intTypePromotion=1

Quy hoạch, quản lý nguồn nước( chương 2)

Chia sẻ: Nguyen Minh Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
193
lượt xem
99
download

Quy hoạch, quản lý nguồn nước( chương 2)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quy hoạch nguồn nước là sự hoạch định chiến lược sử dụng nước một cách hợp lý của một quốc gia, trên một vùng lãnh thổ hoặc một lưu vực sông, bao gồm chiến lược đầu tư phát triển nguồn nước, phương thức quản lý nguồn nước đáp ứng các yêu cầu về nước và đảm bảo phát triển bền vững.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy hoạch, quản lý nguồn nước( chương 2)

 1. 4X\ KR“FK Y TXQ O× QJX¿Q Q‡ÇF &K‡†QJ TX\ KR“FK Y TXQ O× QJX¿Q Q‡ÇF 1KL–P Y± F®D TX\ KR‚FK Y~ TXQ Oº QJX£Q Q|«F 4X\ KR’FK QJX¾Q Q†ÆF OŽ VÒ KR’FK ‡·QK FKL®Q O†ÇF VÏ GÍQJ Q†ÆF PÂW F‘FK KÇS OÖ FÊD PÂW TXÁF JLD WUƒQ PÂW YÈQJ OàQK WK¿ KRŸF PÂW O†X YÒF V„QJ EDR J¾P FKL®Q O†ÇF ‡ X W† SK‘W WUL¬Q QJX¾Q Q†ÆF YŽ SK†…QJ WKÑF TXQ OÖ QJX¾Q Q†ÆF QK”P ‡‘S ÑQJ F‘F \ƒX F X Y« Q†ÆF YŽ ‡P ER VÒ SK‘W WUL¬Q E«Q YÐQJ 4X\ KR’FK YŽ TXQ OÖ QJX¾Q Q†ÆF OŽ OµQK YÒF NKRD K½F NK‘ SKÑF W’S 7URQJ WKÃL ‡’L KL¯Q QD\ YL¯F NKDL WK‘F QJX¾Q Q†ÆF OLƒQ TXDQ NK„QJ QKÐQJ SKL ‡P ER VÒ ‡ X W† F¼ KL¯X TX PŽ F¸Q SKL ‡P ER VÒ SK‘W WUL¬Q E«Q YÐQJ 1JX¾Q Q†ÆF WUƒQ KŽQK WLQK FŽQJ QJŽ\ FŽQJ F’Q NL¯W VR YÆL VÒ SK‘W WUL¬Q G‚Q VÁ YŽ PÑF ‡Â \ƒX F X QJŽ\ FŽQJ FDR FÊD F‘F QJŽQK GÈQJ Q†ÆF F Y« VÁ O†ÇQJ YŽ FK£W O†ÇQJ &K¶QK Y° Y¤\ WURQJ F‘F TX\ KR’FK NKDL WK‘F QJX¾Q Q†ÆF WK†ÃQJ W¾Q W’L F‘F P‚X WKX¢Q P‚X WKX¢Q JLÐD F‘F QJŽQK GÈQJ Q†ÆF P¢X WKX¢Q JLÐD NKDL WK‘F YŽ ER Y¯ P„L WU†ÃQJ P‚X WKX¢Q JLÐD VÏ GÍQJ Q†ÆF YÆL VÒ ‡P ER SK‘W WUL¬Q E«Q YÐQJ 1®X WU†ÆF ‡‚\ WKHR TXDQ ‡L¬P WUX\«Q WKÁQJ NKDL WK‘F QJX¾Q Q†ÆF SKL ‡P ER WÁL †X Y« PŸW ‡ X W† WK° QJŽ\ QŽ\ Y£Q ‡« SK‚Q W¶FK NLQK W® FK± OŽ PÂW OR’L WLƒX FKX¡Q ‡‘QK JL‘ GÒ ‘Q TX\ KR’FK .KL SKL ‡P ER VÒ SK‘W WUL¬Q E«Q YÐQJ WURQJ TX‘ WU°QK SK‘W WUL¬Q QJX¾Q Q†ÆF WK° Y£Q ‡« ‡ŸW UD NK„QJ SKL W°P SK†…QJ ‘Q WÁL †X PŽ F Q SKL W°P SK†…QJ ‘Q KÇS OÖ QK£W OŽ SK†…QJ ‘Q WÁL †X NLQK W® YŽ WKºD PàQ F‘F \ƒX F X SK‘W WUL¬Q E«Q YÐQJ 1KL¯P YÍ FÊD F‘F TX\ KR’FK VÏ GÍQJ Q†ÆF OŽ VÒ WKL®W O¤S PÂW F‚Q E”QJ KÇS OÖ YÆL K¯ WKÁQJ QJX¾Q Q†ÆF WKHR F‘F WLƒX FKX¡Q ‡à ‡†ÇF TX\ ‡·QK EÄL F‘F PÍF ‡¶FK NKDL WK‘F YŽ TXQ OÖ QJX¾Q Q†ÆF 0ÂW TX\ KR’FK K¯ WKÁQJ QJX¾Q Q†ÆF ‡†ÇF J½L OŽ KÇS OÖ Q®X WKR PàQ \ƒX F X NKDL WK‘F QJX¾Q Q†ÆF ‡†ÇF ‡‘QK JL‘ EÄL oK¯ WKÁQJ FK± WLƒX ‡‘QK JL‘p YÆL F‘F WLƒX FK¶ VDX 6Ï GÍQJ QJX¾Q Q†ÆF KL¯X TX QK£W YŽ KÇS OÖ QK£W +L¯X TX ‡ X W† FDR F‘F SK†…QJ ‘Q TX\ KR’FK WÁL †X QK£W €‘S ÑQJ \ƒX F X ER Y¯ P„L WU†ÃQJ YŽ VÒ SK‘W WUL¬Q E«Q YÐQJ WŽL QJX\ƒQ Q†ÆF /ÇL GÍQJ W¿QJ KÇS OŽ QJX\ƒQ W—F FDR QK£W FÊD YL¯F KR’FK ‡·QK F‘F SK†…QJ ‘Q TX\ KR’FK NKDL WK‘F WŽL QJX\ƒQ Q†ÆF 1K†QJ FËQJ Y° Y¤\ F¼ WK¬ W¾Q W’L QKÐQJ P‚X WKX¢Q JLÐD QKÐQJ QJŽQK GÈQJ Q†ÆF KRŸF OŽ P‚X WKX¢Q JLÐD NKDL WK‘F YŽ ER Y¯ P„L WU†ÃQJ
 2. &K‡†QJ 4X\ KR“FK Y TXQ O× QJX¿Q Q‡ÇF 7°P NL®P SK†…QJ ‘Q WÁL †X WURQJ TX\ KR’FK F¼ WK¬ ‡†ÇF JLL TX\®W QKà ‘S GÍQJ F‘F SK†…QJ SK‘S WÁL †X KR‘ +L¯Q QD\ F‘F SK†…QJ SK‘S WÁL †X KR‘ WURQJ OµQK YÒF TX\ KR’FK QJX¾Q Q†ÆF ‡à ‡†ÇF ‘S GÍQJ W†…QJ ‡ÁL SK¿ EL®Q WUƒQ WK® JLÆL 7X\ Y¤\ NK„QJ SKL EŽL WR‘Q TX\ KR’FK QŽR FËQJ F¼ WK¬ ‘S GÍQJ ‡†ÇF SK†…QJ SK‘S WÁL †X KR‘ 7URQJ WU†ÃQJ KÇS QK† Y¤\ WK° SK†…QJ SK‘S P„ SKºQJ V¨ KL¯X TX K…Q WURQJ YL¯F W°P QJKL¯P WÁL †X 7KÒF UD SK†…QJ SK‘S P„ SKºQJ NK„QJ W°P QJKL¯P WÁL †X PŽ W°P QJKL¯P KÇS OÖ &F E~L WRQ F{ EQ Y’ TX\ KR‚FK Y~ TXQ Oº QJX£Q Q|«F 4X\ KR’FK YŽ TXQ OÖ QJX¾Q Q†ÆF J¾P ED OR’L EŽL WR‘Q 4X\ KR’FK K¯ WKÁQJ KD\ F¸Q J½L OŽ WKL®W N® K¯ WKÁQJ
 3. 3K‘W WUL¬Q QJX¾Q Q†ÆF YŽ 4XQ OÖ QJX¾Q Q†ÆF '†ÆL ‡‚\ V¨ WU°QK EŽ\ NK‘L QL¯P Y« ED OR’L EŽL WR‘Q QŽ\ 4X\ KR“FK K° WKÂQJ 7KL¯W N¯ K° WKÂQJ
 4. 4X\ KR’FK K¯ WKÁQJ QJX¾Q Q†ÆF OŽ VÒ WKL®W O¤S F£X WUÌF FÊD K¯ WKÁQJ QJX¾Q Q†ÆF EDR J¾P K¯ WKÁQJ F„QJ WU°QK YŽ K¯ WKÁQJ F‘F \ƒX F X Y« Q†ÆF 7URQJ OµQK YÒF QJX¾Q Q†ÆF F„QJ YL¯F QŽ\ ‡†ÇF J½L OŽ 4X\ KR’FK K¯ WKÁQJ 7URQJ PÂW VÁ WŽL OL¯X F¸Q F¼ WƒQ J½L OŽ 7KL®W N® K¯ WKÁQJ PÂW QJ„Q WÎ ‡†ÇF VÏ GÍQJ WURQJ WKL®W N® F‘F OR’L K¯ WKÁQJ NÕ WKX¤W NK‘F 0ÍF WLƒX FÊD JLDL ‡R’Q WKL®W N® K¯ WKÁQJ OŽ [‘F ‡·QK PÂW F£X WUÌF KÇS OÖ QK£W FÊD K¯ WKÁQJ QJX¾Q Q†ÆF WKR PàQ F‘F PÍF WLƒX NKDL WK‘F YŽ ER Y¯ QJX¾Q Q†ÆF .KL O¤S F‘F TX\ KR’FK K¯ WKÁQJ WÎ \ƒX F X NKDL WK‘F QJX¾Q Q†ÆF QJ†ÃL OŽP TX\ KR’FK SKL [‘F ‡·QK QKÐQJ OR’L F„QJ WU°QK QŽR V¨ ‡†ÇF [HP [©W [‚\ GÒQJ" TX\ P„ [‚\ GÒQJ UD VDR" \ƒX F X F£S Q†ÆF QŽR F Q ‡†ÇF [HP [©W YŽ NK QQJ ‡‘S ÑQJ ‡®Q ‡‚X" F£X WUÌF QŽR FÊD K¯ WKÁQJ ‡†ÇF FRL OŽ NK WKL YŽ WÁL †X QK£W 1JRŽL UD F Q [HP [©W F‘F SK†…QJ ‘Q SKL F„QJ WU°QK WU¾QJ UÎQJ K¯ WKÁQJ FK¶QK V‘FK
 5. QK”P ER Y¯ YŽ W‘L W’R QJX¾Q Q†ÆF 1KL¯P YÍ FÊD TX\ KR’FK K¯ WKÁQJ OŽ [‘F ‡·QK F£X WUÌF KÇS OÖ Y« F‘F JLL SK‘S F„QJ WU°QK YŽ SK†…QJ WKÑF VÏ GÍQJ Q†ÆF &K•QJ K’Q WD F Q O¤S TX\ KR’FK ‡ÁL YÆL PÂW K¯ WKÁQJ WLƒX ÌQJ Y« PŸW EL¯Q SK‘S F„QJ WU°QK F Q WKL®W [HP [©W F„QJ WU°QK ‡ X PÁL QŽR V¨ ‡†ÇF [‚\ GÒQJ FÁQJ WLƒX KRŸF F„QJ WU°QK WLƒX ‡ÂQJ OÒF
 6. Y· WU¶ [‚\ GÒQJ YŽ TX\ P„ F‘F OR’L F„QJ WU°QK ‡¼ [‘F ‡·QK F£X WUÌF FÊD K¯ WKÁQJ F‘F WUÍF NƒQK WLƒX VÒ SK‚Q YÈQJ F‘F NKX WLƒX 9« PŸW \ƒX F X WLƒX F Q [HP [©W PÑF ‡Â WLƒX FKR WÎQJ YÈQJ WLƒX WURQJ K¯ WKÁQJ QK† WK® QŽR OŽ KÇS OÖ 1¼L W¼P O’L TX\ KR’FK K¯ WKÁQJ OŽ [‘F ‡·QK PÂW F£X WUÌF KÇS OÖ Y« EL¯Q SK‘S F„QJ WU°QK YŽ SK†…QJ WKÑF NKDL WK‘F VÏ GÍQJ Q†ÆF %ÄL Y¤\ TX\ KR’FK K¯ WKÁQJ F¸Q F¼ WƒQ J½L OŽ oWKL®W N® K¯ WKÁQJp & Q SK‚Q EL¯W KDL QJ„Q WÎ oWKL®W N® K¯ WKÁQJp YŽ oWKL®W N® F„QJ WU°QKp oWKL®W N® K¯ WKÁQJp OŽ [‘F ‡·QK F£X WUÌF FÊD K¯ WKÁQJ WURQJ NKL O¤S TX\ KR’FK QJX¾Q Q†ÆF F¸Q oWKL®W N® F„QJ WU°QKp OŽ F„QJ W‘F WKL®W N® ‡ÁL YÆL PÂW F„QJ WU°QK FÍ WK¬ QŽR ‡¼ WURQJ K¯ WKÁQJ
 7. 4X\ KR“FK Y TXQ O× QJX¿Q Q‡ÇF 3K’W WUL­Q QJX¿Q Q‡ÇF 3K‘W WUL¬Q QJX¾Q Q†ÆF OŽ EŽL WR‘Q KR’FK ‡·QK FKL®Q O†ÇF ‡ X W† SK‘W WUL¬Q EDR J¾P F Y£Q ‡« ‡ X W† SK‘W WUL¬Q K¯ WKÁQJ F„QJ WU°QK YŽ Y£Q ‡« VÏ GÍQJ QJX¾Q Q†ÆF PÂW F‘FK KÇS OÖ QK”P ‡P ER VÒ SK‘W WUL¬Q E«Q YÐQJ WURQJ W†…QJ ODL /X¤W WŽL QJX\ƒQ Q†ÆF FÊD 9L¯W 1DP ‡à [‘F ‡·QK FKL®Q O†ÇF SK‘W WUL¬Q QJX¾Q Q†ÆF QK† VDX o3K‘W WUL¬Q WŽL QJX\ƒQ Q†ÆF OŽ EL¯Q SK‘S QK”P Q‚QJ FDR NK QQJ NKDL WK‘F VÏ GÍQJ E«Q YÐQJ WŽL QJX\ƒQ Q†ÆF YŽ Q‚QJ FDR JL‘ WU· FÊD 7ŽL QJX\ƒQ Q†ÆFp /X¤W 7ŽL QJX\ƒQ Q†ÆF WUDQJ PÍF ‡L«X 
 8. /¤S TX\ KR’FK SK‘W WUL¬Q QJX¾Q Q†ÆF EDR J¾P QKÐQJ QÂL GXQJ QK† VDX 'Ò E‘R \ƒX F X Y« Q†ÆF WURQJ W†…QJ ODL EDR J¾P \ƒX F X VÏ GÍQJ Q†ÆF SK¸QJ FKÁQJ OË YŽ ER Y¯ P„L WU†ÃQJ €‘QK JL‘ F‚Q E”QJ Q†ÆF WURQJ W†…QJ ODL EDR J¾P F‚Q E”QJ WÒ QKLƒQ YŽ F‚Q E”QJ YÆL TX\ KR’FK K¯ WKÁQJ F„QJ WU°QK ‡à [‘F ‡·QK WURQJ W†…QJ ODL ;‚\ GÒQJ TX\ KR’FK Y« VÏ GÍQJ Q†ÆF YŽ NKDL WK‘F QJX¾Q Q†ÆF WURQJ W†…QJ ODL 'Ò E‘R VÒ WKD\ ‡¿L Y« P„L WU†ÃQJ VÒ VX\ WKR‘L QJX¾Q Q†ÆF GR F‘F KR’W ‡ÂQJ G‚Q VLQK NLQK W® YŽ W‘F ‡ÂQJ GR F‘F EL¯Q SK‘S NKDL WK‘F QJX¾Q Q†ÆF J‚\ QƒQ 7UƒQ F… VÄ ‡¼ O¤S F‘F TX\ KR’FK FKR F‘F EL¯Q SK‘S QK”P W‘L W’R QJX¾Q Q†ÆF FKÁQJ VX\ WKR‘L Y« QJX¾Q Q†ÆF +R’FK ‡·QK F‘F EL¯Q SK‘S F Q WKL®W WURQJ TXQ OÖ QJX¾Q Q†ÆF K¯ WKÁQJ FK¶QK V‘FK YŽ WK¬ FK® QK”P ‡P ER VÒ SK‘W WUL¬Q E«Q YÐQJ /¤S FKL®Q O†ÇF WÁL †X WURQJ ‡ X W† SK‘W WUL¬Q QJX¾Q Q†ÆF 4XQ O× QJX¿Q Q‡ÇF 4X–Q OÝ QJXÅQ QÍF /Ž VÒ [‘F ‡·QK SK†…QJ WKÑF TXQ OÖ QJX¾Q Q†ÆF WUƒQ PÂW YÈQJ PÂW OàQK WK¿ KRŸF PÂW K¯ WKÁQJ V„QJ PÂW F‘FK KL¯X TX YŽ ‡P ER \ƒX F X Y« VÒ SK‘W WUL¬Q E«Q YÐQJ FKR YÈQJ KRŸF O†X YÒF V„QJ QK”P NL¬P VR‘W F‘F KR’W ‡ÂQJ NKDL WK‘F QJX¾Q Q†ÆF YŽ QKÐQJ KR’W ‡ÂQJ G‚Q VLQK NLQK W® F¼ W‘F ‡ÂQJ W¶FK FÒF YŽ WLƒX FÒF ‡®Q F‚Q E”QJ VLQK WK‘L YŽ VX\ WKR‘L QJX¾Q Q†ÆF WUƒQ PÂW YÈQJ OàQK WK¿ KRŸF O†X YÒF V„QJ 3K†…QJ WKÑF TXQ OÖ F‘F KR’W ‡ÂQJ NKDL WK‘F QJX¾Q Q†ÆF YŽ F‘F KR’W ‡ÂQJ G‚Q VLQK NLQK W® WUƒQ PÂW O†X YÒF V„QJ J½L OŽ 4XQ OÖ O†X YÒF V„QJ 4X–Q OÝ NKDL WK˜F K¶ WKÈQJ F‹QJ WU·QK /Ž VÒ WKL®W O¤S F‘F SK†…QJ WKÑF TXQ OÖ NKDL WK‘F K¯ WKÁQJ F„QJ WU°QK [‚\ GÒQJ FK†…QJ WU°QK ‡L«X KŽQK ‡L«X NKL¬Q K¯ WKÁQJ VDX NKL K¯ WKÁQJ F„QJ WU°QK ‡à ‡†ÇF [‚\ GÒQJ ‡P ER W¶QK KL¯X TX FÊD YL¯F VÏ GÍQJ Q†ÆF YŽ ‡P ER VÒ SK‘W WUL¬Q E«Q YÐQJ Y« QJX¾Q Q†ÆF 4XQ OÖ K¯ WKÁQJ F„QJ WU°QK WKXÔ OÇL EÄL Y¤\ FK± OŽ PÂW QÂL GXQJ FÊD TXQ OÖ QJX¾Q Q†ÆF €¬ TXQ OÖ QJX¾Q Q†ÆF PÂW F‘FK F¼ KL¯X TX F Q JLL TX\®W F‘F Y£Q ‡« FK¶QK QK† VDX
 9. &K‡†QJ 4X\ KR“FK Y TXQ O× QJX¿Q Q‡ÇF  +R’FK ‡·QK K¯ WKÁQJ F‘F FK¶QK V‘FK WK¬ FK® QK”P TXQ OÖ WÁW QK£W WŽL QJX\ƒQ Q†ÆF WUƒQ PÂW OàQK WK¿ KRŸF WUƒQ PÂW O†X YÒF V„QJ +¯ WKÁQJ FK¶QK V‘FK EDR J¾P OX¤W Q†ÆF YŽ F‘F TX\ ‡·QK G†ÆL OX¤W GR QKŽ Q†ÆF EDQ KŽQK K¯ WKÁQJ F‘F FK¶QK V‘FK QK”P NKX\®Q NK¶FK FÂQJ ‡¾QJ WKDP JLD YŽR TX‘ WU°QK ER Y¯ QJX¾Q Q†ÆF &‘F WK¬ FK® ‡†ÇF [‚\ GÒQJ WXÓ WKXÂF YŽR ‡ŸF ‡L¬P FÍ WK¬ FÊD YÈQJ F¼ QJX¾Q Q†ÆF F Q ER Y¯ €ÁL YÆL F‘F V„QJ OÆQ FK\ TXD OàQK WK¿ FÊD QKL«X TXÁF JLD F Q WKL®W O¤S F‘F W¿ FKÑF OLƒQ TXÁF JLD ‡¬ SKÁL KÇS KŽQK ‡ÂQJ 7KL®W O¤S K¯ WKÁQJ NÕ WKX¤W WUÇ JLÌS F„QJ W‘F TXQ OÖ QJX¾Q Q†ÆF EDR J¾P K¯ WKÁQJ TXDQ WU—F K¯ WKÁQJ [Ï OÖ WK„QJ WLQ F‘F P„ K°QK WR‘Q YŽ F‘F SK Q P«P TXQ OÖ GÐ OL¯X F‘F P„ K°QK YŽ SK Q P«P TXQ OÖ QJX¾Q Q†ÆF €‚\ ‡†ÇF FRL OŽ F„QJ FÍ TXDQ WU½QJ ‡¬ NL¬P VR‘W QKÐQJ QK K†ÄQJ F¼ OÇL YŽ F¼ K’L ‡®Q QJX¾Q Q†ÆF YŽ VLQK WK‘L GR F‘F KR’W ‡ÂQJ G‚Q VLQK NLQK W® J‚\ UD WÎ ‡¼ F¼ F… VÄ KR’FK ‡·QK F‘F SK†…QJ WKÑF NKDL WK‘F KÇS OÖ WŽL QJX\ƒQ Q†ÆF YŽ F‘F EL¯Q SK‘S F Q WKL®W ‡¬ ER Y¯ YŽ Q‚QJ FDR FK£W O†ÇQJ FÊD QJX¾Q Q†ÆF &K|{QJ WU—QK Q|«F TX¦F JLD FF G‚QJ TX\ KR‚FK QJX£Q Q|«F &K‡†QJ WU±QK TXÂF JLD Y¬ SK’W WUL­Q QJX¿Q Q‡ÇF &K†…QJ WU°QK TXÁF JLD Y« SK‘W WUL¬Q QJX¾Q Q†ÆF [‘F O¤S K¯ WKÁQJ FK¶QK V‘FK YŽ FK†…QJ WU°QK Y« Q†ÆF WUƒQ WRŽQ TXÁF QK”P NKDL WK‘F KL¯X TX YŽ KÇS OÖ WŽL QJX\ƒQ Q†ÆF FÊD PÂW TXÁF JLD +¯ WKÁQJ FK¶QK V‘FK YŽ F‘F FK†…QJ WU°QK TXÁF JLD Y« Q†ÆF EDR J¾P F‘F TX\«Q FDP N®W Y« Q†ÆF NL¬P WUD FK£W O†ÇQJ Q†ÆF ER Y¯ SK‚Q SKÁL Q†ÆF YŽ W¿QJ KÇS WK„QJ WLQ WÎ F‘F TX\ KR’FK O†X YÒF V„QJ &K†…QJ WU°QK TXÁF JLD Y« SK‘W WUL¬Q QJX¾Q Q†ÆF FËQJ QƒX F‘F ‡L«X NL¯Q KL¯Q W’L QKÐQJ KR’W ‡ÂQJ F Q OŽP YŽ QKÐQJ EL¯Q SK‘S GÒ NL®Q ‡¬ K†ÆQJ G¢Q F‘F KR’W ‡ÂQJ F¼ QK K†ÄQJ ‡®Q SK’P YL WRŽQ TXÁF WURQJ W†…QJ ODL 4XDQ WU½QJ K…Q FK†…QJ WU°QK TXÁF JLD Y« SK‘W WUL¬Q QJX¾Q Q†ÆF SKL ‡P ER ‡†ÇF QKÐQJ KR’W ‡ÂQJ F£S &K¶QK SKÊ QK”P WKÁQJ QK£W F‘F N® KR’FK YŽ FK†…QJ WU°QK OLƒQ TXDQ ‡®Q Q†ÆF FÊD W£W F F‘F F… TXDQ &K¶QK SKÊ N¬ F SK‘W WUL¬Q ‡„ WK· F„QJ QJKL¯S W†ÆL WLƒX WKXÔ ‡L¯Q Pº YŽ F‘F SK‘W WUL¬Q W† QK‚Q &… VÄ FÊD YL¯F O¤S FK†…QJ WU°QK TXÁF JLD Y« SK‘W WUL¬Q QJX¾Q Q†ÆF OŽ F‘F PÍF WLƒX TXÁF JLD F¼ OLƒQ TXDQ ‡®Q VÏ GÍQJ NKDL WK‘F QJX¾Q Q†ÆF EDR J¾P x ;R‘ ‡¼L JLP QJK¥R x 7QJ WU†ÄQJ NLQK W® x 3K‘W WUL¬Q NKX YÒF x 'X\ WU° P„L WU†ÃQJ OŽQK P’QK x $Q QLQK TXÁF JLD
 10. 4X\ KR“FK Y TXQ O× QJX¿Q Q‡ÇF 9ÆL F‘F PÍF WLƒX N® KR’FK FKXQJ FÊD TXÁF JLD F‘F PÍF WLƒX Y« QJX¾Q Q†ÆF F£S TXÁF JLD WK†ÃQJ EDR J¾P F‘F Y£Q ‡« VDX 7ÁL †X KR‘ QKÐQJ OÇL ¶FK ‡D PÍF WLƒX WÎ WŽL QJX\ƒQ Q†ÆF ‡£W ‡DL YŽ F‘F WŽL QJX\ƒQ WKLƒQ QKLƒQ NK‘F 7ÁL †X KR‘ VQ [X£W ‡L¯Q QQJ WURQJ NKX„Q NK¿ QKÐQJ K’Q FK® NK‘F 3K¸QJ FKÁQJ OË OÍW &XQJ F£S Q†ÆF WK¶FK ‡‘QJ FKR G‚Q VLQK YŽ F„QJ QJKL¯S 'X\ WU° FK£W O†ÇQJ Q†ÆF WKHR F‘F WLƒX FKX¡Q FK£W O†ÇQJ ‡à [‘F O¤S 'X\ WU° P„L WU†ÃQJ E«Q YÐQJ WKHR QKÐQJ K†ÆQJ G¢Q ‡à ‡ŸW UD 3K‘W WUL¬Q JLDR WK„QJ WKXÔ YŽ GX\ WU° SK‘W WUL¬Q WKÊ\ VQ €P ER NK QQJ E«Q YÐQJ WŽL FK¶QK FÊD F‘F GÒ ‘Q YŽ FK†…QJ WU°QK 4X\ KR“FK O‡X YÓF Y¬ QJX¿Q Q‡ÇF 4X\ KR’FK QJX¾Q Q†ÆF F£S O†X YÒF Y’FK UD FK¶QK V‘FK YŽ FK†…QJ WU°QK Y« Q†ÆF WUƒQ PÂW O†X YÒF V„QJ QK”P NKDL WK‘F KL¯X TX YŽ KÇS OÖ WŽL QJX\ƒQ Q†ÆF WUƒQ O†X YÒF 0ÍF ‡¶FK FÊD 4X\ KR’FK O†X YÒF OŽ ‡†D UD K†ÆQJ G¢Q ‡¬ ‡P ER VÏ GÍQJ F¼ KL¯X TX QJX¾Q Q†ÆF WUƒQ O†X YÒF QK”P ‡‘S ÑQJ WÁW QK£W F‘F PÍF WLƒX YŽ PÍF ‡¶FK TXÁF JLD YŽ YÈQJ OàQK WK¿ 4X\ KR’FK O†X YÒF Y° WK® SKL EDR J¾P PÂW WŽL OL¯X [‘F ‡·QK OÒD FK½Q YŽ N® KR’FK WKÒF KL¯Q F‘F GÒ ‘Q TX\ FK® YŽ FDP N®W Y« Q†ÆF 4X\ KR’FK QŽ\ W¿QJ KÇS W£W F F‘F GÐ OL¯X WK¶FK KÇS KL¯Q F¼ O¤S WKŽQK YQ EQ W£W F F‘F GÒ ‘Q ‡DQJ W¾Q W’L F‘F TX\ ‡·QK YŽ FDP N®W Y« Q†ÆF ‡†D UD F‘F SK†…QJ ‘Q TXQ OÖ W¿ FKÑF YŽ Y¤W FK£W F‘F QJX¾Q Q†ÆF SKÈ KÇS YÆL F‘F PÍF WLƒX YŽ PÍF ‡¶FK ‡à ‡« UD &‘F ‡L«X NL¯Q VÏ GÍQJ Q†ÆF YŽ F‘F SK†…QJ ‘Q ‡†ÇF O¤S WKHR WKÃL K’Q KL¯Q W’L QP QP YŽ QP 'R QKÐQJ GÐ OL¯X WKX WK¤S ‡†ÇF QJŽ\ FŽQJ WQJ FÈQJ YÆL VÒ WKD\ ‡¿L Y« PÍF WLƒX QƒQ 4X\ KR’FK O†X YÒF SKL ‡†ÇF WKD\ ‡¿L YŽ F¤S QK¤W WK†ÃQJ NÓ 4X\ KR’FK O†X YÒF V¨ OŽ YQ EQ FK¶QK WKÑF K†ÆQJ G¢Q P½L KR’W ‡ÂQJ TX\ KR’FK FÊD &K¶QK SKÊ YŽ NKX YÒF W† QK‚Q FÊD W£W F F‘F QJŽQK F¼ WK¬ VÏ GÍQJ KD\ W‘F ‡ÂQJ ‡®Q F‘F QJX¾Q Q†ÆF FÊD O†X YÒF 3K’P YL FÊD TX\ KR’FK O†X YÒF V¨ ‡« F¤S ‡®Q P½L QJX¾Q Q†ÆF WURQJ O†X YÒF YŽ VÏ GÍQJ F‘F QJX¾Q Q†ÆF QŽ\ WURQJ FËQJ QK† QJRŽL SK’P YL O†X YÒF .KL O¤S F‘F TX\ KR’FK O†X YÒF F Q [HP [©W WURQJ PÁL TXDQ K¯ VÒ OLƒQ ‡ÆL YÆL F‘F O†X YÒF NK‘F &‘F PÍF WLƒX YŽ PÍF ‡¶FK PŽ SK‘W WUL¬Q QJX¾Q Q†ÆF O†X YÒF WK†ÃQJ K†ÆQJ WÆL EDR J¾P D 4XQ OÖ F‘F QJX¾Q Q†ÆF WKHR F‘FK QK”P ‡P ER WÁL ‡D KR‘ F‘F OÇL ¶FK NLQK W® [à KÂL YŽ P„L WU†ÃQJ WURQJ V’FK ‡à ‡†ÇF QƒX WURQJ F‘F PÍF WLƒX TXÁF JLD
 11. &K‡†QJ 4X\ KR“FK Y TXQ O× QJX¿Q Q‡ÇF E +RŽQ WKŽQK KRŸF WL®Q KŽQK F‘F GÒ ‘Q YŽ FK†…QJ WU°QK SKÈ KÇS YÆL OX¤W SK‘S YŽ TX\ ‡·QK 4XÁF JLD FËQJ QK† F‘F O·FK WU°QK ‡ŸW UD QK”P ‡‘S ÑQJ F‘F QKX F X SKÍ WKXÂF YŽR Q†ÆF +¯ WKÁQJ FK¶QK V‘FK QK K†ÄQJ ‡®Q TX\ KR’FK Q†ÆF O†X YÒF V„QJ F¼ WK¬ EDR J¾P x &‘F TX\ ‡·QK SK‘S OX¤W Y« Q†ÆF WKL®W N® F„QJ WU°QK YŽ TXQ OÖ QJX¾Q Q†ÆF x 4X\ ‡·QK Y« WKÑ WÒ †X WLƒQ ‡ÁL YÆL F‘F ‡ÁL W†ÇQJ GÈQJ Q†ÆF x &‘F FK¶QK V‘FK ‡P ER E«Q YÐQJ Y« P„L WU†ÃQJ x 4X\ ‡·QK F‘F OR’L SK¶ KD\ †X ‡àL F¼ OLƒQ TXDQ ‡®Q F‘F G·FK YÍ Y« Q†ÆF F£S Q†ÆF W†ÆL WLƒX SK¸QJ OË Ä PÑF ‡Ê ‡¬ ‡‘S ÑQJ P½L FKL SK¶ KR’W ‡ÂQJ TXQ OÖ NKDL WK‘F QJX¾Q Q†ÆF x &‘F TX\ ‡·QK OLƒQ TXDQ ‡®Q OÒD FK½Q YŽ Y¤Q KŽQK F‘F F„QJ WU°QK SKÈ KÇS YÆL F‘F WKR WKX¤Q YŽ FDP N®W SK‘S OÖ FÊD O†X YÒF 4XÁF JLD YŽ TXÁF W® x 4X\ ‡·QK ‡P ER VÒ F„QJ E”QJ JLÐD F‘F ‡ÁL W†ÇQJ VÏ GÍQJ Q†ÆF 4X\ KR’FK O†X YÒF YŽ &K†…QJ WU°QK Y« Q†ÆF F£S TXÁF JLD E¿ VXQJ FKR QKDX F¼ VÒ SKÍ WKXÂF KDL FKL«X O¢Q QKDX 1KÐQJ FKL WL®W Y« WŽL QJX\ƒQ Q†ÆF YŽ WL«P QQJ SK‘W WUL¬Q FÊD TX\ KR’FK O†X YÒF V¨ FXQJ F£S FKR &K†…QJ WU°QK Y« Q†ÆF F£S TXÁF JLD 7URQJ NKL ‡¼ F‘F TX\®W ‡·QK ‡L«X FK±QK Y« FK¶QK V‘FK NLQK W® YŽ F„QJ WU°QK [X£W SK‘W WÎ &KL®Q O†ÇF TXÁF JLD Y« SK‘W WUL¬Q QJX¾Q Q†ÆF SKL ‡†ÇF SKQ ‘QK WURQJ TX\ KR’FK O†X YÒF 4X\ KR“FK FKX\„Q QJQK KR F F’F TX\ KR“FK F¤S WL­X YÉQJ 4X\ KR’FK QJX¾Q Q†ÆF F£S WL¬X YÈQJ OŽ F‘F TX\ KR’FK FKL WL®W FÍ WK¬ FKR PÂW YÈQJ WKXÂF PÂW O†X YÒF V„QJ KRŸF PÂW SK Q OàQK WK¿ Q”P WURQJ TX\ KR’FK OLƒQ O†X YÒF 4X\ KR’FK FKX\ƒQ QJŽQK OŽ TX\ KR’FK FKL WL®W FKR PÂW ‡ÁL W†ÇQJ NKDL WK‘F QJX¾Q Q†ÆF QŽR ‡¼ 4X\ KR’FK SK¸QJ OË TX\ KR’FK NKDL WK‘F WKXÔ QQJ TX\ KR’FK F£S Q†ÆF FKR Q„QJ QJKL¯S 7URQJ WKÒF W® PÂW TX\ KR’FK WK†ÃQJ ‡†ÇF O¤S WKHR QJX\ƒQ W—F OÇL GÍQJ W¿QJ KÇS YŽ ‡†ÇF J½L OŽ TX\ KR’FK ‡D PÍF WLƒX +DL OR’L TX\ KR’FK QŽ\ WK†ÃQJ ‡†ÇF WL®Q KŽQK ULƒQJ U¨ YŽ FK¶QK Q¼ V¨ OŽ F… VÄ FKR YL¯F O¤S TX\ KR’FK O†X YÒF YŽ [‚\ GÒQJ F‘F FK†…QJ WU°QK SK‘W WUL¬Q QJX¾Q Q†ÆF F£S TXÁF JLD 0ŸW NK‘F NKL F‘F TX\ KR’FK O†X YÒF YŽ FK†…QJ WU°QK SK‘W WUL¬Q QJX¾Q Q†ÆF F£S TXÁF JLD ‡à ‡†ÇF [‘F O¤S WK° QKÐQJ TX\ KR’FK YÈQJ YŽ TX\ KR’FK FKX\ƒQ QJŽQK SKL ‡†ÇF WKÒF KL¯Q WURQJ NKX„Q NK¿ FÊD TX\ KR’FK O†X YÒF YŽ TX\ KR’FK TXÁF JLD +DL JLDL ˆR“Q O¥S TX\ KR“FK 4X\ KR’FK O†X YÒF YŽ FK†…QJ WU°QK TXÁF JLD Y« SK‘W WUL¬Q QJX¾Q Q†ÆF ‡†ÇF [‚\ GÒQJ WKHR QKL«X JLDL ‡R’Q NK‘F QKDX QK”P KRŽQ FK±QK F‘F TX\ KR’FK ‡†ÇF O¤S 7X\ QKLƒQ TX\ KR’FK O†X YÒF YŽ FK†…QJ WU°QK SK‘W WUL¬Q QJX¾Q Q†ÆF F£S TXÁF JLD WK†ÃQJ
 12. 4X\ KR“FK Y TXQ O× QJX¿Q Q‡ÇF ‡†ÇF WKÒF KL¯Q WKHR KDL JLDL ‡R’Q JLDL ‡R’Q WKÑ QK£W OŽ TX\ KR’FK NKXQJ JLDL ‡R’Q WKÑ KDL OŽ TX\ KR’FK WRŽQ E 9L¯F WKÒF KL¯Q WKHR KDL JLDL ‡R’Q V¨ JLP ‡†ÇF WKÃL JLDQ YŽ NLQK SK¶ WKÒF KL¯Q TX\ KR’FK FKL WL®W NKL PŽ SK†…QJ ‘Q TX\ KR’FK W¿QJ WK¬ FK†D ‡†ÇF OŽP U» *LDL ˆR“Q 4X\ KR“FK NKXQJ Y¬ QJX¿Q Q‡ÇF D 4X\ KR“FK NKXQJ O‡X YÅF 4X\ KR’FK NKXQJ Y« QJX¾Q Q†ÆF F¼ WK¬ FRL OŽ E†ÆF TX\ KR’FK V… E Y« QJX¾Q Q†ÆF WUƒQ O†X YÒF V„QJ EDR J¾P F‘F QÂL GXQJ FK¶QK QK† VDX x 7ŽL OL¯X Y« F‘F PÍF WLƒX FÍ WK¬ YÈQJ O†X YÒF WURQJ NKX„Q NK¿ TXÁF JLD x 7L®Q KŽQK ‡‘QK JL‘ QJX¾Q Q†ÆF x ÆF W¶QK QKX F X Q†ÆF KL¯Q QD\ YŽ WURQJ W†…QJ ODL x &KX¡Q E· F‚Q E”QJ Q†ÆF YŽ QKÐQJ QKX F X Q†ÆF WURQJ W†…QJ ODL x 7¼P W—W VÒ SK‘W WUL¬Q KL¯Q W’L VÒ SK‘W WUL¬Q GÒ NL®Q WURQJ W†…QJ ODL WÎ ‡¼ Y’FK UD F‘F OÒD FK½Q FKR TX\ KR’FK E &K‡†QJ WU¨QK NKXQJ SK’W WUL¤Q QJX²Q Q‡ºF FœS TXµF JLD &K†…QJ WU°QK NKXQJ SK‘W WUL¬Q QJX¾Q Q†ÆF F£S TXÁF JLD EDR J¾P F‘F QÂL GXQJ FK¶QK QK† VDX x .L¬P WUD YŽ Q‚QJ F£S Y« PÍF ‡¶FK YŽ FK¶QK V‘FK Y« QJX¾Q Q†ÆF TXÁF JLD x 7¼P W—W YŽ W¿QJ KÇS TX\ KR’FK O†X YÒF ‡¬ WK£\ QKX F X WURQJ W†…QJ ODL YŽ QKÐQJ NKX YÒF F¼ VÒ WKL®X KÍW WL«P QQJ 7Î ‡¼ F¼ SK†…QJ K†ÆQJ ‡L«X FK±QK ‡ÁL YÆL F‘F TX\ KR’FK O†X YÒF x ;‘F ‡·QK †X WLƒQ KŽQJ ‡ X SK‘W WUL¬Q WURQJ W†…QJ ODL YŽ F‘F \ƒX F X WURQJ TX\ KR’FK x €‘QK JL‘ /X¤W KL¯Q KŽQK TX\ ‡·QK