Phép vị tự_Chương 1.3

Chia sẻ: Trần Huyền My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
144
lượt xem
18
download

Phép vị tự_Chương 1.3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Kiến thức :
+ Nắm được phép đối xứng qua mặt phẳng và sự bằng nhau của hai khối đa diện.
+ Hiểu được định nghĩa phép dời hình, phép đối xứng qua mặt phẳng và tính chất bảo toàn khoảng cách của nó

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phép vị tự_Chương 1.3

  1. Ngày so n:.................................... S ti t: Bài t p: ChuongI §3 PHÉP V T VÀ S Đ NG D NG C A CÁC KH I ĐA DI N - CÁC KH I ĐA DI N Đ U I/ M c tiêu + V ki n th c: C ng c khái ni m v phép v t , kh i đa di n đ u, tính ch t cơ b n c a phép v t + V kĩ năng: V n d ng tính cơ b n c a phép v t , bi t nh n d ng hình đa di n đ u + V tư duy thái đ : Rèn luy n kĩ năng phân tích, t ng h p, tư duy tr c quan II/ Chu n b c a GV và HS: + GV: Giáo án, b ng ph + H c sinh: H c lý thuy t, làm bài t p v nhà III/ Phương pháp: G i m , v n đáp, ho t đ ng nhóm IV/ Ti n trình bài d y: 1. n đ nh l p: Đi m danh (2’) 2. Ki m tra bài cũ: (5’) Câu h i: Phát bi u tính ch t cơ b n c a phép v t , khái ni m kh i đa di n đ u, các lo i kh i đa di n đ u 3. Bài m i: Ho t đ ng 1: Gi i bài t p trang 20 (SGK): Ch ng minh phép v t bi n m i đư ng th ng thành m t đư ng th ng song song ho c trùng v i nó, bi n m i m t ph ng thành m t m t ph ng song song ho c trùng v i m t ph ng đó. T/gian Hđ ng c a GV Hđ ng c a HS Ghi b ng -Nh c l i tính ch t cơ -Kh c sâu ki n th c Bài t p 1.1/20 SGK: b n c a phép v t -L i gi i sau khi đã ch nh s a 10’ -Hư ng d n HS làm bài t p1 - Đư ng th ng a bi n Theo dõi, tr l i t i ch thành đư ng th ng a’qua phép v t t s k M, N thu c a; M, N bi n thành M’, N’ qua phép v t t s k, M’N’ thu c uuuuur a’, quan h gi a M ′N ′ uuuu r và MN ,suy ra v trí tương đ i gi a a, a’? +) M t ph ng ( α ) ch a - CM tương t a, b c t nhau nh là a’, b’ ⊂ ( α ), suy ra v trí tương đ i gi a ( α ) và ( α ' ) ? / - Chính xác hoá l i gi i Ho t đ ng 2: Gi i bài t p 1.2 trang 20 SGK T/gian Hđ ng c a GV Hđ ng c a HS Ghi b ng
  2. - Yêu c u HS - Th o lu n BT 1.2/20 SGK 15’ th o lu n nhóm - Đ i di n nhóm a/ G i A’, B’, C’, D’ l n lư t là tr ng tâm - G i đ i di n trình bày c a các tam giác BCD, CDA, BDA, ABC nhóm trình bày - Đ i di n nhóm c a t di n đ u ABCD. - G i đ i di n nh n xét, s a. Qua phép v t tâm G( tr ng tâm t di n) t nhóm nh n xét, 1 ch nh s a. s k = − t di n ABCD bi n thành t di n 3 - Nh n xét, cho A’B’C’D’. đi m, chính xác A′B′ B′C ′ 1 hoá l i gi i Ta có: = =− AB BC 3 Suy ra ABCD đ u thì A’B’C’D’ đ u. b/ A M R P B D Q S N C MPR, MRQ,… là nh ng tam giác đ u. M i đ nh M, N, P, Q, R, S là đ nh chung c a 4 c nh, nên suy ra kh i tám m t đ u. Ho t đ ng 3: Gi i bài t p 1.3 trang 20 SGK T/gian Hđ ng c a GV Hđ ng c a Ghi b ng HS -Treo hình v b ng - Theo dõi Bài t p 1.3 trang 20 SGK: ph . - Hư ng d n hs làm S bài t p 1.3 - Suy nghĩ và 5’ + Ch ng minh 2 tr l i. đư ng chéo AC, BD c t nhau t i trung đi m B C c a m i đư ng AC ⊥ BD, AC = BD , A ta c n ch ng minh D đi u gì? + Tương t cho các c p còn l i S' ABCD là hình vuông, suy ra AC, BD c t nhau t i trung đi m c a m i đư ng,
  3. AC ⊥ BD, AC = BD - Tương t BD và SS’, AC và SS’ Ho t đ ng 4: C ng c , d n dò (8’) - HS tr l i câu h i: 1/ Nh c l i tính ch t cơ b n c a phép v t , đ nh nghĩa kh i đa di n đ u, các lo i kh i đa di n đ u. 2/ Trong các m nh đ sau đây, m nh đ nào đúng ? A. Phép v t bi n m t ph ng thành m t ph ng song song v i nó. B. Phép v t bi n m t ph ng qua tâm v t thành chính nó. C. Không có phép v t nào bi n 2 đi m phân bi t A và B l n lư t thành A và B. D. Phép v t bi n đư ng th ng thành đư ng th ng song song v i nó. 3/ Kh i 12 m t đ u thu c lo i: A. {3,5} B. {3, 6} C. {5,3} D. {4, 4} - Làm bài t p 1.4 trang 20 SGK. - Đ c trư c bài m i: Th tích c a kh i đa di n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản