intTypePromotion=1
ADSENSE

Quy hoạch lưới truyền tải có xét đến khả năng quá tải bằng phương pháp thu hẹp từng bước

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

65
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quy hoạch phát triển hệ thống điện trong tương lai là một nhiệm vụ rất quan trọng của người lập kế hoạch và thiết kế cung cấp điện. Cùng với sự phát triển của cuộc sống, nhu cầu sử dụng năng lượng điện tăng lên thì yêu cầu đặt ra đối với những nhà hoạch định chiến lược lại càng khó khăn hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy hoạch lưới truyền tải có xét đến khả năng quá tải bằng phương pháp thu hẹp từng bước

T P CHÍ KHOA H C VÀ CÔNG NGH T p 44, s 2, 2006 Tr. 84-91<br /> <br /> <br /> <br /> QUY HO�CH L��I TRUY�N T�I CÓ XÉT ��N KH� N�NG QUÁ<br /> T�I B�NG PH�ƠNG PHÁP THU H�P T�NG B��C<br /> NGUY#N LÂN TRÁNG, NGUY#N QUANG MINH<br /> <br /> I. TV N<br /> <br /> Quy ho ch phát tri n h th ng i n trong t ng lai là m t nhi m v r t quan tr!ng c"a<br /> ng #i l$p k& ho ch và thi&t k& cung c p i n. Cùng v*i s, phát tri n c"a cu c s ng, nhu c.u s/<br /> d ng n1ng l 2ng i n t1ng lên thì yêu c.u 5t ra i v*i nh6ng nhà ho ch 7nh chi&n l 2c l i<br /> càng khó kh1n h n. M ng l *i i n ngày càng phát tri n òi h;i ph
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2