TX\ W—F KR’W ‡ÂQJ YŽ WKL®W O¤S WK¬ FK® x ;‚\ GÒQJ WŽL OL¯X Y« FK†…QJ WU°QK Q†ÆF F£S TXÁF JLD YŽ ‡« UD F‘F NKX\®Q QJK· *LDL ˆR“Q +RQ W¤W TX\ KR“FK Y¬ QJX¿Q Q‡ÇF €‚\ OŽ JLDL ‡R’Q QJKLƒQ FÑX FKL WL®W F‘F TX\ KR’FK GÒD WUƒQ QKÐQJ WŽL OL¯X QJKLƒQ FÑX Ä JLDL ‡R’Q &‘F QÂL GXQJ FK¶QK WURQJ JLDL ‡R’Q QŽ\ ‡†ÇF OL¯W Nƒ QK† VDX D µL YºL TX\ KR“FK O‡X YÅF x €‘QK JL‘ FK½Q O½F Y« QJX¾Q Q†ÆF SKÍF YÍ FKR TX\ KR’FK FKL WL®W x 1‚QJ F£S †ÆF W¶QK QKX F X Q†ÆF KL¯Q QD\ YŽ WURQJ W†…QJ ODL
 13. ‡à WKÒF KL¯Q Ä JLDL ‡R’Q x 7L®Q KŽQK P„ SKºQJ K¯ WKÁQJ QJX¾Q Q†ÆF W¶QK WR‘Q F‚Q E”QJ Q†ÆF YŽ QKÐQJ QKX F X Q†ÆF WURQJ W†…QJ ODL
 14. &K‡†QJ 4X\ KR“FK Y TXQ O× QJX¿Q Q‡ÇF x +°QK WKŽQK F‘F SK†…QJ ‘Q TX\ KR’FK FK†…QJ WU°QK OÒD FK½Q SK‘W WUL¬Q TXQ OÖ YŽ ER Y¯ P„L WU†ÃQJ FKR QJX¾Q Q†ÆF YŽ QKÐQJ OÒD FK½Q ‡†ÇF NKX\®Q QJK· F¼ OÇL E µL YºL FK‡†QJ WU¨QK SK’W WUL¤Q QJX²Q Q‡ºF FœS TXµF JLD x .L¬P WUD YŽ Q‚QJ F£S SK’P YL PÍF ‡¶FK YŽ FK¶QK V‘FK TX\ KR’FK QJX¾Q Q†ÆF TXÁF JLD x 7¼P W—W YŽ WKÁQJ QK£W TX\ KR’FK O†X YÒF YŽR TX\ KR’FK TXÁF JLD WK¬ KL¯Q QKÐQJ QKX F X WURQJ W†…QJ ODL [‘F ‡·QK TX\«Q WL«P QQJ OLƒQ O†X YÒF YŽ WL«P QQJ SK‘W WUL¬Q x &KX¡Q E· †X WLƒQ KŽQJ ‡ X FKR SK‘W WUL¬Q YŽ Y’FK F‘F SK†…QJ ‘Q FÍ WK¬ x €‘QK JL‘ O’L /X¤W KL¯Q KŽQK TX\ ‡·QK TX\ W—F KR’W ‡ÂQJ TX\«Q VÏ GÍQJ Q†ÆF YŽ WKL®W O¤S WK¬ FK® x 7¤S KÇS F‘F WŽL OL¯X Q¼L WUƒQ YŽR TX\ KR’FK QJX¾Q Q†ÆF TXÁF JLD YŽ ‡« UD NKX\®Q QJK· 1§L GXQJ Y~ FF E|«F F{ EQ OŒS TX\ KR‚FK QJX£Q Q|«F .L­P N„ ˆ’QK JL’ WL QJX\„Q Q‡ÇF €‚\ OŽ QÂL GXQJ U£W TXDQ WU½QJ QK”P ‡‘QK JL‘ ‡†ÇF WL«P QQJ W¶QK FK£W FÊD QJX¾Q Q†ÆF 7UƒQ F… VÄ ‡¼ ‡¬ KR’FK ‡·QK FKL®Q O†ÇF NKDL WK‘F QJX¾Q Q†ÆF YŽ K¯ WKÁQJ FK¶QK V‘FK TXQ OÖ QJX¾Q Q†ÆF ‡P ER VÒ SK‘W WUL¬Q E«Q YÐQJ FÊD PÂW YÈQJ KRŸF O†X YÒF V„QJ &„QJ W‘F NL¬P Nƒ ‡‘QK JL‘ WŽL QJX\ƒQ Q†ÆF EDR J¾P D
 15. €‘QK JL‘ WUÐ O†ÇQJ Q†ÆF PŸW Q†ÆF QJ P WURQJ ‡¼ WUÐ O†ÇQJ Q†ÆF PŸW ‡†ÇF ‡‘QK JL‘ WKHR F‘F ‡ŸF WU†QJ G¸QJ FK\ V„QJ QJ¸L ‡ŸF ‡L¬P QJX¾Q Q†ÆF YŽ F‚Q E”QJ Q†ÆF E
 16. €‘QK JL‘ NK QQJ NKDL WK‘F Q†ÆF PŸW YŽ Q†ÆF QJ P F
 17. €‘QK JL‘ FK£W O†ÇQJ Q†ÆF G
 18. 'Ò E‘R VÒ WKD\ ‡¿L QJX¾Q Q†ÆF PŸW YŽ Q†ÆF QJ P WURQJ W†…QJ ODL H
 19. 7¶QK WR‘Q F‚Q E”QJ Q†ÆF K¯ WKÁQJ YŽ O†X YÒF ;’F ˆ¸QK QKÑQJ \„X F¡X Y¬ Q‡ÇF 1KÐQJ \ƒX F X Y« Q†ÆF EDR J¾P x
 20. 4X\ KR“FK Y TXQ O× QJX¿Q Q‡ÇF x 1KÐQJ \ƒX F X OLƒQ TXDQ ‡®Q FL W’R P„L WU†ÃQJ x

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản