã<br /> về truyền thống, tinh thần tự hào dân tộc, lòng phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự làm tốt công<br /> yêu quê hương, đất nước, đặc biệt giáo dục về tác “3 gặp - 4 biết”, vận động 3.000 thanh niên lên<br /> truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước, đường nhập ngũ, tổ chức các hoạt động “Ngày hội<br /> gắn với các địa danh lịch sử truyền thống của đất tòng quân”, “Giao lưu và tặng quà cho tân binh lên<br /> nước như: quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, mũi đường nhập ngũ” [6].<br /> Cà Mau, Cột cờ Lũng Cú… tới các địa danh trong<br /> tỉnh như: Côn Sơn, Kiếp Bạc, Đền thờ nhà giáo Thứ tư, hầu hết sinh viên tích cực hội nhập, tiếp<br /> Chu Văn An, văn miếu Mao Điền... Đồng thời, đổi thu tinh hoa văn hóa nhân loại trên nền giá trị văn<br /> mới mạnh mẽ nội dung, phương thức sinh hoạt và hóa truyền thống dân tộc.<br /> nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn, Hiện nay, đất nước ta đang trong giai đoạn đẩy<br /> khai thác và phát huy sức trẻ của thanh niên trong mạnh quá trình hội nhập quốc tế, quá trình đó đã<br /> việc thực hiện các hoạt động nhằm gây hiệu ứng và đang đưa lại cho đất nước ta nói chung và cho<br /> <br /> <br /> <br /> Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190. Số 3(58).2017 123<br /> NGHIÊN CỨU KHOA HỌC<br /> <br /> sinh viên nói riêng những cơ hội xen lẫn thách 3.2. Mặt hạn chế trong việc giữ gìn và phát huy<br /> thức. Sinh viên Hải Dương đã phát huy được các giá trị văn hóa truyền thống của sinh viên<br /> những ưu điểm và truyền thống tốt đẹp của dân tỉnh Hải Dương hiện nay<br /> tộc nói chung, các thế hệ sinh viên đi trước nói Từ khi Việt Nam chuyển sang nền kinh tế thị<br /> riêng, thi đua học tập, rèn luyện, tiếp thu tiến bộ trường, hội nhập quốc tế, việc giữ gìn và phát huy<br /> khoa học, công nghệ, chủ động tiếp nhận tinh hoa các giá trị truyền thống cũng như việc xây dựng hệ<br /> văn hóa nhân loại góp phần xây dựng, hoàn thiện giá trị đạo đức mới ở nước ta đã và đang đặt ra<br /> nền văn hóa mới tiên tiến đậm đà bản sắc dân nhiều vấn đề cần phải được giải quyết.<br /> tộc. Sinh viên Hải Dương “Xung kích lao động<br /> 3.2.1. Một số sinh viên bị ảnh hưởng trước<br /> sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ”. Năm<br /> những tiêu cực của xã hội<br /> 2016, các cấp bộ Đoàn đã định hướng, đẩy mạnh<br /> phong trào “Sáng tạo trẻ”, tổ chức cuộc thi “Sáng Sinh viên tỉnh Hải Dương trước hết mang đầy đủ<br /> tạo xanh” và các hoạt động sáng tạo trong từng những đặc điểm chung của con người, mà theo<br /> đối tượng, lĩnh vực; cổ vũ thanh niên, sinh viên chủ nghĩa Mác - Lênin thì bản chất con người là<br /> nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến “tổng hòa các quan hệ xã hội”, chịu sự chi phối<br /> kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ của xã hội và ảnh hưởng bởi môi trường xã hội.<br /> Hiện nay các thế lực thù địch tấn công bằng chiến<br /> vào sản xuất và đời sống, nâng cao chất lượng<br /> lược diễn biến hòa bình thực hiện chủ yếu trên<br /> sản phẩm, dịch vụ. Trong năm, các cấp bộ Đoàn<br /> lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, trong đó chúng đặc<br /> toàn tỉnh đã tổ chức được 133 diễn đàn trao đổi<br /> biệt chú trọng đến tầng lớp sinh viên. Đánh vào<br /> về phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học<br /> sinh viên chính là làm chuyển hóa tư tưởng và<br /> thu hút 7.300 đoàn viên thanh niên tham gia. Các<br /> phương hướng phát triển giáo dục đào tạo trong<br /> đơn vị tiêu biểu: Đại học Sao Đỏ, Đại học Kỹ thuật các nhà trường, dẫn tới quá trình tự diễn biến theo<br /> Y tế Hải Dương, Cao đẳng Hải Dương, Đại học cách nói của chúng. Cùng với chiến lược “Diễn<br /> Hải Dương... [2]. biến hòa bình” là sự khủng hoảng chủ nghĩa xã<br /> Khi được hỏi về điều kiện hội nhập, 89% ý kiến hội (CNXH) trên thế giới đã phần nào ảnh hưởng<br /> cho rằng với sinh viên thì nâng cao trình độ ngoại đến niềm tin vào CNXH và lý tưởng cộng sản chủ<br /> ngữ và am hiểu luật pháp là chìa khóa của sự nghĩa của sinh viên. Những tác động trên đã làm<br /> thành công. Để đủ tự tin, sinh viên cần hiểu sâu cho không ít sinh viên tỉnh Hải Dương băn khoăn,<br /> nghi ngờ về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng<br /> về trình độ chuyên môn và hiểu rộng về kiến thức<br /> Hồ Chí Minh, về con đường phát triển theo định<br /> văn hóa dân tộc, cần có kiến thức nền tảng, am<br /> hướng XHCN của nước ta.<br /> hiểu sâu sắc về bản sắc văn hóa của dân tộc mình<br /> để hội nhập mà không hòa tan. Sinh viên cũng Trong quá trình đẩy mạnh CNH-HĐH, phát triển<br /> cần phải rèn luyện để có một sức khỏe tốt và một kinh tế thị trường, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Hải<br /> tâm hồn đẹp (62%). Bản thân mỗi sinh viên cần Dương có chiều hướng tăng trưởng và phát triển<br /> thường xuyên trau dồi, cập nhật thông tin quốc tế mạnh: năm 2016 tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh<br /> để không bị lạc lõng trong vòng hội nhập (59%)”. tăng 7,9% so với năm 2015; sản xuất công nghiệp<br /> Trong bối cảnh hội nhập hiện nay, đa số sinh viên với tổng giá trị sản xuất ước đạt 136.800 tỷ đồng,<br /> tăng 12,3% so với năm 2015; năm 2016, tỉnh đã<br /> thấy cần đẩy mạnh kết nối đưa văn hóa Việt Nam<br /> thu hút 299,1 triệu USD vốn FDI, tỉnh cũng đã cấp<br /> tới bạn bè quốc tế. Trong những năm qua, các<br /> Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 46 dự án<br /> trường, tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ<br /> mới và điều chỉnh tăng vốn cho 24 dự án đầu tư<br /> Chí Minh, Hội Sinh viên đã tăng cường các hoạt<br /> trong nước [3]. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt<br /> động dẫn dắt, định hướng và giáo dục tư tưởng<br /> tích cực và thuận lợi của kinh tế thị trường còn<br /> cho sinh viên về hội nhập; đưa môn học Kỹ năng có những mặt trái, những yếu tố tiêu cực. Mặt trái<br /> mềm vào chương trình giảng dạy chính khóa trong của cơ chế thị trường đã tác động tiêu cực đến<br /> đó có kỹ năng giao tiếp như cách bắt tay, chào hỏi, một bộ phận sinh viên, làm cho họ ảo tưởng trong<br /> trao đổi danh thiếp, kiến thức hội nhập và xung đột cuộc sống, lao vào lối sống thực dụng, hưởng thụ<br /> văn hóa giúp sinh viên hiểu biết sự tương đồng, vật chất, sống phai nhạt lý tưởng, không có mục<br /> khác biệt giữa các nền văn hóa, tôn giáo. Đa số đích, không có ý chí phấn đấu, rèn luyện, tôn thờ<br /> sinh viên đang rất chủ động, đúng hướng và thể chủ nghĩa cá nhân, không có tinh thần đoàn kết<br /> hiện tính tích cực hội nhập, tiếp thu tinh hoa văn tập thể. Bên cạnh đó, nạn tham nhũng và sự tha<br /> hóa nhân loại để phát triển. hóa của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên<br /> <br /> <br /> 124 Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190. Số 3(58).2017<br /> LIÊN NGÀNH TRIẾT HỌC - XÃ HỘI HỌC - CHÍNH TRỊ HỌC<br /> <br /> có chức quyền làm lũng đoạn xã hội, làm xói mòn Đại bộ phận sinh viên vẫn quen với cách học ở<br /> lòng tin của dân chúng… đã làm cho sinh viên phổ thông, thiếu động não suy nghĩ để nắm bắt<br /> giảm sút niềm tin vào đội ngũ đảng viên, vào năng bản chất, nội dung kiến thức và suy nghĩ vận dụng,<br /> lực lãnh đạo của Đảng, làm giảm nhiệt tình, hứng liên hệ giữa lý luận và thực tiễn. Khi đọc tài liệu,<br /> thú trong học tập, giảm lòng yêu nước và tự hào sinh viên chưa quen tóm tắt nội dung chính của tài<br /> dân tộc. liệu, chưa biết tập trung nghiên cứu để làm sáng<br /> 3.2.2. Một số sinh viên chưa có phương pháp tỏ những ý tưởng của giáo trình. Trong khi tự học<br /> học tập phù hợp sinh viên chưa có thói quen so sánh, khái quát,<br /> hệ thống hóa kiến thức, nên nắm kiến thức không<br /> Đa số sinh viên biết phát huy các giá trị văn hóa sâu và không chắc. Khi học thì học từ đầu đến<br /> truyền thống như lòng yêu nước, tinh thần tự hào cuối, không biết tìm ra trọng tâm, không phân biệt<br /> dân tộc, cố gắng học tập, rèn luyện vì ngày mai được kiến thức nào giúp ta hiểu biết, kiến thức<br /> lập thân, lập nghiệp, tuy nhiên bên cạnh đó vẫn nào cần phải nắm vững chắc. Do vậy, sinh viên<br /> còn một bộ phận sinh viên có biểu hiện ngại khó, chưa đủ khả năng làm chủ kiến thức của mình.<br /> ngại khổ, lười lao động, lười học tập, sống thực Trong quá trình học để thi học trình, học phần,<br /> dụng, ích kỷ, buông thả, sa vào các tệ nạn xã hội sinh viên thường học theo lối học thuộc lòng mà<br /> như nghiện game, cờ bạc, lô đề... Không ít sinh ít chú ý đến trao đổi, tranh luận, truy bài với nhau.<br /> viên còn thiếu sự nỗ lực vươn lên trong học tập,<br /> chưa theo kịp với yêu cầu đổi mới toàn diện giáo 3.2.3. Một số sinh viên nhận thức yếu kém về<br /> dục đào tạo, nhất là về đổi mới phương pháp học định hướng giá trị cuộc sống<br /> tập. Qua khảo sát 400 phiếu tại bốn trường là Đại Hiện nay, một số sinh viên có lối sống tự do, phóng<br /> học Sao Đỏ, Đại học Hải Dương, Đại học Kỹ thuật túng. Họ quá đề cao cá nhân và tự do, họ mang<br /> Y tế Hải Dương, Cao đẳng Du lịch và Thương mại tâm lý của những người mới bắt đầu học cách làm<br /> cho thấy có 58% sinh viên chưa tìm được phương chủ cuộc sống, nhưng khi không xác định được<br /> pháp học tập phù hợp với đặc điểm nhận thức cá mục tiêu họ lại dễ sa đà vào những cuộc chơi bời<br /> nhân, 36% sinh viên bộc lộ phong cách thụ động, khó kiểm soát. Những năm gần đây, tại nhiều tỉnh<br /> ngại nêu lên thắc mắc mà chỉ thụ động nghe giảng. trên cả nước, trong đó có Hải Dương đã có không<br /> Qua điều tra chỉ có 10% sinh viên có sưu tầm đọc ít những lời cảnh báo về việc sinh viên chơi bời,<br /> thêm các tài liệu và các văn kiện của Đảng để hiểu dùng thuốc lắc, nghiện ma túy, rượu chè, lô đề, cờ<br /> sâu và rộng hơn kiến thức bài giảng và giáo trình, bạc... khiến cho xã hội lo ngại về thực trạng đạo<br /> đôi khi là 63,5% và chưa bao giờ là 26,5%.<br /> đức của sinh viên và những nhận thức của sinh<br /> Bảng 1. Bảng kết quả xử lý số liệu trưng cầu ý viên về những giá trị cuộc sống, giá trị đạo đức.<br /> kiến sinh viên về phương pháp học tập các môn Trong quan hệ nam, nữ đã xuất hiện lối sống tự do<br /> học trên tổng số 400 sinh viên của bốn trường yêu đương, tự do chung sống, tự do quan hệ tình<br /> (ĐH Sao Đỏ, ĐH Hải Dương, ĐH Kỹ thuật Y tế Hải dục trước và ngoài hôn nhân. Nếu tình trạng này<br /> Dương, Cao đẳng Du lịch và Thương mại) không được ngăn chặn sẽ dẫn đến những hậu<br /> Tỷ quả khôn lường cho xã hội.<br /> Câu hỏi Trả lời lệ Từ thực trạng trên cho thấy, việc nâng cao ý thức<br /> (%) giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền<br /> Tích cực, thống cho sinh viên Hải Dương hiện nay là một<br /> 6<br /> chủ động vấn đề vô cùng cần thiết. Vì vậy, việc xây dựng,<br /> Theo bạn đa số sinh viên<br /> Tích cực nhưng đề xuất các giải pháp nhằm phát huy mặt tích cực<br /> hiện nay học tập các môn 58<br /> học thế nào?<br /> chưa chủ động và khắc phục những mặt hạn chế của sinh viên<br /> Không tích cực, Hải Dương trong việc giữ gìn và phát huy các giá<br /> 36<br /> thiếu chủ động trị văn hóa truyền thống, giúp họ được trang bị<br /> Bạn có sưu tầm các tài liệu, Thường xuyên 10 kiến thức đầy đủ, tạo điều kiện cho sinh viên tôi<br /> văn kiện của Đảng để hiểu rèn được bản lĩnh chính trị, lập trường vững vàng,<br /> Đôi khi 63,5<br /> sâu rộng hơn những kiến lối sống lành mạnh với những giá trị mới phù hợp<br /> thức trong bài giảng và với công cuộc đổi mới của đất nước và giữ gìn<br /> Chưa bao giờ 26,5<br /> trong giáo trình không? được những giá trị truyền thống đạo lý của dân<br /> <br /> <br /> Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190. Số 3(58).2017 125<br /> NGHIÊN CỨU KHOA HỌC<br /> <br /> tộc là góp phần xây dựng thế hệ trẻ vừa “hồng” chính trị tư tưởng cho đoàn viên, sinh viên. Tiếp<br /> vừa “chuyên” đáp ứng yêu cầu của đất nước trong tục đưa cuộc vận động “kỷ cương, tình thương và<br /> thời kỳ đổi mới. trách nhiệm” do Công đoàn phát động đi vào chiều<br /> sâu để góp phần củng cố và nâng cao trách nhiệm<br /> 4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO Ý THỨC<br /> của cán bộ, giảng viên đối với sự nghiệp giáo dục<br /> GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY CÁC GIÁ TRỊ VĂN HÓA<br /> và đào tạo.<br /> TRUYỀN THỐNG CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG<br /> CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC Ở TỈNH HẢI DƯƠNG 4.1.2. Tăng cường giáo dục truyền thống lịch<br /> sử và truyền thống cách mạng cho sinh viên<br /> 4.1. Đối với nhà trường, xã hội và các tổ chức<br /> Đoàn, Hội Giáo dục truyền thống là một phần không thể thiếu<br /> 4.1.1. Trang bị cho sinh viên thế giới quan khoa để hình thành và phát triển đạo đức, nhân cách<br /> học và phương pháp luận đúng đắn cho sinh viên. Trong quá trình xây dựng và bảo<br /> vệ quê hương, đất nước, quân và dân Hải Dương<br /> Giáo dục lý luận Mác - Lênin góp phần hình thành đã luôn luôn giương cao truyền thống kiên cường,<br /> thế giới quan khoa học và nhân sinh quan cộng bất khuất của “Tiếng sấm đường 5”, “Xẻ dọc<br /> sản chủ nghĩa cho sinh viên; từ đó sinh viên xây Trường Sơn đi cứu nước”; nêu cao phẩm chất với<br /> dựng niềm tin khoa học, củng cố định hướng khí phách “bàn tay ta làm nên tất cả”, cần cù, chịu<br /> chính trị, tăng cường lập trường giai cấp vững khó, bền bỉ, dẻo dai… Điều đáng quý hơn là trong<br /> vàng, giúp họ sống, lao động và học tập vì mục cuộc sống khó khăn ấy, người dân Hải Dương vẫn<br /> tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công giữ được tấm lòng nhân ái cao cả “tắt lửa tối đèn<br /> bằng, văn minh; kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc có nhau”, “lá lành đùm lá rách” để cùng nhau vượt<br /> gắn liền với CNXH. Giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin qua mọi gian nan, vất vả. Để thực hiện tốt công<br /> không thể tách rời việc giáo dục tư tưởng Hồ Chí<br /> tác giáo dục truyền thống lịch sử và truyền thống<br /> Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản<br /> cách mạng cho sinh viên tỉnh Hải Dương hiện nay<br /> Việt Nam. Trong bối cảnh hiện nay, giáo dục đạo<br /> cần phải làm tốt các nhiệm vụ sau:<br /> đức, xây dựng lối sống tốt đẹp theo tư tưởng, tấm<br /> gương và phong cách Hồ Chí Minh vừa là yêu cầu - Một là, nâng cao trình độ mọi mặt cho sinh viên<br /> nhiệm vụ cơ bản, thường xuyên của cách mạng, đặc biệt là trình độ học vấn, giúp họ am hiểu và<br /> vừa là yêu cầu nhiệm vụ cấp bách hiện nay. nắm vững truyền thống đạo đức và văn hóa của<br /> quê hương, từ đó hình thành niềm tin khoa học và<br /> Đấu tranh phê phán thái độ thờ ơ chính trị, coi<br /> lòng tự hào về lịch sử hào hùng của quê hương,<br /> thường lý luận, mơ hồ về niềm tin, lý tưởng trong<br /> tự tin bước vào hội nhập mà không bị “hòa tan”<br /> một bộ phận sinh viên trong nhà trường. Khắc<br /> trước văn hóa ngoại lai.<br /> phục thái độ coi trọng chuyên môn, nghiệp vụ đơn<br /> thuần, coi nhẹ giáo dục ý thức chính trị và rèn - Hai là, chú trọng và tăng cường có hiệu quả công<br /> luyện tư tưởng đạo đức, lối sống. Đẩy mạnh công tác giáo dục thể chất, không ngừng nâng cao thể<br /> cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng, thực hiện tự lực cho sinh viên. Đối với mỗi sinh viên, cũng như<br /> phê bình, phê bình làm cho mỗi cán bộ, đảng viên toàn xã hội, sức khỏe là vốn quý nhất, là nhân tố<br /> thực sự là tấm gương về mọi mặt cho sinh viên quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ<br /> và quần chúng noi theo; kiên quyết phê phán, bác Tổ quốc.<br /> bỏ các quan điểm sai trái, thù địch có hại đến độc - Ba là, trong điều kiện toàn cầu hóa và hội nhập<br /> lập chủ quyền và định hướng XHCN của nước ta. quốc tế như hiện nay, nhà trường - gia đình - xã<br /> Tạo môi trường thuận lợi cho sinh viên học tập, hội cần định hướng giá trị (trong đó có định hướng<br /> rèn luyện. Đảng bộ và Ban Giám hiệu các nhà giá trị văn hóa truyền thống) cho sinh viên giữ<br /> trường cần tiếp tục quan tâm, thường xuyên nắm một vai trò hết sức quan trọng. Điều này sẽ giúp<br /> bắt tình hình diễn biến tư tưởng, xây dựng môi cho sinh viên biết kế thừa và phát huy những giá<br /> trường văn hóa phục vụ công tác tư tưởng, chính trị tốt đẹp của dân tộc trong hoàn cảnh lịch sử<br /> trị trong nhà trường. Các nghị quyết, các chương mới, đồng thời biết tiếp thu có chọn lọc tinh hoa<br /> trình hành động và công tác của các đoàn thể văn hóa nhân loại để làm phong phú thêm giá trị<br /> quần chúng phải chú ý đến nhiệm vụ giáo dục truyền thống dân tộc.<br /> <br /> <br /> 126 Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190. Số 3(58).2017<br /> LIÊN NGÀNH TRIẾT HỌC - XÃ HỘI HỌC - CHÍNH TRỊ HỌC<br /> <br /> 4.1.3. Tổ chức có hiệu quả các hoạt động xã sâu sắc về trách nhiệm chính trị của tuổi trẻ đối<br /> hội, văn hóa, thể thao với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, Tổ<br /> quốc; từ đó có động cơ, mục đích phấn đấu vươn<br /> Tổ chức Đoàn và Hội cần tạo nhiều hơn nữa các<br /> sân chơi lành mạnh để đáp ứng nhu cầu học tập, lên; nâng cao ý thức làm chủ, tự lực, tự cường,<br /> vui chơi và giải trí của hội viên, sinh viên. Khuyến tinh thần chủ động, sáng tạo; yêu nghề nghiệp,<br /> khích và tạo mọi điều kiện để sinh viên đăng ký có mơ ước, hoài bão, có chí tiến thủ, rèn luyện<br /> và tham gia nghiên cứu, thực hiện các đề tài khoa để lập thân, lập nghiệp, chiếm lĩnh đỉnh cao khoa<br /> học, trong đó chú trọng các đề tài liên quan bảo học, công nghệ, vững vàng tiếp bước các thế<br /> vệ, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền hệ đi trước, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công<br /> thống của dân tộc. Những cán bộ nòng cốt của nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; hướng những<br /> Đoàn, Hội phải là những người tiên phong đi đầu, suy nghĩ và hành động của mình vào mục đích<br /> làm gương trong công tác này, chủ động xây dựng “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng,<br /> tác phong, lối sống đẹp, sống có ích... và động văn minh”.<br /> viên, khuyến khích các bạn trẻ hưởng ứng.<br /> - Luôn có sự thống nhất giữa chuẩn mực đạo đức<br /> Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể và nguyên tắc chính trị: Trước tiên, sinh viên phải<br /> thao nhằm phát hiện và phát huy thế mạnh của xác lập được kỷ cương, nếp sống trong sạch của<br /> sinh viên trên lĩnh vực này. Các hình thức hoạt bản thân và gia đình; thực hiện cần, kiệm, liêm,<br /> động này rất đa dạng, phong phú như: tổ chức các chính, chí công vô tư; đấu tranh chống các tệ nạn<br /> giải bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, đá cầu; tổ xã hội. Luôn thể hiện ý chí kiên trì tu dưỡng mình<br /> chức hội thi thuyết trình, tiếng hát sinh viên, “sinh về mọi mặt để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao<br /> viên thanh lịch”, khiêu vũ, duy trì sinh hoạt các câu của sự phát triển đất nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh<br /> lạc bộ... Qua các hoạt động trên đẩy mạnh phong đã chỉ rõ: “Đạo đức cách mạng không phải ở trên<br /> trào thi đua rèn luyện và học tập trong sinh viên. trời rơi xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ<br /> 4.2. Đối với sinh viên hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng giống<br /> như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện<br /> 4.2.1. Tích cực rèn luyện đạo đức, lối sống văn<br /> càng trong” [8].<br /> hóa, truyền thống cách mạng<br /> - Luôn giữ gìn hệ thống giá trị nhân văn: Dù trong<br /> Sự rèn luyện ý thức đạo đức cách mạng được thể<br /> hoàn cảnh nào thì sinh viên cũng phải luôn giữ<br /> hiện ở khả năng chiến thắng mọi sự cám dỗ trước<br /> được tình cảm trong sáng, nồng thắm, son sắt,<br /> mặt trái của kinh tế thị trường. Hồ Chí Minh đã<br /> từng xem đạo đức cách mạng là gốc của người gắn bó thiết tha với gia đình, người thân, bạn bè,<br /> cán bộ: “Có đạo đức cách mạng thì khi gặp khó với quê hương, đất nước và đồng bào; kế thừa<br /> khăn, gian khổ, thất bại cũng không sợ sệt, rụt rè, và phát huy những giá trị nhân văn truyền thống<br /> lùi bước. Có đạo đức cách mạng thì khi gặp thuận của quê hương, dân tộc như “thương người như<br /> lợi và thành công vẫn giữ vững tinh thần gian khổ, thể thương thân”, “uống nước nhớ nguồn”; luôn<br /> chất phác, khiêm tốn” [8]. Để làm được như vậy có lòng vị tha, khoan dung và độ lượng với mỗi<br /> đòi hỏi sinh viên tỉnh Hải Dương phải: người, hướng mọi người đến với cái hay, cái đẹp.<br /> <br /> - Luôn trung thành với lý tưởng cộng sản chủ 4.2.2. Đổi mới phương pháp học tập<br /> nghĩa: Sinh viên cần ý thức đầy đủ, sâu sắc về Phương pháp học tập tích cực là tăng cường khả<br /> lý tưởng cộng sản chủ nghĩa: đó là xã hội không<br /> năng tự học, tự nghiên cứu, tự tư duy, như vậy<br /> còn người bóc lột người, không còn phân chia giai<br /> thì sinh viên mới có thể tìm hiểu tri thức một cách<br /> cấp, có nền kinh tế phát triển cao, lao động tự<br /> sâu sắc, hiểu rõ bản chất của chân lý, rèn luyện<br /> giác, sáng tạo, có kỹ thuật hiện đại...; là đạo đức<br /> thói quen độc lập suy nghĩ, độc lập giải quyết vấn<br /> về chủ nghĩa tập thể, chủ nghĩa quốc tế, ý thức<br /> đề khó khăn trong nghề nghiệp, trong cuộc sống,<br /> cao cả về nghĩa vụ xã hội...; là quan niệm về vẻ<br /> thích ứng với mọi biến cố của sự phát triển kinh<br /> đẹp mang tính nhân văn, vẻ đẹp về nhân cách, vẻ<br /> tế - xã hội.<br /> đẹp về quan hệ giữa con người với thiên nhiên...<br /> Ngoài ra, sinh viên tỉnh Hải Dương còn cần ý thức Để học tốt các môn học sinh viên cần phải:<br /> <br /> <br /> Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190. Số 3(58).2017 127<br /> NGHIÊN CỨU KHOA HỌC<br /> <br /> - Có phương pháp học tập chủ động, tích cực, phù vụ rất quan trọng và cũng là yêu cầu của thực tiễn<br /> hợp, phát huy được năng lực trí tuệ của bản thân. cuộc sống đang đặt ra đòi hỏi phải đáp ứng.<br /> <br /> - Hình thành thói quen quan tâm đến những vấn<br /> đề liên quan môn học như: nghe chương trình thời TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> sự, đọc sách, báo cập nhật thông tin trong nước, [1]. Nguyễn Trọng Chuẩn, Nguyễn Văn Huyên (2002).<br /> địa phương và thế giới giúp mở mang kiến thức, Giá trị truyền thống trước những thách thức của<br /> tạo hứng thú học tập bộ môn. toàn cầu hóa. NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội,<br /> tr.9-10, tr.54-55.<br /> - Phải rèn luyện khả năng phân tích, tổng hợp,<br /> khái quát kiến thức trong khi nghiên cứu tài liệu, [2]. Ban Chấp hành Đoàn tỉnh Hải Dương (2016). Báo<br /> cập nhật thông tin. cáo kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh<br /> thiếu nhi năm 2016. Tài liệu lưu hành nội bộ, Hải<br /> - Tăng cường trao đổi, thảo luận về những vấn đề Dương, tr.8.<br /> lý luận và thực tiễn. Phương pháp này giúp sinh<br /> [3]. Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Báo Kinh tế và dự báo<br /> viên biến mình thành cá nhân tích cực, giúp sinh<br /> (ngày 12/1/2017).<br /> viên nhớ lâu, nhớ sâu những vấn đề đã trao đổi,<br /> [4]. Đảng Cộng sản Việt Nam (1998). Văn kiện Hội<br /> thảo luận, đồng thời rèn luyện được kỹ năng nói<br /> nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương<br /> thuộc yêu cầu của nghiệp vụ sư phạm.<br /> Đảng khóa VIII. NXB. Chính trị quốc gia, Hà Nội,<br /> 5. KẾT LUẬN tr.56.<br /> <br /> Nâng cao ý thức giữ gìn và phát huy các giá trị văn [5]. Trần Văn Giàu (1980). Giá trị tinh thần truyền<br /> hóa truyền thống cho sinh viên tỉnh Hải Dương thống của dân tộc Việt Nam. NXB Khoa học xã<br /> hội, Hà Nội, tr.94.<br /> hiện nay là một trong những nội dung quan trọng<br /> trong chiến lược giáo dục và đào tạo của các [6]. Hội Liên Hiệp thanh niên Việt Nam, Ủy ban Hội<br /> trường cao đẳng, đại học tỉnh Hải Dương để đào tỉnh Hải Dương (2016). Báo cáo kết quả công tác<br /> Hội và phong trào thanh niên năm 2016. Tài liệu<br /> tạo những chủ nhân tương lai của đất nước vừa<br /> lưu hành nội bộ, Hải Dương, tr.2-6.<br /> “hồng” vừa “chuyên”. Thế hệ trẻ nói chung và sinh<br /> viên tỉnh Hải Dương nói riêng hiện nay đang là lực [7]. Hồ Chí Minh (1995). Toàn tập, tập 2. NXB. Chính<br /> lượng xã hội to lớn, tiêu biểu cho sức sống năng trị quốc gia, Hà Nội, tr.554.<br /> <br /> động, sáng tạo, hăng hái nhiệt tình, nhưng còn [8]. Hồ Chí Minh (1995). Toàn tập, tập 9, NXB. Chính<br /> thiếu kinh nghiệm và đang trong quá trình định trị quốc gia, Hà Nội, tr.284, tr.293.<br /> hình nhân cách thì các giá trị văn hóa truyền thống [9]. Ngô Đức Thịnh (2010). Bảo tồn, làm giàu và phát<br /> càng trở nên cần thiết trong việc điều chỉnh nhận huy các giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam<br /> thức, hành vi và định hướng cho họ. Vì vậy, nâng trong đổi mới và hội nhập. NXB Khoa học xã hội,<br /> cao ý thức giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa Hà Nội, tr.22.<br /> truyền thống của sinh viên các trường cao đẳng, [10]. Ngô Đức Thịnh (2010). Những giá trị văn hóa truyền<br /> đại học ở tỉnh Hải Dương hiện nay là một nhiệm thống Việt Nam. NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 128 Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190. Số 3(58).2017<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2