intTypePromotion=1

NHỮNG PHƯƠNG TIỆN THANH TOÁN QUỐC TẾ

Chia sẻ: Lê Văn Nhứt | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:67

0
563
lượt xem
163
download

NHỮNG PHƯƠNG TIỆN THANH TOÁN QUỐC TẾ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hối phiếu là một mệnh lệnh đòi tiền vô điều kiện do người xuất khẩu, người bán, người cung ứng dịch vụ và yêu cầu người này phải trả một số tiền nhất định, tại một địa điểm nhất định, trong một thời gian xác định cho người hưởng lợi quy định trong mệnh lệnh ấy.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: NHỮNG PHƯƠNG TIỆN THANH TOÁN QUỐC TẾ

 1. Chöông Chöông 5 • NHÖÕNG PHÖÔNG TIEÄN THANH TOAN QUOC TEÁ Ù Á 1
 2. PHÖÔNG TIEÄN THANH TOAÙN QUOÁC TEÁ Thöông phieáu- Trade bill Hoái phieáu- Bill of exchange Leänh phieáu – Promissory notes Seùc- Cheque Theû- Card 2
 3. 1. Hoái phieáu 3
 4. Cô sôû phaùp lyù Luaät hoái phieáu cuûa Anh 1882 Luaät thoáng nhaát veà hoái phieáu (Uniform Law thong nhat ve hoi phieu (Uniform Law for Bill of Exchange - ULB 1930) do caùc nöôc tham gia Cong öôùc Geneva ñöa ra nam nöôùc tham gia Coâng öôc Geneva ñöa ra naêm 1930 -1931. Luaä thöông maïi thong nhat cua My nam Luaät thöông mai thoáng nhaát cuûa Myõ naêm 1962 Uy ban Luaä Thöông mai quoác te cua Lien UÛy ban Luaät Thöông maïi quoc teá cuûa Lieân Hôïp Quoác ban haønh vaên kieän soá A/CN 9/211 ngay 18/2/1982 ve Hoi phieu va Leä phieu ngaøy 18/2/1982 veà Hoái phieáu vaø Leänh phieáu quoác teá 4
 5. 1. Khaùi nieäm Hoái phieáu laø moät meänh leänh ñoøi tieàn voâ ñieàu • kieän do ngöôøi xuaát khaåu , ngöôøi baùn, ngöôøi cung öùng dòch vuï …kyù phaùt ñoøi tieàn ngöôøi nhaäp khaåu, ngöôøi mua, ngöôøi nhaän cung öùng kh öù vaø yeâu caàu ngöôøi naøy phaûi traû moät soá tieàn nhat ñònh tai moä ñòa ñiem nhaát ñònh trong nhaát ñònh, taïi moät ñòa ñieåm nhat ñònh, trong moät thôøi gian xaùc ñònh cho ngöôøi höôûng lôïi quy ñònh trong meä leä quy ñònh trong meänh leänh aáy. y. hoái phieáu thöông maïi. • 5
 6. 1. Khaùi nieäm Khai nieä Drawer Beneficiary Drawee 6
 7. 2. Nội dung hối phiếu 1. Tiêu đề hối phiếu: Dùng chữ Bill of Exchange (đặt chính giữa) hoặc Exchange For (trên cùng và bên trái văn bản) 2. Số hiệu HP: được ghi sau chữ No 3. Địa điểm phát hành HP: nơi HP được tạo đượ lập ra thường là tên thành phố, được đặt dưới tiêu đề 4. Ngày ký phát HP: là thời điểm HP được lập ra, được ghi bên cạnh địa điểm ký ra đượ ghi bên đị ký phát HP 7
 8. 2.Nội dung hối phiếu 5. Số tiền bằng số: được ghi sau chữ For và đặt bên trái dưới số hiệu HP 6. Thời hạn trả tiền của HP: 6.1. Nếu trả ngay: At sight 6.2. Nếu trả chậm: Traû tieàn sau thì coù nhieàu cach thoa thuaän: ti thì ù th û th - • Neáu phaûi traû tieàn sau bao nhieâu ngaøy nhaän - hoái phieáu thì seõ ghi laø “X ngaøy sau khi nhìn - thaáy …” (At 90 days after sight …) thay (At 90 days after sight …) 8
 9. 2. Nội dung hối phiếu Neáu phaûi traû tieàn sau bao nhieâu ngaøy khi - giao haøng thì seõ ghi laø “X ngaøy sau khi kyù - vaän ñôn …” (At … days after bill of lading - date). - Neáu phaûi traû sau bao nhieâu ngaøy kyù phaùt hoái - phieáu, thì ghi “X ngaøy keå töø ngaøy kyù phaùt hoái - phieáu” (At 90 days after bill of exchange - date) - 9
 10. 2. Nội dung hối phiếu 7. Thứ tự của bản HP: thường được phát Th HP: th đượ phát hành thành 2 bản (First, Second) 8. Mệnh lệnh đòi tiền vô điều kiện: Pay to ti vô ki Pay to hoặc Pay to the order of 9. Tên người thụ hưởng (Benificiary): cty Tê th (B hoặc ngân hàng 10. Số tiền bằng chữ: được thể hiện sau sum of và khớp đúng số tiền bằng số 10
 11. 2.Nội dung hối phiếu 11. Tham chiếu chứng từ kèm theo: - Drawn under our invoice No..dated.. Hoặc drawn under contract No…signed between (nhờ thu) - Drawn under L/C No ..dated issued by..(L/C) 12. Người trả tiền HP (Drawee): ghi rõ chi tiết Ng tr ti HP (Drawee): ghi rõ chi ti vào góc dưới bên trái của HP 13. Người ký phát HP/người đòi tiền (Drawer): Ng ký phát HP/ng ti (Dra Ghi rõ vào góc dưới bên phải của HP 11
 12. Cách ghi số tiền bằng chữ + USD 10,880.00 US Dollars ten thousand eight hundred and eighty only. + USD 111,165.00 United states dollars One hundred eleven thousand one hundred and sixty five only + USD 244,543.20 United states dollars Two hundred forty four thousand five hundred forty three and cents twenty only + USD 8,092,542.55 United states dollars eight million ninety two thousand five hundred forty two and cents fifty five only. 12
 13. No:(2) (số hiệu) BILL OF EXCHANGE (1) For:(5) (số tiền bằng số) …(3) (địa điểm kí phát), (thời gian kí phát) (4. Thời hạn thanh toán tiền thứ tự bản HP At X days after sight (6) of this first (7)Bill of Exchange (Second of the same tenor and date being unpaid). Pay to …(8) (9)(Người thụ hưởng) Mệnh lệnh trả tiền vô điều kiện The sum of …(10)… (số tiền bằng chữ) ……………………………………….. Drawn under (11) tham chiếu chứng từ To:…………………(12) (người trả tiền) …… (Signature) (người kí phát) Địa điểm thanh toán thanh toán (ng kí phát) (13)
 14. No: 01/10/2010DN. BILL OF EXCHANGE For: USD 50,000.00 USD 50 DONGNAIDate ….. At Sight of This FIRST Bill of Exchange (SECOND Sight of This FIRST Bill of Exchange (SECOND of the same tenor and date being unpaid) pay to the order of ……………………………………… …………….…………………………………………….… the sum of ……………………………………….………… ……………………………………………………………… Drawn under Invoice No. … Date … To …………………… (Signature) 14
 15. No …………………. BILL OF EXCHANGE OF EXCHANGE For ………………… (Place …) Date …….. At ……………. Sight of This SECOND Bill of Exchange (FIRST of the same tenor and date being unpaid) pay to the order of ……………………………………… to the order of …………….…………………………………………….… the sum of ……………………………………….………… ……………………………………………………………… Drawn under Invoice No. … Date … To …………………… (Signature) 15
 16. No……… BILL OF EXCHANGE For……. (Place…) Date…. At ………………………………… sight of this FIRST Bill of Exchange (SECOND of the same tenor and date being unpaid) Pay to the order of ………………………………………………………….. the sum of…………………………………………………………………………………………………….. Value received as per our invoice (s) No(s) …….. Dated ……… Drawn under ………… Confirmed/irrevocable/without recourse L/C No …………………… Dated / wired …………………………………… To ………………………… Drawer ………………………………… …………………………………….. 16
 17. No……… BILL OF EXCHANGE For……. (Place…) Date…. At ………………………………… sight of this SECOND Bill of Exchange (FIRST of the same tenor and date being unpaid) Pay to the order of ………………………………………………………….. the sum of…………………………………………………………………………………………………….. Value received as per our invoice (s) No(s) …….. Dated ……… Drawn under ………… Confirmed/irrevocable/without recourse L/C No …………………… Dated / wired …………………………………… To ………………………… Drawer ………………………………… …………………………………….. 17
 18. VD: Cách viết HP Cty Hwaseung vừa xuất lô hàng trị giá 48.285 USD theo hợp đồng trả ngay số 18/2010/HS ngày 15/10/2010 cho nhà nhập khẩu là Cty SFC Co, có trụ sở tại 273 Namyang, pusan, Korea. Địa điểm giao hàng là cảng Sài Gòn và thanh toán qua VIETCOMBANK, DONG NAI BRANCH. Dựa vào thông tin đã cho viết HP đòi tiền nhà nhập khẩu. 18
 19. No: 03/10/10 03/10/10 BILL OF EXCHANGE OF EXCHANGE For : USD 48,285.00 ĐONGNAI, Date 21/10/2010 At Sight of This FIRST Bill of Exchange (SECOND of the same tenor and date being unpaid) pay to the order of VIETCOMBANK, DONGNAI BRANCH to the order of VIETCOMBANK DONGNAI BRANCH the sum of United State Dollars Four ty eight thousand two hundred eighty five only. Drawn under Contract No 18/2010/HS dated 15/10/2010 To: SFC Co, SFC Co Authorized signature signature 273 Namyang, Pusan, Korea 19
 20. 3. Ñaëc ñieåm cuûa hoái phieáu Tính tröøu töôïng Tính baét buoä tra tien Tính bat buoäc traû tieàn Tính löu thoâng 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2